Białczyński: Konstytucja Wolnych Lechitów

Ceniony przez nas twórca bloga bialczynski.pl, Pan Czesław Białczyński, przedstawił swoją propozycję programu wyborczego Ruchu Wolnych Ludzi. Generalnie jesteśmy „za”! Tym bardziej, że Pan Czesław proponuje zmiany znacznie przybliżające rzeczywistą władzę do obywatela – system referendalny/wiecowy. Również nazwa odmienionego państwa Polaków – naszym zdaniem – bardziej będzie nawiązywała do prawdziwej tradycji narodu.

Wolna Polska Lechicka to właśnie ta nowa nazwa. Naszym zdaniem warto jednak przenieść akcenty i proponujemy: Wolna Lechia Polska. Lechia byłaby głównym wyróżnikiem i jednocześnie zbliżałaby do prawdy o dziejach nie tylko narodu żyjącego w dzisiejszych granicach Rzeczpospolitej. To państwo kiedyś obejmowało nie tylko obecne ziemie polskie, a więc dziś Lechia mogłaby odrodzić się nie tylko w Polsce. Mogłaby powracać do świadomości innych narodów z niej wyrastających. Byłaby więc możliwa np. Lechia – Czeska, Słowacka, Łużycka, Białoruska, Słoweńska, Serbska czy Chorwacka, a nawet Węgierska lub Rumuńska. Nie wiadomo, czy wymienione narody zechcą kiedykolwiek przynależeć do takiej nowej unii, ale – umieszczając już na początku w centralnym miejscu Polskę – jakby z założenia nie wysyłamy im zaproszenia ani nie traktujemy równoprawnie. Na marginesie tej naszej propozycji zauważmy, że są narody dawnej Lechii, które bardziej od nas już przybliżyły się do postulatów Pana Czesława – np. Czesi z legalnymi konopiami i większą dostępnością do broni.

Mamy też zastrzeżenia do trzech konkretnych punktów przedstawionego programu.

14.

„Oparcie projektu 500+ na zasadzie zwolnienia podatkowego i kwoty wolnej od podatku takiej, by pozwoliła na 2000+ dla pojedynczego dziecka w rodzinie, 1000+ dla dwójki, 660+ dla trójki i 500 na każde dziecko w wypadku czwórki oraz większej liczby, niż czworo dzieci.”

Jest po pierwsze niespójny ze słusznym dążeniem do uproszczenia systemu podatkowego, bo zakłada jakieś nowe, specyficznie wyliczane ulgi. Po drugie, koliduje z ideą nagradzania dzietności na poziomie zapewniającym odtwarzanie i rozwijanie się narodu – rodzina z co najmniej dwójką dzieci daje takie szanse. Myślimy, że należałoby wprost wykonać zobowiązania wyborcze obecnej władzy i dać po 500 zł na każde dziecko i to do wieku 24 lat (dla studiujących). Warto przy okazji pomyśleć o sposobie utrzymywania rzeczywistej wartości tej kwoty, by nie zjadała jej inflacja.

17.

„d) żądanie od Rosji ujawnienia całej posiadanej dokumentacji i zadośćuczynienia rodzinom Polaków pomordowanych w Katyniu, Polakom pomordowanym w Ludobójstwie 1937 roku i domaganie się rezygnacji Rosji z budowania etnosu narodowego rosyjskiego na wydarzeniu zwanym Wygnaniem Polaków z Kremla (Zero Tolerancji dla moskiewskiej propagandy historycznej Kremla).”

Tu wątpimy w realność rezygnacji Rosji z jej polityki historycznej. W zamian doczekamy się np. postulatu odejścia od uwypuklania w naszych dziejach Bitwy Warszawskiej 1920, bo to szowinistyczne i antyrosyjskie. Rosjanie (zwłaszcza ich elity polityczne) sami muszą dojrzeć do Lechii, jako stanu świadomości ogólnosłowiańskiej. My możemy jedynie przedstawiać swoją wizję, by rosyjski punkt widzenia nie wygrał na świecie.

18.

„Obligatoryjny nakaz Suwerena, czyli Narodu Polskiego dla wszystkich rządów ustanawianych w Polsce dążenia do maksymalnie równościowych stosunków i wyciągnięcia korzyści z geostrategicznego położenia Polski, zwłaszcza wobec supermocarstw i sąsiadów, czyli zagwarantowanie Polakom i Polsce prawdziwego
Statusu Wolności i Niepodległości (gwarancje obronne dla Polski, takie jakie otrzymał Izrael + realizacja bezwzględna zasady nieingerencji USA, Rosji, Chin i innych sąsiadów Polski w stosunki polityczne Polski z innymi państwami).”

Starać się o to bezwględnie trzeba, ale nie wiem czy osiągalne będą gwarancje mocarstw bez uwzględnienia ich interesów. Za to, to tym bardziej osiągalne im bardziej sami będziemy mocni gospodarczo, wojskowo i kulturalnie (– soft power).

W pełni natomiast zgadzamy się z tym uzasadnieniem:

„Wszyscy razem powinniśmy dążyć do zmiany systemu ekonomiczno-społecznego i likwidacji Systemu Pan-Niewolnik w Polsce. Wstępny Zarys Programu Wyborczego Ruchu Wolnej Polski jest niezbędny, gdyż w chwili obecnej widzimy już, że PiS dał fałszywe zapewnienia wyborcze, iż zrealizuje postulaty Polaków. Te postulaty niezrealizowane to: obligatoryjność referendum, podniesienie kwoty wolnej od podatków do poziomu 8000 złotych, marihuana lecznicza, GMO, równe prawa kobiet i mężczyzn, humanitarne traktowanie zwierząt, zmiany w Konstytucji uwzględniające wprowadzenie Demokracji Bezpośredniej dla Suwerena, czyli Narodu Polskiego.”

***

Wstępny Zarys Programu Wyborczego Ruchu Wolnej Polski (Wolnej Polski Lechickiej)

Preambuła – Najważniejszy punkt Programowy – Zapis do Konstytucji

Wolna Polska Rzeczpospolita Lechicka uznaje nadrzędność i niezbywalność Prawa Naturalnego nad każdym innym i uznaje, że wszyscy ludzie z natury są równi, wolni i niezależni, i posiadają pewne przyrodzone prawa, z których, gdy wchodzą w ramy organizmu publicznego, nie mogą zrezygnować w drodze żadnej umowy. Zapis ten stosuje się do wszystkich Obywateli Wolnej Polskiej Rzeczpospolitej Lechickiej.

1. Zapis w KONSTYTUCJI

Całkowity zakaz uprawy i obrotu żywnością z GMO, w tym także pasz dla zwierząt i prowadzenia upraw eksperymentalnych.

2. Zapis w KONSTYTUCJI

Całkowite uwolnienie produkcji i obrotu produktami rolnymi bezpośrednio pomiędzy gospodarstwami a ludnością, bez konieczności pośrednictwa handlowego i ingerencji państwa w recepturę produktów i samą produkcję. Usunięcie wszelkich ustaw i przepisów, które blokują polską produkcję, biznes, handel czy sprzedaż!

3. Zapis w KONSTYTUCJI

Wprowadzenie Wolności Leczniczej Obywateli, tj. wolności szczepień ochronnych oraz równouprawnienia Medycyny Naturalnej i jej wariantów, a także ziołolecznictwa – wbrew dyrektywom UE ograniczającym dostęp do naturalnej medycyny i obrotu ziołami. Edukacja w Mediach NARODOWYCH na temat zdrowego, świadomego odżywiania, produkcji zdrowej naturalnej, lokalnej, ekologicznej żywności! Wprowadzanie prostych, efektywnych terapii naturalnych jakie przedstawił np. Jerzy Zięba.

4. Zapis w KONSTYTUCJI

Wprowadzenie wolności programów edukacyjnych i nauczania szkolnego opartego na innych programach i metodyce nauczania niż program Ministerstwa Edukacji – z zachowanym minimalnym wspólnym zakresem wiedzy, stanowiącym podstawę egzaminu maturalnego i następnie podstawę naboru na studia wyższe.

5. Zapis w KONSTYTUCJI

Wprowadzenie do programu szkolnego i przedszkolnego przedmiotu Wychowanie Patriotyczne i Historyczne, dla młodych Polaków, opartego o tradycję Starożytnej Lechii i wartości demokracji bezpośredniej, systemu wiecowego i równościowego, otwartego na obywateli i ich różnorodność światopoglądową.

6. Zapis w KONSTYTUCJI

Wprowadzenie waluty lokalnej opartej na rzeczywistej wymianie dóbr i usług oraz faktycznym parytecie Złotego Polskiego kontrolowanym przez NBP oraz waluty lokalnej przez lokalne społeczności. NBP kreatorem Polskiego Złotego, a nie drukarzem banknotów. Nadzór nad NBP powinno się powierzyć suwerenowi.

7. Zapis w KONSTYTUCJI

Wprowadzenie Demokracji Bezpośredniej i zmiana Konstytucji na Jednomandatowe Okręgi Wyborcze oraz jednoczesna likwidacja (lub obniżenie do 20%) progów referendalnych, a także wprowadzenie obligatoryjności referendów i faktycznej zasady odwoływalności posłów i polityków wszelkich szczebli przez referendum lokalne w JOW – bez minimalnego progu uczestnictwa dla ważności odwołania.

8. Zapis w KONSTYTUCJI

Wprowadzenie nakazu bezwzględnego przestrzegania przez przybyszów do Polski – Konstytucji Polski i Polskiego Prawa – pod groźbą natychmiastowej deportacji do kraju pochodzenia, lub kraju, z którego przybyli, w razie jakiegokolwiek przekroczenia prawa polskiego. Obligatoryjne zobowiązanie sądów do stosowania tego przepisu.

9. Zapis w KONSTYTUCJI

Faktyczne zrównanie prawa kobiet i mężczyzn do bycia Istotą Ludzką z Ciała i Duszy, czyli Istotą Świadomą z Przyrodzenia, Samostanowiącą o Swoim Ciele i Duszy, NIENARUSZALNĄ przez regulacje prawne i ingerencje innych ludzi, wbrew jej woli. Zmiana Prawa w Polsce w tym zakresie.

10. Zapis w KONSTYTUCJI

Wprowadzenie Prawa dla zwierząt do humanitarnego ich traktowania – w zwykłych warunkach współżycia z ludźmi – kary za znęcanie i niehumanitarne postępowanie, takie jak wobec karalnych uczynków wobec innych ludzi.

11. Zapis w KONSTYTUCJI

Zakaz eksperymentów na zwierzętach, zakaz prowadzenia obozów koncentracyjnych dla zwierząt nazywanych hodowlą przemysłową, zakaz prowadzenia farm zwierząt futerkowych, zakaz uboju rytualnego.

12. Zapis w KONSTYTUCJI

Ustanowienie NATYCHMIASTOWE Prawa Naturalnych Lasów – o nienaruszalności ich substancji, w tym ograniczenie do minimum wycinki we wszystkich istniejących lasach – zanim Polska stanie się stepem i pustynią bez wody.

13. Zapis w KONSTYTUCJI

Wprowadzenie do uprawy i lecznictwa konopi (marihuany), ich uprawa, produkcja i przetwarzanie w Polsce, zamiast stworzonego przez PIS czarnego rynku handlu konopiami i mafii narkotykowej – Legalizacja Konopi w Polsce.

14. Zapis w KONSTYTUCJI

Oparcie projektu 500+ na zasadzie zwolnienia podatkowego i kwoty wolnej od podatku takiej, by pozwoliła na 2000+ dla pojedynczego dziecka w rodzinie, 1000+ dla dwójki, 660+ dla trójki i 500 na każde dziecko w wypadku czwórki oraz większej liczby, niż czworo dzieci.

15. Zapis w KONSTYTUCJI

Wprowadzenie jednego prostego podatku OBROTOWEGO we wszelkiej działalności gospodarczej i likwidacja aparatu biurokratycznego, skarbowego oraz administracyjnego.

16. Zapis w KONSTYTUCJI

Wprowadzenie Gwarantowanego Dochodu Podstawowego dla każdego obywatela Polski na terenie Polskiej Wolnej Rzeczpospolitej Lechickiej.

17. Zapis w KONSTYTUCJI

Prowadzenie polityki bieżącej państwa Polskiego z obligatoryjnym uwzględnieniem polityki historycznej oraz władzy sądowniczej Polski nad Polakami na świecie, a także polityki w której priorytetami są regulacje z krajami sąsiadującymi spraw:

a) UPA i Ludobójstwa na Wołyniu gloryfikowanego obecnie przez władze Ukrainy i uznanego w tym kraju za część niezbywalną etnosu narodowego we współczesnej polityce ukraińskiej (Zero Tolerancji dla banderowskiej narracji historycznej Ukrainy o Rzezi Wołyńskiej),

b) równego statusu Polaków w Niemczech (Związek Polaków na prawach sprzed delegalizacji hitlerowskiej 1938),

c) reparacje wojenne od Niemiec i Rosji,

d) żądanie od Rosji ujawnienia całej posiadanej dokumentacji i zadośćuczynienia rodzinom Polaków pomordowanych w Katyniu, Polakom pomordowanym w Ludobójstwie 1937 roku i domaganie się rezygnacji Rosji z budowania etnosu narodowego rosyjskiego na wydarzeniu zwanym Wygnaniem Polaków z Kremla (Zero Tolerancji dla moskiewskiej propagandy historycznej Kremla),

e) załatwienie przez Niemcy sprawy roszczeń wojennych Żydów Polskich za mienie utracone w Polsce w wyniku II wojny światowej, bądź osobno specjalną regulacją, bądź w ramach reparacji wojennych Niemiec wobec Polski,

f) zagwarantowanie nienaruszalności integralności rodzin polskich zagranicą przez zakwestionowanie i odebranie obcym podmiotom np. prawa do odbierania dzieci z polskich rodzin, czy ingerencję obcych państw w wychowanie w języku polskim polskich dzieci i młodzieży w rodzinach polskich i mieszanych, w społecznościach polskich we wszystkich krajach świata,

g) obligatoryjny zapis zobowiązujący Rząd Polski do walki o prawa każdego POLAKA zagranicą w razie represji, aresztowania, pomówienia,

h) ANTYPOLONIZM musi być piętnowany i atakowany na wszelkich możliwych płaszczyznach, zwłaszcza poprzez stosowanie polskiego prawa.

18. Zapis w KONSTYTUCJI

Obligatoryjny nakaz Suwerena, czyli Narodu Polskiego dla wszystkich rządów ustanawianych w Polsce dążenia do maksymalnie równościowych stosunków i wyciągnięcia korzyści z geostrategicznego położenia Polski, zwłaszcza wobec supermocarstw i sąsiadów, czyli zagwarantowanie Polakom i Polsce prawdziwego Statusu Wolności i Niepodległości (gwarancje obronne dla Polski, takie jakie otrzymał Izrael + realizacja bezwzględna zasady nieingerencji USA, Rosji, Chin i innych sąsiadów Polski w stosunki polityczne Polski z innymi państwami).
Złamanie tego nakazu powinno być karane bezwzględnie przez Trybunał Stanu.

19. Zapis w KONSTYTUCJI

Polityka zagraniczna nieangażowania się w konflikty zbrojne, które nie stanowią zagrożenia dla polskiej racji stanu – tak jak to czyni Izrael.

20. Zapis w KONSTYTUCJI

Umożliwienie Polakom zagranicą faktycznego udziału w wyborach parlamentarnych w Polsce i zagwarantowanie Wszystkim Polakom przejrzystości i kontroli poprawności wyborów na każdym ich etapie i na każdym szczeblu.

21. Zapis w KONSTYTUCJI

Samoobrona wojskowa oparta na wolnym dostępie Polaków do broni palnej w ramach prawa do samoobrony i obrony terytorialnej.

22. Zapis w KONSTYTUCJI

Repolonizacja mediów, banków, przedsiębiorstw strategicznych i dóbr narodowych: energetyka, komunikacja, ciepło, telekomunikacja, IT, kopalnictwo, woda, ziemia, lasy, powietrze.

23. Zapis w KONSTYTUCJI

Wypowiedzenie konkordatu i wprowadzenie rzeczywistego równego statusu wyznań religijnych w Polsce.

24. Zapis w KONSTYTUCJI

Reforma Sądownictwa i wprowadzenie faktycznych Rządów Prawa – Sędziowie do Krajowej Rady Sądownictwa wybierani w wyborach powszechnych lub sejmową większością 3/5. Wprowadzenie instytucji sędziów pokoju.

Wytoczenie procesów sądowych za zdradę narodową/zdradę stanu i masową kradzież majątku narodowego Polaków:

a) przeprowadzenie śledztwa i badań wszelkich umów, roszczeń, pożyczek, uwłaszczeń na majątku narodowym Polaków, jakie zostały podżyrowane przez III RP. 90% to długi i złodziejska reprywatyzacja ziemi i majątku narodowego, które można anulować w zgodzie z prawem międzynarodowym oraz umowy podobne do tych ze złodziejskiej reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie i Krakowie,

b) cofnięcie ustaw, przepisów, które blokują polską suwerenną eksploatację kopalin i energetykę, blokujących inicjatywy lokalne i prywatne związane z energetyką, ekologią i budownictwem. Ziemia, Lasy, Woda, Energia, Komunikacja, Kopalnictwo, Banki, Media i przedsiębiorstwa strategiczne w Polskich Rękach,

c) zniesienie przepisów o bluźnierstwie, czyli o obrazie uczuć religijnych – tak jak to uczyniono w Islandii.

TU pełna argumentacja Pana Czesława Białczyńskiego, oraz komentarze z możliwością bezpośredniego dopisywania swoich uwag i propozycji do projektu.

FOT: pixabay.com

 

Jeśli masz ochotę – zapisz się na ukazujący się raz w tygodniu newsletter informujący o nowych wpisach na naszym blogu. Wystarczy przysłać e-mail z hasłem NEWSLETTER w tytule na adres: rudaweb.pl@gmail.com

RudaWeb

Komentarze: 32

 1. Rozumiem Pana Białczyńskiego i sama bym tak chciała. Ktoś musi zacząć nakreślać ramy koniecznych zmian, aby inni wypełniali je czynami. Byle nie pochopnie i nie dać się oszwabić złotoustym politykom, co zjedli zęby na oszukiwaniu ludzi, co skądinąd jest ich zawodem. A nasza strona takowych chyba jeszcze nie posiada.
  Idea piękna jako idea sama w sobie acz niebezpieczna w ewentualnych skutkach radosnego wcielenia w życie na niepodatnym, albo nieprzygotowanym gruncie. Ja tylko chciałabym aby entuzjaści przypomnieli sobie, co się stało kiedy „zjednoczono” plemiona słowiańskie w twór skądinąd pięknie zwany Jugosławią. Oraz co było, kiedy jedno z państw przejęło wiodącą rolę wśród wszystkich innych słowiańskich.

 2. Poziom porozbiorowego otumanienia narodu Polskiego sięga apogeum. Operujemy słowami i statusami stworzonymi do naszego zniewolenia za czasów rozbiorów. Pierwsze partie polityczne w Polsce powstały za czasów rozbiorów Polski założone przez zaborcze wrogie nam państwa. Celem partii było utworzenie struktur kolonialnych na narodzie Polskim oraz systemów obsługujących ten ustrój kolonialny brutalnie tworzony w miejsce niszczonego Polskiego prawowitego ustroju Samostanowienia Narodu. Jak myślicie kim mieli być ludzie zarządzającymi kolonią Polską ? Były to v kolumny niemiecko watykańskie – bolszewickie ( żydowskie) , z których okupant chciał stworzyć warstwę społeczną zwaną elitą. Jak zrównać obcych z rodzimą ludnością, tak żeby rodzima ludność nie odróżniała v kolumn..?? Tak żeby zabrać przywileje rodzimej ludności, a nadac je obcym, którym te przywileje nie należały się w poprzednim przed rozbiorowym ustroju z prostego względu, że nie należeli do narodu? Za pomocą inżynierii społecznej stworzono status …obywatela pod którym nadali status v kolumnom niemiekci, że też mogą być Polakami. A jak ich ukryli między nami? Za pomocą inżynierii społecznej stworzono ideologie lewackie, marksistowskie, liberalne pod których parasolem występowali i wystepują po dziś dzień wrogie v kolumny niemieckie. Dlaczego ? Bo te ideologie nie nawiązują do tożsamości narodu Polskiego, Polskiej racji stanu, kultury i tradycji.

  • @Chinook
   Twoja analiza dotycząca aktualnego stanu świadomości narodowej czy wręcz SAMOŚWIADOMOŚCI nas, Polaków jest ciekawa ale jednocześnie bardzo powierzchowna. W I Rzeczypospolitej narodem była tylko szlachta, która stanowiła 10% społeczeństwa. Chłopi, stanowiący prawie 90% społeczeństwa i ułamkowy ilościowo stan mieszczański znajdowali się poza Narodem, byli wykluczeni z Narodu. Nie można w tym kontekście, zapominać o Żydach którym Rzeczpospolita szlachecka nadała takie przywileje, że stała się dla nich Paradisus Iudeaorum. Ówczesna Polska była jedynym krajem, w którym Żydzi mieli tak wielką autonomię. Posiadali swój własny sejm zwany Sejmem Czterech Ziem. Pamiętajmy o tym Chinook, bo jeśli o tym nie będziemy pamiętać to wylejemy przysłowiowe „dziecko z kąpielą”. I mimowolnie zrobimy dla Sprawy Odrodzenia Lechii niedźwiedzią przysługę. Pozdrawiam przyjaźnie.

 3. Nasz znamienity kronikarz Wincenty Kadłubek nazywał nasz kraj (w XII w.) Respublica czyli Rzeczpospolita. Wszystkim ten fakt umyka…? Nieśmiało pragnę zauważyć, że najprawdopodobniej nazwa POLSKA wyewoluowała z nazwy LECHIA, bądź z nazwy sarmackiego ludu Alanów. Tak czy inaczej jest ŚWIĘTA jak mało co na tym świecie!!! Więc Panowie Wandale – daję VETO !!!
  Jeszcze jedna kwestia: odgrzebywanie historii naszego narodu jest zadaniem pierwszoplanowym i możliwym do wykonania dla domorosłych historyków, pasjonatów itd. Inne kwestie jak zmiana nazwy kraju, zmiana konstytucji, ustanowienie praw podstawowych itd. podnoszone w tym momencie mogą wywalić całą szczytną ideę (udowodnienia istnienia Związku Lechickiego) – do kosza. Na to się nie zgadzam. Sugeruję zatem skupić się na kwestiach historycznych i … pomodlić : http://www.poselska.nazwa.pl/wieczorna2/historia-nowozytna/polska-piesn-koscielna-dowodem-na-pochodzenie-polakow-od-wandali
  Pzdr.

  • @XII Wojewodów
   Dajesz VETO Vandalito?:) I chyba masz rację… Myślę podobnie jak Ty. Jedno jest pewne – MIT LECHICKI został wskrzeszony i się Odrodził. Jest obecny w przestrzeni publicznej od kilku lat. Dlatego Sprawa ODKŁAMYWANIA naszych dziejów jest w tej chwili NajWażniejsza. RozKrzewianie świadomości historycznej Polaków o Naszej Starożytnej LECHICKIEJ TOŻSAMOŚCI już się dzieje, dzięki internetowi. Następnym krokiem zapewne będzie powstawanie społecznych inicjatyw czy wręcz tworzenie się ruchu Kulturowego PoLachów-Lechitów-Wandalitów. Dopiero wtedy wg. mnie, będzie możliwy kolejny etap – REALNE zaistnienie na scenie politycznej. Tak to widzę. Pozdrawiam przyjaźnie.

   • To nie jest MIT – SŁAWA – to DZIEDZICTWO które zostało ukatrupione i ukrzyżowane – lecz zgadzam sie Wskrzeszone do Nowego Spojrzenia na dawne prawa WOLNYCH LUDZI. KIEDYŚ WYEŚ była na bogato.

 4. Może nie doczytałam, ale chyba brak zapisu o WODZIE – że należy do obywateli / opłaty jedynie za utrzymywanie i konserwacje wodociągów/

 5. Brzmi zachęcająco, ale ja bym z nazwy naszego kraju usunął słowo wolna. Po prostu Lechia Polska. Wiadomo bowiem (dla tych co wiedzą o Lechii), że Lechia zawsze była państwem wolnym do czasu aż wg oficjalnej wersji przyjęliśmy chrzest w 966 r. i wtedy już była Polska. Zatem Lechia = wolność i nie ma potrzeby tego dodatkowo podkreślać.
  Co do konstytucji – jakiekolwiek rozważania o konstytucji są póki co bez sensu. Obecna konstytucja z 1997 r. jest nielegalna i nasz kraj też jest nielegalny i trzeba przywrócić do porządku prawnego konstytucję kwietniową z 1935 r. i na jej podstawie wybrać nowe władze. Wtedy nasz kraj będzie mógł się np. ubiegać o reparacje wojenne. Konstytucja z 1997 r. ani słowem nie odnosi się do konstytucji z 1935 r., więc jej nie znosi z porządku prawnego. Nie zrobiła tego też wcześniejsza konstytucja nielegalnego państwa PRL z 1952 r. Dlatego jedyną obowiązującą konstytucją jest ta z kwietnia 1935 r. Dopiero po wyborze władz wg niej można ją zmienić lub napisać nową i jej uchwalenie przeprowadzić wg zapisów konstytucji z 1935 r. Co do programu ruchu ja na swoim blogu proponuję swój program, a właściwie jego ogólny zarys. Zachęcam twórców ruchu do lektury i uwzględnienia przynajmniej z części postulatów. https://wolnislowianie.wordpress.com/2017/04/05/wolni-slowianie/

 6. Lechia to najszybciej i trafnie obrazuje Związek Konfederacji Plemion Słowianskich – jeśli chodzi o polityczną nazwę.
  Król był w pełni wybierany i kontrolowany przez ośródki zwać można WOJewództwami, a w nich mniejsze szczepy wybierały owych „WOJewodów”
  stąd JOW-WOJ

 7. Polska Lechia brzmi lepiej ale z powodu możliwości przyłączenia innych państw słowiańskich praktyczniejsza jest nazwa Lechia Polska, Lechia Czeska,itd

 8. Polska Lechicka brzmi lepiej ale w kontekście przyłączenia się innych Państw rzeczywiście praktyczniejsza będzie Lechia Polska, Lechia Czeska, itp

  • Podwójna nazwa państwa, a co dopiero potrójna brzmi średnio. Po prostu Lechia. W przypadku federacji wszystkich krajów Słowian, co uważam za nieuchronne, będziemy mogli okreslać dzielnice lechickie Polską, Rosją, Serbią, ale gdziekolwiek pojadę, powiem, żem Lechita.

 9. Panie Smyxxx, przykro mi pana komentować, ale robiem co muszem:
  Znów nie potrafił pan przeczytać tekstu ze zrozumieniem, przecież pisze wyraźnie: Polska Lechicka lub Lechia Polska – w jednym i drugim widzę nazwę POLSKA.

  • // Lechia byłaby głównym wyróżnikiem // ….czyli jednak Polska jakby na drugim miejscu ? W sytuacji gdy zakłada Pan tu jeszcze kolejne dziwolągi // Lechia – Czeska, Słowacka, Łużycka, Białoruska, Słoweńska, Serbska czy Chorwacka, a nawet Węgierska lub Rumuńska // cały ten pański pomysł jest wyjątkowo niebezpieczny bo taka unia państw bez Rosji jest zupełnie wykluczona czyli ona by mogła zaistnieć tylko z Rosją jako jej liderem a nikt o zdrowych zmysłach nie będzie się ponownie pchał w ich objęcia , mnie nie jest przykro komentować pomysły zupełnie oderwane od realiów

   • Panie smyxx – to o czym Pan teraz napisał, to nie propozycja Pana Czesława. Czy ten bądź inne pomysły są oderwane od rzeczywistości to sama Rzeczywistość zdecyduje – z Rosją czy bez. Radzimy przemyśleć co napisaliśmy (i dlaczego), a nie Pan Czesław: „Nie wiadomo, czy wymienione narody zechcą kiedykolwiek przynależeć do takiej nowej unii, ale – umieszczając już na początku w centralnym miejscu Polskę – jakby z założenia nie wysyłamy im zaproszenia ani nie traktujemy równoprawnie”.

   • SMYXX LeHYA – matematycznie 44 – „Imię jego 44” – to synowie Sarmackiego Prawa – to Szlachetność, to potęga i siła PRawa Naturalnego i Rodów, to oddanie tego czego Polska nie była stanie oddać Naszym Przodkom – to 40000 lat docierania i Walki o Wolność Ludzi. Nie wierzycie mi – Mam bezpośredni kanał z tymi, którzy Nas hodują – to co sie dzieje ponad Waszymi głowami – będzie się działo to samo tu w swiecie widzialnym.
    http://strefatajemnic.onet.pl/ufo/obcy-manipuluja-ludzkoscia-twierdzi-hiszpanski-eks-jezuita-i-ufolog/00kve4
    Gdy wczoraj słuchałem audycji w PR1 labirynty historii na temat Bolesława Chrobrego – proponuję Wam RudaWeb – to piszę – kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo – autentyczny syf i to katolicki. Brak ciągów logicznych, naciągane fakty – ale mam gorącą prośbę – poszukajcie coś na temat Hrodu Niemcza, a właściwe Obwar MieczMa – to jeden z obwarów, które zostały zawłaszczone, ale przez to nie spotkał ich los Maszkowic!!!!!
    To jeden z obwarów gdzie stał na straży szlaku bursztynowego jeszcze do krainy Etrusków .Mamy Vw ale p.n.e. ale on już i tak stał wcześniej – podobny okres.
    Polak i Katolik oznacza zawsze Niewolnik.
    Sprawa Reparacji wobec Niemiec ma moc prawną. Merkel może nie objąć ponownie kanclerstwa – coś mi się widzi, że tak będzie.

    • //matematycznie 44 – „Imię jego 44” – to synowie Sarmackiego Prawa – to Szlachetność, to potęga i siła PRawa Naturalnego i Rodów, to oddanie tego czego Polska nie była stanie oddać Naszym Przodkom //……………gdyby nie zaistniało w X wieku państwo Polskie czyli te wszystkie plemiona ,które weszły w jego skład nie zechciały , czy nie umiały bądź nie zostały zmuszone do jedności ,to podzieliłyby los Słowian Połabskich czyli przestały istnieć i nawet nie miałbyś dzisiaj okazji pisać w języku polskim o jakichś sarmackich synach bo taki język by się nigdy nie wykształcił , byś tu miał kacapską albo szwabską Lechię , co może Tobie by pasowało wszak Lechia brzmi dla Ciebie chyba dumniej od Polski

     • Władów Połabskich, czyli rdzeń rady plemiennej wytruli twoi mniszkowie i ojczulkowie, SMYXX – nie mijaj się z faktami. Chcę być dzisiaj litościwi – rzadko kiedy mi się to zdarza.

   • Swietny artykul Panie Czeslawie… ale ja troche z innej beczki mam pytanie ;-D Czy widzi Pan zwiazek miedzy naszymi „legendami o Piastach” a legendami Szczytow\Scytow. Czy Piast Kolo-dziej moze byc Kolak-SIS-em ( wspolna nazwa dla Scytow wlasnie pochodzi od tego wladcy . Zwany jest on rowniez Piastem ORACZEM (Scytowie Oracze). „Kolak” to rowniez okreslenie bogatego rolnika wsrod slowian wschodnich. Brakuje tylko Piasta Kopijnika ;-D. Czy wspolna nazwa Skoloci na czesc Kolaksisa moze poprostu oznaczac KOLO-dzieje. Ciekawa jest tez analiza slowa Askenaz , ktora czytalem na tym blogu w art. „germanski KNIAZ na Lechickim tronie” Autor staral sie udowodnic , ze Askenaz to poprostu poloczenie przedrostka „AS” oraz slowa „KNIAZ” – czyli ksiaze, wladca, pan. Podobnie jak w starym arabskim slowie okreslajacym Slawian\Slowian „as Sqaliber” czy jakos tak ;-d( artykul jest obszerny i nie chce mi sie tego szukac ;-D). Czy ta nazwa pochodzaca z bilskiego wschodu na Scytow moze poprostu oznaczac „ksiazeta ” – as Kniaz \ Askenaz, Asknaz? Pozdrawiam serdecznie.

   • Unia Słowian bez Rosji byłaby niepełna. Rosjanie to bracia. Dlaczego mieliby dominować? O polską dominację proszę być spokojny, proszę obserwować lawinowy rozwój wydarzeń, który będzie podnosił moc i rangę Polski niesłychanie szybko. To już się zaczyna i szybko ujrzymy efekty. Chwała Wielkiej Lechii.

 10. Zanim pan Białczyński zacznie formułować zapisy konstytucji nowego mocarstwa , wreszcie w pełni wolnego , to niech uszanuje dotychczasową „niewolę” i zaproponuje referendum w/s rezygnacji z nazwy -Polska- co może przesądzić o dalszych losach tych jego propozycji bo wg mnie 99.9 % Polaków i Polek jest zadowolonych z dotychczasowej nazwy i nie zamierza wikłać się w jakiś „lechicki patos”. Warto przy tej okazji przypomnieć , że był taki czas gdy Polskę nazywano „Krajem Przywiślańskim” , więc nich ci sympatycy wykluczenia nazwy -Polska-jeszcze raz wszystko przemyślą by w swej głupocie nie przyłożyć ręki do typowo dywersyjnych poczynań wrogów Polski

   • Mylisz się. Nie doceniasz lechickiego odrodzenia i fali entuzjazmu, która szybko się spiętrza. Nie doceniasz też efektów, które wywołają kolejne sensacje archeologiczne, a największe: artefakty kopca Wandy i Kraka oraz archiwa watykańskie, gdy ujawnią kroniki Lechów. Nieprzestawialni są przede wszystkim starsi ludzie, ale oni umrą w trakcie tego szybkiego procesu (zresztą sporo ludzi umrze dzięki zmasowanym narzędziom depopulacji). Byliśmy Polakami 1000 lat, Lechitami 10 000. Pora wracać do domu. 😉

  • SMYXX kiedy wreszcie zaczniesz myśleć jak Wolny Obywatel Świata. Nie chce mi się z Toba prowadzić polemiki, bezów nie będę robić, więc piany z cukrem nie będę bił. Bardzo się mylisz – co to jest POLAND?
   Ląd peowców?!

 11. A i jeszcze jedno, choć moze wspomniane to było i przeoczyłem.
  Zmiana w konstytucji:
  – odebranie obywatelstwa zdrajcom Narodu i wydalenie z kraju. To tak jak się patrzy jak plują i donosza na własny kraj pewne grupy
  – każdy poseł i senator ma obowiązek wspierac działania aktualnego rządu poza granicami kraju, kłócić się mogą tylko we własnym kraju

  • Zapis o banicji koniecznie musi być w konstytucji lechickiej. Za tą karą przemawia tradycja, oczyszczanie przestrzeni energetycznej kraju oraz doskonałe wyważenie między zbytnim okrucieństwem, a niezbędną surowością. Wszędzie agituję za karą banicji w państwie lechickim.

 12. Nazwa Lechia w nazwie odpada bo zbyt często jest wykorzystywana np.przez klub piłkarski Lechia Gdańsk a wiadomo że nazwa Państwa musi być zastrzeżona więc takie kluby musiałyby nazwy zmieniać . Prędzej nazwa PoLachia lub coś w tym stylu.
  A do tego żeby miec szanse się przebić potrzebne są fundusze bez nich nie da się wygrać z aktualnymi partiami. No i trzeba by zacząć od czegoś w stylu KODu ( oczywiście w pozytywnym sensie ) żeby ludzie usłyszeli ,wiedzieli że to coś nie wzieło się z kosmosu i tak by się przyciągneło ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *