Tata, chleb i biblia gocka – na tropie dawnych fałszerzy

Czołowym wykwitem spekulacji lingwistów jest tzw. język gocki. Uznawany powszechnie za język Germanów, którzy pochodzili ze Szwecji, ale jakoś dziwnie nie jest podobny do szwedzkiego, lecz rzekomo do niemieckiego. Tak twierdzą znawcy, którzy analizowali tzw. biblię gocką. Dla usystematyzowania tego języka wymyślono nawet nieistniejącą grupę języków wschodniogermańskich.

Nie lubię zabaw lingwistycznych, bowiem – w zależności od miejsca wychowania i urodzenia – językoznawca łatwiej wychwytuje źródłosłowy ze swojej mowy ojczystej od innych, nawet znakomicie później wyuczonych. Dlatego językiem gockim zajmę się poprzez tylko dwa słowa, ale bezprzecznie podstawowe w każdym ludzkim języku. Prześledzę formy nazw – ojciec i chleb.

Otec, tata, pater, fader – atta

Atta to ojciec po gocku, ale także w hetyckim (czyli „naszym”, bo sami Hetyci mówili na siebie Nasi). Po staropolsku – otec lub tata. Formy otec do dziś używają Słowacy. Z kolei zapisana łacińskim alfabetem forma rosyjska to atiec. Natomiast szwedzka – far lub fader. Inaczej brzmi niemiecka – vater, czyli z łacińskiego pater. Z tego wniosek, że właściwa starogermańska forma to najprawdopodobniej far, a inne we współczesnych językach germańskich (np. angielskie father) pochodzą od łacińskiej pater. Jeśli założymy, że Goci pochodzili ze Szwecji (co dla mnie jest niezbyt udokumentowaną teorią), to znaczy, że farów czy faderów – ojców nie mieli. Dopiero przechodząc przez ziemie słowiańskie zostali spłodzeni przez swoich attów – atców, otców, tatów. Oczywisty absurd, nie tylko w kategoriach biologicznych.

Słowo mama i tata to pierwsze słowa wypowiadane przez ludzi i najdłużej zachowywane w niezmiennej postaci przez pokolenia narodów. Jedynym logicznym wytłumaczeniem jest, że ojców od początków swojego ludu nazywali podobnie jak Hetyci i Słowianie, a nie Germanie i Romanie. Do tego forma gocko-słowiańska jest pierwotną dla całej wspólnoty praindeuropejskiej. Atiec, atta, tata – a więc otec/ojciec i tata – to po: fryzyjsku taatje, walijsku tat, starobrytyjsku tatos, kornwalijsku tat, albańsku ate, a po baskijsku aita. Z tego wniosek, że Goci swoich rodzicieli nazywali mianem starszym niż jakiekolwiek przypisywane językom germańskim i romańskim. Wywodzili się więc ze znacznie starszego ludu, którego niewątpliwie bezpośrednimi potomkami są Słowianie.

Hlejf – chlieb i chleb, a bröd z milukiem – mlekiem i milkiem

Kiedy już człowiek narodzi się, to musi coś jeść, aby żyć. Najpierw jest mleko matki – po gocku miluk. Tu najbardziej podobne jest angielskie milk. Podobnie brzmi polskie mleko. Po szwedzku będzie mjölk. W starocerkiewnosłowiańskim mlieko. Jednak prawdopodobnie – moim zdaniem – wszystkie te nazwy mogą pochodzić od prasłowiańskich. Choćby dlatego, że to na Kujawach odkryto pierwsze ślady przetwórstwa mleka, a więc tradycja spożywania go u nas prawdopodobnie była najstarsza. Niemniej brak tu podstaw do jednoznacznego określenia skąd w gockim wzięła się forma miluk. Być może to tak stara nazwa jak mama, bo określa pierwszy pokarm w życiu człowieka. Ocenianie jej pragermańskości czy prasłowiańskości byłoby więc jałowe.

Za to inny pokarm jest ciekawszy 🙂 Jeszcze zanim człowiek uzyska pierwszy garnitur zębów może zacząć odżywiać się chlebem. Jak owi goccy Pragermanie nazywali chleb? Otóż hlajf lub hlejf. Z jaką współczesną nazwą ta forma jest najbardziej zbieżna? Wyliczmy – polskie chleb, bułgarskie chljab, macedońskie lieb i w końcu rosyjskie, białoruskie i serbskie chlieb. Zaś po łacinie pane lub panis. Dla porównania chleb w językach germańskich – szwedzki bröd, angielski bread i niemiecki brot.  Jeśli tu ktoś widzi dowód na pragermańskość Gotów, to moja fantazja za takim ciągiem luźnych skojarzeń nie nadąża i chyba nigdy nie nadąży, dopóki mam jeszcze resztki zdrowego rozsądku w swoim umyśle.

Biblijne wątpliwości

Nie będę tu odwoływał się do prac historyków z takiej czy innej szkoły lub wywodów filologów, ale wprost do oglądu samych źródeł. Biorąc pod uwagę ogólnie dostępne opisy z wikipedii, jedynie użyję krytycznego rozumu oraz tego, co pamiętam z praktycznych nauk paleografii łacińskiej i neografii gotyckiej, m.in. dyktand zaliczeniowych, które polegały na odtworzeniu różnych starych stylów pisma, przy pomocy narzędzi wzorowanych na oryginalnych (odpowiednio przycięte pióro gęsie i patyk, zamaczane w atramencie).

Najbardziej znanym i obszernym, ale nie jedynym, zabytkiem języka gockiego jest tzw. biblia Wulfilii. Wulfila, jako pierwszy w IV w. n.e., miał przetłumaczyć prawie całą biblię (oprócz Ksiąg Królewskich) na język inny, niż oryginalne (aramejski, grecki i hebrajski). Oryginał tego dzieła – jak w wielu podobnych przypadkach – do dziś nie przetrwał. Dla celów swojego tłumaczenia Wulfila miał opracować alfabet gocki. To abecadło jest zbitką znaków greckich i łacińskich, natomiast nie wykazuje cech runicznych. Są dwa zabytki, w których znawcy dopatrzyli się śladów run. Pierwszy to z VI w. Documentum Neapolitanum. Pismo, jakim sporządzony został dokument, bardzo się różni od zachowanego egzemplarza odpisu biblii Wulfilii („Srebrnej Biblii”) z rzekomo VI w.. Poszczególne litery uzyskują inne kształty, które zdradzają wpływy pisma runicznego. Zachodzą też różnice gramatyczne. Kolejny z tych dokumentów to Documentum Aretinum – papirusowy dokument w języku gockim z połowy VI wieku. W 1731 roku wydano we Florencji facsimile (dziś powiedzielibyśmy – fotokopię), a oryginał później spłonął. Do naszych czasów zachowało się słabej jakości facsimile, więc nie będziemy go analizowali.

Do tego dochodzi, pochodząca również z VI w. biblia napisana po łacinie, której technologia stworzenia jest bliźniaczo podobna do „Srebrnej Biblii” gockiej. To Codex Brixianus. Naukowcy zauważyli podobieństwa pomiędzy tym łacińskim tekstem i gockim. Podobieństwa miały wyniknąć z rewizji starołacińskiego tekstu dokonanej w oparciu o tekst grecki, natomiast tekst gocki miał być rewidowany przez tekst łaciński. Ponadto wstęp w kodeksie Brixianus wzmiankuje o notach marginalnych z wariantami tekstowymi, których jednak w Brixianus brak, lecz są obecne w „Srebrnej Biblii” (Argenteus). Oba miały powstać w tej samej szkole kaligrafii. Już z tych dociekań możemy zakładać, że twórca księgi gockiej mógł wzorować się na wcześniejszej łacińskiej.

Mamy więc do porównania trzy dokumenty – kodeksy Srebrny (Argenteus) i Brixianus, oraz dokument neapolitański (Documentum Neapolitanum). Wszystkie – według znawców – z VI w. n.e..

Popatrzmy na zapiski z Neapolu:

To szybkie, niedbałe pismo ze znakami, które nie pochodzą ani z greki, ani z łaciny.

Zupełnie inny alfabet niż ten, który jest w gockiej „Biblii Srebrnej”:

Ten dokument wypełniony jest doskonale powtarzalnymi znakami i zachowany – mimo ponad półtora tysiąca lat od stworzenia – w znakomitym stanie.

A teraz – mający pochodzić z tego samego czasu i tej samej szkoły kaligrafii – łaciński Brixianus:

Już na pierwszy rzut oka widać znacznie gorszy stan zachowania egzemplarza łacińskiego, chociaż oba miały powstać w takiej samej technologii (srebrny atrament na barwionym purpurą pergaminie) i w tym samym czasie (VI w.) oraz miały być równie pieczołowicie przechowywane. Jednak zdecydowanie upływ czasu bardziej odcisnął się na egzemplarzu łacińskim.

Jeszcze ciekawsze rzeczy wychodzą przy porównaniu detali pisma w obu zabytkach.

W łacińskim kodeksie pierwsza litera słowa CANON, czyli C jest pisana ze starannością zachowania formy, ale od razu widać, że na sąsiadujących stronach kształty liter różnią się. To samo dotyczy A, a dalej N i O. Na pewno dokument ten sporządzono pismem odręcznym.

W gockim egzemplarzu widzimy litery tak podobne, że nasuwają na myśl druk. Są idealnie tak samo „pisane”, a jeśli gdzieniegdzie są jakieś różnice, to przypominają niedokładne odbicie na podłożu tej samej czcionki. Tak, jak dziś nie zawsze uda się identycznie przyłożyć pieczątkę – raz fragment litery jest wyraźnie odbity w każdym detalu, innym razem tuszu zaczęło brakować. Poza tym wiadomo, że każda z ołowianych czcionek mogła mieć drobne usterki, ale na pewno nie wpływające na ogólny kształt liter.

Tu dochodzimy do ciekawych konkluzji. Gocka biblia pojawiła się nagle i dość tajemniczo dopiero w XVI w.. Biblia ta nie jest wspominana w żadnych katalogach ani listach ksiąg przez ponad tysiąc lat swej rzekomej historii. Tak więc, choć księga ma pochodzić z VI w., to jej udokumentowana historia zaczyna się dopiero w XVI w., gdy miano ją odkryć w benedyktyńskim klasztorze w Werden, w Niemczech. Czy nie jest dziwne, że kodeks odkryty został w Niemczech, w klasztorze mnichów wyspecjalizowanych w pisaniu i przepisywaniu ksiąg, a jego język ma przypominać niemiecki, nie zaś skandynawski, czyli podążając za opisem Jordanesa właściwy dla pierwszych Gotów? Na dodatek gocki kodeks został „napisany” w technice, odbiegającej od ręcznego stylu pisarskiego z VI w.! Litery w tej księdze wyglądają, jakby były wybite czcionką drukarską, znaną już niemal od stu lat – tyle minęło od chwili zastosowania druku przez Gutenberga do momentu znalezienia „Srebrnej Biblii” w Werden.

Węglowa wiarygodność

Jedynym dowodem uprawdopodobniającym pochodzenie benedyktyńskiego egzemplarza z VI w. ma być datowanie radiowęglowe.

Czy wyniki otrzymywane w ten sposób są godne zaufania? W górnych partiach atmosfery ziemskiej, pod wpływem promieniowania kosmicznego, stale zachodzi przemiana azotu w radioaktywny węgiel. Dzięki fotosyntezie trafia on do obiegu w przyrodzie. Tam następuje nieustanna wymiana materii. W momencie śmierci, organizm zostaje wykluczony z tego procesu, a zgromadzony radioaktywny węgiel 14 zaczyna się rozpadać według pewnego schematu, nazywanego czasem połowicznego rozpadu. Prawo to mówi, po jakim okresie z całej puli atomów zostanie ich połowa. Ma to być około 5740 lat. Brzmi logicznie, ale w naturze nie działa. Koncentracja tego izotopu w atmosferze nie jest stała. Zależy w dużej mierze od aktywności słońca oraz promieniowania z innych źródeł pochodzenia pozaziemskiego. Podobnie jest z ilością C12 czy C13, która jest uwarunkowana naturalnymi procesami klimatycznymi i geologicznymi Ziemi, jak na przykład erupcje dużych wulkanów czy zlodowacenia. Już to sprawia, że określenie proporcji węgla w danym momencie historii staje się praktycznie nieosiągalne. Inną istotną kwestią jest czystość badanych próbek. Aby datowanie radiowęglowe zadziałało prawidłowo, musielibyśmy mieć do czynienia z układem zamkniętym, tzn. izolowanym, laboratoryjnym środowiskiem. Okazało się np., że żywe skorupiaki złowione z dna rowu oceanicznego, poddane datowaniu węglem C14, oszacowane zostały na około… 2 miliony lat.

WNIOSKI:

Tzw. biblia Wulfilii może być XVI-wiecznym falsyfikatem, stworzonym dla udokumentowania tezy o germańskości (niemieckości) Gotów i nie tylko ich. Do tego dochodzą nasze wstępne ustalenia, dotyczące różnic między wybranymi, zachowanymi słowami rzekomo gockimi, a współczesnymi germańskimi, co kontrastuje z podobieństwami do przytoczonych form słowiańskich. W XVI w. cesarz Maksymilian II zaczął propagować teorię o pochodzeniu Niemców od Germanów, opisanych przez Tacyta. Zresztą nie tylko arcykatolicki Habsburg zaczął fałszować historię. Także czołowy protestant Marcin Luter dołożył się do tego dzieła, tworząc z Arminiusza (Żarmina) pierwszego Niemca – Herrmanna. Habsburgowi na pewno nie brakowałoby pieniędzy na opłacenie pracowni benedyktynów w celu odtworzenia starych, dobrze im znanych technologii, które następnie „przełożono” na znany już druk. Oprócz tego mogło dojść do celowego sfabrykowania nowego języka na bazie słownictwa z różnych innych. Nie sposób jednak było wszystko oprzeć o słowa pochodzące z ówczesnego niemieckiego, bo taka produkcja od razu wzbudziłaby zastrzeżenia co do jej autentyczności, stąd zachować się mogły słowiańskie relikty z języka rzeczywistych Gotów/Getów, o czym już pisaliśmy. Być może benedyktyni z Werden nie tylko mieli dostęp do kodeksu Brixianus, ale też fragmentów oryginału lub wcześniejszych odpisów Wulfilii.

Przyjmowanie i upowszechnianie sfabrykowanych rewelacji mogła wspomóc choćby ideologiczna siła Lutra i jego zwolenników, o możnych aryckatolickich Habsburgach nie wspominając.

Tak więc – Panie i Panowie Naukowcy – nie tylko Prokosz może być wątpliwy 🙂 – choć jest.

NA ZDJĘCIU: fotokopia jednej ze stron „gockiej biblii”.

 

Jeśli masz ochotę – zapisz się na ukazujący się raz w tygodniu newsletter informujący o nowych wpisach na naszym blogu. Wystarczy przysłać e-mail z hasłem NEWSLETTER w tytule na adres: rudaweb.pl@gmail.com

RudaWeb

Komentarze: 396

 1. Tutaj o czasie fantomowym czyli jak zamieniono wojny z Dakami na wojny z Wizygotami. Chapter 1 *docx
  26.1b. Third Empire. In 395, Emperor Arcadius (the name translating as “joyful”) assumes power over “the rich and civilized East” ([327], page 445). Arcadius also wages three major wars during his reign.
  26.2a. Second Empire. Trajan’s enemy in the Balkans is Decebalus, a well-known chieftain of the Dacians ([327]). The war against Decebalus is Trajan’s first one, one he had waged right after his accession – or, more precisely, in the third year of his rule. As we stated above, little is known about the first three years of Trajan’s rule. Decebalus is a well-known commander in the history of the Second Empire. His name may possibly hail back to “Daci-bella”, or the war with the Dacians.
  26.2b. Third Empire. The famous Alaric, chief of the Visigoths, is Arcadius’ enemy in the Balkans. Again, we identify Visigoths as the Dacians, as seen in paragraph 23 above. The war against Alaric is the first one waged by Arcadius, one that started immediately after his accession ([767], Volume 2). Alaric is a legendary commander in the history of the Third Empire. His name might possibly have been pronounced “Ala-Rex”. Thus, Decebalus and Alaric may have not been names in the contemporary sense – aliases, more likely.
  26.3a. Second Empire. The Great Roman Army of Trajan engages in an all-out war with Decebalus, one that had lasted for 2 years ([327] and [767], Volume 2). Finally, the Second Empire forged a truce with Decebalus ([767], Volume 2, page 789). Decebalus had taken advantage of this armistice to consolidate his army, and became the commander of a large body of troops in several years’ time. Then he violated the truce by having started the second war against the Dacians.
  26.3b. Third Empire. A large Roman army, headed by Roman general Stilicho, had been fighting Alaric for two years. As a result, the Third Empire had signed a peace treaty with Alaric [767], Volume 2, page 793. During the armistice, Alaric had built up his strength and formed a powerful army in several years. Afterwards, he also violated the truce, and started the second war with the Goths.
  26.4a. Second Empire. The second war against the Dacians rages for several years. The outcome of the war is rather uncertain. Rome arranges for another armistice. After a short lull, a third war begins, this time against Parthia; this one also takes a few years to finish.
  26.4b. Third Empire. The second war against the Visigoths rages on for several years. The outcome of the war is uncertain. The empire forges another truce with the Visigoths. After a fairly calm period, the Third Gothic War flares up, also lasting for several years.
  26.5a. Second Empire. The empire loses the third war. Rome suffers a bitter defeat ([767], Volume 2). We can conclude by saying that Trajan’s main enemy had been Decebalus in the Balkans.
  26.5b. Third Empire. The Third Empire loses the last war as well. Moreover, this had been an actual defeat of Rome, since it was Stilicho, the Roman commander that loses the war. Thus, Arcadius’s main enemy had been Alaric, who also came from the Balkans
  W przyszłym roku warto zając się tym tematem. Jest już sporo literatury zajmującej się tym zagadnieniem.

 2. W bezmiarach Internetu trafiłem na tekst Pana Tomasza Kosińskiego http://slavia-lechia.pl/biblia-gocka-wulfilii-pytania-i-watpliwosci-id92?fbclid=IwAR3S67J1D2OUGB7dicLR4XTRH-rX1fUn_bEEVCs-qbcFm48_xsu1ZHqHIhU#_ftn1
  Niestety, poza streszczeniem Pana wpisu Pan Kosiński (nb płodny autor książek) nie wskazał własnych argumentów, które mogłyby uprawdopodobnić tezę o rzekomym fałszerstwie CA i ożywić dyskusję. Szczerze pisząc, rozczarowałem się.🙄

 3. W dyskusji ze Smyxxem stwierdziłem, że „run chyba nie należy łączyć z bieganiem”…
  Teraz uważam, że się myliłem. Spójrzcie:
  RuNDa
  RuN Da – runy da.
  Tak oczywiste, że aż trudne do uświadomienia.😉
  Kto daje runy? Listonosz, czyli runodaj. Poseł (bo wziun i se poseł😄), umyślny (bo specjalnie wysłany), pocztowy(bo najszybszy z pocztu wybrany), goniec. Wiadomo, ważna wiadomość powinna szybko trafić do adresata. Dlatego „na koń i goń!”
  Goniec, dajacy runy, biegnący z tajemnicą.😃

  • Raczej Stefaniem z rośnieciiem, z pogonią za słońcem, coś co powstaje z „niczego” z energii – stad runa – to graficzny symbol partykułowania dźwięku – Ło – wręcz palenie przestrzeni. Entropia układu wzrasta wraz zwiększonym efektem oddziaływania energii zewnętrznej, lub własnego układu. Czas w tym układzie, jest regulatorem procesu.

 4. Tak jak została sfałszowana Biblia Gocka co zostało tu udowodnione z należytą starannością tak samo należy się przyjrzeć fałszerstwu „De origine et situ Germanorum” Tacyta. Co za szczęśliwy i cudowny przypadek, że odnaleziono „Dzieło” zachowało się tylko w jednym egzemplarzu znalezionym w opactwie Hersfeld w Niemczech – wówczas na obszarze Świętego Cesarstwa Rzymskiego, i przeniesione zostało do Włoch w roku 1455, gdzie Eneasz Sylwiusz Piccolomini (późniejszy papież Pius II), po raz pierwszy zbadał je i zanalizował, wzbudzając zainteresowanie pośród niemieckich humanistów, takich jak Konrad Celtis, Johannes Aventinus czy Ulrich von Hutten . Wielu komentatorów powołuje się beztrosko na ten sfałszowany wyssany z palca panegiryk dla dawnych germanofilów polakożerców a obecnie wykorzystywany przez pospolitych folksdojczów.

  • Właśnie piszę o tej pracy – ważna, chociaż nie zawiera Y-DNA. Na zachętę fragment tego co już mam:
   Między Wisłą a Bugiem w pierwszych wiekach naszej ery rozciągały się ziemie, oddzielające Słewów od Sarmatów. Ludy tego pogranicza opisali Rzymianie, a przez nich odnotowane ich mieszanie się potwierdzili genetycy. Taki wniosek można wyciągnąć z najnowszych analiz żeńskiego DNA z cmentarzyska w Masłomęczu przy granicy polsko-ukraińskiej. Nie byli to jednak Goci z Jordanesa, ale Peucyni z Tacyta.
   Jutro opublikuję całość 🙂

   • Masłomęcz …..z mieszaniny typowej dla każdego pogranicza ,, zrobiono,, jednorodnych Gotów ….magia pieniądza …ot co 🙂

    • Ale o jakim pograniczu mówimy?! Toż grupa Masłomęcka leżała w tym okresie DOKŁADNIE w centrum Wielkiej Lechii! Wielka L. już nie tak „wielka”? 😉
     PS. Co to są „jednorodni Goci”?

     • Pogranicze Germani i Scyti albo inaczej , kultura wielbarska o nie do końca ustalonym rodowodzie (w jej powstaniu brała udział lokalna grupa kultury przeworskiej ,a Masłomęczu widać Bałtów i Sarmatów ) ,,wbiła ,, się na Lubelszczyźnie między kultury przeworską i zarubiniecką .A jednorodność to przeciwieństwo mieszaniny 🙂

 5. @Tanator
  Niezupełnie – pisze Pan?
  Pomimo tego, dziękuję za merytoryczny komentarz oraz podanie źródła i cytatu, z którego pochodzi fragment o Gotach…

  Przypomnę, że w komentarzu z 21.08.2017 roku cytowałem Archidiakona Tomasza ze Splitu który pisał o Gotach: „że z „polskich stron” przybył lud zwany Lingones złożony z 7 lub 8 rodów, które opanowały kraj Curetia[2], zmieszały się z autochtonami i przybrały nową nazwę Chorwatów. Autor podaje też, że „Goci” (Słowianie) przybyli z Polski lub Czech (Gothorum tempore, qui Totila duce de partibus Teutonie et Polonie exierunt, dicitur Salona fuisse destructa […] Uenerant de partibus Polonie, qui Lingones appellatur, cum Totilla septem uel octo tribus nobilium […] Gothi a pluribus dicebantur, et nichilominus Sclavi, secundum proprietatem nominis eorum, qui de Polonia seu Boemia uenerant).”

  W tym samym komentarzu cytowałem również: ” „pewien ustęp z Żywotu św. Sawy Teodozjusza Chilandarskiego, który może być w tym kontekście różnorodnie interpretowany49. Strez, planując wyprawić się przeciwko Stefanowi, „pojednał się z Grekami  i połączył ze swoimi Gotami – zebrał z obu [narodów] niezliczone mnóstwo ludzi”50. Być może wymienieni w tekście Grecy i Goci (tj. Bułgarzy) reprezentują Epir51 i carstwo bułgarskie, ale równie uzasadnione jest stanowisko, że mowa tu o poddanych  władcy Proseku obu narodowości. Wskazywał by na to zaimek „swoi” odnoszący się  do Gotów/Bułgarów i druga część cytatu kojarząca się raczej z zaciągiem niż wzywaniem posiłków z obcych państw.”.
  Nie  zareagował Pan wtedy na ten komentarz.Ale to dziś nie jest istotne.

  Istotną sprawą jest co innego. Z cytowanych zapisków kronikarskich wyłania się taki oto obraz:
  GDZIE SPOJRZEĆ TAM WSZĘDZIE GOCI/SŁOWIANIE…
  Od Epiru (pogranicze grecko-albańskie) poprzez Czarnogórę (miasto Bar popa Duklanina) i Bułgarię („swoi” Goci Streza) aż do Państwa Bolesława Chrobrego (Regnum Sclavorum, Gothorum sive Polonorum) – koegzystują w najlepsze Goci i Słowianie.
  To ogromny obszar Europy znajdujący się w samym jej środku, rozciągający się pomiędzy Morzem Jońskim, Adriatykiem i Morzem Czarnym na południu i Bałtykiem na północy.
  Czym wytłumaczyć Panie Tanator ten fenomen współistnienia przez wieki tych ludów na tak rozległym obszarze?
  Może Pan wie?
  Co ja piszę. Przecież Pan na pewno wie. To jest literacka fikcja sporej liczby kronikarzy katolickich i prawosławnych.
  Pozdrawiam przyjaźnie;)))

  • @Stachnick
   Mam wrażenie, że źródłem odmiennego postrzegania przez nas zagadnienia czy Goci=Słowianie jest okoliczność, iż wg Pana dowodami na tożsamość tych etnosów są zapiski kronikarzy z XII (Pop Duklanin) i XIII wieku (Tomasz Archidiakon, Teodozjusz Chilandarski), natomiast wg mnie zapiski te nie stanowią wiarygodnego dowodu dla tej tezy, gdyż w swej treści odnoszą się do czasów odległych o co najmniej 600 lat. Mimo najlepszych intencji autorów ich wiedza o tamtych wydarzeniach ma wartość właśnie niestety literackiej fikcji. Nie spotkałem się w relacjach historyków, kronikarzy z I-VI wieku z zapisami, które łączyłyby Gotów ze Słowianami. Jeżeli Pan zna takowe chętnie się z nimi zapoznam.

   • Ma Pan mylne wrażenie. Ja nie traktuję tych zapisków kronikarskich jako dowody na tożsamość Gotów/Słowian. Przyjmuję je jako historyczne zapiski i tyle…
    Mnie interesuje co innego. Chodzi mi o to, jak mogło dojść do takiej JEDNOMYŚLNOŚCI w relacjach z wydarzeń (zaistniałych bądź zmyślonych) na tak OGROMNYM obszarze Europy Środkowej.
    W XII/XIII wieku komunikacja miała przecież swoje ograniczenia techniczne. To po pierwsze.
    Po drugie, interesująca czy raczej INTRYGUJĄCA jest swego rodzaju IDENTYCZNOŚĆ (z zachowaniem toutes proportions gardées) przekazów i relacji kronikarzy ze skłóconych Kościołów, na temat współistnienia GOTÓW/SŁOWIAN.
    Zastanawia mnie to bardzo i dałem temu wyraz w komentarzu z 4 listopada.

    • @Tanator
     Wychodzi na to, że dla Pana zapiski dostojników kościelnych o Gotach czyli Słowianach są chorymi rojeniami. Dorzucam dzisiaj jeszcze jeden przykład w tym temacie.
     Chodzi mi o Nicolausa Ragvaldi – czyli Nilsa Ragvaldssona, Arcybiskupa prymasa Szwecji z Uppsali, który 12 listopada 1434 r. wygłosił przemówienie na Soborze w Bazylei, gdzie dowodził, że szwedzki monarcha Eryk Pomorski jest następcą gockich królów, a delegacja szwedzka zasługuje na najwyższą rangę.
     Nie byłoby w tym zdarzeniu nic dziwnego – ot, wysokiej rangi dostojnik Kościoła fantazjuje na Soborze o gockim królu, gdyby nie to kim był Eryk.
     Eryk Pomorski był synem księcia słupskiego Warcisława VII z dynastii Gryfitów i Marii, córki Henryka III, księcia meklemburskiego, z linii meklembursko-zwierzyńskiej. Urodził się na zamku darłowskim i na chrzcie otrzymał imię bardzo popularne w dynastii Gryfitów – Bogusław. Oznacza to, że była w prostej linii potomkiem Słowiańskich Obodrzyców i Pomorzan.
     Czy to nie dziwne Panie Tanator, że jeszcze w piętnastym wieku Nordycki biskup na Soborze, który jest spotkaniem biskupów całego Kościoła zwoływanym w celu ustanowienia praw kościelnych (kanonów soborowych) i uregulowania spraw doktryny wiary i moralności podnosi sprawę gockiego pochodzenia szwedzkiego monarchy Eryka Pomorskiego i w związku z tym domaga się specjalnego potraktowania dla szwedzkiej delegacji.
     Tak wysokiej rangi dostojnik Kościoła byłby wariatem, czy może coś jest na rzeczy z tymi Gotami czyli Słowianami, że siedem wieków (rok 711) po zniknięciu z areny historii wciąż wywoływali gorące emocje, na tak ważnych forach jak chociażby Sobór Kościoła Katolickiego?
     Pozdrawiam przyjaźnie.

     • @Stachnick
      Zapiski jeżeli opisują dzieje odległe o co najmniej 600 lat zawsze będą dla mnie mało wiarygodne i odnosi się to zarówno do Popa Duklanina itd, jak i Kadłubka oraz Długosza w zakresie czasów lechickich. Odnośnie mowy Nicolausa Ragvaldi to pozwolę sobie na przytoczenie obszernego cytatu ze wstępu książki prof. Strzelczyka „Goci. Rzeczywistość i legenda”, gdzie bardzo wiernie przytoczono treść wystąpienia (wersja łacińska mowy pod linkiem https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11056098_00396.html ) „Przedstawiciel Eryka, króla Północy (w tym czasie Dania, Szwecja i Norwegia zespolone były unią), […], wystąpił 12 listopada przed czcigodnym zgromadzeniem z uroczystą mową. Przedstawicielem tym był biskup szwedzkiego miasta Växiö […] Mikołaj Ragvaldi, a powodem wystąpienia — protest przeciwko wyznaczeniu posłowi potężnego władcy skandynawskiego nie dość, jego zdaniem, honorowego miejsca wśród innych delegatów. […] Opisujemy go tu tylko ze względu na argumentację, jaką posłużyły się strony sporu o pierwszeństwo miejsca. Argumentacja była czysto historycznej natury […].
      Zdumionym ojcom soborowym, […], wyłożył biskup Ragvaldi czarno na białym, że właśnie Szwecja była i jest „pępkiem świata”. To właśnie z kraju Gotów, który obecnie powszechnie nazywa się Szwecją, wyszły niezliczone ludy; wśród nich jednymi z pierwszych byli Ostrogoci i Wizygoci. Ci zaś dokonali czynów niezwykłych: podbili Egipt i Azję, pojęli za żony bitne Amazonki, walczyli pod Troją (gdzie zginął nawet jeden z królów gockich). Jedna z władczyń gockich, imieniem Tamyris, walczyła z królem perskim Dariuszem i pozbawiła go życia. Nic nie wskórał przeciw Gotom także inny król perski Kserkses, mimo że prowadził ze sobą nieprzeliczone zastępy zbrojnych. W czasach późniejszych Goci z powodzeniem walczyli z państwem rzymskim i zadawali klęski tak wybitnym cesarzom, jak Decjusz, Gallus, Volusianus, Walens, Gracjan i Teodozjusz. Współzawodniczyli o potęgę z samym Aleksandrem Wielkim, w różnych czasach podbili różne prowincje: znaczną część Germanii czy Sarmacji, Dację, Mezję, Trację, Achaję, Tesalię, Pannonię, Ligurię, Emilię, Tuscję, Galię, Hiszpanię i Italię. Sam Rzym — stolica świata — padł łupem Gotów: było to w roku 1164 od założenia miasta. Wszystkie słynne ludy przeszłości: Goci, Wandalowie, Longobardowie, Burgundowie, afrykańscy Wizygoci, Duńczycy i Sasi — pochodzą więc od Szwedów. Ich władcy — poprzednicy Eryka Pomorskiego — jako pierwsi nawrócili się i swoje ludy na wiarę chrześcijańską. Wniosek z tych wywodów mógł być tylko jeden: państwo szwedzkie jest starsze, potężniejsze i szlachetniejsze niż wszystkie inne; […]
      Z kontrprzemówieniem wystąpił duchowny hiszpański Alfons z Kartageny. Prawdą jest, dowodził Hiszpan, że Goci niegdyś przybyli do Hiszpanii z kraju, gdzie obecnie panuje król Danii, i że królowie hiszpańscy wywodzą się od władców gockich, tylko że z tego tytułu obecnym władcom skandynawskim ani ich poddanym nie przysługują żadne honory i korzyści. Któż bowiem pozostał na lodowatej północy po odejściu dzielnych wojowników gockich na południe? Pozostali tchórze i niedołędzy. Sława oręża i podbojów gockich przeszła wraz z Gotami na południe […]”
      Jak widać argumentacja odnosiła się do faktu Szwecja = kolebka Gotów (Skandynawów), a nie Eryk Pomorski = Gotowie ze względu na jego pochodzenie słowiańskie. Pozdrawiam równie przyjaźnie.

     • @Tanator
      Dziękuję za obszerny i merytoryczny komentarz. Tylko nie wiem dlaczego w cytacie prof. Strzelczyka, nie ma tego zasadniczego moim zdaniem fragmentu oracji Nicolausa Ragvaldiego, gdy mówi tak w § 2: „No … serenissimo Gothiae et Suetiae rege missi („My, którzy zostaliśmy posłani przez Jego Wysokość Króla Gotów i Szwedów”)”.
      Króla Gotów Eryka XIII… i Szwedów…
      Nicolaus Ragvaldi uważa Eryka XIII za Gota i jednocześnie podkreśla wyjątkowość Szwecji jako kolebki Gotów, a nie wszystkich zjednoczonych pod jego berłem Królestw Północy.

     • @Stachnick
      Proszę wybaczyć ale ten cytat „„No … serenissimo Gothiae et Suetiae rege missi” niby czego ma dowodzić? Gdyby wg Ragvaldiego Eryk miał także pochodzenie gockie jako Słowianin, (a nie tylko władał „atestowanymi” Gotami – Szwedami) to nie sądzi Pan, że zostałoby to wykorzystane w mowie jako dodatkowy argument? Tymczasem o Eryku i jego pochodzeniu nie ma ani słowa.

     • @Tanator
      Czego miał dowodzić? Niczego….
      Książę Kościoła Katolickiego – Ragvaldi został później arcybiskupem Uppsali czyli Prymasem Szwecji – nic nie musiał dowodzić.
      Prawda Panie Tanator?
      Książę Kościoła WIE… wie że Eryk XIII jest królem Gotów i Szwedów – czyli, jak to Pan zgrabnie ujął – „atestowanych” Gotów i tę WIEDZĘ przekazuje światu…
      Ja tylko zwracam uwagę na kolejność tytulatury – najpierw Eryk to król Gotów i dopiero Szwedów…
      Jego oracja wywołała wielkie poruszenie i gorącą dyskusję, która trwa po dziś dzień.
      Jeśli zaś chodzi o „gdybanie”, do którego najwyraźniej Pan się skłania, odpowiem krótko – nie ze mną te numery Bruner ;)))… pardon, tzn. Tanator ;))) nie ze mną te numery Tanator. :)))
      Przyjaźnie pozdrawiam

     • @Stachnick
      Widzę, że lubuje się Pan w tworzeniu aury tajemniczości i niedopowiedzeń „Książę Kościoła WIE…..” No i….? Krąży Pan wokół tematu jak lis koło kurnika. 😊 Jeżeli na bazie połówki zdania z tytulaturą buduje Pan etniczno-rodową teorię to proszę ją jasno wyłożyć i poprzeć argumentami. Odwagi! 👍😎

     • @Tanator
      Ostatni Pański komentarz utwierdza mnie w przekonaniu że jest Pan NIEREFORMOWALNY i całkowicie IMPREGNOWANY na dyskusję – jak przysłowiowy koń z klapkami na oczach.
      Długo zastanawialem się nad tym czy kontynuować dyskusję. Po namyśle zdecydowałem się dokonać reasumpcji tego o czym pisałem ostatnio w kwestii GOCKIEJ. I na tym zakończyć z Panem wymianę zdań….

      Przyjmuje się, że Goci znikają z kart historii w roku 711 kiedy to muzułmanie pokonali podczas podboju Półwyspu Iberyjskiego. wizygockiego króla Toledo, Rodrigo.
      Zapada o nich cisza na lat trzysta.
      Na początku XI wieku a dokładniej w 1025 roku, po śmierci Bolesława Chrobrego powracają Goci na karty historii, w dobrze znanej inskrypcji nagrobnej: „regnum sclavorum gothorum sive polonorum”,
      W następnych wiekach pojawiają się Goci w gronie żywych ludów w zapiskach kronikarzy takich jak Pop Duklanin (XII wiek) oraz Tomasz Archidiakon i Teodozjusz Chilandarski (XIII wiek).
      Zastanawiające jest to, że te zapiski kronikarskie o Gotach mówiących po słowiańsku pojawiają się na rozległym terytorium zamieszkałym przez Słowian a nie np. wśród Niemców.
      W germańskim, nadreńskim mateczniku jest tylko jedna znana relacja o Gotach z tego czasu. Ale nie traktuje o ich obecności w „germańskiej ojczyźnie”. Oto Herman z Reichenau(1013-1054) napisał, że „Goci weszli na Morze Egejskie, a ich oddziały pustoszyły wyspy Morza Egejskiego aż po Kretę, Rodos i Cypr”. Czyli, również on potwierdził, że Bałkany i Peloponez to miejsca gdzie panowali Goci.
      Znowu zapada cisza nt. Gotów i trwa aż do XV wieku kiedy to rozpala do czerwoności dyskusję na Soborze w Bazylei.
      Ta dyskusja rozpoczyna a raczej przywraca „kwestię gocką” do życia. I już w następnym, XVI wieku., w benedyktyńskim klasztorze w Werden, w Niemczech zostaje „ODKRYTA” Srebrna Biblia napisana ponoć w gockim języku.
      Odtąd już wiemy że Goci to stuprocentowi Germanie.
      Ten dogmat obowiązuje do dziś.
      Tak to, najogólniej ujmując wygląda.
      Ciekawe jest to, że zniknęli na trzysta lat a potem wybrali sobie miejsce objawienia się na nowo światu – wg. chrześcijańskich kronikarzy – pośród Słowian i na dodatek mówili językiem słowiańskim.
      Zadziwiająca jest jednomyślność co do pochodzenia i języka Gotów, wymienionych autorów kronik reprezentujących skłócone ze sobą – w sprawach wiary – Kościoły.
      To tyle w temacie.
      Amen…..

     • @Stachnick
      Zgadza się, jestem niereformowalny i zaimpregnowany na budowane na piasku teorie i dziurawe jak sieć rybacka koncepcje.😃 Zachowuje się Pan jak konik szachowy skacząc na wybrane pola i zapominając o reszcie szachownicy. Nie jest prawdą, że o Gotach do czasów wystąpienia Mikołaja Ragvaldiego pisano tylko we wskazanych przez Pana czasach i miejscach a oprócz tego panowała głucha cisza. Wspominano o nich, nawiązywano praktycznie przez cały czas zarówno w dziełach literackich, dokumentach, tytulaturze. Zachęcam do zapoznania się z rozdziałem 12 wspomnianej już książki prof. Strzelczyka. W skrócie: IX w. – Kronika do Sebastiana, Chronicon Albeldense (Hiszpania), Jerzy Monachos „Zwięzła kronika” (Bizancjum), Pieśń o Hunach (Skandynawia), X w. – Widsith (Anglia), XI w. – Adam z Bremy „Gesta…” i wspomniany przez Pana Herman z Reichenau, Roczniki Kwedlinburskie (Niemcy), Wilhelm z Jumièges „Gesta…”(Normandia), XII w. – list papieża Aleksandra III do króla szwedzkiego Karola VII,Pop Duklanin, Helmold „Kronika Słowian”, XIII w. – Rodericus Toletanus ” De rebus…” (Hiszpania), Albert Boheim archidiakon z Lorch (Austria), flamandzki Wilhelm z Rubruk „Opis podróży” (o Gotach krymskich),Tomasz Archidiakon i Teodozjusz Chilandarski, XIV w. – Kronika wielkopolska. Nadto tytulatura królów szwedzkich (od XIII w.) i duńskich (od XIV w.).
      Kwestii gockiej nie trzeba było „przywracać” do życia, gdyż była ona cały czas „żywa” zarówno w warstwie literackiej, historycznej i politycznej. Stąd też wywodzenie z tego argumentu na rzekome fałszerstwo CA jest w mojej ocenie chybione.

     • @Stachnick
      Odnośnie natomiast inskrypcji nagrobnej Bolesława Chrobrego: „regnum sclavorum gothorum sive polonorum”, to proszę rozważyć, że kronikarze polscy począwszy od Kadłubka nazywają Prusów – Getami, utożsamiając ich z czasem z Gotami. Stąd też niewykluczonym jest, że napis na inskrypcji odnosi się do Prusów. Tak też tą inskrypcję rozumiał XVII wieczny protestancki historyk Krzysztof Hartknoch o czym napisał w swoim cenionym dziele z 1684 r. „Altes und Neues Preussen” (str. 27).

     • „Zgadza się, jestem niereformowalny i zaimpregnowany na budowane na piasku teorie i dziurawe jak sieć rybacka koncepcje.” hahahahahahhaha ty jesteś po prostu ograniczony. hahahaha żupa historyków, to jak redakcja wyborczej, póki są granty na naukowe bredzenie, to jedziemy.

     • „Wszystkie Polskie kroniki bez wyjątku identyfikują Starych Prusów jak również Litwinów z Goten-Geten.
      W najstarszej polskiej kronice Galla anonima jest powiedziane że Prusowie do Sarmackiego ludu należą i również Geten są nazywani. (Geten to Goci-Gepidzi Celtowie a Sarmaci to Aestowie pra Słowianie)
      W. Kadłubek opisuje wojny Bolesław I z Prusami których nazywa Getami. Biskup Poznania Boguchwał pisze o wojnach Bolesława I z Geten-Prusami. ”
      http://prusowie.pl/historia/starozytni_prusowie.php

      Kadłubek pisze o Prusach z przed przybycia morderców krzyżackich, a nie o tych niemieckich bąblach szpico głowego Bismarcka. Więc tanatorze kłamco – bo może nie ma dowodów na to, że jesteś zawodowym kłamcą z uniwersytetu – to jest multum dowodów na to, że jestes pospolitym kłamcą. W sklepie do pani ekspedientki, gdy ona mówi, że nie ma grosza wydać, to dzwonisz od razu na komisariat czy wychodzisz ze sklepu i dopiero wykręcasz numer?

     • @BChZ
      Brawo !!! 👏👏👏 W końcu chłopcze zajarzyłeś. Dokładnie tak. Kadłubek i potomni tak określali pogańskich Prusów i stąd też inskrypcja nagrobna Chrobrego może odnosić się do tego plemienia a nie do Prusaków, których jeszcze wtedy nie było (nadążasz?). Cieszę się, że odróżniasz już pojęcia Prus-Prusak, a koń-koniak?? 😅😅😅

     • To teraz tanatorze [moder.] udaj się do pana Tadeusza Mrozińskiego i niech wytłumaczy ci, kim są Prusowie.
      Koń od koniaka? Ja użyje czegoś innego, pruskie fekalia – historia ziem polskich i odwiecznego narodu na nich??

     • A gdyby tak jeszcze czcigodny BChZ kiedykolwiek do Galla kroniki zajrzał (miast tylko szurstronki przeglądać), to by zauważył, że u Galla ci Prusowie to Sasi są, co za czasów Karola Wielkiego z Saksonii do Prus na łodziach przypłynęli.

     • @Tanator
      Co się z Panem dzieje? Pytam bo zaczynam się niepokoić. Przytaczając za profesorem Strzelczykiem długą listę autorów piszących o Gotach zachował się Pan jak przysłowiowy prymus, który nie może sobie darować tego żeby pochwalić się, że wszystko wie oraz to, że jego nie jest na wierzchu.
      A wystarczyło uważnie przeczytać to co napisałem. W moim komentarzu stoi jak wół – „Tak to, najogólniej ujmując wygląda.” Rozumie Pan znaczenie słowa „NAOGÓLNIEJ” czy nie? Pytam na wszelki wypadek bo teraz nie mam pewności co do Pańskiej percepcji prostych słów – żeby nie powiedzieć poczytalności. I jeszcze ten konik szachowy? Śmiechu warte. Ależ Pan wymyślił. Cienko Pan przędzie Panie Tanator. Oj, coraz bardziej cienko…

     • @Stachnick
      Panie Stachnick. Nie chce mi się. Zwyczajnie nie chce mi się odgadywać co miał Pan na myśli i jakie związki przyczynowo-skutkowe kołatały się Panu pod kopułą.
      „Zapada o nich cisza na lat trzysta.””W germańskim, nadreńskim mateczniku jest tylko jedna znana relacja o Gotach z tego czasu.””Znowu zapada cisza nt. Gotów i trwa aż do XV wieku” – to są Pańskie słowa nie moje. Jak wykazałem że się Pan mylił to wycofuje się Pan rakiem chowając się za słowem „NAJOGÓLNIEJ”. Skoro NAJOGÓLNIEJ był Pan w błędzie a SZCZEGÓŁOWO nie raczył Pan wyłuszczyć o co Panu tak naprawdę chodzi to po co było bić pianę? Hamletyzować, że bił się Pan z myślami i w końcu zdecydował na reasumpcję, z której tak naprawdę nic nie wynika? Szkoda Pana i mojego czasu.

     • Trollu sattivasa tego Galla, przestałem czytać po zdaniu. „Zdarzyło się zaś z tajemnej woli Boga, że przybyli tam
      dwaj goście, którzy nie tylko że nie zostali zaproszeni na ucztę, lecz nawet odpędzeni w krzywdzący sposób od
      wejścia do miasta.” A i ten sam Gall pisze ” ciągnie się od
      Sarmatów, którzy zwą się też Getami”

     • Czcigodny BChZ, wszak to widać, że Waść kronik rozmaitych nie zwykł czytywać, że już o krytyce źródeł nie wspomnę. Wszak łatwiej wygłaszać manifesty ideologiczne.

     • Z tą krytyką źródeł, to tylko jedno na myśl mi przychodzi „Uważam, że to nie ma znaczenia, kto i jak będzie głosować w partii, ale najważniejsze jest to, kto i jak będzie liczyć głosy.
      Inna wersja: Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy.”
      Więc wiesz trollu, gdzie twa stodoła już? Co do mego oczytania kronik, powiedzmy, że te najważniejsze znam, a teksty 5 ligowe czy szóstoligowe są mi obojętne. Nie pozdrawiam ..I..

 6. W 1060 roku odbył się trzeci Synod w Splicie na którym uznano Metodego za heretyka a głagolicę, najstarsze znane pismo słowiańskie – za pismo ariańskich GOTÓW. Oznacza to, że kościelny synod wiedział, że GOCI to SŁOWIANIE a konkretnie Chorwaci.
  „Wśród krajów rzymsko-katolickich dziedzictwo świętych braci Cyryla i Metodego utrzymało się najdłużej, zachowując ciągłość tradycji, w Chorwacji. Istniało ono nie tylko pod postacią liturgii odprawianej w języku cerkiewnosłowiańskim, ale i zachowanego wyłącznie na tym obszarze pierwszego słowiańskiego pisma – głagolicy. Zapisana tym alfabetem została bogata spuścizna literacka zarówno o charakterze religijnym, jak i świeckim. Pismo to wykorzystywane było także do celów administracyjnych oraz prawnych. Ten niemal tysiącletni nurt kulturowy nazywany jest głagolityzmem chorwackim (chorw. hrvatski glagoljizam) [Oczkowa 2006, 94; Rapacka 1997, 57].”
  […]
  „Już w okresie wczesnego średniowiecza, czyli samych początków funkcjonowania głagolicy w Chorwacji, głagołasze, to jest kapłani i zakonnicy posługujący się tym alfabetem i językiem cerkiewnosłowiańskim w liturgii, musieli zmagać się z oporem duchowieństwa łacińskiego, które nie ustawało w dążeniach na rzecz zakazu odprawiania nabożeństw w języku słowiańskim i wyświęcania kapłanów Słowian, by w końcu na Synodzie w Splicie w 1060 roku doprowadzić do uznania Metodego za heretyka, a głagolicy, za pismo ariańskich Gotów [Oczkowa 2006, 96].”
  https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2094/1/StWschSlow_2014_Wlodkowski.pdf

  • @Stachnick
   //W 1060 roku odbył się trzeci Synod w Splicie na którym uznano Metodego za heretyka a głagolicę, najstarsze znane pismo słowiańskie – za pismo ariańskich GOTÓW //
   Czyli niemal 200 lat po śmierci Metodego „łacinnicy” przypomnieli sobie o ariańskich Gotach i nawet przypisali im głagolicę ?
   Kler kościoła rzymskiego dość często się mylił i myli nadal , stąd ta opinia o Metodym , Gotach i głagolicy jest warta
   funta kłaków , a została sformułowana wyłącznie z uwagi na rywalizację kościoła rzymskiego z kościołem prawosławnym .
   Jedna opina ma tu podważyć kilka wieków historycznych badań ? Gdzie w tej sytuacji miejsce dla Wulfilii i jego gockiego alfabetu ale jeszcze bardziej niedorzeczne jest to ,że sam Metody nie opracował głagolicy bo ta już była wcześniej
   znana Gotom ale znikła , przepadła na 400 lat , nikt nic w tym alfabecie nie zdołał napisać aż do chwili pojawienia się Cyryla z Metodym ? Warto też zauważyć , że na sześć lat przed tym synodem w roku 1060 doszło do schizmy wschodniej czyli rzymski kler był zupełnie świadomy utraty wpływów na rzecz prawosławia , stąd absurdalne oskarżenia Metodego i głagolicy , postrzeganej jako „dziecko” heretyka

   • @Smyxx
    Na niedowirzanie zasługuje raczej promowany przez pewien czs przez Kościół pomysł, że głagolicę wymyślił Cyryl w wyniku natchnienia przez Ducha Świętego.

    Dostępna wiedza na temat zapisu kobalnego i spuścizna w postaci słownictwa polskiego wskazują, że pismo wiązane w języku słowiańskim (i nie tylko) istniało długo.
    Mnie bardziej zastanawia, czemu ten temat jest pomijany na uczelniach. Czemu nie prowadzi się badań w tym kierunku?

    • @Stefan Urynowicz
     //promowany przez pewien czs przez Kościół pomysł, //
     Zawsze winny kościół , w 1060 formułuje opinię ,że głagolica była znana Gotom ,
     ale 500 lat później angażuje niemieckich mnichów by ci wymyślili jednak jakiś inny
     alfabet bardziej zbliżony do języków germańskich 🙂
     Co ma wspólnego głagolica z zapisem sznurkowym ?
     Jak można badać zapis sznurkowy przy braku sznurków ?
     Kipu pozostawiło po sobie ślady czyli są konkretne sznurki
     stąd wiadomo ,że najczęściej chodziło o utrwalenie liczb ,
     nazw miejsc , imion czy produktów bo trudno przyjąć
     by „sznurowano” poezję czy jakieś traktaty filozoficzne ,
     poza tym nawet jeśli na jakimś sznurku była np recepta
     na warzenie piwa , to wymagało to dodatkowych ustnych wyjaśnień
     czyli „zawiązana ” była co najwyżej ilość składników .

     • „jakiś inny
      alfabet bardziej zbliżony do języków germańskich”

      Otóż oprócz zapisu wiązanego występował również zapis runiczny, prosty, cięty. Charakteryzował się prostymi liniami, zwykle w postaci nacięć. Jego powstania też jest naturalne. Wystarczy ostrym narzędziem ciąć patyki lub kości. W ten sposób można w postaci różnie ułożonych linii na kij nanieść znaki. Z takiego zapisu wywodzą się liczby rzymskie, pismo etruskie, runiczne a w konsekwencji również starogreckie, cyrlica i stosowany przez nas alfabet.

     • „trudno przyjąć
      by „sznurowano” poezję czy jakieś traktaty filozoficzne”

      W tureckim „dywan”, to zbiór poezji. 😄

     • @Smyxx
      „Kipu pozostawiło po sobie ślady czyli są konkretne sznurki”

      I to jest ciekawe. Po pierwsze nazwa
      Ki Pu
      Ko Bu
      Zadziwiajaco podobna do naszego kobania. Skąd takie podobieństwo nazw na dwóch odległych kontynentach? Jedni twierdzą, że kipu powstało niezależnie. Inni, że Ludy Morza zaszczepiły wiele kultur obu Ameryk. Za tym drugim przemawia obecność czarnoziemów w Amazonii i przebadane dotychczas haplogrupy żeńskie Indian z tamtego rejonu. Ja do tego dorzucę jeszcze kipu. Nasze słownictwo wskazuje na powszechne stosowanie rdzenia KB. Mamy zatem takie słowa jak: kobiałka (utkana z łyka), kabłąk (wygięty łęk) , kubek, kubeł, skobel (wygięte ucha), kobietka (gnie i tka), gobelin (utkany z lin), kobierzec (utkana mowa).
      Jeśli przyjmiemy, że B>P
      o>i
      to wyraźnie widać, że
      KoB
      jest starsze od
      KiP.

     • @Smyxx
      „stąd wiadomo ,że najczęściej chodziło o utrwalenie liczb?”

      Nie tyle „wiadomo”, co „należy przypuszczać”.
      Zacznijmy od języka. Mówi się, że piszemy, ale tak naprawdę pisać znaczyło tyle, co malować. Mówi się, że czytamy, ale tak naprawdę czytać znaczyło tyle, co liczyć. Określenie „czytać jak z nut” sugeruje nam liczenie z nut. A co to nuty? Mamy słowa
      WiC’
      NiC’
      NuTa
      Nota.
      Nota sugeruje jakąś wartość. Nuta, to kropka, kółko na linii. Wygląda jak uwita na nici. Notować, to byłoby „wić na nici”.
      Przejdźmy od słów do czynu. Do dzisiaj jednym ze sposobów liczenia bydła jest jego przepęd przez bramkę. Przy przebiegnięciu zwierzaka liczący na trzymanej w ręce lince robi węzełek. Robi to bez patrzenia na ręce, szybko i sprawnie. Ponoć jest to szybsze od używania pisaków i kartek. Robi się tak w pampie i na stepie. Robią tak i kowboje i gaucho i araci (swoją drogą spójrz na pismo mongolskie😉).
      Jeśli prawdą jest to, co pisano o Sznurowcach, to byli oni pasterzami i posiadali liczne stada zwierząt. Przy wspólnym wypasie liczenie ich miało duże znaczenie dla członków wspólnoty. Stanowiło o posiadaniu i statusie społecznym.
      Dlatego uważam, że lìczby w zapisie nutowym wykorzystano w pierwszej kolejności. Stan posiadania, to stan prawny. Ilość trzody miała znaczenie przy małżeństwie i dziedziczeniu. Czyli notowania w sposób naturalny rozprzestrzeniały się z liczb na stosunki społeczne i prawne, dając trwały zapis, dający świadectwo stanu społecznego, pewnej rzeczywistości.

    • @Smyxx
     „Co ma wspólnego głagolica z zapisem sznurkowym ?”

     I to jest dobre pytanie.

     Jeśli spojrzymy na kształt liter głagolicy okrągłej, to widzimy wyraźnie różne pętelki. Widać je również w zapisie najstarszych wed, w sanskrycie. Pozostałości są też  w pismach Lewantu.
     Ogólnie wygląda on jak rozciagnięta lina albo kij, z których zwisają różne węzełki.
     Trzeba być zupełnie niezainteresowanym by tego nie zauważyć. Sanskryt wskazuje, że zapis wiązany jest dość stary. W zasadzie powstać powinien w sposób naturalny wszędzie tam, gdzie wykorzystywano liny, sznurki, rzemienie, wiklinę itp. To po prostu samo się nasuwa,  gdy się cokolwiek zaplata. Tym samym zapis kobalny byłby naturalnym pismem tzw. Sznurowców. Idealnym choćby do liczenia trzody.
     Na podstawie starych malowideł można zaryzykować odtworzenie  przypuszczalnego rozwoju takiego zapisu. Początkowo były to zapewne węzły na lince. Kolejnym etapem byłoby wiązanie tych linek do grubszej liny, jakiejś wici lub pręta. Przykładem mogą być naszyjniki plemienne (starodawne dowody osobiste😉). Kolejny stopień, to nawijanie, układanie, naklejanie ich na skórę, płótno lub pal. Mogły być to ściany namiotów i centralne ich słupy oraz plandeki wozów.
     Kolejnym krokiem byłoby już uplatanie takich linek w płaszczyznę. Przykładem mogą być kobierce i gobeliny a także szerokie naszyjniki i napierśniki (legitymizacja władzy).
     Inną drogą było odwzorowanie malowaniem na płaskiej powierzchni kształtów pętli wiązanych na linach, co widać właśnie w głagolicy okrągłej.
     Pozostałościami po zapisie wiązanym w naszej mowie są zapewne takie określenia jak: wici (wieści), palić wici (wojna, spalona umowa), ślubny kobierzec (prawo małżeńskie), związek małżeński, zawiązanie umowy, umowa wiążąca, zerwanie umowy, pleść bez sensu, pleść trzy po trzy, pleść duby smalone, notować, nuta, czytać jak z nut (liczyć jak z zapisu), snuć wątek, gubić wątek, mieć wątpliwości, akt kobalny (prawomocny), dywan, dywagacje i tak dalej.

     Cyryl był synem Słowiański z Sołunia (obecnie Saloniki). Język Słowiański zatem znał i pewnie też znał znaki wiązane. Głagolica zbyt łatwo była rozpoznawalna na terenie całej Słowiańszczyzny,  by była wymysłem jednego człowieka. Poza tym, na malunkach święty od tego pisma przedstawiany był z „siatką” w ręku. Mi ona wygląda na powiązane sznurki.  

     • @Stefan Urynowicz
      //Język Słowiański zatem znał i pewnie też znał znaki wiązane. Głagolica zbyt łatwo była rozpoznawalna na terenie całej Słowiańszczyzny, by była wymysłem jednego człowieka //
      Skoro za opracowaniem głagolicy nie stał Cyryl z Metodym czyli była doskonale znana znacznie wcześniej , to dlaczego
      najstarsze zachowane teksty w tym alfabecie pochodzą dopiero z XII wieku i dotyczą wyłącznie kwestii związanych z chrześcijaństwem ? Poza tym ten alfabet ma 38 konkretnych liter , które z uwagi na swój kształt trudno byłoby
      „zawiązać ” na sznurku , i sprawa najważniejsza , skoro głagolica była rozpoznawalna na „terenie całej Słowiańszczyzny” ,
      to dlaczego nie znał jej morawski książę Rościsław w roku 862 bo akurat w tym czasie apelował do cesarza Bizancjum
      Michała z prośbą o przysłanie im na Morawy nauczycieli bo wszyscy tam byli analfabetami ?
      I teraz najlepsze , Cyryl z Metodym docierają na Morawy , objaśniają morawskim elitom niuanse głagolicy a ci
      przecierają ze zdumieniem oczy bo już ją znają ale w wersji „sznurkowej ” 🙂 czyli sami nie wiedzieli ,że umieją czytać
      i ……….wiązać

     • @Smyxx
      „to dlaczego
      najstarsze zachowane teksty w tym alfabecie pochodzą dopiero z XII wieku i dotyczą wyłącznie kwestii związanych z chrześcijaństwem ? ”

      Prawdopodobnie w tym pytaniu jest zawarta odpowiedź.

      Poza tym ja stosuję narzędzia logiczne a nie pojedyncze relacje dawnych dziejopisarzy. Zwrócić uwagę, że wszystkie przetrwałe do naszych czasów
      zapisane po polsku relacje „starohistoryczne” są autorstwa duchowieństwa katolickiego. Już samo to powinno skłonić badacza do szukania innego materiału.
      Zapis kobalny po prostu musiał być stosowany. Jest to naturalny kierunek rozwoju przy powszechnym stosowaniu materiału zdatnego do wiązania. Zarzut, że nie był powszechnie znany jest logicznie chybiony. Przecież ja nie znam języka programowania i Ty zapewne też, chociaż analfebetami nie jesteśmy. Run też nie każdy znał. Podejrzewam, że w starożytności pismo znali nieliczni a w średniowieczu to już na pewno.
      Z zasobu języków słowiańskich wyłaniania się obraz zapisu wiązanego stosowanego do utrwalania stanu posiadania, stanu prawnego, pochodzenia, dziedziczenia. Wiele wskazuje na to, że istniał on od bardzo dawna i był stosowany przez różne ludy w różnym zakresie. Przeniesienie uplecionych kształtów na skórę, płótno czy papier już decyduje o zaniku zaplatania na rzecz malowania.
      Popatrz na zapisy w sanskrycie, perskim, arabskim oraz starszych językach rejonu od Indii do Egiptu. Wygladają jak namalowane pętelki doczepione do liny lub pręta.
      Czy na dworach na Morawach się dziwili głagolicy, tego nie wiem. Czy używali węzłów do komunikacji, też nie wiem. Zapewne zapisu runicznego też nie znali. Jestem przekonany jednak, że Prasłowianie (i nie tylko) z zapisu kobalnego korzystali. Metoda takiego utrwalania dźwięków dawno przestała być stosowana w Starym Świecie. Ja mam jeszcze parę dyskietek ale ich nie stosuję bo mam lepsze sposoby przechowywania informacji. To samo spotkało wici. Mazanie pergaminu jest łatwiejsze niż tkanie witek, ukręcanie lin i ich utwardzanie. Pergamin łatwiej przechować, zajmuje mniej miejsca i tekst się nie „plącze”.

     • @Smyxx
      „ten alfabet ma 38 konkretnych liter , które z uwagi na swój kształt trudno byłoby
      „zawiązać ” na sznurku”
      Mówisz o glagolicy okrągłej czy kanciastej?
      Poza tym pamiętać myślisz, że wiklinę można załamywać i wyginać. „Trudno”, to nie argument. „Niemożliwe”, już tak.

     • @Stefan Urynowicz
      //Zapis kobalny po prostu musiał być stosowany //
      Musiał czy nie musiał jest tu najmniej ważne bo chodzi przecież
      o głagolicę i jej rzekome pochodzenie od „wiązania ” i jakieś
      zbieżności z sanskrytem , tylko ,że sanskryt ma udokumentowaną
      „karierę ” przynajmniej od VIII wieku p n e , a najstarsze zachowane zabytki
      głagolicy są niemal 2000 lat młodsze i jeszcze Goci w okolicach IV-V wieku n e
      w prawdzie z niej korzystali ale Wulfilia wymyślił im dodatkowy alfabet bo jeden był
      im za mało 🙂 pasjonaci piśmiennictwa
      Oczywiście cały literacki dorobek Słowian zapisany głagolicą przed przyjęciem chrześcijaństwa
      został w 100 % zniszczony ( chyba ,że wreszcie ktoś wykopie jakiś kamień gdzie w głagolicy
      będzie zapisana sentencja na cześć np Peruna )
      Ciekawe ,że np w Szwecji jakoś siepacze kościoła albo nie zauważyli albo im nie przeszkadzały setki runicznych
      kamieni z tekstami nie chwalącymi walorów chrześcijaństwa .Tam się mogły utrzymać ale na obszarach kontrolowanych
      przez Słowian ( niemal pół Europy) nie zdołał przetrwać nawet jeden ślad słowiańskiego piśmiennictwa , poza wzmianką Thietmara o zapisanych imionach bogów w Radogoszczy ale to raczej ujawnia ewentualne wykorzystanie przez Słowian run
      albo jakichś symboli na podkreślenie czci wobec konkretnych bogów a nie powszechnej znajomości pisma , cała wtedy Europa ,poza wyższym klerem to analfabeci , oprócz Słowian , my zawsze w awangardzie postępu 🙂

     • @Smyxx
      „Oczywiście cały literacki dorobek Słowian zapisany głagolicą przed przyjęciem chrześcijaństwa
      został w 100 % zniszczony”.

      Ironia jest świetnym narzędziem retorycznym, ale w ustalaniu faktów jest mało przydatna. Stosując dostępne narzędzia retoryczne mógłbym zapytać „czemu Ossolineum wydało „Króla Ducha” bez całego rozdziału? I to tego z krzyżem w temacie?

      Wracając do meritum. Nie mogło być zapisów w głagolicy przed jej „znormalizowaniem” przez Cyryla i „certyfikowaniem” przez Kościół.

     • @Stefan Urynowicz
      //Nie mogło być zapisów w głagolicy przed jej „znormalizowaniem” przez Cyryla i „certyfikowaniem” przez Kościół.//
      Czyli wracamy do punktu wyjścia 🙂
      bo przecież już Goci kilka wieków wcześniej mieli z niej korzystać
      i to nie w wersji „wiązanej ” lecz tej znanej w XI wieku bo taka forma
      jest na tym synodzie potępiona a nie „wiązana ”
      Czyli mamy tu próbę nie tylko kojarzenia Gotów ze Słowianami
      ale bardziej istotny w tym kontekście aspekt opracowania
      głagolicy przez Słowian już w IV wieku i to na bazie
      jeszcze wcześniejszej formy „węzełkowej ” , co prowadzi do
      oczywistego wniosku ,że Słowianie stoją za wymyśleniem tej formy
      zapisu , symbolika kultury „Vinča ” ma też należeć do naszych osiągnięć ,
      a przypomnę ,że jest postrzegana jako pierwszy na świecie alfabet .
      Lista naszych wynalazków jest już na tyle obszerna ,że
      właściwie dla innych już nic nie pozostało 🙂

     • @Smyxx
      „Ciekawe ,że np w Szwecji jakoś siepacze kościoła albo nie zauważyli albo im nie przeszkadzały setki runicznych
      kamieni z tekstami nie chwalącymi walorów chrześcijaństwa”

      Fakt. Bardzo ciekawe. Zwłaszcza, że najlepiej zapisy te odczytać po słowiańsku. Jeszcze ciekawsze jest to, że zapisy te zrobiono na terenach będących w zasięgu Słowian.
      Najciekawsze jest jednak to, że zapisy runiczne odnaleziono wokół terytoriów zajmowanych przez Słowian, a na ich terenie już nie. Biała plama na mapie stosujących pismo. Wszędzie w koło było pismo a w środku nie. To dopiero wyzwanie dla badaczy. Jak taki stan rzeczy wytłumaczyć?

      Logika nakazuje, a konkretnie krzywa dzwonowa, że Słowianie pismo musieli stosować. Taki sam efekt uzyskamy przy zastosowaniu wnioskowania na większe.
      Dlatego ja sugeruję ustalić nie to, czy Słowianie stosowali pismo, tylko, czy zapisy te przetrwały do naszych czasów i w jakiej formie.

     • Wtrącę jeszcze taką małą definicyjkę:
      „Pismo działa stabilizacyjnie na mowę w przestrzeni i czasie”.
      Jeśli Słowianie z grodu Hama porozumiewali się bez przeszkód ze Słowianami z Sołunia, a ich mowa mało zmieniała się w czasie, to stabilizować ją mogło właśnie pismo.

     • @Stefan Urynowicz
      //najlepiej zapisy te odczytać po słowiańsku. //
      A to nowość , Słowianie odpowiedzialni za skandynawskie runy ,
      chyba z uwagi na brak kamieni w dorzeczach Wisły , Łaby czy Dunaju
      skoncentrowali się na Skandynawii ,
      innymi słowy, germańskie runy to jeszcze jeden wynalazek Słowian 🙂
      Brawo , czy jest coś , czego nie wynaleźli Słowianie ?

     • @Smyxx
      „A to nowość”

      Nie za bardzo.
      To raczej Twój dysonans poznawczy.

      Cóż. Dziwienie się jest nieodłącznym elementem nauki.

     • @Smyxx
      „germańskie runy”

      Nazwa jak nazwa. Ale co oznacza? O jakich, których Germanów Ci chodzi?
      Jeśli chodzi o Germanów z czasów sporządzenia napisów, to ich mowa była, co najwyżej, dialektem języka powszechnego w Europie Środkowej.

      W języku polskim do dzisiaj mamy wiele słów dotyczącej nazwy tego pisma: runo, ruń, ronić, rana, rano, grom (krun), piorun (perrun). Wszystkie dotyczą tworzenia. Rdzeniowanie, to:
      Ru Na – robić na.

      A w niemieckim co? Runda? Tajemnica? Już skojarzenie run z tajemnicą wskazuje, że zapis runiczny w tym języku był niezrozumiały.
      Biegania z runami raczej nie powinniśmy łączyć.

     • @Smyxx
      „chyba z uwagi na brak kamieni”

      Chybione domniemanie. Raczej z uwagi na powszechność drewna. Domy drewniane, grody drewniane, światynie też. Drewniane narzędzia, meble, wozy, koraby.
      List piszesz na papierze czy tłuczesz literki w blasze?
      Runy cięto na kijkach i deseczkach. Są lekkie, poręczne i łatwe w obróbce. Do dzisiaj zachowało się powiedzenie „dzielić włos na czworo”. Ono dotyczy właśnie zapisu ciętego w drewnie. Na przedartym kiju wycinano dwa jednobrzmiące teksty, jak dwa egzemplarze umowy. To wystarczało do zapewnienia porządku prawnego. Jednak w sytuacjach watpliwego zaufania te dwie listewki rozdzierano (jak np. banknot) jeszcze w wzdłuż i połówki przekazywano mężom zaufania, dzieląc zapis pomiędzy cztery osoby.

      Słowianie mało tłukli w kamieniu. Czemu? Dobre pytanie.

     • @Smyxx
      „jeszcze wcześniejszej formy „węzełkowej ” , co prowadzi do
      oczywistego wniosku ,że Słowianie stoją za wymyśleniem tej formy
      zapisu”.

      Chyba tylko Ciebie do takiego wniosku prowadzi.

      Jeśli już, to przodkowie Słowian.

     • @Stefan Urynowicz
      //Jeśli już, to przodkowie Słowian //
      aha , ale jednak Słowian a nie jakiegoś innego ludu
      bo przecież tylko przodkowie Słowian stoją za cywilizacyjnym progresem świata 🙂

     • smyxx bój się Boga. Ciemnota i zacofanie w połączeniu z twoim germańskim istnieniem jest obrzydliwe. Takim ja ty powinno się golić głowy, a na czole napisać ubermensch, wszak to twa rodzima mowa. Niemcu.

     • @Smyxx
      „aha , ale jednak Słowian a nie jakiegoś innego ludu”

      Obok kilku wyuczonych zawodów jestem również pedagogiem. Wiedzę pedagogiczną wykorzystuję od wielu lat, również w pracy zarobkowej. Jestem oprócz tego człowiekiem cierpliwym i spokojnie dążącym do prawdy. Uczyłem dzieci swoje, douczałem cudze a teraz cieszy mnie odkrywanie świata przed wnukami.
      I powiem szczerze: tak jak Ty nikt mnie jeszcze nie zirytował.

     • @Stefan Urynowicz

      // cieszy mnie odkrywanie świata przed wnukami.//
      I niech tak pozostanie poza tym osobiste
      sukcesy , relacje rodzinne czy zawodowe a już tym bardziej
      stany emocjonalne radziłbym utrzymać dla siebie
      bo nie mają związku ze „sprawą ” , jeśli dążenie do prawdy
      ma polegać na bezkrytycznym przyjmowaniu spekulacji
      a nawet zupełnych absurdów ( zaproponuj Szwedom
      pomoc w „doczytaniu” ich run bo niektóre treści są im nadal nieznane
      a tylko slawista jest do tego zdolny )
      to ta Twoja „pedagogiczna wiedza ” wymaga przynajmniej rewizji 🙂

     • @Smyxx
      „Twoja „pedagogiczna wiedza ” wymaga przynajmniej rewizji”

      Zdecydowanie.
      Wobec Ciebie się nie sprawdziła.

     • Ryt ,rytuał , runa ,misterium sekret ,źródłosłowem dla tych tajemnic w językach słowiańskich nie jest słowo/słowa ,,tajemnica,, .Pismo nazwać tajemnicą może tylko ten który go nie rozumie 🙂

    • Starogrecki lina to peisma czyżby z tego samego źródła pochodziło nasze ,,pismo,, ? I to by było świadectwo że początkowo mogło być węzełkowe

     • Pisać, to w zasadzie znaczy malować. Ikony się pisze a pisanki maluje😉.
      Jednak ciekawe jest to, że pisać jest podobne do prząść.
      Spróbujmy:
      Pi Sa C'(i)
      Po So C”(i) – po ścięciu?

      PR”o”S’C’
      właściwie same spółgłoski.
      Po Ro” S”o Co – po robieniu cięcia całości.
      Po Ro” So C”o – po pobieniu z cięcia.

      Podobieństwo może być też mylące, bo język polski wyjątkowo wsobny jest.

     • Malować ,litewski piesti ,słoweński popisowat .Wygląda na to że nasze ,,pisanie,, to ,,pokrycie ściętego bez naruszenia jego struktury ,, w przeciwieństwie do ,,skrobania,, czy ,,rycia,, .A prząść to ,,ze ściętego robić ,, to bardziej ,,skrobanie ,, i ,,rycie,,….czy jakoś tak 😀 ….chyba sie nie pogubiłem ? 🙂

     • R chyba nie przechodzi bezpośrednio w P.
      R>L
      R>J
      B>P
      B>W
      P>F
      W>F.
      Z całą resztą masz rację. Pisać, to posadzać sadzę😄.

     • Wygląda że jedynie z Grekami dzielimy liter ,,sadzanie,,…chociaż te ich starogreckie grapho może być tak ,,sadzaniem,, jak i ,,drapaniem,, 🙂 Czyżby prawie calkowity brak u nas ,,rycia,, w kamieniu był spowodowany nidopuszczalnoscią ingerowania w kamień uważany za integralną część Matki Ziemi ?A ,,węgle,, to u nas coś naturalnego ale i ceremonialnego …ciałopalenie ,wypalanie pól …węgiel to taka inna forma ognia potencjalny ogień ..w moich stronach węgielki z ognia palonego w wielką sobotę trafiają do wody ,,święconej,, 🙂 i tą wodą świeci sie pola w lany poniedziałek wbijając jednocześnie ,,krzyże,, z leszczyny bazi zesłych traw(zboża) i różnokolorowych wstążek :)..symboliczne wypalanie nawadnianie i sadzenie/sianie ,,starego,, by stało sie ,,młodym,, , wstążki wiejące na wietrze który zboża zapyla 🙂 ceremoniał stary jak rolnictwo na naszych ziemiach 🙂

  • @Stachnick
   „W 1060 roku odbył się trzeci Synod w Splicie na którym uznano Metodego za heretyka a głagolicę, najstarsze znane pismo słowiańskie – za pismo ariańskich GOTÓW. Oznacza to, że kościelny synod wiedział, że GOCI to SŁOWIANIE a konkretnie Chorwaci.”
   Niezupełnie. Przytoczone twierdzenie z książki p. Oczkowej opiera się na fragmencie XIII wiecznego dzieła chorwackiego historyka, archidiakona Splitu Tomasza Archidiakona pt. Historia Salonitana. Tekst w oryginale: „Dicebant enim, goticas litteras a quodam Methodio heretico fuisse repertas, qui multa contra catholice fidei normam in eadem Sclavonica lingua mentiendo conscripsit. Quam ob rem divino iudicio repentina dicitur morte fuisse dampnatus.”
   Na synodzie w 1060 roku ustalono, że liturgia może być odprawiana tylko w języku łacińskim lub greckim nie zaś w głagolicy, która nie była uważana za język „święty”, a dodatkowo (jak wynika z w/wym. tekstu) miała pochodzić od Gotów, którzy byli heretykami – arianami. Na alfabet gocki który miał być źródłem dla głagolicy współcześnie wskazuje chorwacki uczony Stanko Josip Škunca w pracy z 2013 r. „The Origin of the Glagolitic Scripture: Istria and Kvarner – The Homeland of the Glagolitic Scripture”. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=190533 (streszczenie w języku angielskim i pełny tekst do pobrania w języku chorwackim). Wg niego (w bardzo dużym skrócie) po wielu latach sąsiedztwa doszło do asymilacji Gotów i Słowian (Chorwatów), i ci pierwsi odegrali ważną rolę w tworzeniu państwa i kultury chorwackiej, stąd też w gockim upatruje pochodzenia głagolicy. Natomiast ani on ani tym bardziej synod z 1060 roku nie utożsamiał Gotów ze Słowianami.

 7. Kamil Kopij Przecież ten tekst o Biblii gockiej jest pełny bzdur. Już zaczynając od tego, że słowo father nie pochodzi z łaciny tylko z pragermańskiego fadēr, gockie atta „ojciec” jest pochodzenia praindoeuropejskiego a nie słowiańskiego. Cały tekst jest napisany pod z góry ustaloną tezę „jęzk gocki wywodzi się ze słowiańskiego”. Pełno tam idiotycznych argumentów typu: gockie miluk ‚mleko’ pochodzi z języka słowiańskiego bo na Kujawach są najstarsze ślady przetwarzania mleka. Miluks pochodzi od pragermańskiego meluks. Do tego ciągle porownuje się gocki do współczesnego szwedzkiego, olewając zupełnie języki z których szwedzki się wywodzi i które brzmią podobnie do wszystkich starożytnych języków germańskich. Albo kolejny przykład, że skoro gockie hlejf ‚chleb’ brzmi podobnie do słowiańskiego „chleb” to znaczy, że jest ono pochodzenia słowiańskiego, i znowu porównywanie do współczesnego szwedzkiego „brot”, angielskiego „bread” czy niemieckiego „brot” i zupełne ignorowanie tego, że np. w języku staronordyjskim chleb to ‚hleifr’, w staroangielskim ‚hlāf’, w staro-wysoko-niemieckim ‚hleib’ czy nawet we współczesnym islandzkim „hleifur’ co kładzie na łopatki tezy autora, że skoro dzisiaj mówi się brot/bread to znaczy, że gocki nie był językiem germańskim. I tego typu kłamstwa i manipulacje są w całym tekście. Nie warto czytać tych bredni.

  • Po kolei.
   Atta – forma PIE, a biorąc pod uwagę aita Basków może nawet wcześniejsza. Zachowała się do dziś w językach słowiańskich, bo one są najbliższe PIE. Z nich powstała większość innych indoeuropejskich. Na marginesie, PIE to sztucznie zrekonstruowany język, który ma swoje autorskie wersje, a więc nie wiadomo czy taki języki w ogóle istniał. Na dziś najstarszym poświadczonym przez źródła z epoki językiem indoeuroepejskim spisanym przez samych Indoeuropejczyków jest sanskryt wedyjski, który jest najbardziej zbliżony do awestyjskiego i dzisiejszych… słowiańskich.
   Miluk – zostało w krytykowanym tekście wskazane jako również najprawdopodobniej starsze. Cytat z krytykowanego artykułu: „Być może to tak stara nazwa jak mama, bo określa pierwszy pokarm w życiu człowieka. Ocenianie jej pragermańskości czy prasłowiańskości byłoby więc jałowe.”
   Chleb – powszechnie wiadomo, że rolnictwo dotarło do Skandynawii i na Wyspy Brytyjskie z Europy Środkowej w okresie kultur pucharów lejkowatych i ceramiki sznurowej. Zgodnie z analizami Mario Alinei, większość terminologii rolniczej w językach germańskich pochodzi od Słowian, którzy wyodrębnili się w k. starczewskich. Słowiańskość k. ceramiki sznurowej określa nie tylko wspomniany Alinei, ale również w tym roku w swojej najnowszej pracy przyznał to Frederik Kortlandt.
   Zgodnie z ustaleniami tego drugiego lingwisty, języki germańskie zaczęły powstawać ok. początków n.e. (Perdih i Jandacek oraz Gray i Atkinson wskazują na ok. 5 w. n.e.), zaś Goci nigdy nie mieszkali nad Bałtykiem, bo w tym czasie (k. przeworska i wielbarska) na wybrzeżach południowobałtyckich żyli słowiańscy Lechici.
   Krytykowany przez Kamila Kopija artykuł należy połączyć z http://rudaweb.pl/index.php/2017/03/24/goci-narod-na-krolewskie-zamowienie/ , gdzie wyjaśniłem etnogenezę germańską pisząc m.in.:
   „To, że na skutek celowej polityki Teodoryka, która zmierzała do stworzenia jednego narodu z Gotów i Rzymian, wykształciła się nowa nacja z językiem kreolskim (złożonym z różnych pierwotnych języków), nie oznacza to, że byli tym etnosem już przekraczając Dunaj – że byli Staroskandynawami z Gotlandii. Zanim zdobyli Rzym byli Ariosłowianami, dopiero później roztopili się w żywiole italoceltyckim przekształcając swój język i obyczaje, ale pamiętając o getyckim pochodzeniu. W każdym razie mieli o wiele więcej wspólnego ze współczesnymi Polakami, Ukraińcami czy Rumunami niż z Niemcami czy Holendrami.”
   Podsumowując – gocki Wulfilii był sztucznym językiem opartym na historycznych – słowiańskim, łacinie, grece i może galijskim – skomponowanym w celu stworzenia nowego narodu. Zakładając nawet, że Codex Argenteus nie jest fałszywką (co jest bardzo wątpliwe), należy stwierdzić _ język gocki był tak sztucznym konstruktem, że nie przetrwał, jak i inne mityczne wschodniogermańskie, które same w sobie okazują się największą brednią.

   • // gocki Wulfilii był sztucznym językiem opartym na historycznych – słowiańskim, łacinie, grece i może galijskim //
    Na jakiej podstawie doszedł Pan do w/ w wniosku ?bo wydaje się ,że sam język gocki był jednym z wielu a na pewno nie był
    „sztuczny” a jak najbardziej naturalny , co innego sam gocki alfabet bo skoro dopiero Wulfila go osobiście wymyślił , to siłą rzeczy mamy tu przypadek opracowania sposobu zapisu mowy , co ujawnia jedynie jakiś determinizm samego biskupa
    by swoich rodaków przybliżyć kulturowo do Rzymian a konkretnie by opracowany alfabet dla języka gockiego nabrał znaczenia
    na miarę łaciny czy greki , to przegrana rywalizacja arianizmu z łacińskim i greckim katolicyzmem jest odpowiedzialna za upadek gockiego języka a ze Słowianami te sprawy nie mają nic wspólnego , tym bardziej ,że dopiero kilka wieków później , a konkretnie w drugiej połowie IX wieku morawski książę Rościsław apelował do cesarza Bizancjum o przysłanie ekipy nauczycieli bo są analfabetami

   • Jeżeli dobrze zrozumiałem tok tego wpisu, wydaje się, że RudaWeb mają rację,” mlk / mleko” jest pochodzenia indoeuropejskiego. Uzasadnia to, że w dzisiejszych językach europejskich dominują właśnie formy pochodne od „mlk”, natomiast wśród ludów ościennych, na wschód w kierunki Azji i dalej, widać wyraźnie inny rdzeń (uzbecki – sud, azerski- süd, kazachski -süt, malajski -susu, jawajski -susu, wietnamski- sữa, sundajski- susu, chiński- niúnǎi, maoryski- te waiu). W Afryce również słyszymy co innego (suahili- maziwa, , zulu- ubisi, joruba -wara). Nawet w Europie, na jej zachodnich krańcach jest w walijskim ”llaeth”, czy baskijskim „esnea”. Słowo „mlk” z jego formami musiało trafić do Europy wraz z językiem praindoeuropejskim, ponieważ na najbardziej skrajnych obszarach na zachodzie Europy utrzymały się miejscowe określenia, zanim wkoło wraz z napływem kolejnych fal indoeuropejczyków nie zostały zdominowane przez języki pochodne od PIE, zaś w Azjii i Afryce występują zupełnie inne rdzenie czy rdzeń w słowie „mleko”. Zatem Alinei nie mylił się w swojej teorii lingwistycznej. Takie założenie potwierdza również to, dużo później przybyli do Europy Madziarowie na mleko mówią „tej”.

  • @JONLOCK
   Brawo, pojechał pan po turbosłowianach równo, ale mam żal, że nie skończył pan z nimi raz na zawsze. Mam nadzieję, że jeszcze pan to uczyni, uzasadniając skąd pojawiła się forma „bread” we wszystkich współczesnych językach germańskich, mimo tego, iż języki starogermańskie były już oddalone od siebie i taka innowacja nie mogła już zajść we wszystkich bez wyjątku.
   Czy mógłby pan też – przy okazji – wyjaśnić zapożyczenie słowa „chleb” przez słowian nawet tam gdzie nie mieli oni styczności z germanami?
   A co z Bałtami, ktorzy nie zapozyczyli słowa „chleb”?
   A Finowie, Estończycy i pobliskie ludy fińskie zapozyczyły, ale już im się nie chciało zmieniać na „bread”?
   Czekam z niecierpliwością do rychłego zakończenia sprawy.

   • Nasuwa mi się też jeszcze jedno pytanie, dlaczego my słowianie skoro zapożyczyliśmy słowo „chleb” i wogóle wszystko zapożyczamy od Germanów, dlaczego jeszcze nie zapożyczyliśmy słowa „bread”?
    Może stanie pan na czele takiej incjatywy polegającej na zamianie tego słownictwa?

   • @pwrls
    //skąd pojawiła się forma „bread” we wszystkich współczesnych językach germańskich //
    Proszę nie zapominać ,że np w języku niemieckim obok zdecydowanie częściej używanej nazwy
    „Brot ” utrzymała się nazwa „Leib” czyli mamy tu kolejny dowód zbieżności tego pojęcia z gockim
    „hleif „, poza tym , mniej ważne jest tu kto od kogo zapożyczał bo nie można bezapelacyjnie przyjąć ,że słowiański
    „chleb” pochodzi od gockiego „hleif” bo mogło być odwrotnie , ważniejsza jest pozycja i wpływy samych Gotów
    czyli ich rola w pogrążeniu zachodniego cesarstwa i tego konsekwencje bo nieważne są języki a konkretne działania
    czyli w tym przypadku próby organizacji pierwszych państw narodowych w Europie , i tutaj różne odłamy Gotów z pewnością
    wyprzedziły Słowian bo ci dopiero w ramach t zw morawskiego państwa Samona z połowy VII wieku poczynili pierwsze w tym kierunku kroki , innymi słowy germańskie plemiona Gotów , Wandalów czy Swewów pomimo przejęcia dorobku Rzymian nie zdołali go nie tylko wzbogacić ale nawet utrzymać ,a w konsekwencji całkowicie utracili wpływy i przepadli na zawsze

    • Zgodzi się pan, że słowo „brot” musiało być w użyciu wśród german jeszcze w czasach przed ich rozejściem.
     W języku polskim „chleb” posiada dużą ilość bliskoznacznych form, co jest przesłanką/dowodem na niezapożyczenie tego słowa.
     Forma „chleb” występuje najczęściej u staro-German w tekstach religijnych. Jak to jest z formą „brot”?
     Często fragmenty ( bywa, że i całe) tekstów religijnych są mniej zrozumiałe dla ich użytkowników. Porównaj sobie „manne z nieba” dla nas. Niby coś do jedzenia, ale niewiadomo do końca co.

     • // słowo „brot” musiało być w użyciu wśród german jeszcze w czasach przed ich rozejściem.//
      Nic nie wiemy o mowie Germanów , Celtów czy Słowian ale skoro zachowały się
      fragmenty biblii w przekładzie na gocki a ten wykazuje o wiele więcej zbieżności z językami germańskimi ,
      to nie ma co na siłę kombinować i łączyć go z językiem słowiańskim .

     • „nie ma co na siłę kombinować i łączyć go z językiem słowiańskim”

      Takie podejście aż boli.
      Owszem, jest sens. I to wcale nie na siłę.
      BRoT
      Bo Ro To
      znaczy po prostu „wyrobiony”. Z rdzeni bezpośrednio odczytujemy „robić całe”. Jest to prazdanie powszechnie stosowane w języku słowiańskim. Mamy go na przykład w słowie „robota” istniejącym w polszczyźnie do dzisiaj.

    • „Proszę nie zapominać ,że np w języku niemieckim obok zdecydowanie częściej używanej nazwy
     „Brot ” utrzymała się nazwa „Leib” czyli mamy tu kolejny dowód zbieżności tego pojęcia z gockim
     „hleif „”

     HLeiF
     HLeiP
     H’e Le Bi
     Se Le Bi
     Prościutkie prazdanie „z ognia być”, czyli po prostu „upieczony”. Cała filozofia.
     Niemicki „(ch)lib” to minizdanie wywodzace się z języka wysokoenergetycznego, bazowego. Widoczne przejścia S>H>zanik oraz B>P>F. Drogi przeciwnej być nie mogło.
     Nie ma możliwości zapożyczenia do polskiego, bo w polskim występuje prastare B a nie najmłodsze F.

     • @Stefan Urynowicz
      BRoT
      Bo Ro To
      znaczy po prostu „wyrobiony”.
      Czyli ludy germańskie na określenie w swoim języku chleba musieli posiłkować się pojęciami
      słowiańskimi ? Napisz lepiej od razu ,że Germanie w ogóle nie mieli własnego języka i gdyby
      nie Słowianie , to do dzisiaj by pozostali niemowami 🙂

     • @smyxx
      Spójrz na to szerzej. Nie ograniczaj swych horyzontów myślowych. Skąd wzięły się Twoje wnioski? Dlaczego swoje wyobrażenia wkładasz w moje usta? To nie przystoi w dyskusji.

      Otóż wynik moich wywodów jest taki, że w języku polskim zachowały się starsze formy niż w prawdopodobnym języku „germańskim”.

      Wniosek z tego taki, że nie mogło zaistnieć zapożyczenie do polskiego.
      Mogło natomiast, ale nie musiało, zaistnieć zapożyczenie z języka słowiańskiego.
      Mogło też w „germańskim” pozostać z jeszcze starszych czasów, z języka bazowego, aglutacyjnego, z którego język polski zachował najwięcej niezmienionych dźwięków i ich znaczeń.
      Samo sprecyzowanie, o których Germanów Ci chodzi może wiele wyjaśnić. Czy w obecnym, powszechniejszym pojęciu ludu myśliwych, wchodzących przez Jutlandię do Europy Zachodniej?
      Czy o Germanów w rozumieniu Rzymian z okresu Cezara?
      Ma to znacznie podstawowe, gdyż myśliwo-zbieracy z terenów leśnych nie uprawiali zbóż. Nie piekli więc chleba i nie musieli go nazywać.
      W drugim przypadku chodzi o lud uprawiający ziemię, zajmujący znaczny obszar Europy Zachodniej i …. Środkowej. Którego język był zrozumiały, podobny dla Słowian Zachodnich jeszcze w okresie Krucjat Słowiańskich.
      Przy obecnej wiedzy na temat rozprzestrzeniania się rolnictwa w Europie nielogiczne jest przypisywanie Słowianom zapożyczania słownictwa rolnego z kierunku przeciwnego.
      Twoje końcowe stwierdzenie o niemowach jest jednak na miejscu i ma się jak najbardziej do określenia „niemiec”. Pięknie współgra z teorią tzw. języka kentumowego, czyli wyciszonego.

     • @Stefan Urynowicz
      //w języku polskim zachowały się starsze formy niż w prawdopodobnym języku „germańskim ” //
      Jakie starsze formy , formy czego bo chyba nie chodzi o to ,że Słowianie należą do jakiejś
      „językowej awangardy ” czyli ,że języki słowiańskie umożliwiły rozwój innych np germańskich czy celtyckich ?
      Jaki był czy jest nadal pożytek z tych prekursorskich „lingwistycznych osiągnięć ” Słowian , jakie to miało albo ma przełożenie
      na pozycję Słowian w świecie ?

     • Trudno. Powtórzę.
      Może ktoś przeczyta to po raz pierwszy i zrozumie.

      Aby uporządkować wypunktuję zasady, do których doszedłem w toku odczytywania polskich słów z wykorzystaniem rdzeniowania.

      I. W języku polskim słowa składają się z niepodzielnych spółgłosek i samogłosek.

      II. Spółgłoski (zgodnie z nazwą) są wypowiadane wspólnie z samogłoską lub bez niej ale z zachowaniem możliwości jej wypowiedzenia.

      III. Przy rdzeniowaniu spółgłoski traktować należy jako wypowiadane w parze z samogłoską. Zatem spółgłoski (zgodnie z nazwą) stanowią właściwe sylaby, jednocześnie będące podstawowymi i niepodzielnymi składnikami całej polskiej mowy (stanowiąc prasłowa – minisłowa). Tylko one nadają znaczenie słowom.

      IV. Samogłoski nie zmieniają znaczenia spółgłosek, nadając jedynie kierunek ich rozumienia.

      V. Spółgłoski (sylaby) niosą podstawowy sens wypowiedzi.

      VI. Wszystkie czasowniki, przymiotniki, przysłówki,  imiesłowy, rzeczowniki zawierają przynajmniej jedną samogłoskę-sylabę-minisłowo oznaczającą czynność i stanowiącą rdzeń obecnie używanych w polszczyźnie słów.

      VII. Zaimki,  przyimki, przydawki, spójniki itp nie zawierają spółgłosek oznaczających czynności. Nie niosą więc sensu i same nie stanowią rdzeni.

      VIII. Najstarszym rdzeniem (praprardzeniem) jest prawdopodobnie spółgłoska R, jako prymitywne, gardłowe „rrr”. Z oberwacji zwierząt wynika,  że jest to dźwięk ostrzegawczy, informujący o istnieniu warczącego a zatem możliwości jego działania. Zatem R oznacza najogólniejsze działanie i stanowi podstawę dla pozostałych prardzeni.

      IX. Prardzeni jest zapewne tylko kilka i stanowią sens dla ogromnej ilości słów, oraz podstawę dla wielu rdzeni o odmiennym (nieco lub bardziej) znaczeniu.

      X. Rdzenie mogą zawierać  jeden lub kilku prardzeni. Mogą być więc jedno lub wieloczynnościowe. Rdzeń może oznaczać zarówno czynność jak i rzecz.

      Lista zasad nie jest oczywiście ani zamknięta ani niezmienna. Przy nazewnictwie się też nie upieram.

      Przy rdzeniowaniu energetyczność spółgłoski faluje. Raz niesie więcej, raz mniej alikwotów. Tę zmianę można zapisać:
      R – znaczy r
      R” – rz, ż
      Z” – ż, rz
      Z’ – ź
      Z – z
      S” – sz
      S’ – ś
      S – s
      R’ – miękkie r przechodzące w l oraz j jednocześnie,
      L- l
      L” – ł
      L’ – miękkie l, staropolskie ł
      O”- ą
      A”- jak dyftong (an) przy włanczać ale nosowy
      U” – jak dyftong (un) ale nosowy.
      Powstawanie dźwięków w ciele wymaga wysiłku. Im większa częstotliwość i amplituda drgań powietrza, tym większą energię dźwięk niesie i tym większego wysiłku wymaga.

      Człowiek pierwotnie mógł wydawać wszystkie dźwięki, które wydaje obecnie . Z tym, że wydawania niektórych dźwięków nauczyć się trudniej. Zwykle są to dźwięki niosące więcej energii a takie właśnie są potrzebne do przekazania informacji na większą odległość. Nosówki się do tego nie nadają. Natomiast R już ma „potencjał modernizacyjny”. Nie jest zbyt drogie ale dość słyszalne. Przy zakłóceniach przekazu (szum wiatru, odgłosy zwierząt, tupanie) koniecznie było podniesienie jego energii do Z”, S”, świstu nawet. Dlatego określenia działań dynamicznych zawierają te dźwięki.
      Tam, gdzie dynamika działania i odległości pomiędzy rozmówcami były mniejsze, można było korzystać z dźwięków tańszych od R, takich jak L lub J oraz tańszych od Z”, takich jak G.
      Z czasem na podstawie tych dźwięków powstały skojarzenia do cech przedmiotów a te z kolei stały się wyróżnikami rzeczy.
      Tak powstała droga od czasownika poprzez przymiotnik i imiesłów do rzeczownika. Dlatego w języku polskim rzeczownik jest szczególną formą imiesłowu. To kolejny dowód na archaiczność języka polskiego, jego wewnętrzną spójność i ciągłość rozwoju od czasu powstania mowy.

      Tak wychodzi z „inżynierii wstecznej słów. 
      Nie moim wymysłem jest zasada rugowania spółgłosek wysokoenergetycznych na korzyść niskoenergetycznych. Na podstawie języka niemieckiego (głównie), doszli do tego bracia Grimm (ci od baśni).
      Z samej filozofii mowy wynika, że powstała z zapotrzebowania na komunikowanie się na odległość bez widoczności. Zatem tylko dźwięki wysokoenergetyczne (wymagające wysiłku) mogły temu sprostać. Zastępowanie ich dźwiękami tańszymi następowało dopiero po ukształtowaniu sygnałów i warunkach fizycznej bliskości rozmawiających.
      Z tego wynika, że starszy język powinien zawierać wzajemnie wymienne dźwięki nisko i wysokoenergetyczne. Młody język zaś dźwięków wysokoenergetycznych powinien się wyzbyć.
      Podobnie jest z nosówkami i dyftongami. Nosówki są starsze.
      Na tej podstawie z łatwością można prześledzić drogę pochodzenia wielu słów , przechodzenia pomiędzy językami. Zwykle źródłem okazuje się język słowiański. Właściwie jego bezpośredni przodek, czyli prasłowiański, do którego polski jest najbardziej podobny.

      Z analizy polskich słów wydzieliłem kilka prardzeni:
      R – robić, działać
      R”, Z”  – odpowiednio rz i ż, oznaczające  ogólne żąć, ciąć
      L – palić, w sensie małego, różowofioletowego, pelgającego ognika
      B – być
      J – jąć.
      Również wyodrębniłem dookreślniki, nie stanowiące praczasowników ale się z nich wywodzące:
      C, T, D – to, co, do, cało, ciało
      K, G – ku, skąd, dokąd, gdzie.

      Od prastarego R, według zasady rugh breathing, ewoluowały:
      R > L/L’/L”
      R > J
      R > R”, Z”>S”/S’/S>C”/C’/C/T/D
      Z” > G > K
      C > K (w większości z błędów odczytu i zapisu).
      Do każdej spółgłoski w wymowie pierwotnej była dołączana samogłoska:
      o”- ą
      o – o
      o’ – ó
      u”- un nosowe
      a”- an nosowe
      e”- ę
      e
      a
      przy czym o” wydaje się być  najstarsze, natomiast a najmłodsze.

      Zapis dużymi literami oznacza spółgłoski, zapis małymi literami zaś samogłoski.

      Smyxx, ja tego dla Ciebie nie napisałem. Rozmowę z Tobą traktuję jako pretekst do przekazania mojej wiedzy innym. Może ziarno padnie na żyzną glebę.

     • @Stefan Urynowicz
      //Może ziarno padnie na żyzną glebę.//
      I niby co ma zrodzić to ziarno ? Jaka jest wartość tego całego elaboratu ?
      Już wyżej pytałem o pożytek z wiedzy o ewolucji języków?
      Tysiące różnych języków bezpowrotne już przepadło , inne ku temu zmierzają
      czyli to jak kto mówi jest bez znaczenia bo ważne tylko jest to co konkretnego
      z mowy wynika , jak wyartykułowana myśl zostanie przekuta na jakąś czynność ,
      która przyniesie korzyść , OK , jeśli rozważania o genezie języków są Twoją pasją
      czy nawet stanowią element wykonywanego zawodu , to pełny respekt ,
      każdy uważa ,że to co robi jeśli nie jest najważniejsze to przynajmniej bardzo ważne
      a prawda jest taka ,że prawie wszyscy się mylą 🙂

     • @Smyxx
      „czyli ,że języki słowiańskie umożliwiły rozwój innych np germańskich czy celtyckich”

      Na pewno coś w tym jest.
      Niewątpliwie (pra?)słowiański wpłynął na język angielski. Bardziej jest to widoczne w tzw. staroangielskim a najbardziej w walijskim. Naleciałości łacińskie powstały, przede wszystkim, podczas pobytu na wyspie legionów rzymskich. Uważam, że w tamtych czasach języki europejskie były do siebie bardziej podobne, niż obecnie.
      Niemiecki, to ewidentnie język z częściowym podkładem słowiańskim. To po czasach zdobycia przez Franków Wschodnich panowania nad terenami zajmowanymi przez plemiona słowiańskie w średniowieczu. Prawie 1/3 obecnych Niemców, to potomkowie Słowian Zachodnich.
      Siłą rzeczy francuski jest językiem mieszanym, w którego rozwój wpisały się język słowiański, z charakterystycznym mazurzeniem, po którym do dzisiaj pozostały nosówki. To mogło stać się w starożytności, podczas wypraw przeciw Rzymianom.
      Języki Skandynawii też musiały zaznać mowy słowiańskiej. Wszak Słowianie pomorscy byli wytrawnymi marynarzami i brali udział w wyprawach piracko-handlowych w całym rejonie Mórz Bałtyckiego i Północnego.
      To samo dotyczy języków tzw. romańskich. Są to języki kreolskie.
      Dlatego, że języki, właściwie dialekty, Słowian Zachodnich wykazują najsilniejszy konserwatyzm, to ich kreolizacja przebiega po woli. Przykładem jest łużycki, który przez 7 więków opierał się tzw. germanizacji. Nawet saksoński jescze na początku XX wieku był dla Polaków zrozumiały.

      To nie są informacje tajne. Taka jest prawda i nie ma co się burzyć. Tylko dla płytkich umysłów język słowiański z pradziejów jest podstawą obecnego fanatyzmu politycznego, czy nacjonalistycznego. To właśnie ludzie o ułomnej inteligencji, pełni kompleksów fałszują historię. Lub zrobione jest to dla nich przez cwaniaków, dla władzy i pieniędzy.

      W Polsce (i nie tylko) jest wielu uczonych, których niewiele nauczono; naukowców, którzy powtarzają bezrefleksyjnie za „uznanymi autorytetami”. Oni nic nowego nie wymyślą.
      Rozmawiałem z takimi specjalistami, studiowałem z takimi.

      Wybacz Smyxx, ale Ty też powtarzasz „wersję oficjalną” historii, bez jej logicznego rozbioru.

   • Jak pisał Herwig Wolfram w swojej słynnej „ Historii Gotów”: „Nie są to „całe” narody; nigdy nie obejmują wszystkich możliwych członków gens i stale ulegają przeobrażeniom; ich powstanie to nie kwestia krwi, lecz ustroju. Początkowo oznacza to niewiele więcej niż skupienie i utrzymanie heterogenicznych grup tworzących wojska barbarzyńców. Przywódcy i reprezentanci „znanych” rodów, to jest tych rodzin, które swoje pochodzenie wywodzą od bogów, a o swej charyzmie mogą zaświadczyć odpowiednimi sukcesami, tworzą „źródła tradycji”, wokół których powstają nowe plemiona, za pomocą których oddzielają się i przekształcają grupy etniczne. Kto przyznaje się do takiej tradycji, a jest do niej dopuszczony czy to z racji urodzenia, czy sprawdzenia się w działaniu, jest częścią, gens, jest członkiem niebiologicznej wspólnoty pochodzeniowej, lecz wspólnoty pochodzeniowej opartej na tradycji. Ich język nie brzmi jak język ludzki, lecz jak bełkot, puste dźwięki. Barbarzyńcy mówią także najprzeróżniejszymi językami, jeden przez drugiego i jeden obok drugiego, język nie jest bowiem dla nich kryterium przynależności do wspólnoty plemiennej. Straszne są ich pieśni, pod których naporem rozpada się klasyczna wersyfikacja antycznego poety. Ich religia to zabobon, jeśli nawet nie pogaństwo, to niewiele więcej niż zniekształcone chrześcijaństwo, herezja lub jeszcze co gorszego. Barbarzyńcy nie potrafią bowiem rozsądnie myśleć i działać. Gdy nadciąga burza, myślą, że to niebo się zapada i są gotowi zrezygnować ze wszystkiego, ratując się ucieczką z pola bitwy. Przerażający jest ich pęd do śmierci; cieszą się, że umierają. Nawet ich kobiety, walczą razem z nimi. Barbarzyńcami rządzą demony: „siedzi im taki na karku” i zmusza ich do robienia najobrzydliwszych rzeczy. Barbarzyńcy są podobni raczej do zwierząt niż do ludzi, nie wiadomo więc, czy druga, ludzka natura w ogóle jest ich udziałem. Jako „dwunożne zwierzęta” barbarzyńcy nie potrafią żyć według pisanego prawa, a w swej pierwotnej strukturze społecznej nie uznają królów. Barbarzyńskie zwyczaje, gdy są złe, są obce, nieobliczalne i niebezpieczne, a nawet jeśli dobre, to i tak „olśniewająco występne”. Ich żądza złota jest niepohamowana, ich pijaństwo-bez granic. Barbarzyńcy nie znają żadnych ograniczeń. Obejmują się przy braterskim pocałunku, a wobec obcych spoza plemienia są niewierni. Tak samo bowiem, jak świat zewnętrzny odmawia im cech ludzkich, tak dla nich samych wspólnota oparta na ich niepisanym prawie zwyczajowym jest całym ludzkim światem. Mimo to barbarzyńcy, czy to Germanie, czy nie, uchodzą ogólnie za urodziwych. Mają jasne włosy i są wysocy, choć przy tym wszystkim przerażająco brudni, gdyż oddają się zadziwiającym toaletowym czynnościom. Jako pomady do włosów używają masła, i to ze szczególnym upodobaniem wówczas, kiedy już zjełczeje. Jedynie pierwotni Hunowie, synowie złych duchów i gockich czarownic, są brzydcy. Siła barbarzyńskich mężów jest niewyczerpana. Północny klimat ich ojczyzny z długimi zimami stwarza doskonałe warunki do nieokiełznanego płodzenia potomstwa. Zaledwie jakiś barbarzyński lud zostanie pokonany lub wręcz wytępiony w walce, zaraz z mokradeł i lasów Germanii lub stepów Wielkiej Scytiiy. Ba, w gruncie rzeczy nie istnieją nowe ludy barbarzyńskie, pojawiają się jedynie potomkowie ciągle tych samych plemion. Społeczność plemienna znajduje się bowiem w stanie ciągłej wojny. Wrogiem jest nie tylko inny lud, zamieszkujący gdzieś po drugiej stronie szerokiej strefy granicznej,lecz już sąsiednia wioska, sąsiedni klan albo inny ród tego samego plemienia. Zdumiewające, że tradycja plemienna mogła odbierać taki stan chaosu jako coś harmonijnego. O harmonii można mówić dopóty, dopóki społeczność plemienna żyła, odwołując się do heroicznego patosu. Historia jest nauką o „czynach dzielnych mężów”; liczy się jedynie wojownik, wojsko. Plemię i wojsko to jedno, gens to „lud w zbroi”. Jeśli ów lud wyruszał na wędrówkę, to panowała w nim zdumiewająca społeczna mobilizacja. Kto wykazywał się sprytem i odnosił sukcesy w wojsku, był bez uszczerbku dla swego etnicznego lub społecznego pochodzenia jego częścią. W królestwie Hermanaryka oprócz Ostrogotów-Greutungów byli także Finowie, Słowianie, Antowie, Herulowie-Rosomonowie, Alanowie, Hunowie, Sarmaci i z pewnością także Estiowie oraz wiele innych ludów.

    • użytkownik tanator jest notorycznym kłamcą! Więc apeluje o ignorowanie wpisów tego wataszki internetowego, jest on tutaj tylko w celu pieszczenia i popularyzowania wizji historii z czasów zaborów.

   • Do zacnego Tantora odnośnie Biblii Gockiej. Dlaczego autor przekładu nie przetłumaczył ksiąg królewskich?

    • W tej kwestii zdani jesteśmy na wytłumaczenie przekazane przez V-wiecznego historyka Filostorgiusza, który w swojej „Historii Kościoła” (zachowały się tylko fragmenty w streszczeniach patriarchy Konstantynopola Focjusza I Wielkiego) napisał (księga II, rozdział 5), że Wulfila „przetłumaczył na ich wulgarny język wszystkie księgi Pisma Świętego, z wyjątkiem Ksiąg Królewskich, które pominął, ponieważ są jedynie narracją o wojskowych wyczynach, a plemiona gockie szczególnie lubiły wojny i bardziej potrzebowały powściągliwości, aby kontrolować swoje militarne zapędy niż zachęty do działań wojennych”.

     • Tanator
      Wyjaśnienie Filostorgiusza ma w prawdzie sens ale niekoniecznie musiało tak być bo przede wszystkim najpierw należałoby ustalić czy ta opinia nie jest już aby swobodną interpretacją samego Focjusza.Tu trzeba pamiętać ,że ten Filostorgiusz był Arianinem i jakoś nie za bardzo przekonuje ta jego agresja wobec języka gockiego //przetłumaczył na ich wulgarny język//
      Czy Arianin użyłby wobec Wulfili ,biskupa ariańskiego takiego nietaktu ?Poza tym, nie wydaje się ,że akurat goccy żołnierze nie mieli nic lepszego do roboty od przyswajania sobie treści biblijnych i to z jakąś dokładną analizą poszczególnych ksiąg dotyczących przede wszystkim samych dziejów Izraela po śmierci Mojżesza do niewoli babilońskiej , i sprawa najważniejsza
      //Zasadniczą myśl teologiczną Księgi Królewskiej można stre­ścić w następującym haśle: jeden Bóg, jedna świątynia i jeden kult //
      To współczesna opina ale jakoś bardziej bliska judaizmowi niż chrześcijaństwu , stąd podobnie mógł to postrzegać już wtedy Wulfila i dlatego nie włączył ich do kanonu ariańskiej wersji chrześcijaństwa , zresztą różne kościoły zachowały różne księgi „starego testamentu” np Koptowie w swym kanonie mają księgę Henocha a kościół rzymski nie

     • Ciekawe że takie wytłumaczenie nie wzbudza niczyich wątpliwości. Jezeli księgi królewskie „są jedynie narracją o wojskowych wyczynach, a plemiona gockie szczególnie lubiły wojny i bardziej potrzebowały powściągliwości”, to co powiedziec o księdze Liczb, Jozuego czy Sędziów? Takie wyjaśnienie jest dobre dla ignorantów którzy do Biblii nie mają zamiaru zajrzeć. Ciekawe czy Focjusz rzeczywiście to napisał. Jeżeli tak to był niezłym bajarzem albo sam nie przeczytał wszystkich ksiąg starego testamentu. Wiedział napewno, że długo tego nikt nie sprawdzi ponieważ Biblia nie była ksiegą dla ludzi. Zastanawia też fakt szybkiego tłumaczenia na język gocki podczas gdy na inne tłumaczenia trzeba było czekać prawie tysiąc lat. Szczodry był ten kościół wobec dzikich gotów. Czemu był tak surowy dla innych „germanów”, że tłumaczenie na niemiecki przyniosła dopiero reformacja?

     • @ciekawy
      //Szczodry był ten kościół wobec dzikich gotów. Czemu był tak surowy dla innych „germanów”, że tłumaczenie na niemiecki przyniosła dopiero reformacja?//
      Jaki kościół masz tu na myśli ? Bo przecież Wulfila był biskupem kościoła ariańskiego będącego wtedy w opozycji do rzymskiego katolicyzmu i wersji bizantyjskiej , armeńskiej , syryjskiej czy koptyjskiej .Każda z tych odmian ma różny kanon pism do dzisiaj.
      We wszystkich tych kościołach biblia była czytana w konkretnych językach czyli łacińskim , greckim , ormiańskim, gruzińskim,etiopskim, syryjskim czy koptyjskim i na długo przed reformacją w staro-cerkiewno słowiańskim .
      W IV wieku w Europie wersja ariańska cieszyła się zdecydowanie większą popularnością od rzymskiego katolicyzmu bo ten ograniczał się wtedy do samego miasta Rzym , a skoro Goci przesądzili o losach całego zachodniego imperium rzymskiego , to nie ma nic dziwnego w tym ,że Wulfila opracował dla ich języka alfabet .To ,że ten język nie przetrwał ma związek tylko z religią bo z chwilą gdy arianizm przegrał rywalizację z rzymskim katolicyzmem , w szczególności za sprawą Franków ,społeczność wizygocka na półwyspie iberyjskim ulegała kulturze łacińskiej i arabskiej
      Można zaryzykować opinię ,że gdyby ariańska wersja chrześcijaństwa zdołała przetrwać a nawet pogrążyć rzymski katolicyzm , to gocki przejąłby rolę łaciny

     • @SMYXX
      Wszystko jedno który to był kościół. Arianie nie zniknęli jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Zawsze gdzieś było ugrupowanie podążające tym śladem. Jednak nie mogę doszukać się żadnego kanonu który wykluczałby księgi królewskie. Jeżeli taki by gdzieś był i kierował się powyższą zasadą jak Wulfila to powinien też odrzucać przynajmniej księgę liczb, sędziów i Jozuego. Co do samego wymyslenia gotom alfabetu przez Wulfile – taki zabieg ma sens tylko gdy istnieje scentralizowany system szkolnictwa. W warunkach wczesnego średniowiecza jest to parodią – kto kogo i gdzie by tego uczył? Szczególnie, że goci byli okreslani ludem dzikim.

     • @ciekawy
      / Arianie nie zniknęli jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.//
      Oczywiście ,że był to proces długofalowy .Najważniejsi wyznawcy arianizmu czyli Wizygoci ,Ostrogoci , Wandalowie ,Swebowie i Longobardowie sukcesywnie tracili władzę albo na rzecz cesarstwa wschodniego albo Franków ,stąd też pod koniec VI wieku Europa południowo zachodnia staje się w pełni łacińska z kościołem rzymskim jako najważniejszą polityczną siłą
      // Co do samego wymyslenia gotom alfabetu przez Wulfile – taki zabieg ma sens tylko gdy istnieje scentralizowany system szkolnictwa. //
      A misja Metodego z Cyrylem na Morawach czy innych regionach gdzie później cerkiew prawosławna przejęła wpływy miała miejsce w „scentralizowanym systemie szkolnictwa” ?
      Barbarzyństwo Gotów to przełom III / IV wieku a skoro później zdołali zorganizować sobie królestwa w Hiszpanii czy Italii , to chyba jest jasne ,że musieli się ucywilizować , stąd gocki był może nawet językiem liturgii mszy ariańskiej a zupełny upadek tego wyznania pociągnął za sobą „wygaśnięcie ” samego języka gockiego z jednoczesnym ewoluowaniem innych ( włoski czy hiszpański )

     • @SMYXX
      Być może ma Pan rację, że brak Ksiąg Królewskich w przekładzie Biblii na język gocki miał swoje źródło w różnicach doktrynalnych. Trudność polega na tym, że dysponujemy tylko jedną opinią na ten temat i to z późniejszego streszczenia. Co do jej treści to ufałbym Focjuszowi, nie miał powodu aby ją przekręcać lub zmyślać. Nadto, tekst Filostorgiusza wraz ze wzmianką Jordanesa w Getice (ust. 267) stanowią kolejne, pośrednie dowody za autentycznością Codexu Argenteus.

     • @Ciekawy
      A kto twierdzi, że wytłumaczenie Filostorgiusza nie budzi wątpliwości? Budzi, np. u H. Wolframa w „Historii Gotów”. Co do wiedzy i kompetencji Focjusza to proszę zapoznać się przynajmniej z jego biogramem w Wikipedii, to uniknie Pan pisania bzdur. Co do kwestii tłumaczenia Biblii przez „Kościół” na język gocki i jego „szczodrości” to rzeczowo i fachowo wyjaśnił to Panu Pan Smyxx. W czasach Wulfili nie istniał niepodważalny starotestamentowy kanon biblijny.
      //Co do samego wymyslenia gotom alfabetu przez Wulfile – taki zabieg ma sens tylko gdy istnieje scentralizowany system szkolnictwa.//
      Naprawdę? A Cyryl i Metody, głagolica i przekład Biblii na staro-cerkewno-słowiański to też zmyślenie? Przecież wtedy też nie istniał scentralizowany system szkolnictwa.

     • Ciekawy był ciekawy ale czas się stąd zmywać. Gdybania na podstawie niepewnych źródeł nigdzie nie prowadzą. Piszecie o kolejnych dowodach na autentyczność CA tylko co to za dowody. Są na takim samym poziomie jak etymologia słowa „wielbłąd”. Zawsze jest z czego się pośmiać. Powyżej można przeczytać sporo tekstu ale brakuje mi w nim odpowiedzi na pytanie co z pozostałymi księgami starego testamentu oplywajacymi krwią. Wulfila nie bał się ich tłumaczyć. Chyba że ich po prostu nie przetłumaczył tak jak i wszystkich pozostałych. Ludzie posługujący się glagolicą i cyrylicą nie zniknęli tak jak Goci a przecież nie tworzyli takiej potęgi. Słabe jest więc to porównanie.

     • @Ciekawy
      //Wulfila nie bał się ich tłumaczyć. Chyba że ich po prostu nie przetłumaczył tak jak i wszystkich pozostałych.//
      No i wszystko jasne! Brak Ksiąg Królewskich to dla Pana dowód, że Wulfila nie przetłumaczył Biblii. Przecież się nie bał. A skąd Pan wie? Znał go Pan osobiście? 😉 Zaiste porażająca to logika. W tej sytuacji popieram Pana decyzję, żeby się stąd zmywać. Jeszcze swoim konceptem kogoś Pan zarazi i będzie problem.

     • @ciekawy
      // Ludzie posługujący się glagolicą i cyrylicą nie zniknęli tak jak Goci a przecież nie tworzyli takiej potęgi. Słabe jest więc to porównanie.//
      Porównanie jest jak najbardziej właściwe bo wersja chrześcijaństwa prawosławnego nie tylko nie przepadła ale nadal ma się bardzo dobrze , w przeciwieństwie do arianizmu , poza tym , bez przesady z tą gocką potęgą bo ci jako Wizygoci kontrolowali jedynie Hiszpanię i jako Ostrogoci Italię , ci drudzy już w połowie VI wieku zostali wyparci przez Bizancjum a państwo Wizygotów przestało istnieć na początku VIII wieku za sprawą Arabów , przy czym od ponad stu lat było już katolickie , trzeba tu też pamiętać ,że Wizygoci w Hiszpanii czy Ostrogoci w Italii byli zdecydowaną mniejszością czyli gocki wcale nie dominował na tych terenach .Brak tych królewskich ksiąg w kanonie gockiej biblii nie jest żadną sensacją bo nie tylko teksty „starego testamentu ” ale również „nowego” były różnie traktowane , np kościół koptyjski listy Klemensa wprowadził do swojego kanonu a dla innych pozostawały apokryfami

     • @SMYXX
      Próżny Pana edukacyjny trud. CIEKAWY nie zawitał tutaj aby poszerzyć swoje horyzonty. Na wiedzę jest zaimpregnowany. Wpadł tylko na chwilę pokłusować, zamieszać, sprowokować po czym w słabym stylu zrejterował.

     • @Tanator
      Spodziewałem się ,że w sytuacji gdy nasze komentarze nie zadowoliły
      @ciekawego , on sam wyjaśni brak ksiąg królewskich w gockiej biblii .
      Założenie ,że ich brak dowodzi tego ,że nie przetłumaczył żadnej
      nie mieści się nawet w najśmielszych teoriach spiskowych . Gdyby
      Wulfila nie opracował Gotom alfabetu i nie przetłumaczył biblii na gocki ,
      to po co Filostorgiusz , Jordanes czy Izydor z Sewilii o tym wspomnieli ?
      Oczywiście „spiskowcy” mogą założyć ,że Filostorgiusz jako Arianin
      zmyślił informację o gockiej biblii ,zaś wszyscy inni już tylko powtarzali po nim .
      A zmyślił tylko dlatego by podnieść prestiż samych Gotów ,że niby nie tylko są waleczni
      ale też ich język(chociaż wulgarny) dzięki opracowanemu przez Wulfilę alfabetowi stanie się równie ważny
      jak łacina czy greka i dlatego arianizm łatwiej się rozszerzy
      Czyli mamy absurdalną sytuację , w której ten Filostorgiusz sam siebie oszukuje 🙂
      bo wymyśla istnienie gockiego alfabetu w celu lepszej popularyzacji arianizmu (żaden inny powód nie byłby lepszy) ,chociaż ,
      sam doskonale wie ,że to jego własne kłamstwo ,które nie przyniesie żadnej korzyści

     • @tanator+smyxx
      Po zdaniu”Wulfila nie bał się ich tłumaczyć” miał być znak zapytania. Nigdzie nie zrejterowałem. Może i jestem zaimpregnowany ale to samo można powiedzieć o panach. Tekst o edukacyjnym trudzie jest powalający. To prawda że w takich dyskusjach poszerza się horyzonty. Jednak są one blokowane przez iście faryzejską postawę : „my wiemy wszystko, a oni nic”. Jak uczeni w piśmie z przełomu ery. Elita nad błotem ziemii. Niestety nie mogę powiedzieć, że obaj moi rozmówcy znają tekst samej biblii – obojętnie od przekładu, a wypadałoby się pod tym względem dokształcić. Pisanie o różnicach doktrynalnych jest w tym wypadku śmieszne. Księgi królewskie – których w zależności od przekładu i nazewnictwa jest przynajmniej cztery – nic z doktryną nie mają wspólnego. To jest historia. Doktryna jest w Torze, w ewangelii, w listach i w księgach prorockich. Parodią jest porównywanie wycięcia ksiąg historycznych do dodania kilku listów. Listy to są właśnie sprawy doktrynalne i tu kanony czy też przekłady mogą się różnić. Wycinanie samych ksiąg królewskich ze względu na przemoc, pozostawiając na przykład księgę Liczb, sędziów, Jozuego czy niektóre prorockie, po prostu jest nielogiczne. Nie możliwe w wypadku kogoś kto czytał Biblię i rozumiał co czyta. Nie piszę że tylko z powodu braku tych ksiąg mam wątpliwości co do autentyczności tego przekładu ale jest to kolejny dowód przemawiający za fałszerstwem. Było nie było, jeszcze do niedawna nie zaliczano go do przekładów krytycznych. Dlaczego?
      Czy teraz będę mógł opuścić to forum bez oskarżeń o dezercję? Muszę powiedzieć że i tak panowie trzymają poziom. Choć po ostatnim komentarzu pod moim adresem myślę, że to zasługa tylko i wyłącznie moderacji.

     • @CIEKAWY
      //Nie piszę że tylko z powodu braku tych ksiąg mam wątpliwości co do autentyczności tego przekładu ale jest to kolejny dowód przemawiający za fałszerstwem.”
      Czy zanim nas Pan ostatecznie opuści mógłby rozwinąć tą myśl? Jak Pan postrzega związek przyczynowo – skutkowy między brakiem Ksiąg Królewskich a domniemanym fałszerstwem? Fałszerstwem czego? Nie CA gdyż on zawiera tylko Nowy Testament. Biblii jako takiej? Ale nawet nie wiemy które księgi Starego Testamentu zostały przetłumaczone. Do naszych czasów zachowały się tylko rozrzucone w kilku rękopisach fragmenty kilku ksiąg: Izajasza, Rodzaju, Psalmy, Nehemiasza. O tym, że Księgi Królewskie nie zostały przetłumaczone wiemy tylko z relacji Filostorgiusza (nb. Izydor z Sewilii nie pisze o tym braku). Albo mu dajemy wiarę albo nie. Jak nie to dopuszczamy możliwość, że te księgi też przetłumaczono, tylko się nie zachowały. O stworzeniu przez Wulfilę alfabetu gockiego oprócz Filostorgiusza pisali także Jordanes i Izydor. Również zmyślali? W jakim celu? Liczę, że podejmie Pan próbę rozwiania tych wątpliwości.

     • @ciekawy
      //nie mogę powiedzieć, że obaj moi rozmówcy znają tekst samej biblii //
      A co tu ma do rzeczy znajomość Biblii ?
      Padło pytanie o brak ksiąg królewskich ,czy gdyby ktoś znał wszystkie księgi
      starego i nowego testamentu na pamięć , to podałby przyczynę braku tych konkretnych ksiąg
      w przekładzie gockim ?
      //Parodią jest porównywanie wycięcia ksiąg historycznych do dodania kilku listów. //
      To tylko przykład jak różne kościoły odnosiły się do tych samych tekstów czyli ,
      że ten sam tekst dla jednych był natchniony a dla innych pozostawał apokryfem .
      Skoro zakładasz ,że biblia gocka nie istniała czyli Filostorgiusz skłamał , to wypadałoby
      przynajmniej w jednym zdaniu podać chociaż jeden powód dla którego to zmyślił ,jaki
      miał w tym interes ?

     • @tanator
      Nie uważam że Jordanes i Izydor sobie zmyślali. Nie mogę tylko nigdzie znaleźć próbek tego alfabetu w ich tekstach. Jeżeli takie są, to proszę o informację. Inaczej znowu zostajemy z CA odnalezionym tysiąc lat później. Obaj pisali o czymś co na pewno miało miejsce. A to czy wspomniany przez nich alfabet miał wygląd tego z CA to już nie jest tak pewne. Tak samo jak pan wspomniał, nie jest pewne które dokładnie księgi zostały przetłumaczone a które nie.

     • @ Ciekawy
      //Obaj pisali o czymś co na pewno miało miejsce. A to czy wspomniany przez nich alfabet miał wygląd tego z CA to już nie jest tak pewne.//
      Pana wątpliwości byłyby uzasadnione, gdyby CA był jedynym zabytkiem tego języka. Tak nie jest. Istnieją inne teksty w języku gockim (datowane na różne okresy, więcej na ten temat na stronie http://www.gotica.de). Oczywiście pisane w rożnym stylu (większość to palimpsesty) i o różnym stopniu zachowania (ciekawy artykuł na ten temat napisała prof. Nancy Thuleen http://www.nthuleen.com/papers/755gothfinal.html ). Tym niemniej jest to ten sam język co w CA tj, gocki. Wszystkie te okoliczności przeczą tezie o rzekomym wymyśleniu języka gockiego w XVI wieku i sfałszowaniu CA.

 8. Pribisław zmarł w Lunenburgu, 1 października 1178 i został pochowany w klasztorze w Dobranie (wraz z żoną, która była córką Poisława, króla Norwegii), gdzie jego epitafium przedstawia: „Pribislaus dei gratia Hemlorum, Vagriorum, Circipoenorum, Polamborum, Obotritarum, Kiffinorum, Vandalumque Rex.” Wiecej tu http://kronikihistoryczne.blogspot.com/2018/
  Z Biographical Peerage of Empire of Great Britan z 1808 r napisana przez sir Samuela Egartona Brydgesa – podrozdział , który opisuje Dom Meklemburski s.51-55 .
  https://books.google.pl/books?id=svJsAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false
  Ciekawostką jest to, że powyższy fragment zawiera informacje z kroniki Prokosza s. 16, 17 i inne
  https://books.google.pl/books?id=WdpbAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false
  wraz z informacjami z brakującej w niej strony, które idealnie do siebie pasują. Proszę sobie dopasować fragmenty władców. Podobieństwo jest nieprawdopodobne.

  • Kronika Prokosza wykazuje wiarygodność w zakresie „królów wandalskich” – wystarczy porównać z „The History Of Vandalia”, Thomas Nugent, 1766 r. (na której mógł opierać się Brydges) https://books.google.pl/books?id=tOw-AAAAcAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_book_other_versions_r&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
   Dla mnie głównym problemem z Prokoszem jest okres panowania Kraka i Wandy (7/8 w. n.e.) w opozycji do Miorsza, Kadłubka, Długosza (4 w. p.n.e.). Tę nieścisłość mogłyby rozwiązać solidne badania archeologiczne kopców krakowskich, ale jakoś nikomu do nich nie spieszno. Jedyne dotąd fragmentaryczne, przeprowadzone w latach 30-tych ub. wieku, wskazały na wzniesienie ich z warstw kultury przeworskiej na gruncie k. łużyckiej, czyli ok. 4 w. p.n.e., a więc sugerują fałsz wersji Prokosza i możliwe oparcie się na kronice Bielskiego (w tym zakresie) z k. 16 w. n.e., co podważa autentyczność Prokosza jako dzieła z 10 w.. Dla mnie ta praca to kompilacja i stąd trzeba ją czytać ostrożnie i koniecznie weryfikować – wówczas możemy wyłuskać fragmenty prawdziwe wśród niewiarygodnych.
   Pisaliśmy o tych wątpliwościach: http://rudaweb.pl/index.php/2016/12/28/sarmacka-basn-na-krolewskie-zlecenie/

   • „Dla mnie ta praca to kompilacja i stąd trzeba ją czytać ostrożnie i koniecznie weryfikować – wówczas możemy wyłuskać fragmenty prawdziwe wśród niewiarygodnych.”
    Panie Web co Pan chce łuskać? Prokosz to bezwartościowa fałszywka. Po prostu.

     • Panie Bez Ch…a, zdanie skleciłeś, jest postęp. Popracuj jeszcze trochę to może sklecisz zdanie z sensem. 👍

     • Morawski odnajdując zapiski ****** się ze strachu, stąd i odniesienie do INSPEKTORA(Naczelnego) PŁOCKIEGO, jako rzecze Wandaluzja, w Płocku znajdował się zamek AMAZON, gdzie urzędował WŁADCA w latach/dziejach odległych i nawiązanie do Paprockiego od PAPROCI ŚWIĘTEGO KWIATU PAPROCI. Że trafił akurat Morawski na czasy zaboru, to wiedział, że wychylać się nie może jako urzędnik wojskowy, bo go ktoś może zabić(a to równało się z utratą, jakże barwnego życia towarzyskiego, te wszystkie bajki i wiersze częstochowskie XD). Odesłał więc rękopis do jego WROGA, co akurat(aż losie pewnie (zA)WESTchną), co na temacie się znał bo od iluś lat szukał DZIEJÓW! Wydał także ów swój „żarcik” do TOWARZYSTWA NAUK, gdzie Kronika została odczytana i wysłuchana, a dopiero płatny pracownik zaborców LELEWEL rzekł, że to FAŁSZYWKA! Hahaha Benny Hill! A później następny pan znawca, co UWAGI napisał, a osobistości jak użytkownik tłanatoł klaszczą z troski o swe zachowawcze terrarium. Nazywane „Projekt 966, historia Polski”. Lelewel w grobie się przewraca, że robote mu s*********** Tanator, hahaha. A lud ciemny, to i kupi książki Bieszka i Szydłowskiego. A po ulicach będą biegać SZALEŃCY I KRZYCZEĆ W NIEBO „JAM – POLAK – WANDAL – SARMATA”. XD

     • „A lud ciemny, to i kupi książki Bieszka i Szydłowskiego”
      100% racji.👍

    • Agent Tanator prowokator powrócił ze szkolenia z „kultur kampf” – jak tam jezuitku, odgniotki się wygoiły?
     Sie Cie zapytam – Twoim zdaniem kto niby w Lechii budował Grodźce i komu, czemu służyły. Wyjaśnij entymologie słowa WAR – i co wspólnego ma ISCH z LECH’em? – mądralo.
     Być może zbawiciel nie przyszedł nad ziemią niczyją i martwą.

    • „Prokosz to bezwartościowa fałszywka. Po prostu”. Ty na pewno TANATOR wiesz, że to fałszywka. Jakie masz dowody. Śmiało

     • Pytanie@ Proszę nie zwracać uwagi na ostatnie podrygi stęchłej ostrygi. To znana śpiewka wszystkich tych co pobierają kasę od wrogów Polski. Proszę zapytać tych bosze naukofcuf od ilości diabełków na końcu szpilki co jest fałszywego w Kronice Krakowskiego Biskupa obrządku Słowiańskiego Prohora? bo jak do tej pory to nie znalazłam żadnego artykułu podważającego dane zawarte w tej kronice. Podobnie te [zmoderowane] z tego Syfilicum Autentycum potrafią wyśmiewać księgi Wielce Szanownego Pana Bieszka. A tutaj Wielce Szanowny Pan Ćwirko masakruje jęlitę śfiatofom co nie umiom czytać ani pisać: http://krysztalowywszechswiat.blogspot.com/2018/03/odczytanie-tabliczek-z-pyrgi.html

     • @Iza
      Pani również polecam wskazaną lekturę to znajdzie Pani odpowiedź dlaczego jest to fałszywka. Widzę też że przekształciła Pani mnicha benedyktyna arcybiskupa Prokosza na biskupa obrządku słowiańskiego. Jest to Pani autorska koncepcja czy wyczytana w internetach? 😁😁
      Natomiast księgi Wielce Szanownego Pana Bieszka to po prostu makulatura.

     • @PYTANIE
      Iza ma rację – nie warto tracić czasu na Tanatora. Przeczytaj ten komentarz zamieszczony w necie:
      „Tanator wg mnie, nie jest tu po to aby komentować czy dyskutować. Moim zdaniem pełni on raczej rolę KURATORA „Kongregacji Doktryny Wiary w JEDYNIE SŁUSZNĄ WERSJĘ HISTORII POLSKI”…”
      Kurator, jak to kurator zawsze wie lepiej. Więc najlepiej go ignorować.

     • @Stachnick
      Bardzo roztropnie. 👍 Jak brakuje argumentów to lepiej milczeć niż obnażać swą niewiedzę. Pozdrawiam przyjaźnie ☺

     • Takiej AUTOREFLEKSJI wyrażonej przez Tanatora się nie spodziewałem. Jestem kompletnie zaskoczony i to jest miłe zaskoczenie. Trzymam kciuki za Pana, kuratorze Tanatorze – wierzę w Pańską przemianę. Pozdrawiam niemniej przyjaźnie.

 9. Uwazam, ze znalazlam etymologie slowa „Germanie”.Otoz…..
  Jak wygladala Kolonia przed 1000 laty?
  http://www.museenkoeln.de/archaeologische-zone/default.asp?schrift=&lang=
  Powyzsze zdjecia przedstawiaja centrum Kolonii-ratusz glowny z zabudowaniami i znajdujace sie na jego terenie wykopaliska archeologiczne z przelomu I i IItysiaclecia.Przed tysiacem lat znajdowalo sie tu rowniez centrum(kilkadziesiat metrow glebiej)Kolonii i bylo ono…..zydowskie.
  Na pocz,I tysiaclecia Kolonia byla osrodkiem imperium Rzymian wspolzamieszkiwanym przez tubylcze plemie Ubierow.Byla ona rowniez, jak wiele miast na polnocy Alp,osrodkiem do ktorego udawali sie zydzi po stlumieniu powstan zydowskich w Rzymie.W 321 r. Konstatnty wydal dekret,w ktorym zezwalal on Zydom na udzial w radach miejskich.Co z tego wyniklo?Na przelomie tysiacleci Kolonia byla miastem zdominowanym przez Zydow-jej centrum,najbogatsza jej czesc byla zydowska- synagogi,domy weselne,laznie,kamienice, warsztaty rzemieslnicze,itd. Podobna sytuacje(wykopaliska) mozna znalezc takze w innych duzych miastach zach.Niemiec.Uwazam,ze po upadku Imperium Rzymskiego,ktore sprawowalo tu wladze,jedyna grupa,ktora mogla ja zastapic byli wlasnie Zydzi – na Zaalpiu istnialo ponad 300 gmin zydowskich(nie bede teraz sprawdzac) i to one staly sie osrodkami panstwotworczymi na tych terenach.Mysle, ze imperium Karola wielkiego bylo wlasnie proba stworzenia przez „drugiego”Rzymu na wzor i podobienstwo starego.Potem kontynuowano to tworzac „swiete cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego”.Glownymi tworcami tych imperiow byli wlasnie rzymscy zydzi, bo to oni byli grupa cywilizacyjnie dominujaca nad tubylczymi plemionami a takze niewyksztalconymi rzymskimi zoldakami,ktorzy takze sie tu osiedlali .W XIII,XIV zaczely sie fale wypedzen zydow,ale nadany kierunek – imperium- pozostal.
  W kazdym badz razie judikative i legislative znajdowaly sie setki lat w rekach zydowskich,ktorzy zapewne poczatkowo uzywali laciny ,z czasem jednak „przerzucili sie” na jezyk tubylcow-jiddisz to dialekt niemiecki.W uzywanych przez nich jezykach istnialy jednak zapozyczenia z jezyka hebrajskiego.I takim wlasnie slowem jest „ger”,ktore w j.hebrajskim oznacza cudzoziemca.Wystarczy dodac teutonskie(prawdopodobnie) „mann”- i mamy „germanow”(hahaha).Oczywiscie niemcy popelniliby szybciej zbiorowe samobojstwo niz przyznaliby sie do hebrajskiej etymologii tego slowa.Ale wszystkie inne „etymologie” tego slowa(brat,dzida)wydaja sie na prawde byc mocno naciagane.A tu jest czarno na bialym….hahaha
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ger_toshav

  • ZOSIA, dzięki za prezent pod choinkę, bo Twoje znalezisko wygląda na BINGO !
   ger = obcy
   W polskim nawet rymuje się do Niemcy 🙂

  • „W 321 r. Konstatnty wydal dekret,w ktorym zezwalal on Zydom na udzial w radach miejskich.Co z tego wyniklo?Na przelomie tysiacleci Kolonia byla miastem zdominowanym przez Zydow-jej centrum,najbogatsza jej czesc byla zydowska”

   Tylko, że gdy powstawało określenie German, to żadnych żydów w Koloni nie było. Byli najbogatsi na przełomie tysiącleci bo zapewne handlowali niewolnikami.

   Nazwa Ger=man ma ewidentnie rzymskie konotacje, a oni najczęscie albo używali przekręconej nazwy własne, albo donosili ją do konkretnej lokalizacji.

   I przy lokalizacji bym się zatrzymał, bardzo ważny jest kierunek skąd nazewnictwo powstawało, tak jak z nazwy Po-morzanie, odczytujemy, że przyszło ono z południa, z Wielkopolski na Słowian zamieszkujących od nich do morza, od nas aż „po morze”.

   Tutaj powiązałbym dwie nazwy Ger-Lach i Ger-Man.

   Rdzeń GeR to odkształcona, inne wersja
   HoRa-GoRa, HaRachow-schowany w górach Harpaty-Karpaty, HoRwati, HaRiowie, z tego też GaRb.

   Nastąpiła wymiana H-G

   Man-rzeka
   Lach-plemię lechickie

   Ger-Man – lud żyjący między górami (Alpami) do rzeki Man
   Ger-Lach – góra plemion lechickich, Słowacy mają jezyk identyczny niemal jak polski, jest to wręcz gwara polska, z tego podobieństwa „Polak, Węgier dwa bratanki..” gdyż przekraczający granicę wegierską słyszeli język dla nich zrozumiały.

 10. To, że język gocki i biblię gocką wymyślono i sfałszowano opisuję w tym samym artykule. Niemcom chodziło tylko i wyłącznie o uhistorycznienie swojego narodu kosztem sąsiedniego narodu słowiańskiego. Do XVI wieku nikt o czymś takim jak język gocki i biblia gocka nie słyszał. Jedyne dwie kopie biblii gockiej (czyli właściwie wszystkich dowodów na istnienie narodu pragermańskiego) odnaleziono w cudowny sposób w XVI w. w Essen i w Wolfenbuttel czyli na terenach, gdzie NIGDY GOCI NIE MIESZKALI! Goci przypomnę, mieli swoje państwa w Polsce i na Ukrainie skąd pochodzili oraz po podbiciu Rzymu na terenie Włoch i Hiszpanii. Co niby biblie gockie robią w Niemczech i dlaczego poza Niemcami nigdy żadnej nie odnaleziono, tego nie wie nikt. Więcej tutaj https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2017/08/29/niepismienni-slowianie/#more-12278

  • Nie ma żadnych dowodów, że posiadali państwa w Polsce czy na Ukrainie. Jedyne dowody pisane na ich państwo to pogranicze bułgarsko-rumuńskie.
   K.wielbarska jako gocka to wyłącznie s-f archeologów.

  • „To, że język gocki i biblię gocką wymyślono i sfałszowano opisuję w tym samym artykule.”
   A oto argumenty autora:
   „Biblia gocka. Sztandarowy “dowód” na historyczność języka germańskiego (innych w zasadzie nie ma). Przyjrzyjmy się paru nienagłaśnianym szczegółom:
   1) Biblia gocka została napisana przez niejakiego Wulfilę
   2) Biblia gocka jest oficjalnie pierwszym tłumaczeniem Biblii na język inny niż Hebrajski, Aramejski, Grecki i Łaciński.
   3) Do stworzenia Biblii gockiej Wulfila stworzył najpierw pierwszy alfabet germański. Oparł go o alfabet grecki i łaciński.
   4) Biblia jest dosłownym tłumaczeniem greckiej Septuaginty. Tłumaczona jest słowo w słowo. Gdzie brakuje germańskiego słowa, tam stosuje się odgreckie zapożyczenie.
   5) Oficjalnie Biblia gocka używana była w państwie Wizygotów (dzisiejsze Włochy).
   6) Odnaleziono kilka kopii tej Biblii, jednak WSZYSTKIE poza dwiema są palimpsestami, czyli kopiami zrobionymi na papierze już użytym wcześniej, albo kopiami, z których usunięto tekst i napisano tam coś nowego.
   7) Te dwie kopie nazywają się: Codex Argenteus oraz Codex Carolinus.
   8) Codex Argenteus – Jak pisze Wikipedia: Nie był uwzględniany w żadnych katalogach i listach ksiąg. Został odkryty w XVI wieku w… Niemczech (Essen)!
   9) Codex Carolinus – Jak pisze Wikipedia: Rękopis stał się znany dla uczonych w połowie XVIII wieku, gdy został zauważony w bibliotece w Wolfenbüttel. Jaka niespodzianka… Znów odkryty w Niemczech!
   10) Z Wikipedii: Przekład gocki nie jest w ogóle wykorzystywany w krytycznych wydaniach Biblii hebrajskiej, Septuaginty i Wulgaty. Ernst Würthwein w swej pracy poświęconej krytyce tekstu Starego Testamentu w ogóle nie omawia przekładu gockiego. – Czyżby Ci co powinni, wiedzieli co trzeba?
   11) Ostatnią kartę z Codex Argenteus odnaleziono w 1970 roku w Spirze – jak zawsze w Niemczech!”
   Zaiste porażające. Jak rozumiem wg autora dowodem fałszerstwa jest to, że CA i CC odnaleziono na terenie dzisiejszych Niemiec. W wypadku CC zwyczajnie się myli gdyż wcześniej rękopis ten był przechowywany w innych miejscach m.in. w Bobbio (Włochy). Pomija też dyskretnym milczeniem okoliczności ujawnienia pozostałych palimpsestów, gdyż obala to jego teorię.

   • Zlociutki- z pewnoscia bedziesz mogl rowniez wyjasnic zawilosci chemiczne powstawania srebrnego atramentu,ktorym napisana jest biblia gocka- oczekuje kilkustronicowego elaboratu udowadniajacego,ze srebrny atrament byl juz produkowany w I tysiacleciu ne.Cytuje z sieci:
    „Słynna Biblia Wulfila została odkryta w 1665 roku. Dlaczego nie wcześniej? Ponieważ wczesniej nie było srebrnego atramentu, o którym wiadomo, że był używany w tej Biblii. Odpowiedni atrament został wykonany przez słynnego niemieckiego chemika, jednego z założycieli przemysłu chemicznego Johanna Rudolfa Glaubera (1604-1670).po 1648. Chemicznie srebro zachowuje się względnie opornie. Nie każdy kwas prowadzi do powstania soli srebra. A srebro nie rozpuszcza się w wodzie, tylko niektóre jej sole.

    Azotan srebra AgNO3 najlepiej nadaje się do produkcji srebrnego atramentu. Ale produkcja azotanu srebra nie jest łatwa: do produkcji tej soli ze srebra i kwasu azotowego potrzebne są pewne domieszki katalityczne. Azotan srebra łatwo rozpuszcza się w wodzie i tworzy kryształy, które są niewidoczne po wyschnięciu atramentu. Dlatego strony nim zapisane muszą być nadal przetwarzane chemicznie lub fizycznie, aby oddzielić srebro od tlenu i azotu. W tym celu stosuje sie ocieplenie do 300 stopni Czego jednak nie mozna zastosowac w przypadku ksiazek.. Dlatego stosuje sie na każdej stronie specjalny płyn …

    Chociaż Glauber opanował całą tę technologię wkrótce po 1650 roku, potrzeba było czasu, aby wyszkolić skrybę i napisać Biblię. Tak więc rok 1665 pojawia się we właściwym czasie …

    Nawiasem mówiąc, Uwe Topper, nie znając historii chemii zdemaskowal Biblię Fulfilas jako podróbkę. Cytuję:

    Wulfila Biblia
    Jako sprzeciw przeciwko zarzutowi późnego redagowania tekstu biblijnego cytowana jest również Biblia Wulfilasa. Mówi się, że była ona już używany przez Gotów w IV wieku. Zgodnie z najnowszymi ustaleniami, nie jest to już prawda. Została on prawdopodobnie stworzona pod koniec wojny trzydziestoletniej w imieniu Kościoła, przy pomocy prawie zagubionego języka, krymskiego gockiego, który został niedawno odkryty i udokumentowany przez francuskiego lingwistę podczas jego podróży na Krym. W XIX wieku kościół podjął pewne słabe próby udowodnienia, że ​​tak zwany Srebrny Kodeks zachowany w Upsali jest oryginałem, ale każdy, kto wie o fałszerstwach kosciola, natychmiast rozpoznaje typowe kroki, które i w tym wypadku zostały podjęte
    Powodem tego sprytnego fałszowania jest znowu potrzeba, aby Kościół katolicki udowodnił istnienie chrześcijaństwa w IV wieku pne, nawet jeśli jest ono egzotyczne i aryjskie. Stworzenie Biblii Wulfilas jest po prostu niesamowite. Nikt nie wymyśliłby idei, że kościół stworzy sam dla siebie swoich heretyków, a z pewnością żaden germanski skandynawista nie zrezygnuje z”korzysci”wynikajacych z tak wczesnego gockiego chrześcijaństwa.Poprzez tego typu falszerstwa zaawansowany wiek kościoła jest wiec już udowodniony!”

    • Zosia
     // Biblia Wulfila została odkryta w 1665 roku.//
     Proszę się zapoznać z historią odkrycia „kodeksu” z jakiejś lepiej poinformowanej „sieci ” bo pierwsze wzmianki o nim pochodzą z roku 1569 czyli prawie 40 lat przed urodzeniem się tego miglanca co to miał niby wyprodukować ten pierwszy w dziejach świata srebrny atrament :), czyli cała ta pani narracja z wojną 30 -sto letnią włącznie jest zupełnie bezużyteczna

     • Chronologia
      –1554-styczen- Basbecq spisuje w Konstantynopolu slowa „gockie”od jakiegos krymskiego Greka niewiadomego nazwiska i pochodzenia
      –1554 czerwiec- pol roku pozniej Georg Cassander otrzymuje prosbe z kancelarii kanclerza o przeslanie alfabetu i modlitwy gockiej,ktore to wlasnie tak cudownie zostaly w 700-letnim klasztorze Werden przez owego Gerga odnalezione.(Gdzie one musialy byc schowane?)
      –1569-Goropius Becanus publikuje w Origines Antwerpianae „gocka”modlitwe Ojcze nasz” z tlumaczeniem lacinskim(str740) i wspomina o „czyms” „gockim” na str. 739
      http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10143756_00784.html
      Modlitwa na str 740 jest, ale str 739 nie ma! (moze ktos zna lacine?)
      –1597–Bonaventura Vulkanius pisze pierwsza prace naukowa o j.”gockim” i publikuje gocki alfabet z niem tlumaczeniem oraz kilka gockich piesni liturgicznych-PIERWSZY raz uzywa slowa Codex Argenteus.Tytul jego „dziela” -Commentariolus viri cuiusdam docti Anonymi in literas Gothicas ex vetustißimo quodam Codice argenteo (ut eum vocat) sumptas—-tlum. „Komentarze pewnego nieznanego uczonego mezczyzny dotyczace gockich liter pochodzacych ze srebrnej biblii”.Wyglada na to, ze sam Vulkanius rowniez nigdy tej biblii nie widzial(uczcie sie panowie historycy- tak sie „robi”historie)
      –1602-Janus Gruterus wydaje nastepne fragmenty-teraz z tlum.niemieckim.Tym razem wiarygodnosc srebrnej biblii jest potwierdzona przez mezczyzne znanego z nazwiska,tylko, ze niezyjacego ,ale za to zachowanego we wspomnieniach jego syna.Owe wspomnienia ,jakze prawdopodobnie zywotne,a dot roku 1573 opisane sa na str.146,147,148–„Inscriptiones Antiquae Totius orbis Romani”
      http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10211670_00148.html
      Stron 146,147 oczywiscie nie ma.
      –nastepnie fantomowa biblia (znana tylko trupom i „nieznanym naukowcom”)trafia na dwor Rudolfa II do Pragi(jak,dlaczego,za ile jest nie do odkrycia)
      –gdzie w roku 1648 zostaje zrabowana przez Szwedow-
      –skad w latach 50tych zostaje skradziona przez bibliotekarza krolewskiego Issaka Vossiusa i wywieziona do Holandii
      -to tam wlasnie PIERWSZY raz zostaje zaprezentowana spolecznosci- do tego czasu byl to tylko jakis twor ,o ktorym opowiadali „nieznani uczeni”,albo zmarli przed 30laty badacze – ze slyszenia.Dopiero po 40 latach od jej rzekomego „odkrycia” pojawia sie termin „codex”- wczesniej jest mowa TYLKO I WYLACZNIE O ALFABECIE I MODLITWIE „OJCZE….”.Oczywiscie, ze te 40 lat byly potrzebne do wykombinowania nowego jezyka z tych zlepkow,ktore przywiozl z Krymu Babecq.Tworzenie sztucznych jezykow wydaje sie byc domena nacji „zaalpianskiej”- stworzono tam”Wulgate”, to niemcy wykombinowali Litwinom j.litewski,Takze j.rosyjski jest sztuczna i uproszczona przerobka bulgarskiego starocerkiewnego.
      Tak wiec „gocki” jest zapewne zniemczona,wyprodukowana w klasztorach przerobka „gockiego” z Krymu.
      A gocki z Krymu jest zapewne jezykiem zydowskich handlarzy niewolnikow pochodzacych z niemiec.Posiada on domieszki greckie(byl cytowany przez greka mowiacego po niemiecku) iranskie i slowianskie.Sorry -ale takiego wlasnie jezyka uzywali Zydzi migrujacy do Polski z europy zach.
      I jeszcze jedno – rozwoj, upadek jezykow europejskich mozna przesledzic wstecz do 1000-2000lat.ZADEN JEZYK NIE ZAGINAL- ewentualnie mniejsze grupy jezykowe zostawaly wchlaniane przez wieksze,czasami agresorzy narzucali podbitym plemionom wlasne jezyki (niemcy,rosjanie),ale nie ma czegos takiego, zeby caly lud wraz z jezykiem zapadl sie po prostu pod ziemie- jakby go nigdy nie bylo.Prawda jest taka, ze NIGDY NIE BYLO GOTOW NIEMIECKOJEZYCZNYCH- Goci , tak jak Wandale mowili dialektem prekmurskim!

     • @Zosia
      Nie wiem dlaczego twierdzisz, że we wskazanych przez Ciebie dziełach brakuje stron. Nie brakuje. Jest i 739 (tam też w odniesieniu do Srebrnej Biblii użyto określenia codex) jak i 146 oraz 147. Jeżeli wg Ciebie j. gocki został wymyślony w XVII wieku to co z pozostałymi zabytkami tego języka? Też zostały sfałszowane? Kiedy i przez kogo?

     • Smyxx znasz historie Tychona Brahe i Keplera.
      Zosia ma rację. Kepler otruwa swego mistrza i zawłaszcza nie swoje odkrycia. Jak to czyni KK i jego wierni słudzy.
      Czemu nie pisano na złoto – jak to czyniono nie jednokrotnie.
      Wszak jak historie głoszą – odXIIIw. Cystersi wydobywają złoto w Sudetach. Zapewne sami i dla okolicznych mieszkańców.hahahahaha

    • @ Zosia
     Skarbie ?, nie potrzeba kilkustronicowego elaboratu. Przytoczony przez Ciebie cytat jest tłumaczeniem z języka niemieckiego wpisu Eugena Gabowitscha (zmarłego w 2009 roku radzieckiego matematyka, pisarza, dziennikarza, kontestatora konwencjonalnej historiografii) z 11.09.2003 roku zamieszczonego na jego autorskim forum „Geschichte und Chronologie”. Eugen błędnie (na co zwrócił już uwagę Pan Smyxx) przyjął, że CA został odkryty w 1665 roku (w rzeczywistości w tym roku po raz pierwszy wydano transkrypcję tekstu rękopisu) podczas gdy jego udokumentowana historia jest o ok. 100 lat starsza – https://www.academia.edu/18654331/Historia_Srebrnej_Biblii a także link wskazany przez Pana Skribhę https://www.researchgate.net/publication/316990289_Gotskij_jazyk_i_goticizm_-_ideologija_filologija_tipografika
     Reasumując, teza Eugena została oparta na błędnej przesłance i dlatego jest chybiona. Pozdrawiam serdecznie.?

     • Grabovitsch ma racje- bo przed 1665 NIKT TEJ BIBLI NIE WIDZIAL.W publikacjach,ktore podalam nie ma zadnych wiarygodnych informacji o gockiej biblii-sa informacje o jezyku gockim- a jest to jednoznacznie powiazane z”odkryciem”gockiego” z Krymu.
      Jeszcze raz
      —1555,czerwiec- Kancelaria cesarska pisze do Cassandera(tlum.z niemieckiego)-„Jego Laskawosc zyczy sobie wejsc w posiadanie gockiego alfabetu i modlitwy Pana w tymze jezyku”
      Gdzie tu jest mowa o gockiej biblii?
      —1969-Becanus publikuje „Ojcze nasz” po gocku i pisze(tlum.z niem)-„Ale teraz przejdźmy do innego języka, który w opinii wielkiego uczonego z Kolonii jest gockim,tak jak modlitwa”Ojcze nasz”,a ktory zostal zapisany w starozytnym Kodeksie Klasztoru Werden,nie dalej niz cztery mile od Kolonii oddalonym. Zostało to uprzejmie nam przekazane przez szanownego i uczonego Maximilianusa Morillonusa korzystajacego z notatek jego swietej pamieci brata Antoniusza”.
      Gdzie tu jest mowa o gockiej biblii?Tekst ten cytuje z opracowania piewcow wulfilli(po kilku „fakultetach”) i nawet oni przyznaja, ze pierwszy raz „polaczono”gocki z biblia dopiero w tekscie Vulkaniusa.Twierdzenie,ze Becanius pisze o”srebrnej,gockiej biblii” jest wiec klamstwem.
      Prosze podac link do str.
      739-najlepiej z tlumaczeniem- nie wlasnym ,bo to bedzie dla mnie niewiarygodne.
      —1597-Vulcanius publikuje alfabet gocki z kilkoma gockimi tekstami w ksiazce”Literatura i jezyk Gotow”o zrodle swych informacji pisze „Commentariolus viri cuiusdam docti Anonymi in literas Gothicas ex vetustißimo quodam Codice argenteo (ut eum vocat) sumptas”czyli „Komentarze jakiegos nienazwanego uczonego do liter gockich, ktore zostaly zaczerpniete z pewnego – jak on go nazywa- starozytnego srebrnego kodeksu”
      Ale o gockiej biblii albo wulfilii nadal nie ma mowy.
      —1602-Gruterus wydaje znowu kilka „gockich”tekstow i znowu ich „zrodlo” jest takie samo pt.”jedna baba drugiej babie”—„…Gotyckie czy germańskie, jest to, czym właśnie podzielił sie nasz przyjaciel Michael Mercator, po odkryciu w posiadłości swego ojca. […] Ojciec Michaela, Arnoldus Mercator, powiedział, że w bibliotece opactwa Werden był stary kodeks, który przed kilku tysiącleciami lat został napisany ,,na pergaminie złotymi i srebrnymi literami i zawierajacy dzieła czterech ewangelistów , ale niestety, jest on zniszczony i rozdarty,a z powodu niewiedzy introligatora nieprawidlowo polaczony.Od tegoz to Arnoldus skopiował fragmenty, z pomocą i wsparciem honorowego pana Heinricha Dudena, który w tym czasie był prowizorycznym opatem. Jest ich mało, ale przekazanie wiekszej ilosci, uniemozliwia niewyraźności liter, które już wyblakły z powodu starożytności.”
      Prosze o podanie linkow dostr.146,147-najlepiej z tlumaczeniem- ale nie wlasnym.
      Na razie robie przerwe.

     • @Zosia
      Twierdzenie, że przed 1665 rokiem nikt nie widział CA jest Twoim błędnym domysłem, któremu przeczą przytoczone przez Ciebie cytaty. Wskazania przez Becanusa „starożytnego kodeksu klasztoru Werden”, przez Vulkaniusa „starożytnego srebrnego kodeksu” a zwłaszcza opis Gruterusa nie pozostawiają wątpliwości, że pisali o tej samej istniejącej księdze tzw. Srebrnej Biblii. Co do brakujących stron. Droga Zosiu. Jak klikniesz na swoje linki to nad tekstem są strzałki do przewijania stron do przodu i do tyłu. W pierwszym wypadku cofnij się o jedną stronę, a w drugim przewiń kilkanaście stron do przodu. Na pewno znajdziesz. Odwagi.?

     • ” 1602… Jest ich mało, ale przekazanie wiekszej ilosci, uniemozliwia niewyraźności liter, które już wyblakły z powodu starożytności.”

      Oznacza to, że do dzisiaj one poprawiły się, bo żadnego wyblaknięcia uniemożliwiającego odczytanie nie widać.

     • @Robert
      Ma Pan dostęp do skanów (zdjęć) wszystkich kart?

   • I jeszcze jedno- chodzi o tzw.”krymski-gocki”,ktory sluzyl jako podstawa do produkcji wulfilli.
    Autorem tego „wielkopomnego naukowego odkrycia” byl niejaki Ogier Ghislain de Busbecq ,flamandzki dyplomata podrozujacy w 1554 do Konstantynopola.Na dworze sultana mial on spotkac dwoch wyslannikow z Krymu, z ktorych jeden byl Gotem, nie znal jednak gockiego, drugi zas byl krymskim Grekiem- i to od nie pochodza info o jezyku gotow krymskich.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Krimgotische_Sprache
    W wiki znajduje sie rowniez informacja:
    „Te cytowane slowa wykazuja trochę cech gockich”(hahaha)”, ale z drugiej strony jest tu więcej cech zachodnioniemieckich. Dlatego klasyfikacja nie jest całkowicie niekontrowersyjna; niektórzy badacze przyjmują ,ze jest to język zachodnioniemiecki (dolnosaksonski-niederlandzki).”
    Okresle to kulturalnie i naukowo-tak wyglada proces powstawania niemieckiej historiografii czyli krecenie bata z gowna.(Przebijaja ich w lgarstwach tylko Pelniacy Obowiazki Polaka „tawariszczi slawiany” grasujacy po Polsce w bulgarskich kieckach)
    Pozostaje oczywiscie pytanie- skad sie ten niederlandzki, okrelany jako „gocki”wzial na Krymie?
    Powyzej opisalam sredniowieczna Kolonie,k tora po upadku cesarstwa rzymskiego nadal pozostala miastem bogatym.Otoz glownym procederem, na ktorym bogacily sie wszystkie tzw.arystokratyczne rody zachodniej europy byl wlasnie handel niewolnikami.To wlasnie on byl glownym czynnikiem napedzajacym rozwoj europy zachodniej po upadku rzymu.Niewolnikami byli mieszkancy europy wschodniej,ktorzy sami raczej w niewielkim stopniu uczestniczyli w tym procederze -srodkowo-wschodnia europa byla zawsze samowystarczalna i bogata!(jest o tym napisana ksiazka, ja podaje w zastepstwie inny artykul)
    http://ciekawostkihistoryczne.pl/2014/01/14/polski-niewolnik-wladca-ibizy/
    Pytanie – kto zajmowal sie tym procederem i jakiego jezyka uzywali owi handlarze niewolnikow.Otoz byli to zydzi uzywajacy dialektu niemieckiego-jiddisz. I ow dolnosaksonsko-niederlandzki czyli”gocki” jest prawdopodobnie znieksztalconym spadkiem po niemieckich zydach,ktorzy handlowali niewolnikami poczawszy od polwyspu iberyjskiego a skonczywszy na kalifatach poludniowej i srodkowej Eurazji.Krym byl w owym handlu niewolnikami waznym punktem przesylowym- rowniez wikingowie dostarczali niewolnikow m.in. na Krym.
    A prawdziwi Goci- tak jak Wandalowie- mowili dialektem prekmurskim z okolic Bratyslawy.

     • Jeszcze taki znaczeniowy drobiazg w wiki : habiru, habiri = włóczęga, złodziej

     • Aszkenazi to żydzi z Europy, to nie lud Amorycki.
      Prawdziwi Amoryta to był zbój, łupieżca, Pan pustyni – miał prawo, na swój sposób pilnował swego terytorium.
      Semici to nazwa okresla pewien stan posiadania – w dobie Mahometa wielu Semitów rezygnuje ze swej wiary na korzyść prawa islamskiego, gdyz nie musi płacić podatków.
      Wojna między Żydami – Aszkenaskimi – czyli Nie Mieć – Ortodoksyjni, być może z dużą domieszką genów R, z Amorytami J, i islamskimi semitami ma podłoże ideologiczne.
      Gdyż Aszkenasi – uważają że świat jest ich, Amoryci, że władza jest ich, a islamscy semici – że tylko ich religia jest słuszna.
      Jak widać – Rasa to wymysł – liczy się tylko Ego.
      Stąd taka nienawiść nawet pomiędzy nimi.

  • Narodowa cecha Ger..manow jest ,brak umiarkowania w spozywaniu Piwa .
   Wazyli browar po swojemu juz w starozytnosci a wazyc piwo jako proces chemiczny , okresla slowo Gaeren Mania …jak wszyscy wiedza jest obsesja lub zgubnym , niedobrym nawykiem . Moze wiec nazwa ludow , milujacych upijac sie jak to niemcy okreslaja pieszczotliwie ….” plynnym chlebem” czyli piwem ,przylgnela do pijakow. Sam fakt ,ze zbiorowa pijackie ORGIE typu Munchener Schutzenfest albo Kolner karnawal …wpisano do ksiegi swiatowych dziedzictw „Kultury ” sa mocnymi poszlakami ,za tym wyjasnieniem nazwy . Innym watkiem jest rola zydow w ksztaltowaniu losow Niemiec . Odkryty stosunkowo niedawno prastary tajny tunel, laczacy Palac BISKUPA Trieru , dawnej Treviry z Dzielnica Zydowska, swiadczy o bardzo silnych wplywach narodu wedrownego .
   Rozumie tez , dlaczego legendarna Weleda odeslala Poselstwo bogatej Kolonii z darami …nach hause …nie zaszczyciwszy audiencja .

  • ??? Widzę, że ten film Pana pobudził. A co konkretnie na jego podstawie zarzuca Pan Gallowi? Był niewiarygodny? Świadomie zmyślał i fałszował? I ten film niby to zdemaskował? Proszę uważać z odpowiedzią wszak nie zna się Pan na kronikach.

   • Może nie znam się na kronikach, ale jeszcze dobrze słyszę i rozumiem, co ofitzjalni archeologowie sami dowodzą, o wiarygodności tego „kronikarza”, nie tylko na tym ofitzjalnym filmie z NG… 🙂

    Gniezno i cała ta gallo-anonimowa propaganda piastowska to niczym nie potwierdzona bajka,.. no ale o tym już dawno wszystkie rozsądne ptaszki ćwierkają od dawna… Nic to. Wystarczy oglądać film… i słuchać, co tam jest ofitzjalnie udowadniane przez allo-allo i tyle.

    • „Niczym nie potwierdzoną bajką” są Pana zarzuty o fałszerstwie CA a teraz ględzenie o niewiarygodnym Gallu. Usłyszał Pan co chciał usłyszeć.

     • Ech… Tak trudno obejrzeć film i zrozumieć, że zwyczajnie wierzy się w jakieś bajki o „wiarygodności” Galla Anonima i jego kroniki…

      DALSZA CZĘŚĆ NIEMERYTORYCZNA i została zbanowana.

 11. Mam takie pytanie do czytających ten wpis:

  Szanowne Panie i Panowie,..

  …a także wszystkie inne osobniki płci przedziwnych (26, czy 36 już nie pamiętam) ofitzjalnie zarejestrowanych w Otfiecznej Giermanii…

  Czy ktoś z Was rozumie, wie i umie napisać tunajlepiej z podaniem odnośnika i cytatu z niego, co, jak i gdzie udowodnili w tym wpisie allo-allo, czy inni obrońcy rzekomej prawdziwości j. gockiego i jego podstawowego źródła, jakim jest tzw. Srebrna Biblia, a zwłaszcza ten występujący pod nazwą Tanator?

  Jego samego już nie pytam, bo wykrętów, przemilczeń, przeinaczeń, matactw, kłamstw, półprawd, niedopowiedzeń, niedokładności, nieścisłości, niejasności, lenistwa intelektualnego, obłudy, zakłamania, wycieczek osobistych, „dobrych rad”, dąsania się, wywyższania, pogardy, buty, czy innej niczym nie popartej przeciw-logicznej i przeciw-słowiańskiej propagandy, itd,.. mam już nadto… i wincy mi tego nie trza…

  Ruda i Web, jako autorzy i gospodarze, czy możecie odpowiedzieć na moje powyższe pytanie?

  Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź, bo zależy mi na poznaniu Waszego zdania.

 12. http://rudaweb.pl/index.php/2017/07/08/tata-chleb-i-biblia-gocka-na-tropie-dawnych-falszerzy/#comment-275099

  … I co tak jakoś nagle zapadła bohaterska cisza, hm..? 🙂

  Na podstawie powyższego ponownie oświadczam, że nikt tu w żaden sposób nie udowodnił, że tzw. Srebrna, czy też Gocka Biblia, itp, to oryginał. Podobnie sprawa ma się z tzw. językiem gockim.

  Twierdzę, że w powiązaniu z powyższym, brak odpowiedzi strony przeciwnej jest przyznaniem się do braku argumentacji, co jest dowodem, że co najmniej w 50% + 1% jest uprawnione twierdzenie, że zarówno tzw. że tzw. Srebrna, czy też Gocka Biblia, itp i tzw. język gocki MOGĄ BYĆ ZWYKŁYM FAŁSZERSTWEM.

  Twierdzę tak min na podstawie danych językowych, o których tu jakoś nikt rozmawiać nie umie i nie chce, ale nie tylko…

  Jeśli ktoś ma jednak inne zdanie, niniejszym wzywam go do odpowiedzi na pytania, do których podałem odnośnik na początku tego komentarza.

  …..

  Odczekam jeszcze jakiś czas na ew. odpowiedź i ten bardzo ciekawy i rzeczowy wpis upowszechnię u siebie. Zwrócę w nim szczególną uwagę na napisane tu komentarze.

  Teraz allo-allo będzie bardzo ciężko zgryźć i przełknąć ten zgniły orzech… Tzw. j. gocki to przecież ich podstawowa „atestowana” podstawa do wszystkich tzw. zapożyczeń od gockich, rzekomo odnajdywanych przez różnych takich w j. słowiańskim, itd.

  Ruda i Web. Moje najszczersze wyrazy szacunku, za przygotowanie tego wpisu. Świetna robota! 🙂

  PZDRWM
  SKRiBHa

  • Panie Skribha.
   Mam wrażenie, że strasznie się Pan nudzi i odgrzewa stare kotlety. Dyskusja została zakończona, obie strony przedstawiły argumenty. Czytelnicy mogą sami sobie wyrobić zdanie co Pan udowodnił a na czym poległ. Kompletnie bez znaczenia jest to co Pan ponownie oświadcza, twierdzi i upowszechni na swoim niszowym blogu. Jeżeli samozwańcze ogłoszenie się zwycięzcą ma poprawić Panu samopoczucie i podbudować ego, to proszę się nie krępować. Terapii nigdy za wiele, a zdrowie jest ważne.

   • Ech… Nic tylko ciągle to samo logiczne inaczej i nadęte „blablabla”. Ta „wyższość germańska” wylewa z każdego zdania, niczym Wy+MioTy po MLeKo”. 🙂

    No i niby co tu udowodniłeś, że umiesz ślizgać się po powierzchni, nie odpowiadać na pytania, itp? Że nie masz pojęcia o tym, o czym i tak pisałeś, np. o językoznawstwie, itp, jednocześnie zarzucając np. mi jakieś pierdoły bez pokrycia, patrz tzw. Srebrna Biblia jako niby kronika, itp? Kto tu jest niewiarygodny, hm?

    Mi już dawno znudziłoby się takie próżne mielenie ozorem, ale także i ja „mam wrażenie”, że wy allo-allo nic już po za tym nie znacie. Zacięliście się i w kółko tylko dumnie odtwarzacie te zatęchłe niemieckie zgrzyty sprzed lat i wściekacie się, że nikt normalny nie chce tego z wami stękać w zachwycie. Niech wam będzie, bo to w sam raz na wzajemne drapanie się po plecach na Syfilitykum Autentikum, itp.

    Powtarzam, skoro nikt tu z was nie umie podważyć moich argumentów, ani odpowiedzieć na zadane przeze mnie pytania, wnioski patrz powyżej.

    A swoją opinię o tym co ja se mogę, to se możesz… wiesz co… Tyle tfego.

 13. „Choćby dlatego, że to na Kujawach odkryto pierwsze ślady przetwórstwa mleka, a więc tradycja spożywania go u nas prawdopodobnie była najstarsza. Niemniej brak tu podstaw do jednoznacznego określenia skąd w gockim wzięła się forma miluk”.
  Co sądzisz RudaWeb na temat tego:
  Miluk-MU LiK – Muuu – krowa – lik – ciecz
  MuSLik- MaSLiK- MaSŁo- MAZ Owie, Maziać, Maź – to coś innego jak MoRuSowie.
  MuTTeR- BuTTeR- czemu – każda Matka na początku zamiast mleka ma maziastą substancję zwaną SiaRa – kobyla najbardziej przypomina ludzką matczyną, lecz zawiera zdecydowanie więcej substancji chroniących potomstwo przed patogenami!!!! to jedna z najcenniejszych substancji dla NOWO RODKA.
  Jakieś powiązania do SeR, SRCA, SRBCA, SRDzA, SERCA, ŚRODKA, i MiLuK, MiLoSC lub MiLoSTZ
  Teraz Twój najnowszy artykułu na temat drogi z Anatolii – ja jednak też przyjąłbym północną drogę- nie wykluczam jej, nawet starszą niż ta południowa.
  Nie wiem jak Wy – o ile Irańska, czy bliżej Pakistańska kolebka Koliba – i raczej w tych terenach mogło być uprawiane bydło, to brakuje mi kropki nad I.
  Co myślisz – o wyprawie Olka zwanym Wielkim, kogo poszukiwał na wschodzie?!!Dionizos – czy Grecy znów nie przekręcili bóstw słowiańskich i praSłowiańskich?!!! Czemu:
  The Kalasha of Chitral or simply Kalasha, are an ethnic group living in the Hindu Kush region of Pakistan. They are [probably] an ancient Dard people who speak the Kalasha-mun language, have light skin, eyes, and hair, similar to what one would find in Southern Europe.
  Kiedyś zamieściłem na stronie Pana Czesława – film z NG adventure – na temat tego ludu i wyprawy Olka, naukowcy przebadali owych zielono i błekitnookich mieszkańców z jednego podgórskich miasteczek – jako jedyne oszczędzone przez Olka – dopatrywał się w nich potomków samego Dionizosa- lecz naukowcy pobrali próbki i pada zdanie – 40000lat!!!! Znacie mitologie na temat Wojny o Taje, Viede.
  Nauka jak wiesz rządzi się prawem pieniądza, kto daje pieniądze daje władze, potem władza daje pieniądze.

  • Siłą rzeczy skupiamy się na odtworzeniu dziejów lechickich, a więc nie wybiegamy do czasów wcześniejszych i miejsc odleglejszych niż rozpoznanych dla kształtowania się Słowiańszczyzny, które większość najnowszych ustaleń naukowych umieszcza między Anatolią i Bałkanami ok. 10 tys. lat temu. Jak napisaliśmy, wskazówki takie są już u naszych kronikarzy, którzy nie mieli pojęcia o genetyce, antropologii czy paleolingwistyce. Jednak okazuje się, że byli bliżsi prawdy od pokoleń historyków z kolejnych stuleci. Zagadnienia, które Pan podnosi są fascynujące i na pewno wiele jeszcze niespodzianek nas czeka. Niemniej dla naszej, polskiej historii na razie są mniej istotne.
   Co do północnej drogi R1a – odkryte ostatnio szczątki wskazują na pojawienie się tej haplogrupy na Ukrainie wcześniej niż w Europie Środkowej, ale w towarzystwie R1b (!). Jednak cywilizacja (w sensie rolnictwa, grodów czy świątyń) nie przyszła do nas stamtąd, lecz znad Dunaju. Oczywiście archeologia może nas jeszcze zadziwić, ale na razie czekamy…

   • RudaWeb – przepraszam, ale tych korelacji i koniunkcji jest tyle a do tego alternatywne wydarzenia – toż to archeologia, czyli parowanie z opisanym, dogmatycznym bo wtórnym, i subiektywnym odczuciem pararzeczywistości przez „naukofców”. Dobrze wiemy, że Dzieje Żyją i nie są nigdy do końca wyjaśnione.
    Ale załużmy, że 15ooo lat temu przed kataklizmem znanym jako ostatnie zlodowacenie – trwała jakaś Wojna – znamy z różnych przekazów, hinduskich, sumeryjskich, czy w mitologii Słowian ale i w podaniach Indian Ameryki Płn.- siłą rzeczy – Ród R1A i R1B w funkcji czasu istnienia , nie różnił się niczym poza jednym – R1A miał inną Matkę, i R1B miał inną Matkę, ja to trochę upraszczam ale matematyka jest uniwersalna i przyjmuje pewne wartości jako stałe, i zgoła jeśli są jakieś różnice, pomija się je – i teraz mamy podział:
    Oraczy rolników, Kopaczy Korników, Wojowników.
    Inny podział jest taki i ten bardziej pasuje do południa, czyli do promowanej w świecie nauki wizji tej arabskiej:
    Zbieracze, Łowcy, Pasterze
    Zadam Ci pytanie na podstawie Waszej wiedzy – który podział jest prawidłowy dla tej części globu!!!!
    I co to zmienia?!!!
    Moim zdaniem bardzo wiele!
    Oczywiście, Lechia to ogromny spadek nie tylko kultury, dziedzictwa, ale i odpowiedzialności, trzymamy klucz w rękach – nie wiem czy WIECIE!
    Zastanówcie – jakie działania przyjmie Rod, nim podejmie kroki o przeprowadzce. Jaki determinant, marker?!!! Co jest wyznacznikiem – i teraz nie pisz od razu co Ci to przypomina.
    Sława

   • Dzieje NASZE bedziemy w stanie ,bez niedomowien ,czy gdybania odtworzyc ! Stanie sie to mozliwe jedynie wtedy , gdy otrzymamy z powrotem zagrabione Ksiegi . Nie te pisane przez okupanta ,czy falszowane przez mnichow i innych zydow.
    Ksiegi oprawione „w deski” nasze slowianskie dziejopisanie i wiele wiecej ,bo caly dorobek kultury ukryto w podziemiach Watykanu i anglo-germanskich archiwach. Tylko te ksiegi oprawione w deski sa dla NAS interesujace.Dobrowolnie tego nie wydadza ….bo wszystko co uchodzi za prawde i jest nauczane powszechnie , okaze sie wielka sciema ,czyli Zwiedzeniem . Wyjdzie wtedy na jaw ,ze angloidy zamieszkujace wyspy , sa potomkami kryminalistow zsylanych TAM przez Slowian ,za przestepstwa i zbrodnie ,przeciw bliznim.
    Poniewaz zycie bylo i jest swiete …nie mordowano zbrodniarzy i zwyrodnialcow ,ktorych pakowano do lodzi i wywozono daleko za Kanal , gdzie klimat paskudny i towarzystwo uprzednio przywiezione czekalo..

 14. Szanowna RudaWeb, jak się nazywa autor tego artykułu ? A może po prostu jest to artykuł redakcyjny, czy też jest to przedruk z innego portalu ? Tak, czy inaczej, chciał bym to wiedzieć bo jest to podstawowy atrybut wiarygodności.

  • To artykuł redakcyjny – podkreślmy: z gatunku publicystyki naukowej (stąd brak aparatu erudycyjnego itp. w tradycyjnym stylu). Ma inspirować do odkrywania prawdy historycznej. Stworzony przez Weba, który studiował historię, ale ani dnia nie uprawiał jej profesjonalnie. Tak więc autor na pewno nie poczuwa się do nauki akademickiej, ale nie jest też zupełnym laikiem.

   • Mnie osobiście to wystarcza, jednak nie każdemu. Zainteresowany tematem Szwed zapytał kto jest autorem artykułu. Naprawdę trudno na takie pytanie odpowiedzieć i szukać usprawiedliwienia, być może przyczyną jest terror „jedynie słusznej prawdy” rozpowszechniony w środowisku „naukowym”, ale jak wytłumaczyć to komuś z zewnątrz ? Brak autora to wygodny pretekst do odrzucenia całości wywodów.
    Ja w każdym razie jestem pełen uznania za ten artykuł, a także za wiele innych na tym portalu
    Żaden stopień naukowy ani „nauka akademicka” nie jest warunkiem koniecznym do odkrywania prawdy.

    • Dla Szwedów podejrzenie fałszerstwa tego kodeksu może być ogólnonarodowym szokiem – nie dziwię się, że dociekał kto takie „herezje” głosi 🙂

     • Bez przesady z tym szwedzkim szokiem.? Argumenty za rzekomym fałszerstwem, delikatnie pisząc nie powalają. ?

     • Powalają czy nie powalają, ale każdemu patriocie (a Szwedzi takimi są) takie publikacje zapalają „czerwoną lampkę”. Tak po prostu działają narody dbające o swój wizerunek.

     • (…) Argumenty za rzekomym fałszerstwem, delikatnie pisząc nie powalają. (…)

      Ua,.. Takiś pewien swego? Uważaj, żebyś się na tej większej „nie przyciętej” kartce ze Spiry, jej niepodanym tu datowaniu, itd nie pokaleczył i jadem jakimś ołowianym nie zatruł śmiertelnie…

     • @Skribha
      Odpowiadając po raz ostatni na Pana dziecinne zaczepki. W kwestii FAŁSZERSTWA (mimo wszystko zakładam, że zna Pan znaczenie tego pojęcia) tak, jestem pewny swego.

    • Zainteresowanego tematem Szweda należy spytac czy wie, że na nagrobku Bolesława Chrobrego, króla Polski zawarty jest napis „regnum Gotorum sive Polonorum”? Czy władztwo „cesarza północy”, kończyło by się na pd Bałtyku?
     Można go zapytac o króla Gotlandii skandynawskiej o imieniu Ladulas, dla którego językoznawcy proponują – szwedzką formę od słowiańskiego Władysław.
     Może i inne imiona szwedzkich Gotów jak Waldemar – od Wladimira albo żyjący w 1167 kung eller tronpretendent Burislev co nieco rozjaśnią.
     Jest tego więęęęcej. Np. Gustav – from Gostislav itd.

     • Sława Jasiu – Polanie to Goci.
      Dwa mamy Rusinów Białych i Czerwonych. Biali Północ, Czerwoni południe, może spróbować poszukać informacji o wojnie Rusi z Khazarią – to był podział polityczny niż rasowy, Rzym i Grecy mieli oczywisty problem kto był kim i niejednokrotnie nadawali nazwy różne na te same szczepy wywodzące się z jednego plemienia. Było to dla nich, szok – wystarczy dodać, że Hetyci to owi Rusini Czerwoni, zresztą bardzo dobrze to widać na terenach dzisiejszej Ukrainy – gdzie podział nie jest wschód – zachód, ale północ południe – biała Lvov az po Kiyew, tereny Lechów, a południe Tripolska kultura, można zwać HAryjskie, przecież na wschód to tereny Toharów. Mylę się RudaWeb. Wystarczy nałożyć w funkcji czasu, tereny dawnych plemion i podział widać – Khazaria była zlepkiem – takim multi kulti ówczesne.
      Wystarczy tylko nanieść na tereny zasięgi poszczególnych kultur i wszystko widać, ja to mam w głowie. Markerem jest oczywiście jedwabny szlak, ale wcześniejszy to szlak kamienia i kruszyw. Północ – południe – RudaWeb zobacz że na terenie taki szlak miał prawo bytu, nie wschód – zachód.
      Wiesz co to oznaczało – politycznie. dawniej to nosiło miano Rodowe?!!!

 15. @Stachnick
  Wszystkie fakty ze źródeł mówiące o starożytnych korzeniach naszej historii są negowane w bezczelny i prymitywny sposób. Ale wierzę , że dzięki Wielkiej Słowiańskiej Zmianie takich osób będzie ubywać. Jest w tym wszystkim również pozytywna strona bo dzięki takiej emocjonalnej konfrontacji łatwiej odnaleźć osobom poszukującym cenny i inspirujący portal. A takim niewątpliwie jest RudaWeb. Wiadomo przecież ,że dobrze jest spierać się na słowa, nieraz może ostre, stale pamiętając, że nie argument siły ale siła argumentu nadaje sprawie bieg we właściwym kierunku.

  • Jeżeli mityczna Wielka Słowiańska Zmiana ma oznaczać intelektualne średniowiecze i odwrót od logiki oraz krytycznego podejścia do źródeł to nie ma się do czego spieszyć.

   • (…) intelektualne średniowiecze i odwrót od logiki oraz krytycznego podejścia do źródeł (…)

    Au,… pewno zabolało… Czyli właśnie cała myśl krześcijańska właśnie poszła się paść. Wszyscy ci Tomasze z Akwinu, czy inni krześcijańscy mendrcy średniowieczni „obściskujący wory gówna”… Piknie! 🙂

    W sumie to prawda, ale żeby tak samemu się okaleczać? No ale jak tam sobie biskupi życzą. Przypomnę tę większą kartkę ze Spiry… Doczekam się w końcu jakiejś nawet „logicznej” odpowiedzi, czy raczej także i nad tą trumną zapadnie błogosławiona cisza, hm?

    • Panie Skribha, mam wrażenie, że Panu podobnie jak Jasiowi z dowcipu wszystko kojarzy się z jednym. Nieważny temat dyskusji, Pan musi nawiązać do chrześcijaństwa. Odruch Pawłowa czy co?
     Odnośnie natomiast większej kartki ze Spiry to w zasadzie sam Pan udzielił sobie logicznej odpowiedzi. W jednym z postów napisał Pan: „Ta reszta w Uppsali to albo przycięte inne oryginalne kartki, tak żeby pasowały w jedyną dostępna wtedy okładkę… ”
     I to jest najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie różnicy w wielkości karty ze Spiry z pozostałymi kartami, które zostały przycięte przy oprawianiu kodeksu.

     • (…) W jednym z postów napisał Pan: „Ta reszta w Uppsali to albo przycięte inne oryginalne kartki, tak żeby pasowały w jedyną dostępna wtedy okładkę… ” I to jest najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie różnicy w wielkości karty ze Spiry z pozostałymi kartami, które zostały przycięte przy oprawianiu kodeksu. (…)

      Hahaha… No ładnie, ładnie, tyle że ja tam pisałem o „oryginałach Wulfilli”, itd… A ja mam wrażenie graniczące z pewnością, że to już jest bezsilne wycie i agonia logiki, wobec tego miłosiernie nie mam więcej pytań… Czuj się niepokonanym zwycięzcą, obrońco ofitzjalnej prawdy. Ja poddaję się, bo skoro „sam sobie odpowiadam na swoje pytania”, to nie ma żadnego sensu dalej ciągnąć tę tragikomedię. To miło, że koniec końców niczego poza swoją beznadzieją umysłową nie udowodniłeś. Nawet tego pewno nie rozumiesz, ale inni to widzą. Twoja robota to zwykła pustynna tandeta nic więcej. Srebrna Biblia i j. gocki to fałszywka i tyle. …:-)

     • Panie Skribha. Przypomina mi Pan rozkapryszonego bachora, który przyłapany na przewinieniu konsekwentnie idzie w zaparte. U Pana jest podobnie. Mimo steku bzdur o rzekomym sfałszowaniu Codexu jest Pan niezdolny do przyznania się do pomyłki. Bardzo spodobała mi się fraza „agonia logiki” bo jest idealną puentą dla Pańskiego słowotoku w tej dyskusji.
      Zgadzam się z Panem, że dalsza polemika jest bezcelowa. Myślę jednak, że jej przebieg ułatwił czytelnikom tego bloga odpowiedzenie sobie na pytanie: GENIUSZ CZY BUFON?

     • (…) Myślę jednak, że jej przebieg ułatwił czytelnikom tego bloga odpowiedzenie sobie na pytanie: GENIUSZ CZY BUFON? (…)

      Przyznaję, że nie grzeszę w prawdzie przesadną skromnością, ale dzięki za te zasłużone pochwały. Spoko, nie trza nic, bo i tak wszyscy wiedzą, że jestem diabelnie zdolną bestią…

      Obaj dobrze wiemy(c)HLeB, TaTa / DziaDzia, itd wyjaśniają wszystko w tym temacie. Ludzie patrzą i widzą jak jest, bo MLeKo wylało się wam i już tego nie pozbieracie, choćbyście wyleźli ze skóry, bo… jesteście po prostu nudni, pomijając to, że jesteście zupełnie niewiarygodni.

      Gdyby było inaczej tacy jak ty nie traciliby czasu i nie próbowaliby za wszelką cenę zatrzymać i „nawrócić” nas „heretyków” na ofitzjalną wersję wypadków. Gdyby wszystko było pod waszą kontrolą, to byłbyś szczęśliwy i pisałbyś w ekstazie psalmy do jakiejś gazetki kościelnej, a nie wałęsał się po konkurencji. Dobrze wiesz jak jest, bo inaczej by cię tu nie było… Samym swoim istnieniem i pisaniem tu uwiarygadniasz i mnie i to o czym ja i inni piszemy… Świetna robota i pomocna, ale czasem naprawdę zastanawiam się, na co tu liczysz odwalając tę syzyfową katorgę… Myślisz, że przekonasz tu kogoś do siebie i swoich ofitzjalnych racji? Myślisz, że to działa i że wygrywasz? Jesteś z siebie dumny? Nie znam nikogo z naszego słowiańskiego obozu, kto robiłby to samo co ty np. na stronach jak to Syfilitykum Jakośtam… Myślałeś już kiedyś nad tym?

      Powodzenia i pozdrówka. SKRiBHa

     • Panie Skribha.
      Najzabawniejsze w naszej dyskusji jest kompletne oderwanie Pana od rzeczywistości. Żyjesz Pan w swoim matrixie i nie potrafisz pojąć, że w polemice można prezentować nie inspirowaną przez nikogo samodzielność intelektualną. Piszesz bzdury o zatrzymywaniu, nawracaniu, gazetkach kościelnych, obozie słowiańskim i konkurencji. Kompletnie mnie to nie obchodzi i nie zamierzam Pana do czegokolwiek przekonywać. Napisałeś Pan brednie o sfałszowaniu CA to Panu to wykazałem. Tylko tyle. Jeżeli wszędzie wietrzysz Pan obcą inspirację i widzisz konkurencję to najwyższy czas na wizytę u lekarza określonej specjalności. A jeżeli Pan i Panu podobni nie podejmujecie dyskusji na blogach SA itp. to jak sądzę wynika to z braku wiedzy, kompleksów i strachu przed ośmieszeniem. Życzę powodzenia i odwagi.

     • Klub wzajemnej adoracji, co papierowe tytuły psorów Kossinowych, i grantów od Ministerstwa Kultury Niemiec w łeb by wzięły – nie małe to pieniądze.
      Ciekawe, gdy w Polsce coś się odkryje starsze niż 3000 lat to zaraz mamy najazd Szkopów – potem teksty, znaleziono monetę celtycką, to musiała być osada celtycka a nie słowiańska. Gratuluję Wam konsekwencji burżuazji francuskiej przed wybuchem rewolucji – a że się zbliża, to mamy wykwity obrońców allo, i nie tylko – prawda Panie Tanator. Może jednak dopuści Pan do siebie, że SLowianie nie wyskoczyli Czarnej Wronie spod ogona i napisz Pan w końcu coś co przynosi dumę a nie pisz Pan wiecznego negatywu. Z resztą zarzuca Pan Skribha – że jest bufonem, wątpię, aby był bufonem, narcyzem, – Ja go lubię czytać, chodź bywa w swych wypowiedziach emocjonalny ale przez to prawdziwy. Jeszcze trochę, prosze się nie niepokoić.
      Zapytam się jeśli użytkuje Pan mercedesa ze stajni mnichowe kozy to jest Pan Niemiec?!!! Dziwna Wasza logika, ale rozumie P.A.N. daje dopust, sługa wiernie wykonuje rozkazy.

     • Panie Laxim.
      Proszę nie wierzyć plotkom. ?Jestem dumny z tego że jestem Polakiem i z historii mojego kraju. I nie muszę się dowartościowywać zmyślonymi historiami jak to biliśmy Juliusza Cezara, panowaliśmy nad połową Europy i byliśmy kolebką cywilizacji. Być może Słowiańszczyzna jest niedoceniana w podręcznikach historii ale reanimacja Bielowskiego czy imperialne fantazje Pana Bieszka tego nie zmienią.
      Proszę też nie używać wobec mnie liczby mnogiej. Piszę we własnym imieniu i wyrażam własne poglądy.

     • (…) Najzabawniejsze w naszej dyskusji jest kompletne oderwanie Pana od rzeczywistości. Żyjesz Pan w swoim matrixie i nie potrafisz pojąć, że w polemice można prezentować nie inspirowaną przez nikogo samodzielność intelektualną. Piszesz bzdury o zatrzymywaniu, nawracaniu, gazetkach kościelnych, obozie słowiańskim i konkurencji. Kompletnie mnie to nie obchodzi i nie zamierzam Pana do czegokolwiek przekonywać. (…)

      Przyganiał kocioł garnkowi. A o jakiej „samodzielności intelektualnej” jest tu mowa? Rozumiem, że powielanie przeciw-słowiańskich kłamstw, czy to kossinowskich, czy innych jest tym czymś, czy tak? Jeśli tak, no to ja wolę być już tym „bufonem” i „żyć w swoim matrixie”, ale mieć giętki umysł, umieć wyciągać wnioski z materiału dowodowego, a nie stać jak okopany po czubek pal na z góry upatrzonej pozycji i tylko przeżuwać ciągle papkę dezinformacji i jeszcze być z tego dumnym jak paw.

      (…) Napisałeś Pan brednie o sfałszowaniu CA to Panu to wykazałem.(…)

      Nie kochaniutki, nie napisałem. To ty nie umiesz w żaden sposób udowodnić że nie został on sfałszowany, a jedyne co tu wypisujesz to są zaklęcia, albo zwyczajnie kopiujesz i to tylko częściowo moje własne pomysły i myśli, jak choćby ta o przycinaniu wszystkich kartek tzw. Srebrnej Biblii z Upsali, do jedynej dostępnej tam okładki… Ta twoja „samodzielność” jest taka, że żeby „samodzielnie” odpowiedzieć na moje pytanie to muszę się o to dopominać, a i tak nawet wtedy odpowiedzią jest moje szyderstwo, tyle że przez ciebie niezrozumiałe…

      Ponieważ jestem miłosierny, no to masz tu inną wersję wydarzeń. To nie kartki z Upsali zostały przycięte, (na co nie podałeś żadnego dowodu…), bo w całej Skandynawii mieli tylko jedną małą okładkę,.. ale to w Spirze te jedną kartkę rozciągnęli… 😉

      Proszę o cytaty z dowodów, (mogą być te szwedzkie), gdzie jest napisane coś, o przycinaniu tych szwedzkich kartek…

      Proszę także o cytaty z dowodów, które świadczą o tym, że kartka ze Spiry jest częścią tych rzekomo później przyciętych z Upsali…

      Brak potwierdzenia tego, nie świadczy o tym, że tzw. Sebrna Biblia nie jest fałszerstwem, nieprawdaż? 🙂

      (…) Jeżeli wszędzie wietrzysz Pan obcą inspirację i widzisz konkurencję to najwyższy czas na wizytę u lekarza określonej specjalności.(…)

      O i tu widać, że logika i oczywiste fakty bolą… Kto to ma coś z oczami itd, pozostawiam bez komentarza.

      (…) A jeżeli Pan i Panu podobni nie podejmujecie dyskusji na blogach SA itp. to jak sądzę wynika to z braku wiedzy, kompleksów i strachu przed ośmieszeniem. Życzę powodzenia i odwagi.(…)

      Ech… No proszzz… Już dawno napisałem, że kronik nie czytam i nie znam się na nich. Nie roszczę sobie żadnych praw do orzekania w tym temacie, więc nie robię tego nigdzie. Zajmuję się za to od dość dawna zawodowo językiem i tu twierdzę, że jakąś wiedzę w tym temacie posiadłem. Niestety to ty i inni tobie podobni nie znacie się na tym, ani znać czy poznać się nie chcecie,.. więc po co te wytrząsania się o „braku wiedzy, kompleksach, czy strachu przed ośmieszeniem”, hm? Kto tu jest bez winy i dlaczego rzuca kamieniami… O belce w oku, czyli palu już wspomniałem…

      Gdyby było inaczej to umiałbyś (jak nie umiałeś) odnieść się do moich i nie tylko moich dowodzeń językowych, które tylko wspierają tezy obalające twierdzenie o prawdziwości j. gockiego, więc i jego źródła także… Skoro jednak milczysz w tej sprawie,.. no to zarzucając mi wybiórczo, co mi zarzucasz, właśnie straciłeś dobrą okazję, żeby siedzieć cicho i nie zrobić z siebie hm… kolejnego Żaka Czyraka… Tak, tak… Co rzucasz za siebie spotkasz przed sobą…

      Ja też wam wszystkim życzę odwagi… Odważcie się w końcu samodzielnie myśleć. Powodzenia

     • Czyli Kim Panie Tanator – ?Jestem dumny z tego że jestem Polakiem i z historii mojego kraju. – PoLand – to Pana Wersja wydarzeń Historii – Po Lądzie – kim jesteś, tułaczem, bez korzeni, bez historii swych Przodków -tym są dzisiaj Polacy. Katolicki Motłoch który nie potrafi myśleć samodzielnie – wszak mamy od tego niemców.
      życzę trochę samokrytycyzmu do nauki KEN’u – bo tam też byli dumni Polacy, na usługach Krzyżowców – PRuskich, Ruskich, Austryjackich i Watykańskich.
      Bo chyba, lepiej brzmi Bolesław Chrobry CesArz Północy – i wszystko wiadomo wg starej nie katolickiej szkoły, tej choćby etruskiej.

     • @Skribha
      Skoro Pan się nie zna na kronikach, a ja na na językach to nie uważa Pan, że lepiej byłoby gdyby każdy z nas wypowiadał się na temat o którym ma wiedzę?

     • @Laxim
      Oczywiście, że Bolesław Chrobry Cesarz Północy brzmi lepiej, tylko jest to kompletnie nieprawdziwe. Chce Pan budować historię na kłamstwie?
      I jeszcze jedna kwestia. Nie używam wobec Pana określeń typu np. pogańska tłuszcza, więc proszę sobie darować katolicki motłoch. Albo się szanujemy albo zniesławiamy.

     • WSZYSTKICH NASZYCH GOŚCI USILNIE KOLEJNY RAZ PROSIMY O NIE WYZYWANIE SIĘ W SPOSÓB UWŁACZAJĄCY WSPÓŁROZMÓWCOM.

     • (…) Skoro Pan się nie zna na kronikach, a ja na na językach to nie uważa Pan, że lepiej byłoby gdyby każdy z nas wypowiadał się na temat o którym ma wiedzę? (…)

      No właśnie… A co ja niby innego robię, hm? Czy wypowiadam się na temat, na którym nie znam się? A co z innymi? Od kiedy to tzw. Srebrna Biblia, to kronika, a nie wątpliwe źródła bardzo wątpliwego języka? No i kto jest to niekonsekwentny?

     • Panie Tanator – jakże nie prawdziwe.
      Od kiedy daje sie Laury podbijanym – Chrobry był Władem Północny, Otto bał się, że pokusi się o dawne ziemie współplemieńców, więc za namową biskupów niemieckich uknuł sprytny plan. Stawię się u niego, namaszcze z woli boga go na Cesarza!!! i puszczę aby tłukł prawoSławnych.
      Czyż to nie genialny plan. Bolek weźmie sobie swoich Wojów na wschód, a ja otrzymam posiłki z zachodu to umocnię granice zachodnie, przy okazji może wielu spadkobierców owych ziem po Łabę nie wróci. Co zrobili żołnierze OMC zakonu krzyżackiego na rozkaz biskupów katolickich niepolskojęzycznych pod Kaliszem i Poznaniem, gdy chłopi się zbuntowali?!!! Prosze poszukać.
      Stara metoda – Panie Tanator Cat o licius. Polityka a nie zbawienie. Gliniane nogi już pękają.
      Proszę się nie obruszać za mocno – nadal Pan jest dumnym Polakiem, czy tylko języcznikiem. No chyba, że Pana zdaniem Polska to tylko katolicka – czyli nijaka!!!

  • @IZA
   Twoje odkrycie „Latopisu popa Duklanina” zasługuje na wielkie uznanie. Chwała Ci za to. Już w pierwszym zdaniu latopisu czytamy że Goci to po łacinie Sclavorum: „Proszony przez was, umiłowani bracia w Chrystusie i czcigodne duchowieństwo świętej metropolitalnej siedziby Kościoła duklańskiego, a także wielu starszych2, w szczególności zaś młodzieńców naszego miasta3, którzy, jak to jest w zwyczaju młodych, nie zadowalają się tylko samym słuchaniem lub czytaniem, lecz zaprawiają się także w ćwiczeniach wojskowych, „Księgę o Gotach”, która po łacinie zwie się „Regnum Sclavorum”4(4.W łac. oryginale: „Libellum Gothorum”, quod latine „Sclavorum” dicitur „regnum”. ) gdzie odnotowane są wszystkie wydarzenia i wojny, przetłumaczyłem z języka słowiańskiego na łacinę.5
   Jednak, to znalezione przez Ciebie zdanie: „Oba narody, to jest Goci, będący Słowianami, i Bułgarzy, z racji, że mieli wspólny język i dlatego iż byli poganami, zaczęli się wzajemnie miłować.”, jest jednoznacznym „postawieniem kropki nad i” w naszej dyskusji. Moje gratulacje.

   • „Jakie jeszcze gockie imiona zachowały się w starych kronikach można sprawdzić w latopisie Popa Duklanina. Przedstawia on dzieje ogólnosłowiańskiej dynastii Svevladiciów, wywodzącej się od króla gockiego Svevlada: „Wyszedł oto z północnych stron naród, który nosił nazwę Gotów, lud dziki i nieujarzmiony, który miał trzech książąt i braci, synów króla Svevlada; imiona ich były: pierwszy Brus, drugi Totila, trzeci Ostroil”. Znaczenia Swewłada bliżej nie trzeba chyba Polakom wyjaśniać. Brus to dość popularne nazwisko, które występuje np. w wersji Brusikiewicz lub miejscowości Brusy. Totila zaś to z litewska brzmiący bałtosłowiański Totiłła (jak Awiłło czy Jagiełło). Natomiast Ostroił może pochodzić od ostrów, podobnie jak Ostrogoci (Goci z wyspy/wyspiarscy).” – to z naszego wcześniejszego wpisu: http://rudaweb.pl/index.php/2017/03/24/goci-narod-na-krolewskie-zamowienie/

    • Wszechwład – mam dziwne odczucia. Borusowie, Prusowie – to synowie ludów B’haratu, trzeci Ostroil – to raczej plemiona stepowe- ostrokrzew i olej był cenny towarem – gdyż na wszelkie rany otwarte, zmiażdżenia, a nawet morową wodę był dobry.
     Wszak znów Północ RudaWeb!
     Było wiadomo, że Mocarze po przyjściu jako W’Harowie spotkają się z grupą starej krwi – B’Haratem – BaBilonem-Wawilonem.
     To była tradycja od dziesiątków tysięcy lat uprawiana – stąd podobna symbolika i znaczenia bogów SlowYan, Ilaryjczyków, Toharów, Sumeryjczyków, Hindusów, Indian obu Ameryk, Polinezyjczyków, – gdy Północ skuła Marzanna – wiele wody obyło w Oceanach, to pozwoliło na wędrówkę ludów. szybka asymilacja o jeden z Darów cnot DEW, jeszcze przed powstaniem B’Haratu.
     Trudno to wszystko ująć w ryzach czasowych – czemu -do dzisiaj w Puszczy Amazońskiej żyją plemiona które nie widziały Białego Człowieka i jego techniki!!!! Wiesz co mam na mysli – czas nie jest zgodny z postępem – gdyż jest względny nawet na ziemi.

  • @Iza
   Latopis popa Duklanina jest tekstem XII wiecznym i warto mieć to na uwadze przy ocenie jego wiarygodności do opisanych w nim wydarzeń sprzed kilkuset lat. Inaczej, używając Pani retoryki, wyjdzie „pitolenie” bez sensu.

   • @Iza
    Tanator zapomniał o tym, że nie wierzga się przeciw ościeniowi…
    Bo jeśli Latopis popa Duklanina jest rzeczywiście „pitoleniem” bez sensu, to czym jest pierwsza polska „Kronika i czyny książąt czyli władców polskich”, czyli Cronica et gesta ducum sive principum Polonorum), spisana po łacinie przez ANONIMOWEGO autora, też w XII wieku? Pitoleniem bez sensu do kwadratu?

    • @Stachnick
     Mam wrażenie, że nie zrozumiał Pan kontekstu.
     Porównywanie obu kronik jest mało sensowne. Kronika tzw. Galla (nb. Anonimem mimo ustaleń prof. Jasińskiego jest tylko dla nas, nie był nim dla osób sobie współczesnych) obejmuje okres od ok. IX w. do początków XII w. przy czym dzieje do Bolesława Chrobrego zostały opisane w sposób niezmiernie skrótowy. Tak naprawdę kronika opisuje ok.110 lat panowania Piastów, czyli okres możliwy do odtworzenia zarówno w oparciu o pamięć świadków wydarzeń, tradycję ustną oraz zapisy rocznikarskie. Natomiast Latopis (nb. jego autor też jest postacią anonimową) to dzieje legendarnej ogólnosłowiańskiej dynastii Svevladiciów od końca V w. do pierwszej połowy XII w. przy czym okres od V w. do początków XI w. to aż 27 z 47 rozdziałów. Logicznym wydaje się zadanie pytania skąd XII wieczny autor czerpał wiedzę o wydarzeniach sprzed kilkuset lat (bo przecież nie z pamięci) oraz zachowanie krytycyzmu do tego co w odniesieniu do tego okresu napisał. Pitoleniem bez sensu jest dla mnie wpadanie w zachwyt i przyjmowanie każdego zdania Popa Duklanina o Gotach jako prawdy objawionej.

     • To jak nazwać stek prawd objawionych w NT.
      Widocznie korzystał z tych samych źródeł spisanych w formie klucza czasu!!!

     • @Tanator
      Mam nieodparte wrażenie, że ma Pan problem ze zrozumieniem czytanego tekstu. Zadam więc Panu jedno proste pytanie. Kiedy pop Duklanin napisał następujące słowa – „„Księgę o Gotach”, która po łacinie zwie się „Regnum Sclavorum” gdzie odnotowane są wszystkie wydarzenia i wojny, przetłumaczyłem z języka słowiańskiego na łacinę.”. Uprzejmie proszę o prostą odpowiedź. Najlepiej jednozdaniową. Pozdrawiam.

     • @Tanator
      Dziękuję za odpowiedź. Prawdopodobnie między 1143 a 1154 r. to prawie dokładnie połowa XII wieku. Oznacza to, że anonimowy autor latopisu pisząc te słowa „„Księgę o Gotach”, która po łacinie zwie się „Regnum Sclavorum” gdzie odnotowane są wszystkie wydarzenia i wojny, przetłumaczyłem z języka słowiańskiego na łacinę.” dawał świadectwo, że w tamtym czasie, wśród Słowian Południowych żywe było przekonanie o tym, że są potomkami Gotów czyli Słowian. Wśród Słowian Południowych świadomość, że są potomkami Gotów czyli Słowian – czy wręcz potomkami Gotów czyli Polaków – utrzymywała się bardzo długo. Świadczą o tym inne zapisy kronikarskie, jak choćby „pewien ustęp z Żywotu św. Sawy Teodozjusza Chilandarskiego, który może być w tym kontekście różnorodnie interpretowany49. Strez, planując wyprawić się przeciwko Stefanowi, „pojednał się z Grekami  i połączył ze swoimi Gotami – zebrał z obu [narodów] niezliczone mnóstwo ludzi”50. Być może wymienieni w tekście Grecy i Goci (tj. Bułgarzy) reprezentują Epir51 i carstwo bułgarskie, ale równie uzasadnione jest stanowisko, że mowa tu o poddanych  władcy Proseku obu narodowości. Wskazywał by na to zaimek „swoi” odnoszący się  do Gotów/Bułgarów i druga część cytatu kojarząca się raczej z zaciągiem niż wzywaniem posiłków z obcych państw.”
      http://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/viewFile/1939/1900
      O tym, że Goci pochodzą z Polski twierdził w swej Historii Salonitana trzynastowieczny chorwacki historyk, Tomasz Archidiakon ze Splitu. Pisał on, „że z „polskich stron” przybył lud zwany Lingones złożony z 7 lub 8 rodów, które opanowały kraj Curetia[2], zmieszały się z autochtonami i przybrały nową nazwę Chorwatów. Autor podaje też, że „Goci” (Słowianie) przybyli z Polski lub Czech (Gothorum tempore, qui Totila duce de partibus Teutonie et Polonie exierunt, dicitur Salona fuisse destructa […] Uenerant de partibus Polonie, qui Lingones appellatur, cum Totilla septem uel octo tribus nobilium […] Gothi a pluribus dicebantur, et nichilominus Sclavi, secundum proprietatem nominis eorum, qui de Polonia seu Boemia uenerant).” https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Archidiakon
      Tak, Panie Tanator choć historię piszą zwycięzcy to oprócz tzw. „prawdy historycznej” istnieje coś takiego jak świadomość posiadania własnych korzeni, świadomość własnego pochodzenia. Najdłużej taką świadomość przechowali i nam przekazali, potomkowie Gotów czyli Polaków, nasi bracia, Słowianie Południowi. Chwała im za to Panie Tanator.
      Pozdrawiam przyjaźnie.

     • @Tanator
      Latopis zapewne opierał się na przekazywanych z pokolenia na pokolenie historiach rodów co było tradycją do czasu wybicia polskiej szlachty przez sowietów i hitlerowców. Jeśli powstawały latopisy to znaczy że wcześniej też istniały sposoby utrwalania dziejów, powiedzenie o wołowej skórze nie powstało przez przypadek, a czymże jest klasyczny pergamin tzw.Biblii Gockiej? Dziejopisarze nie żyli w próżni lecz w określonym obszarze kulturowym i jak dowodzą badania genetyczne w ciągłości antropologicznej. No ale co ja się tam znam…

     • @Korwinista
      Nie wiem na czym Pan się zna a na czym nie. Może Pan wierzyć, że źródłem wiedzy dla autora Latopisu była tradycja ustna. Ja natomiast nie wierzę, aby akurat w Latopisie ujęto nieskażoną upływem czasu, wiarygodną tradycję ustną o czasach sprzed ponad 500 lat. Po prostu. Gdyby zaś ta tradycja była wcześniej spisana to z pewnością coś by się do naszych czasów zachowało, a wcześniejszych zapisów tożsamych z narracją Latopisu brak.

 16. Tu ciekawostka o „rzetelności i wiarygodności” prac naukowych i tych, którzy je publikują, to tak na pożegnanie wątku o szerokiej karcie ze Spiry, datowaniu radiowęglowym, itd… 🙂

  beka
  hehe

  ron
  Tylko że to nie są na pewno „prawdziwe” czasopisma naukowe, tylko takie podszywąjące się pod nie. Prawdziwe, znane, np. z tzw. listy filadelfijskiej — w tych ciężko cokolwiek opublikować, prace są recenzowane przed tym przez innych naukowców, prace muszą być naprawdę dobre i nie przyjmuje ich „tak po prostu” redakcja. Zresztą w artykule jest wyraźnie napisane – publikacja w takim „nibyczasopiśmie” w ogóle nie liczy się do dorobku naukowego.

  Ja
  Prawda, a raczej pół prawdy. „Recenzje” w tzw. uznanych czasopismach są czasem tak absurdalne, że widać jak na dłoni, że pisali je analfabeci, którzy nawet nie przeczytali artykułu, nie mówiąc nawet o zrozumieniu. W takich czasopismach opłata wynosi nie 350-500 dolarów, ale 3000-5000 dolarów, ale wtedy mówi się, że to świadczy o wysokim prestiżu czasopisma. Oszuści i złodzieje są tu i tu, tylko skala jest inna.

  https://tech.wp.pl/opisal-wymyslone-organizmy-prace-naukowa-opublikowalo-kilka-czasopism-6148418098264193a

  GRZEGORZ BURTAN 3h temu

  Opisał wymyślone organizmy. Pracę „naukową” opublikowało kilka czasopism

  Moc jest silna w tym autorze. Bloger postanowił wysłać swój artykuł do kilku periodyków naukowych. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że praca opisywała midichloriany – wrażliwe na Moc mikroorganizmy, znane z „Gwiezdnych wojen”. Efekt? Cztery czasopisma wyraziły chęć publikacji owych „badań”.

  Cała akcja nie była tylko aktem bezmyślnego trollingu. Autor, Neuroskeptic, chciał naświetlić problem tak zwanych drapieżnych czasopism. To wydawnictwa, które kuszą naukowców możliwością publikacji na swoich łamach. Wiąże się to z prestiżem, dodatkowymi cytowaniami oraz często jest istotne z perspektywy kariery akademickiej. Warunek jest jeden: za publikację autor musi zapłacić. Później okazuje się, że czasopismo nie znajduje się na liście periodyków, gdzie publikacja ma wymierne efekty w postaci np. dodatkowych punktów do doktoratu. Sama praca zaś nie jest recenzowana przez innych naukowców. Magazyny po prostu podszywają się pod znane wydawnictwa, aby pobierać opłaty od badaczy.

  Nie wolno wierzyć we wszystko, co przeczytamy

  Neuroskpetic wysłał więc swoją pracę, napisaną pod nazwiskiem Lucas McGeorge, do dziewięciu periodyków. Bloger określił ją mianem parodii, co nie powinno nikogo dziwić. Podstawą artykułu była notka z Wikipedii dotycząca mitochondriów. Neuroskeptic podmienił je na słowo midichloriany, uzyskując w ten sposób kręgosłup swojej pracy. W dalszej części opisał, że dzięki nim ludzie są wrażliwi na Moc, a ich brak może skutkować uszkodzeniem mózgu, powodując na przykład autyzm. Udało mu się nawet przemycić fragment monologu o tragedii Dartha Plagueisa z „Zemsty Sithów”.

  https://youtu.be/05dT34hGRdg

  W efekcie cztery czasopisma zaakceptowały artykuł. Na oszustwo dał się nabrać „The American Journal of Medical and Biological Research”, który zażądał 360 dolarów. Natomiast „International Journal of Molecular Biology: Open Access”, „Austin Journal of Pharmacology and Therapeutics”, „American Research Journal of Biosciences” opublikowały artykuł bez dodatkowych opłat.

  Podobną akcję przeprowadzili ostatnio polscy naukowcy. Stworzyli oni fikcyjną naukowiec, Annę Olgę Szust (Annę O. Szust). Wymyślone od podstaw CV przesłano później do czasopism naukowych. Niektóre zaproponowały jej pracę jako redaktor naczelnej. Co ciekawe, twórcy „badaczki” zauważyli, że Annę Szust wpisywano do zespołu czasopism, do których nie aplikowała. O poziomie tego typu wydawnictw trudno zatem powiedzieć cokolwiek dobrego.

 17. Skribho, zarobiony byłem, a i chciałem skończyć ten artykuł przed wakacjami. W naszej dyskusji doszliśmy do punktu, w którym jeden drugiego nie był w stanie przekonać, dlatego odpuściłem… szkoda mi było czasu, po prostu.

 18. Zygmunt III Waza— Z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, a także dziedziczny król Szwedów, Gotów i Wandalów, tytuł królewski do ziem Gotów i Wandalów nie był abstrakcyjny jak uważaja dzisiaj niektórzy. Skoro taki był były tez ziemie i Gotów i Wandalów i tak to wówczas traktowano. Zatem czy ziemie W.K. Litewskiego to ziemie Gotów a Małopolska ziemie Wiślan to Wandalia?

  • Nie. „Dei Gratia …, Gothorum et Vandalorum Rex” to tradycyjny tytuł władców Szwecji, którego początki sięgają XIII w. (gotorum rex) oraz władców Danii (od ok. XIV w.). W Polsce używali go tylko królowie z dynastii Wazów, którzy rościli sobie pretensje do tronu szwedzkiego.

   • Zgadza się.
    Magnus III Ladulås (Ladislai?) – pierwszy król szwedzki, który używał tytułu King of the Goths. Rok 1278.
    Epitaphium Chabri Boleslai – „Regni Sclavorum Gottorum sue Polonorum”

    • Magnus III Ladulås (Ladislai? –
     władysław – lada slaw – to słowiańskie imię, odnosi się do bóstw słowiańskich a nie germańskich, czy nordyckich.
     Zazwyczaj germanie tytyłowali się Yensen Ericson – co oznaczało – Jasny syn Eryka.
     Odgermańskość uzyskujemy dopiero wtórnie w nadawaniu nazwisk polskim żydom przez zaborców pruskich – tam po raz pierwszy wyznawcy Yudy otrzymują nazwiska np.Hausmecher – co oznaczał Mosze Majordomus – czyli zazwyczaj wykonywany zawód. To co Lechici mieli od chwili powstania Związku Lugijskiego – gdzie szczepy plemion przyjmowały nazwiska od Ojca wykonującego prace, zawód, rzemiosło – w tradycji kobieta przejmowała nazwiska swego meża – chyba, że byly one Szczytne – to łączono Bielska-Tarnowska, czyli od Grodów!
     Stąd Jakub ibn Ibrahim, chodź powinno być Jakub bin Ibrahim

    • „Ladislai?”
     Niewykluczone. Są dwie teorie. Ladulås jest albo przydomkiem, epitetem szwedzkim, albo zniekształconym imieniem Władysław. Magnus był praprawnukiem Rychezy, córki Bolesława Krzywoustego.

     • Tanator
      Epitaphium Chabri Boleslai – „Regni Sclavorum Gottorum sue Polonorum”
      Czy Chabri Boleslai był też królem Szwecji?

     • Nie. Nie był też królem gockim, cesarzem bizantyjskim, japońskim ani kalifem Bagdadu. A jak wg Pana brzmi tłumaczenie tej inskrypcji i z jakiego czasu ona pochodzi?

     • @Tanator
      Masz zapewne twarde dowody historyczne, że Bolesław Chrobry nie był królem gockim, czy cesarzem… Przedstaw je, proszę. Tylko spróbuj to zrobić bez użycia germańskiej propagandy. Wysoko cenię Twoją wiedzę i erudycję stąd wierzę, że jesteś w stanie je przedstawić. Żeby dodać Ci otuchy do odrzucenia w tym przypadku germańskiej propagandy zachęcę Cię takimi słowy – nie lękaj się, wypłyń na głębię….

     • @Stachnick
      „Masz zapewne twarde dowody historyczne, że Bolesław Chrobry nie był królem gockim, czy cesarzem… Przedstaw je, proszę. Tylko spróbuj to zrobić bez użycia germańskiej propagandy.”
      Jestem pod wrażeniem. Naprawdę. Trafiony, zatopiony. ?Obojętnie co napiszę to zawsze będzie można to nazwać „germańską propagandą” i wrzucić do kosza ?
      Dlaczego nie był cesarzem? Bo nie był. Po prostu. Żadne źródło nawet „Epitaphium Chabri Boleslai” nie tytułuje go cesarzem i nie wspomina o koronacji cesarskiej. Chrobry nie bił też monet z tym tytułem: http://www.denary.com.pl/boleslaw-chrobry-typologia.html . Poza tym koronację cesarską akt o charakterze także sakralnym przeprowadzał albo papież (w Rzymie) albo patriarcha Konstantynopola (tamże). Za taką skuteczną prawnie koronację nie można uznać włożenia diademu cesarskiego na skronie Chrobrego przez Ottona III podczas zjazdu gnieźnieńskiego. Polecam ciekawy artykuł na ten temat T. Jasińskiego http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=167495
      Podobne argumenty przemawiają przeciwko uznaniu Chrobrego królem gockim. Taki tytuł nie zachował się też w tradycji dynastycznej Piastów i następcy Chrobrego też się nim nie posługiwali.

     • „Polskiemu słowu książę odpowiada w innych językach kilka różnych znaczeń. Z pewnym uproszczeniem można wydzielić dwie podstawowe grupy książąt funkcjonujące w językach europejskich, wywodzące się od dwóch łacińskich słów princeps i dux. W języku polskim nie ma jednak rozróżnienia pomiędzy tymi tytułami.” I tak było wtedy, Bolesław Chrobry nazywał się BOLESŁAW CHROBRY, a nie CESARZ CESARSTWA. W boju sławny Chrobry(Wielki, Waleczny). Germański propagandzisto! : )

     • Oj Tanator, Tanator, zachowujesz się niczym prymus z podstawówki, który powtarza wykute na blachę, stare oklepane prawdy…
      Przecież napisałem Ci – wypłyń na głębię… nie lękaj się, wypłyń na głębię. Wygląda na to, że nawet stóp nie zamoczyłeś…
      Kiedy myślałem co odpisać na Twój komentarz, przypomniał mi się sławny tekst pochodzący ze skierowanej do cesarza Ottona III dedykacji, dzieła De rationali et ratione uti („O rozumności i używaniu rozumu”) którą napisał Gebert z Aurillac w 998 roku na życzenie samego Ottona:
      „Moje myśli w tych kwestiach opiszę, aby Italia nie sądziła, że święty pałac oniemiał, i aby nie sama tylko Grecja chełpiła się cesarską filozofią i rzymską potęgą. Nasze, nasze jest Imperium Rzymskie. Siły swe dają: obfitująca w owoce Italia, obfitujące w wojowników Galia i Germania, nasze są też potężne królestwa Scytów. Nasz jesteś ty, cezarze, władco Rzymian, auguście, który, zrodzony z najszlachetniejszej krwi Greków, panujesz nad nimi mocą władzy, rozkazujesz Rzymianom mocą dziedzicznego prawa, a jednych i drugich przewyższasz geniuszem i wymową.”
      Tobie na pewno nie trzeba uświadamiać jakim wybitnym umysłem był Gebert. Przyznasz, że na pewno znał się też na geografii. Skoro tak, to dlaczego nie wymienił Sklawinii tylko napisał ” nasze są też potężne królestwa Scytów? Myślę, że bardzo dobrze wiedział o tym co napisał. Potężne królestwa Scytów to wg. arcybiskupa i przyszłego papieża, określenie całej Słowiańszczyzny – Sklavinii, której najpotężniejszym władcą był Bolesław Chrobry. Czyli, możemy śmiało wnioskować za Gebertem, że Bolesław Chrobry był władcą takiego królestwa Scytów.
      A Scyci to przecież Goci… Właśnie czytam „Historię Gocką czyli Scytyjska Europa”, której lekturę niedawno mi poleciłeś.
      Czyli, co Panie Tanator? Dzięki Gebertowi z Aurillac uprawnionym może być stwierdzenie, że Bolesław Chrobry to Regni Sclavorum, Gottorum sue Polonorum? Czy jednak pójdzie Pan w zaparte i nadal będzie twierdził, że nie?
      Jeszcze jedno mi przychodzi do głowy. Kiedy sobie uświadomimy – zgodnie z zapisem Geberta – zasięg terytorialny wymienionych krain cesarstwa ottońskiego to zrozumiemy jak potężna była Scytia. Gebertowa Gallia to księstwo Lotaryngii, leżące między Mozą a Renem, Germania to twór składający się z Bawarii, Szwabii, Turyngii, Saksonii i Frankonii i na dodatek Italia… Gebertowa Scytia czyli Słowiańszczyzna rozciągała się od Łaby i Soławy na zachodzie po Kijów na wschodzie, czy nawet dalej aż do, jak Kadłubek pisał „zapartyjskich krain”.
      Z takiej perspektywy patrząc na zjazd Gnieźnieński możemy zobaczyć o co tak naprawdę toczyła się gra. Cesarzątko Otton III, władca kadłubowego cesarstwa, przybywa do Kagana Scytów czyli Gotów z uprzejmą prośbą o uznanie, bo cesarz rzymski w Bizancjum go nie uznawał.
      To tyle, Panie Tanator… na razie…

     • @Stachnick
      Szczerze Panu zazdroszczę nieposkromionej fantazji. Potrafi Pan, podobnie jak pan Web, na podstawie połowy zdania literackiego tekstu zbudować wielopiętrową konstrukcję. Ale każdy wizjoner potrzebuje księgowego, który będzie pilnował czy lewa strona zgadza się z prawą. Dlatego też pozostańmy przy swoich rolach: Pan wypływa na głębię, a ja pozostanę księgowym.?
      Jak rozumiem literacką dedykację dla Ottona III Geberta z Aurillac z 998 roku potraktował Pan jak zapis kronikarski i wywiódł z niej istnienie potężnej Scytii z władającym nią Bolesławem Chrobrym. Konkludując uznał Pan że w roku 1000 „Cesarzątko Otton III, władca kadłubowego cesarstwa, przybywa do Kagana Scytów czyli Gotów z uprzejmą prośbą o uznanie, bo cesarz rzymski w Bizancjum go nie uznawał.”
      Śmiała koncepcja, tylko mi, księgowemu nie spina się lewa strona z prawą. No bo jeśli w roku 998 roku znający się, wg Pana, na rzeczy Gebert pisze „nasze są też potężne królestwa Scytów” to dokładnie wskazuje kto jest szefem (Otton III) a kto podwładnym (królowie Scytów), dlatego też dwa lata później proporcje muszą być inne. Mamy cesarza i kaganiątko, a nie odwrotnie.
      Poza tym w 998 roku Chrobry nie mógł być jak Pan chce Kaganem Wielkiej Scytii. Na południu ograniczały go Czechy i Węgry, a na wchodzie silna w tamtym czasie i niekoniecznie nam przyjazna Ruś Kijowska Włodzimierza Wielkiego skoligaconego z cesarstwem bizantyjskim. W tamtych latach te krainy nie były Bolesławowi podporządkowane.
      Dlatego też nie traktowałbym tekstu Geberta dosłownie, zwłaszcza że Pana tłumaczenie („nasze są też potężne królestwa Scytów”) jest trochę podrasowane, dosłowne tłumaczenie brzmi raczej tak „(i, też) nie brakuje nam potężnych królestw Scytów”.
      Jeżeli uważa pan, że Chrobry był królem Gotów to proszę ich umiejscowić. Europa średniowieczna to nie lechickie uniwersum, gdzie nie obowiązuje chronologia, genealogia i geografia.
      Pozdrawiam serdecznie.?

     • Witam Panie Tanator – z pokorą Pallatyna stwierdza Pan fakty łacińskie jako objawione i prawdziwe, nie są, i nigdy nie były.
      Wystarczy spojrzeć na symbolikę Władów – Otton – chciałbyć zwierzchnikiem Slowian, lecz mu nie wyszło, gdyż z drugiej strony działał skrytobójczy brat z Bizancjum. Pytanie co się wydarzyło, że Lechistan popadł w głębokie tarapaty polityczne ( pomijam zasługi pustynnego grzyba) – jedyne potezny kataklizm mógł rozbić jedność, a HANSIN zrobił swoje – deprecjonując prawa ŁADA i Rodu. Życzę miłego snu, juz niedługo pryśnie mit Zbawiciela Chrystusa, i jego karawany, nie żebym Wam źle życzył – poprostu to czego nigdy nie było, nie będzie juz istnieć. Jako cżłowiek może ktoś istniał co zwał się emanuel, yoshua, jeshu, – ile ma tam jeszcze imion, – możecie skompilowac czas, skonstruować szkielety historyczne, na marne to wszystko. Życze Pomyslności, co złego to nie Tur -boLechici.

     • @Tanator
      Dziękuję za uznanie dla mojej „nieposkromionej fantazji”.:) To miłe z Pana strony. W związku z Pana komentarzem mam kilka pytań. Oto one: Jaki jest Pana stosunek do Geberta z Aurillac, późniejszego papieża Sylwestra II? Czy zawarte przez Geberta w dedykacji informacje są wg. Pana konfabulacją czy tez nie? Jeśli tak, to jakie to są zmyślenia, na czym polegają? Jeśli nie, to czego konkretnie dotyczą te informacje?
      To tyle pytań na teraz. Pragnę jeszcze podziękować Panu za prawidłowe przetłumaczenie słów: „nec Scithae desunt nobis fortissimo regna” jako: „(i, też) nie brakuje nam potężnych królestw Scytów”. Sam miałem wątpliwości co do właściwego tłumaczenia tego fragmentu. Pozdrawiam również serdecznie.

     • Tanatorze! Tanatorze! Dlaczego Pan milczy? Dlaczego Pan nie odpowiada na zadane pytania? Proszę się nie lękać. Wiemy na pewno od 1648 roku – kiedy to z polecenia papieża otwarto grobowiec Sylwestra II – że nie ma w nim żadnych saraceńskich demonów ani innych diabelskich duchów.;) A może doznał Pan coś na kształt Olśnienia i odebrało Panu mowę? Tak czy siak, przypominam te pytania:
      1) Jaki jest Pana stosunek do Gerberta z Aurillac, późniejszego papieża Sylwestra II?
      2) Czy zawarte przez Gerberta w dedykacji informacje są wg. Pana konfabulacją czy tez nie?
      3) Jeśli tak, to jakie to są zmyślenia, na czym polegają?
      4)Jeśli nie, to czego konkretnie dotyczą te informacje?
      Pozostając w oczekiwaniu na odpowiedź, pozdrawiam serdecznie.

     • @Stachnick
      Przepraszam za zwłokę, ale nie samym internetem człowiek żyje?.
      Ad. 1) Geberta z Aurillac bardzo cenię. Był to prawdopodobnie najwybitniejszy umysł swoich czasów.
      Ad. 2), 3) i 4). Nie sądzę aby w dedykacji Gebert zmyślał. Raczej „podrasował” rzeczywistość. Nie można zapominać, że dedykacja służyła uwzniośleniu, wywyższeniu cesarza Zachodu aby nie czuł się gorszy od konkurenta ze Wschodu. Stąd też Gebert ubarwił pewne fakty. Istotne jest również to, że rok 998 był trudnym rokiem dla 18-letniego cesarza. Dopiero co zakończył ciężkie walki ze Słowianami połabskimi i musiał wyruszać na ekspedycję karną do Włoch aby przywrócić na tron papieski Grzegorza V. Być może ta barwna, kunsztowna dedykacja była też formą duchowego wsparcia dla młodego cesarza w trudnym dla niego czasie. Zwrot „królestwa Scytów” jest dla mnie właśnie takim literackim przerysowaniem. Trudno przypuszczać aby tak wykształcony człowiek jak Gebert nie wiedział, że formalnie w tym czasie żadne sąsiadujące z cesarstwem słowiańskie terytorium nie było królestwem (regnum). Czy ta informacja świadczy o uzależnieniu Słowian od cesarstwa? Zależy jak rozumieć dosłowne tłumaczenie tekstu „nie brakuje nam królestw…”. Albo nie brakuje nam bo mamy inne krainy (Galię, Italię itp.) i tych nam nie potrzeba. Albo nie brakuje nam bo są nam podporządkowane. Która bramkę Pan wybiera??

     • Coś podobnego? Tanator – samozwańczy księgowy bloga zaczyna uprawiać kreatywną rachunkowość, czy wręcz fantazjuje. Bezwstydnie fantazjuje…
      Wystarczyło zadać kilka pytań żeby poczuć „kunszt literacki” Tanatora. Oto przykład jego pokrętnej ekwilibrystki słownej:
      „Zależy jak rozumieć dosłowne tłumaczenie tekstu „nie brakuje nam królestw…”. Albo nie brakuje nam bo mamy inne krainy (Galię, Italię itp.) i tych nam nie potrzeba. Albo nie brakuje nam bo są nam podporządkowane. Która bramkę Pan wybiera?”
      Czy nie ma granicy uczciwości i rzetelności jeśli chodzi o to żeby germańska wersja historii była na wierzchu.
      Pan Tanator posługuje się również półprawdą gdy pisze, że Otton III „Dopiero co zakończył ciężkie walki ze Słowianami połabskimi”. Rzeczywiście były w tym czasie ciężkie walki z Wieletami ale nie przyniosły one chwały kieszonkowemu Świętemu Cesarstwu Ottona. Wojska cesarskie szły jak burza, od przegranej do przegranej. Oto krótkie zestawienie w tym temacie:
      995 Wielka wyprawa niemiecko – polsko – czeska na Wieletów.
      996 Wieleci atakują Saksonię i podchodzą pod Hildesheim.
      997 11 lipca; Wieleci i Stodoranie przekraczają Łabę i niszczą doszczętnie wielką saską warownię Arenburg; Nieudana wyprawa Niemców na Stodoran; Wieleci najeżdżają północną Saksonię, bitwa pod Bardengau wygrana przez Niemców.
      998 Wieleci niszczą żeński klasztor w Hillersleben, uprowadzają mniszki i rozbijają saską armię.
      To tyle jeśli chodzi o fantazjowanie Tanatora.
      Trzeba w tym miejscu przyznać, że Pan Tanator nie tylko fantazjuje. Wypada również pochwalić Tanatora za to, że zmienił zdanie. Wcześniej napisał „nie traktowałbym tekstu Geberta dosłownie” a teraz Pan Tanator nie sądzi, że Gerbert zmyślał. Nie zmyślał tylko raczej „podrasował” rzeczywistość. Przypomnę, że o tym jak bardzo podrasował ten rachityczny twór jakim było cesarstwo Ottona III, pisałem w komentarzu z 25 lipca. Cytuję: „Gallia to księstwo Lotaryngii, leżące między Mozą a Renem, Germania to twór składający się z Bawarii, Szwabii, Turyngii, Saksonii i Frankonii i na dodatek Italia…”. Gerbert był Francuzem więc dobrze znał prawdziwą Galię – jej wielkość i znaczenie. Wiedział również to, że Germania składa się tak naprawdę z buforowych księstewek wymienionych powyżej. Wreszcie Italia, nie cała lecz tylko jej północna część. Południe Italii było w tamtym czasie, częścią Imperium Rzymskiego ze stolicą w Bizancjum.
      Całą nadzieję Gerbert pokładał w Potężnej Scytii. Stąd sformułowanie „(i, też) nie brakuje nam potężnych królestw Scytów”. Dla mnie to brzmi jak pobożne życzenie pisane z nadzieją, że się ziści… A stąd uprawnione może być wnioskowanie, że Otton był lennikiem Władcy potężnego królestwa Scytów. O którego Władcę chodzi, już pisałem
      Na koniec odniosę się do tych słów napisanych przez Pana Tanatora „Trudno przypuszczać aby tak wykształcony człowiek jak Gebert nie wiedział, że formalnie w tym czasie żadne sąsiadujące z cesarstwem słowiańskie terytorium nie było królestwem (regnum).”.
      Otóż, jeszcze połowie XIV wieku, za panowania Kazimierza Wielkiego wśród Lęchitów żywa była świadomość starożytnych korzeni. W roku 1357 Spicymir Leliwita w wygłoszonej na dworze króla czeskiego Karola IV Luksemburskiego w Pradze mowie politycznej, tak m.in. powiedział: „Wasz cesarz niższym jest od papieża. Składa przed nim przysięgę. Nasz król ma od Boga swoją koronę i miecz swój, a własne prawa i obyczaj przodków przenosi nad wszelkie prawa cesarskie”.
      Gerbert z Aurillac to nie byle kto i prawdopodobnie o tym wiedział Panie Tanator. Gdyby było inaczej nie nazywałby królestw scytyjskich POTĘŻNYMI… Pozdrawiam serdecznie;)

     • @Stachnick
      Cieszę się, że nie wychodzi Pan ze swojej roli i dalej uprawia bajkopisarstwo. ? Ale jak chce Pan ustrzelić księgowego to proszę nie strzelać ślepakami. ? Zarzucanie interlokutorowi półprawd i fantazjowania wymaga wykazania gdzie się mylił, a u Pana z tym cienko. Czekam na konkret.
      Za to ubawiłem się setnie Pana konkluzją „Całą nadzieję Gerbert pokładał w Potężnej Scytii. Stąd sformułowanie „(i, też) nie brakuje nam potężnych królestw Scytów”. Dla mnie to brzmi jak pobożne życzenie pisane z nadzieją, że się ziści… A stąd uprawnione może być wnioskowanie, że Otton był lennikiem Władcy potężnego królestwa Scytów.” Wnioskowanie jest kompletnie nieuprawnione. Proszę przyswoić sobie wiedzę o ustroju lennym w średniowieczu to uniknie Pan takich lapsusów w przyszłości. Jeżeli uroił Pan sobie istnienie w tamtym czasie Władcy potężnego królestwa Scytów to karty na stół. Kto nim był, jakie ziemie wchodziły w skład tego królestwa w 998 roku, jakie były jego granice, jakie terytoria były podporządkowane, kiedy i gdzie nastąpiła koronacja króla. Konkrety Panie Stachnick, a nie mrzonki. I ostatnia rada. Naprawdę proszę nie traktować tekstów literackich jak prawdy objawionej. Dodał Pan 2 do 2 i wyszło Panu 22. Pozdrawiam. ?

     • @Tanator
      Pan mi najwyraźniej schlebia gdy pisze, że uprawiam bajkopisarstwo.;) To nawet miłe jest i kuszące żebym Panu uwierzył. Ale nie dam się nabrać Pańskim słowom i odpowiem Panu – apage, Satanas.:) Panie Tanator, znaj proporcjum, mocium panie…. Gdzie mnie amatorowi do biskupa Wincentego Kadłubka, który według takich jak Pan „historyków” napisał Polskie Dzieje Bajeczne. Albo jak można mnie porównywać jako bajkopisarza z księdzem – kapelanem elearów, Wojciechem Dębołęckim który popełnił był „Wywod iedynowłasnego panstwa swiata, w ktorym pokazuie X. Woyciech Debolecki […], ze nastarodawnieysze w Europie Krolestwo Polskie, lvbo Scythyckie…”. Dębołęcki przynajmniej miał dostęp do materiałów Archiwum Watykańskiego…
      W związku z tym, że w naszej dyskusji domagamy się – ja od Pana a Pan ode mnie – twardych dowodów na poparcie swoich tez, mam dla Pana propozycję nie do odrzucenia. Proszę uprzejmie, żeby Pan użył swoich wpływów i załatwił nam dostęp do dokumentów znajdujących się w Archiwum Watykańskim. W końcu ktoś musi to załatwić. Mam przeczucie, że to będzie Pan. Zatem do dzieła, Panie Tanator. Trzymam kciuki za powodzenie tego zbożnego celu. Proszę dać nam znać jak Pan będzie już coś wiedział. Pozdrawiam przyjaźnie.

     • „W źródłach z X wieku „syn Jakuba opowiedział: Kraje Słowian rozciągają się od Morza Syryjskiego (Śródziemnego) aż do oceanu na Północy. *Ludzie ze środka (Północy) zajmują jednak te same ziemie i żyją do dziś dnia pomiędzy nimi. Oni dzielą się na wiele różnych szczepów (adżnas). We wcześniejszych czasach byli oni zjednoczeni przez jednego króla, który zwał się Mâchâ. Pochodził on ze szczepu który zwał się Welînbâbâ, i ten szczep urósł w powagę dzięki niemu. Wtedy nastał podział między nimi i ich państwo updało. Ich szczepy się podzieliły i z każdego plemienia przyszedł do władzy jeden Król. W ten czas mają oni czterech królów: król Bułgarów, Bûîslâw (Bolesław), król (Frâga) (Pragi), Czech i Krakowa, Mescheqqo (Mieszko), król Północy i Nâqûn (Nakon) na samym Zachodzie.”
      Ten Macha, to od Szach Mata, a Welinbaba od zwykłego wpierdolu, pogromu. Po gromie zostają tylko zgliszcza, ogień i popiół.

    • //Regni Sclavorum Gottorumi suej Polonorum // Mediewistka Brygida Kurbis ,to zdanie przetłumaczyła :- //królestwo Słowian, Jaćwingów a także Polan // czyli pojawia się „pole ” do interpretacji określenia „Gottorumi” , t zn czy przyjęcie tłumaczenia na „Jaćwingowie ” jest tu dopuszczalne albo nie ?przy czym trzeba tu pamiętać ,że Jaćwingowie nie byli Słowianami ale za to ludem odważnym i walecznym i , to wg mnie jest tu kluczowe bo generalnie chodzi o podkreślenie tego kim zarządzał Bolesław Chrobry , t zn nie tylko ludami słowiańskimi , skoro samych Gotów już od dawna nie było ale legendy o nich jak najbardziej , to autor epitafium zwyczajnie je wykorzystał

     • Świetnie Smyxx ! Jesteś rozbrajająco przewidywalny jak na TurboGermanina przystało;). Dla Ciebie znowu „pojawia się „pole ” do interpretacji określenia „Gottorumi” … A wszystko zgodnie z żelazną zasadą lingwistyki, że zawsze należy ignorować rdzeń słowiański. Niemieckie zawsze ma być zawsze na wierzchu a jak nie to jaćwieskie.Tak trzymać Smyxx i dąć teraz w tę jaćwieską trąbkę.

     • @Skribha
      A Pan ma jakąś własną teorię odnośnie karty ze Spiry, czy tylko chce zanudzać wesołkowatymi komentarzami i linkami do własnych wpisów ?

     • Zauważam, że Pan, dziadku Tanatorze ma luki w pamięci. Bo pańskie „W Polsce używali go tylko królowie z dynastii Wazów” nie jest prawdą. Zapomniał Pan o Chabri Boleslai, gdzie jak wół stoi Regni Gottorum. A żył Boleslai kilkaset lat wcześniej niż pierwszy używający tego tytułu władca Szwedów, czyli Magnus III Ladislai.
      Czy jego imię wg tłumaczki mediewistki to Władysław III Mocny?
      I czy pani Brygida Gotlandię tłumaczyła Jaćwiląd?

     • LIPIEC 23, 2017 TANATOR
      @Skribha A Pan ma jakąś własną teorię odnośnie karty ze Spiry, czy tylko chce zanudzać wesołkowatymi komentarzami i linkami do własnych wpisów ? (…)

      A ty masz w ogóle na to jakiś pomysł, hm? Ja myślę, że było tak:

      1. To jest ta jedna jedyna prawdziwa karta z tego oryginalnego tłumaczenia Wulfilli, która przetrwała w tym klasztorze w Spirze od jej napisania przez samego Wulfillę… 😉

      2. Ta reszta w Uppsali to albo przycięte inne oryginalne kartki, tak żeby pasowały w jedyną dostępna wtedy okładkę… albo… no nie wiem… kolejne nieudolne fałszerstwo? 🙂

      Ech człowieku, zamiast ratować i tak już śmierdzącego trupem smarka, lepiej zajmij się odpowiadaniem innym bo widać, że robisz bokami… a wtedy… no z jakim innym allo-allo będzie można tu ucinać sobie tak przemiłe pogaduszki? 🙂

     • @Jasiu
      Drogi wnuczku. Zanim zaczniesz kopać dziadka Tanatora po kostkach odrób zadanie domowe. Czyli podaj tłumaczenie inskrypcji i jej datowanie. To po pierwsze. Po drugie być może mam kłopoty z pamięcią ale potrafię, w przeciwieństwie do Ciebie, czytać ze zrozumieniem. Zdanie „w Polsce używali go tylko królowie z dynastii Wazów…” jest prawdziwe, gdyż tylko ci królowie za swojego życia tytułowali się królami Gotów i Wandalów więc UŻYWALI tego tytułu. Żaden znany mi władca Polski w okresie swojego panowania nie UŻYWAŁ tej tytulatury. Jak wnuczku Jasiu masz inne informacje to chętnie przeczytam.

     • Szacowny dziadku Tanatore. Zgadza sie. Boleslai nie nadużywał z tytułami. Jemu użyto. Króla Sklavinów i Gotów.
      Co to zmienia?
      Są wakacje.

     • Drogi wnuczki.
      Co to zmienia? Hm…?
      To jest mniej więcej tak jakby na moim grobie co najmniej 100 lat po mojej śmierci ktoś napisał że byłem Prezydentem RP, mimo że śladu by o tym nie było w źródłach. Wiarygodne?
      Wakacje nie zwalniają od myślenia. ?

   • To to nawet ja wiem… Będę niedługo w Poznaniu i Gnieźnie to porobię zdjęcia, jak mi pozwolą… Przy okazji… Miło, że zmartwychwstałeś,.. ale chyba już tego żałujesz, co nie? 🙂

    • @skribha
     Byłoby dobrze gdybyś sam wreszcie coś konkretnego napisał , a najlepiej gdybyś tu nam wyjaśnił co znaczy po polsku użyty w zdaniu
     //jah gasaihvandans ïna bedu ei usliþi hindar mar kosu ïze swa liuhtjai liuhaþ ïzwar ïn and wairþja manne ei gasaihvaina ïz wara goda waurstwa jah hauhjai na attan ïzwarana þana ïn himina // wyraz ”usliþi” bo w linku , który tu sam wprowadziłeś to słowo w wersji „usliþa” znaczy „paralityk” , co za bardzo nie wpisuje się w tłumaczenie , które wprowadziło cię w zachwyt , t zn to z udziałem pani Wandy , a zakładać się , to najlepiej w zakładzie zamkniętym , tam masz szansę zostać nawet Bogiem

     • @stachnick
      To czy pojęcie „Gottotumi”będzie przetłumaczone na Goci czy jakikolwiek inny termin nie ma generalnie żadnego znaczenia bo zostało tu użyte jedynie dla zwiększenia prestiżu samego króla Bolesława , poza tym, nikt dokładnie nie wie kiedy to epitafium wykonano , zabawny jest ten Twój zarzut o ignorancję „słowiańskich rdzeni” z jednoczesnym promowaniem germańskich bo ja o tym nic nie wiem ,mnie tam jest wszystko jedno jakiej narodowości są rdzenie wyrazów 🙂 a już na pewno nigdzie i nigdy nie gloryfikowałem „germańskich żywiołów” , z tej prostej przyczyny bo są mi kulturowo obce , a jeszcze wracając do tych „rdzeni” , to dla kogoś , kto przyjmuje ,że pierwszym językiem ludzi był jakiś tam prasłowiański , to na siłę w każdym wyrazie może go sobie znaleźć , mnie wystarczy współczesne korzystanie i nie kaleczenie języka polskiego , do czego serdecznie zachęcam wszystkich , dla których Polska jest Ojczyzną

     • „@skribha Byłoby dobrze gdybyś sam wreszcie coś konkretnego napisał , a najlepiej gdybyś tu nam wyjaśnił (…)

      Ulala… Co rozkażesz moja pani… Mam cię może jeszcze w dolne plecki posmyrać i do snu utulić kołysanką jaką?

     • SMYXX o la la la – wiesz co to żdżadło?!!! Mamy Polaka bez korzeni, czyli namaszczony uslipi – ślepy, ślepia – sleep – śpać – uśpiona – jak ktoś śpi – to nie jest bezwładny na ciele – cżłowiek dotknięty paraliżem to wtórne określenie – ale człowiek z dowodem watykańskim piszący dobrze po polsku nie oznacza Polaka. Tak jak nie jest nim Gross, Schetyna, Hanka G-W, – pisać i mówić po polsku – to każdy agent musi do perfekcji – a powoływanie się na ten argument demaskuje ciebie jako agenta. Człowieku bez korzeni – pomyśl i poszukaj, skoro tak mocno wierzycie od germańskość wyrazów i słów polskich – jak profesor Bralczyk. NIE BYŁO Ż A D N E G O starogermańskiego od gotz-ckiego – MASA GOTKI – Got- GAT – zbierać i GAdaC – obmyślać, i procedować. I tak dla ciebie ROD – GOD – to bóg- wtórnie w słowie od GOT – God, Gott, Gotz – Gotze – otrzymujesz bożek. Goci byli Słowianami a nie żadnymi Germanami – Kossinowskie brednie wszystkie naukfce powtarzają bo im Berline prace naukofe sponsoruje!!!!!!
      A teraz na rozum, jak tam jeszcze jest – jesli Goci to byli wyznawcy MARY a wywodzą się od Nurów!!!! Masz Marynur – MArynarz – viking – to już wtórna nazwa pierwotnego plemienia Marynarzy – jesli jest się marynarzem i pływa się po morzach – to czego brakuje człowiekowi a bez tego wypadają zęby, brak witaminy C – szkorbut – skoro próbowano zapisywać ich słowa, to skryba słyszał mowe ze spółgłoskami bezwargozebnymi. Spróbuj isć na Mecz GKS K-towice z szalikiem Ruchu Chorzów – i zaspiewaj Ruch Pany – a potem na drugi dzień po wyjściu ze szpitala powiedz łarga mnie boli, o kusf’a nie mam jedynek.

     • Gottotumi – G atta tu ma – Gniazdo Tata tu ma – Bolesław Chrobry Cesarz Północy. Zapis w inskrypcji łacińskiej został skrócony i zmieniony przez biskupów Cesarstwa Zachodniego mianujących siebie spadkobiercami. Okazuje się, że dynastia ludolfingów rosciła sobie prawa do tytułu imperium Związku Lugijskiego, byli Wyrodnymi, jedynie co ich łaczyło to fakt, że znali język jak Ty Smyxx, i potrafili się porozumieć – nie w jakiejś łacinie, ale po staropolsku.
      Taka ciekawostka, że potomkowie Ottona III żyli w Polsce do czasów wybuchu II wojny światowej, gdzie ratowali się ucieczką do Szwecji. To co wy nazywacie Katolicyzmem – tak naprawde jest formą bratobójczej walki o tytuł Tytana – i teraz Berlin jak Moskwa cały czas próbują przejąć pałeczkę – Cesarz Słowian Putin, lub Cesarzowa „Europejczyków” Merkel. Nie Wyrodni – to ci co złamali prawo RODA. Tego się Smyxx w akademiku nie nauczysz, nie ma szans. Nie chcę drążyć drugiego dna bo i tak nie zrozumiesz ża cała niemieckość – nie mieć – wyrodni – „została historia uknuta”. To nie są prawdziwe dzieje, ale rozumię, że tak Was wyszkolono.

 19. Skribho, na wakacjach jestem, więc nie chce mi się wikłać w jakieś długie i wyczerpujące intelektualnie dyskusje. Powiem więc tylko krótko, że nie uważam formy kentum za pierwotną… mówię jedynie, że wyjście od miękkich głosek k’ i g’ daje szerokie możliwości etymologiczne. Wielokrotnie wspominałem w naszych dyskusjach, że chronologia zjawisk głosowych jest pozorna, a różne formy fonetyczne, jak dowodzili neolingwiści, zawsze egzystowały równolegle po rozmaitych dialektach. Tak też miękkie k’ rozwijało się zapewne równolegle do twardego k i syczącego s, a także głosek wargowych – „ku” czy „kw”. Satem i kentum egzystowały więc moim zdaniem równolegle w dialektach języka wczesno-prasłowiańskiego – tak samo, jak dzisiaj w pochodzących od tych dialektów językach indoeuropejskich.

  • Sławomirze, rozumiem. Odpoczywaj by po wakacjach z pełną siłą obronić swoje twierdzenia. Artykuł świetny,.. ale ilość wątpliwości co do pierwotnego K’+ tylko niestety narasta… Ja mam urwanie głowy i na wakacjach niestety jeszcze nie jestem… Upowszechnię Twój wpis u siebie za jakieś 10 dni, właśnie jak już będę odpoczywał… Wtedy z przyjemnością odniosę się do niego bardziej szczegółowo… To jest wpis o j. gockim, więc powinniśmy raczej pisać w słowach w tym powiązaniu…

   Odpowiesz co myślisz o źródłosłowie dla M+LeK+o, Z+LeP i TaTa / Dzia+D, a j. gocki?
   Nadal podtrzymujesz to, co napisałeś na histmagu o tym?

   https://histmag.org/Skad-wzieli-sie-Polacy-11058#comment-55012

   Sławomir Ambroziak | 2017-07-13 08:44

   Panowie, z autentyzmem języka gockiego bym raczej nie polemizował, gdyż wtedy wychodzimy z kręgu nauki a wkraczamy w obszar teorii spiskowej. Oprócz Biblii Wulfili mamy 70 słów w języku gockim spisanych na Krymie przez Busbecq’a, słynne zdanie wypowiedziane w języku gockim na terenie wandalskiej Hiszpanii, imiona gockie z wczesnośredniowiecznych inskrypcji i dokumentów hiszpańskich oraz inskrypcje gockie znalezione niedawno na Krymie. Ponieważ wiele z tych imion to imiona słowiańskie, dlatego najprostsze wytłumaczenie to to, które już kilkukrotnie przedstawiałem i z którym zgodził się Adrian: tzw. Goci byli szeroką koalicją licznych plemion słowiańskich, przewodzoną przez germańskie plemię Gotów natywnych. Wskazują na to z jednej strony historyczne realia epoki rodowo-plemiennej, z drugiej zaś dane lingwistyczne i genetyczne.

   Obronisz biednego xiędza przed hordami Słowian niecnie poddających pod wątpliwość jego ofitzjalne jęsykofe prafdy jakoś objawione? Znając życie on raczej obrzuci nas klątwą z daleka, jak jakiś papa co po Grunwaldzie obrzucił nią Jagiełłę i jego królestwo…

   https://histmag.org/Skad-wzieli-sie-Polacy-11058#comment-55018
   At Atimes 2017-07-13 15:55
   Panowie, posłuchajcie Sławomira i nie piszcie tu w duchu teorii spiskowej, tuboslawizmu i komplesu rodzimowierców. Niech slawistyka kojarzy się raczej z dobrem naukowym.

   Szkoda , że nie mogę „zapukać” do niego zamku… i jak Zawisza Czarny wyciągnąć go w szlafmycy spod łóżka… hehehe…

   A może jednak… At Atimens ruszy 4 litery i odważy się bronić tu jego prafd ofitzjalnej fiary jęsykofej? No jak tam..? Jest tam kto odważny? Puk, puk… 🙂

 20. Witold Mańczak uważa, że j. gocki nawiązuje bardziej do staro-cerkiewno-słowiańskiego niż do litewskiego z XVII w., z czego wniosek, że w epoce przedhistorycznej Słowianie musieli przebywać – podobnie jak w okresie historycznym – między Germanami a Bałtami. Praojczyznę indoeuropejską należy utożsamiać z praojczyzną Słowian, a więc dorzeczem Odry i Wisły. Innymi słowy Słowianie są potomkami tej częœci ludnośœci praindoeuropejskiej, która w praojczyźŸnie pozostała, podczas gdy Bałtowie, Germanie, Celtowie itd. są potomkami tej cz궜ci ludnoœści praindoeuropejskiej, która praojczyznę opuœściła, osiedlając się na obszarach zamieszkanych przez ludnoœść nieindoeuropejską i dlatego słownictwo bałtyckie, germańskie, celtyckie itd. jest mniej archaiczne od słowiańskiego (Mańczak 1992). Bartłomiej Anglik Bartholomeus Anglicus) (ok. 1203–1272) – angielski profesor teologii na Uniwersytecie w Paryżu, franciszkanin, prekursor publikacji encyklopedycznych. W 1240 roku wydał dzieło encyklopedyczne „De proprietatibus rerum” obejmujące zagadnienia z zakresu szeregu nauk: teologii, filozofii, medycyny, astronomii, chronologii, zoologii, botaniki, geografii i mineralog tak pisał: „ Słowianami są Czesi, Polacy, Morawianie, Wandalowie, Rusini, Dalmatyńczycy i Karyntyjczycy, ci wszyscy się rozumieja i są pod wieloma względami do siebie podobni jesli chodzi o język i obyczaje, różnia się jednak co do wiary”. Co prawda Bartłomiej nie wymienia Gotów wśród Słowian, ale z analizy wielu kronik wynika, ze Goci i Wandalowie nie róznili sie mową. Cytujac dalej Bartłomieja znajdujemy opis Słowiańszczyzny:” Slavonia patria maxima gentes et regna sięga od Morza Śródziemnego az po ziemie Sasów”

   • Jadę do Białych Chorwatów na Istrię, moze dowiem sie czegos więcej. Szkoda, ze dzisiaj tak mało kobiet ma na imie Wanda, niestety jedna z ostatnich znanych która tak miala na imie była Wasilewska. Jak mało wiemy o naszej historii, jest zapewne jeszcze wiele starozytnych i wczesnośredniowiecznych kronik opisujących historie Słowian, moze któregos pięknego dnia odnajdzie sie taka jak słynny Codex Argentus gdzie w Werden

    • popularne na Śląsku – wszystko przed Naszymi Dziećmi. Kultywować pamieć naszych Przodków, odtajać zakodowane Vici, dzięki takim stronom jak RudaWeb, Bialczynski, SKRiBH pokochałem matematykę, dzieje Nasze, – to duża wartość – chodź w niektórych sprawach mamy różne podejścia, ale droga jest obrana, kierunek siły wektora obrany i drążymi wirowym ruchem – zeskrobujemy absurd warstw systemu feudalnego, którym żadnemu z Nas nie pasuje – nawet smyxxowi, czy tanatorowi. Nie sądze, żeby ktoś chciał być swiadomym niewolnikiem, chybna, że sam korzysta z owoców niewolnictwa – patrz Rzym Persja.

 21. Niezupełnie w temacie, ale tak mi się przypomniało że teutonofile mają problem z wyjaśnieniem podobno teutońskiego słowa ‚berserker’ tak coś mówią że to podobno od niedźwiedzia (a swoją drogą, czasem bar nie jest prasłowiańskim słowem na niedźwiedzia, skoro nadal mamy słowo bar-łóg na określenie łogu-lęgu-leża niedźwiedzia, jeżeli by to było od barło – jako kępa/mierzwa – to miejsce od tego powinno zwać się barlisko) . Może z tym jest związana kolejna zabawna historia dajmy na to jakiś przybysz ze Skądnawii wk****ił jakiegoś Słowianina a ten mu najpierw zagroził ‚biere siekiere’ a potem pokazał mu Słowiańską furię 😀 tenże mieszkaniec Skądnawii wrócił do swoich i opowiedział swoim historię o furiacie zwanym ‚bieresiekierem’ 😀 Tak z przymrużeniem oka, ale z drugiej strony to czemu nie 😉

 22. no a tutaj jesce jeden allokreolczyk:
  Gość: Atim | 2016-02-16 14:42

  Dominiko, na Twoje kwestie odpowiedziałem na wątku Mieszki Pierwszy Tajemniczy: (Praojczyzna Wandalów germańskich to Szwecja, Wandalów germańsko-celtyckich (i slowiańskich?) to kultura przeworska w Polsce); podręczniki archeologii szeroko ją omawiają. Ostateczna ojczyzna germańsko-celtycko-romańskich Wandalów to Afryka północna, rzymska. Wikipedia angielska (Wandals) dobrze informuje. Ich DNA w Polsce jest dotąd nieznane, gdyż przeważnie palili swoich zmarłych, a na to, co zostało, nauka polska nie ma pieniędzy. Język Wandalów jest ustalony na podstawie znanych ich nazw etnicznych lub imion znanych z czasów pobytu nad Dunajem i później. Musiał być głównie germanski-wschodni (jest mały słowniczek ich języka). Ich elity polityczne mówiły później tylko po łacinie. Zresztą już kultura przeworska w Polsce miała bogate kontakty z cesarstwem rzymskim. – – – – – – – – Sclavania, Już język praindoeuropejski miał elementy ugrofińskiego języka. Więc nie mogły tam się przedostać dopiero w czasie styku Ugrofinów Z Bałtami! ”
  P.S. łżą jak na mszy w kościele, to tutaj z jednej strony piszą o pustce osadniczej, a z drugiej kultura przeworska w Polsce ( jaka to wtedy była Polska?!!!! – RudaWeb proszę, daj mi jakiś precedens, że to co czytam i stforzyli panofie na studiach histerycznych – ma jakąś głęboką myśl, a nie teologiczno-magiczne wykrętasy doktoruf za kaczki i kury – przepraszam dojcze marki i dżinsy z pewexu!
  Nie wiem czy to widzieliście – Adrian Leszczyński miał z nimi przejścia:
  https://histmag.org/potomkowie-wandalow-pogromcy-cezara-legendarne-dzieje-polakow-12228

  • Atim / Atimere / At Atimens / x. Pietrzak,.. niestety pogubił się już dawno w tym, co pisze. Opiera się on np. jeśli chodzi o językoznawstwo na dawno opublikowanych ofitzjalnych książkach i za chińskiego boga nie umie wyjść z tym dalej. Próbowałem mu to kiedyś wytłumaczyć, ale nie chciał nic słuchać ani rozumieć… Tak już jest i nie trzeba się tym strasznie przejmować. Ten dzban sam oderwie się od ucha, kiedy ciężar dowodów go napełni…

  • bardzo mi się podoba pierwsze zdanie z tej strony:
   „Jak podaje Adam Zamoyski, w średniowiecznej Polsce panowało przekonanie, że naród niemiecki wyszedł na świat prosto z odbytu Poncjusza Piłata” 🙂

 23. Tagelmust jeśli jesteś turbokatolem, to teraz będziesz musiał przeprosić Pana SKRIBHA, i co gorsza musisz prosić Go o Przebaczenie! Dlaczego? Bo przecież kłamstwo i oszczercze pomówienie to przestępstwo z Dekalogu. Jeżeli tego nie zrobisz skażesz się na okrutne męki czyśćcowe. A wydawało Ci się, żeś taki mądrala. A jeśli nie – to Strachy na Lachy.

 24. Do wszystkich turbokatoli. Nie ma greki jest natomiast język grecki. Pan wasz Jehoszua nauczył Apostołów krótkiej modlitwy, która zaczyna się tak Πάτερ Pater, http://biblia.wiara.pl/slownik/67ea4.Slownik-biblijny/slowo/OJCZE-NASZ Ale wiemy , że raczej nauczył ich takiej http://www.v-a.com/bible/prayer.html Ale ten wasz młody wilczek był sprytny i może korzystał z jakiejś ariańskiej wersji? Tu w tej modlitwie wiadomo, że zwracał się do Ojca w Niebie. W dobie internetu kłamstwo ma krótkie nóżki.

 25. Tak co do tego skandynawskiego ‚brotleib’ to czasem nie ukryta słowiańska instrukcja wyrobu chleba? Żeby zrobić chleb potrzeba trzech czynności, żeby przygotować chleb do wypieku trzeba dwóch – zemleć ziarno i ugnieść ciasto – czyli bruszyć (brusit) i lepić, więc najkrótsza instrukcja by była brusit i lepit ->brustilepit ->. brutlep ->brotleib.

  • Dzień dobry.
   W wikipedii (no wiem ;-)) piszą, że barwnik którym były zabarwione
   karty kodeksu nie jest purpurą (ze ślimaków)
   tylko barwnikiem roślinnym.
   Może Państwo wiedzą z jakich roślin był on pozyskany?

   • „Róż i czerwień uzyskiwane mogły być też z marzanny barwierskiej, zwanej też niekiedy broczem. Jak wyjaśniła prelegentka, kolor czerwony uzyskiwany dzięki tej roślinie był tak intensywny, że w naszym języku utarł się związek „broczyć krwią”. Pozostawała tańsza ochra.

  • (…) Tak co do tego skandynawskiego ‚brotleib’ to czasem nie ukryta słowiańska instrukcja wyrobu chleba? Żeby zrobić chleb potrzeba trzech czynności, żeby przygotować chleb do wypieku trzeba dwóch – zemleć ziarno i ugnieść ciasto – czyli bruszyć (brusit) i lepić, więc najkrótsza instrukcja by była brusit i lepit ->brustilepit ->. brutlep ->brotleib.(…)

   Hahahahaha… Szacunek za myślenie, MK!!! Który turbogot czepiał się tego? No i jak tam, nadal duma germańska rozpiera klatę? 🙂

 26. Tagelmust. To nie grecki wyraz a aramejski . ʼSłowo abbáʼ ma silne zabarwienie emocjonalne; odpowiada poprzedzonemu przedimkiem hebrajskiemu rzeczownikowi ʼaw i znaczy dosłownie „ojcze” lub „[ten] ojciec”. W ten sposób dzieci zwracały się pieszczotliwie do ojca. Słowo to mieściło w sobie ciepło „tata” czy „tatuś”, a jednocześnie zachowywało godność kryjącą się w wyrazie „ojciec”, świadczyło zarówno o zażyłości, jak i o szacunku. Było więc nie tyle tytułem, ile czułym określeniem i jednym z pierwszych słów, które dziecko uczyło się wymawiać.

  • Iza, dzięki za dobre słowo, ale nie wymagam przeprosin, bo strzał był celny i tylko dzięki temu można było rozwinąć to, co z niego wynikło… Myślę, że teraz nasz niecnie zprowokowany turbogot raczej sam opluwa sobie brodę ze złości… Ja wolę chamstwo zwalczać „siłom i godnościom osobistom”, jak poniżej… hehehe

   Ta modlitwa w aramejskim, rządzi! 🙂

   Od siebie dodam jeszcze, że tzw. semici NIE WYMAWIAJĄ DŹWIĘKU ZAPISYWANEGO ZNAKIEM P, stąd zamiast aP+Pa / Pa+Pa / Ba+Ba, mają aW+Wa / aB+Ba… itp. Ponownie zwraca uwagę, że tzw. reduplikacja, czyli ponowne ponowienie występuje u nich późno i nielicznie… patrz: http://rudaweb.pl/index.php/2017/07/08/tata-chleb-i-biblia-gocka-na-tropie-dawnych-falszerzy/#comment-273904

   Z tego wszystkiego to najciekawsze są te postacie: (…)From Proto-Indo-European *átta (“father”). Cognates include Hittite (attas), Gothic ???? (atta), Old Church Slavonic отьць (otĭcĭ) and Ancient Greek ἄττα (átta). (…)

   Teraz to ja zadam naszym turbogotom pytanie:

   Czy wiecie kochani turbogermanie, kiedy „atestowana”, czyli zapisana została postać, hetycka / nasza i tzw. starogrecka,.. a kiedy po raz pierwszy zapisano modlitwę tzw. „Ojcze nasz?” LOL 🙂 LOL 🙂 LOL 🙂

   Jeśli nie rozumiecie, to chodzi mi o to, co było pierwsze… Pra-Słowiańskie De+D / oT+eT, hetycki / nasz aT+T+aS, czy starogrecka aT+Ta… Prawo Brugmanna kłania się wam w pas… I tym pac! hehehehe…

 27. Tagelmust, jak na rasowego TurboGermanina przystało zastosował się karnie do pierwszego przykazania lingwistyki, które brzmi – zawsze ignoruj rdzeń słowiański… I popłynął „od Waregów do Greków”… To znaczy do greckiego Abba. Tymczasem rdzenia tego gockiego słowa ATTA wcale nie trzeba szukać aż tak daleko. Bowiem w języku połabskim modlitwa Ojcze nasz zaczyna się od słowa AITA… Aita nos… Atta unsar znaczy Aita nos w języku połabskim.
  Nic tylko POGRATULOWAĆ Tagelmustowi PanGermańskiej bystrości i ostrości widzenia.

 28. Widzę że rozmowa nabiera rumieńców wiec żeby uspokoić nastroje wróćmy do samego wpisu Pana Web’a. A jako że tak wytrawny językoznawca jak SKRIBHA korzysta z tych samych źródeł co autor wpisu, to i jemu może się to spodobać. Ja sam niestety, nie jestem językoznawcą, co nie zmienia faktu że kilka spraw nie daje mi spokoju. Ale skupię się tylko na tej jednej.
  Panie Web zacznijmy od słowa „atta” które rozwija Pan do polskiego „tata” negując jego związek z germańskimi „fatherami”. Ale co mnie tu ciekawi? Zapomniał Pan bowiem o tym, na jakim źródle Pan pracuje, a jest to przecież biblia. A teraz uwaga! Myli Pan dwóch „ojców” – bo po polsku nie ma takiego wyraźnego rozróżnienia. Wspomniane „atta” jest zapożyczeniem z Greki ze słowa „abba” (zapewne zna Pan piosenkę „Abba Ojcze”?). Chodzi tutaj o ojca, ale tego w niebie, a nie tego ziemskiego. W greckim przekładzie biblii to słowo zawsze odnosi się do Boga. [polecam świetną książkę z 2015r. „The Gothic Version of the Gospels and Pauline Epistles”] Najśmieszniejsze w tym jest to, że zarówno Pan, jak i SKRIBHA wybiórczo traktujecie słownik gocki z którego sami korzystacie. Mamy tam przecież gockie słowo „fadar” odnoszące się do ziemskiego ojca. Bezczelnie wprost podobne do innych germańskich tatusiów… Nieładnie Panowie!

 29. Poczuli Państwo wczoraj drżenie pod stopami? To zadrżała Szwecja. Ze strachu. Bo oto anonimowy internauta z Polski Skribha zdemaskował największe oszustwo nauki szwedzkiej XX wieku. Datowanie radiowęglowe Codexu Argenteus zostało celowo zmanipulowane. Dlaczego? Bo musiało. Bo inaczej „Goci ze Szwecji sami strzelili by sobie w głowy”. Co za finezja! I dokonał tego sam, przed ekranem komputera.
  Nasuwa się oczywiste pytanie. GENIUSZ CZY BUFON? (GCB)
  Nasz GCB dyskretnym milczeniem (nie zapoznawszy się z wynikami badań, ich metodologią itp.) pomija okoliczność, że wynik datowania jest znany od prawie 20 lat, został upubliczniony i przez nikogo (w tym specjalistów) nie został zakwestionowany (w przeciwieństwie do np. datacji metodą C-14 Całunu Turyńskiego, która na przestrzeni 20 lat podważana była wielokrotnie). Nie zastanawia go też fakt, że utrzymanie w tajemnicy takiego oszustwa w dzisiejszych czasach jest praktycznie niemożliwe (proceder ten musiałby być zaplanowany, zorganizowany i obejmowałby niemałą liczbę osób). Dalej też aktualne pozostaje pytanie po co Szwedzi podejmowaliby takie ryzyko. Odpowiedzią GCB jest nic nie wnoszący, wyrwany z kontekstu, cytat z artykułu szwedzkiego naukowca. I to jest też charakterystyczna metoda „dowodzenia” przez GCB – chaotyczne wrzucanie cytatów, fragmentów wypowiedzi, linków, które w większości wypadków są nieistotne lub są wręcz anty-dowodem na twierdzenia GCB (wówczas GCB je lekceważy. Kto mu zabroni?) W metodzie tej GCB przypomina radziecki pistolet maszynowy tzw. „pepeszę”. Jest podobnie skuteczny. Na 30 wystrzałów 1 celny.
  Kilka zdań dalej GCB zdaje się jednak sam sobie przeczyć twierdząc, że datowanie NIE JEST WCALE ISTOTNE (jacy głupi ci Szwedzi, zrobili przekręt chociaż nie miał on znaczenia) bo najważniejszy jest „problem oczywistego fałszerstwa SAMEGO JĘZYKA GOCKIEGO!!! Przypominam, że tzw. Srebrna Biblia rzekomo JEST PIERWSZYM PRZYKŁADEM ZAPISU TEGO JĘZYKA W OGÓLE!!! Tu nie chodzi o to, czy to fałszerstwo zostało wykonane w Rawennie w tzw. 6w, czy w jakimś niemieckim klasztorze 1000 lat później… Pamiętajcie,.. tu chodzi TYLKO O FAŁSZYWY PIERWSZY ZAPISANY JĘZYK GERMAŃSKI” W innym poście GCB rozwinął swą myśl „Jeszcze raz powtarzam, w tym fałszerstwie nie chodzi o bydlęcą skórę, czy srebrny atrament, czy nawet o kształt czcionki… TU CHODZI O FAŁSZERSTWO SŁÓW I GRAMATYKI PIERWSZEGO JĘZYKA GERMAŃSKIEGO,.. obojętnie, czy zrobione to zostało w tzw. 6, 7, czy 16w…”
  No więc po co było bić pianę i pomawiać Szwedów o manipulowanie datacją skoro sam GCB dopuszcza możliwość, że Codex Argenteus (CA) jednak powstał w VI w.? Jest to typowy przykład „logiki” naszego bohatera. Zwracam też uwagę na słowo ”rzekomo”, które w istotny sposób osłabia wymowę przekazu. Skoro nie był to pierwszy zapis języka gockiego, to jaki sens był w jego fałszowaniu?
  Wiemy więc, że tak naprawdę GCB nie chodzi o fizyczne sfałszowanie Codexu tylko o „fałszerstwo samego języka gockiego”. Na czym to fałszerstwo miałoby polegać GCB milczy. Możliwe są trzy warianty. Zanim je omówię – uwaga wstępna. Srebrna Biblia nie jest ani jedynym ani najstarszym zabytkiem z zapisami języka gockiego. Teksty pozabiblijne zawierają datowane na VI w. palimpsesty Skeireins, Documentum Neapolitanum, Documentum Aretinum, Gothica Bononiensia, natomiast fragmenty Biblii są zawarte także w palimpsestach z VI-XI w. Codexach Ambrosianus, Carolinus, Taurinensis i datowanym na V wiek Codexie Gissensis.
  Jakie są więc możliwe warianty fałszerstwa „samego języka gockiego”?
  1) Język gocki nie istniał tylko został sztucznie wymyślony. Jeśli tak to oznaczałoby to, że wszystkie Codexy zawierają zapisy języka faktycznie nieistniejącego. Powstaje pytanie w jakim celu i przez kogo ten język został wymyślony. Musiałoby się to stać w V-VI w. n.e. Komu w tamtym czasie zależałoby na tworzeniu fikcyjnego języka? Raczej nikomu.
  2) Język gocki istniał tylko został celowo zniekształcony w piśmie. Tzn. dostępne nam zapisy języka nie odzwierciedlają „prawdziwego” języka gockiego. Również mało prawdopodobne jak w pkt 1, ze względu na brak logicznego uzasadnienia takiego postępowania oraz okoliczność, że wszystkie Codexy musiałyby zostać „sfałszowane” wg tej samej metody co z uwagi na różny czas i miejsce ich powstania jest niemożliwe. Kto i dlaczego miałby koordynować tę akcję? I czemu miałaby ona służyć? I jak brzmiał „prawdziwy” język gocki?
  3) Znany nam z zapisów język gocki jest autentyczny, jego zapisy nie zostały podrobione ani przerobione tylko błędnie uznano go za wymarły język wschodniogermański.
  Który wariant jest prawdziwy? Jeżeli trzeci to znaczyłoby, że GCB nie zna znaczenia słów, których używa bo wówczas mielibyśmy do czynienia nie z fałszerstwem tylko z odmienną interpretacją, poglądem, stanowiskiem.
  Na poparcie swojej tezy fałszerstwa (którego?) GCB nawrzucał masę komentarzy (w tym jak przypuszczam również swoich) z innych blogów (które tak naprawdę są dowodem tylko na to, jak przebiegała dyskusja), cytatów wypowiedzi i linków. Dotyczyły one: pustki osadniczej z VI w. (jaki jest jej związek z fałszerstwem CA i języka gockiego – nie wiadomo), nazewnictwa „germańskiego” (link http://www.geschichteinchronologie.ch/eu/3R/GERMANENFURZ-ENGL.html nie działa niestety, brak możliwości weryfikacji), fałszowania ksiąg przez mnichów chrześcijańskich (OK, ale czy to ma być koronny dowód, że sfałszowano właśnie ten Codex?), rzekomej migracji tzw. Gotów z wyspy Skanza (kwestia dosyć luźno związana z tematem sporu; tu wyszło jednak niechlujstwo i lenistwo intelektualne GCB – jako dowód wskazał książkę „Cassiodorus, Jordanes and the History of the Goths: Studies in a Migration Myth” z 2002 r. autorstwa Arne Søby Christensena i przytoczył fragment tekstu. Nie jest to jednak cytat z książki tylko zerżnięty opis wydawcy. Naszemu GCB nie tylko nie chciało się książki przeczytać i sprawdzić koncepcje i tok rozumowania autora, ale nie zadał sobie nawet trudu sprawdzenia jak te koncepcje zostały przyjęte i ocenione przez innych badaczy tematu), sfabrykowania Srebrnej Biblii (link do artykułu Pani Bigus, który jak wykazałem dowodzi czegoś wręcz przeciwnego – nasz bohater nie doczytał) oraz pochodzenia gockich słów i podważenia ich germańskości (odnośniki do pracy Leo Wienera i własnych przemyśleń GCB – nieweryfikowalnych).
  Krótko pisząc groch z kapustą. Jedyne co wiadomo na pewno to to, że wg GCB doszło do „fałszerstwa samego języka gockiego”. Ale kiedy, przez kogo, w jaki sposób i co najważniejsze w jakim celu, tego trzeba się domyślić. No chyba, że GCB myli fałszerstwo (podrobienie, przerobienie) z pojęciem odmiennej interpretacji. Góra urodziła mysz.
  Pozostaje jedna, niewyjaśniona kwestia: GENIUSZ CZY BUFON? Pytanie pozostaje otwarte….
  PS. W jednym z ostatnich wpisów Pan Skribha raczył dobrotliwie mnie wyśmiać, że nie jestem w stanie podjąć z nim dyskusji na polu językoznawczym. To prawda. Nie jestem. I dobrze, że się cieszy. Jeżeli i na tym polu prezentuje taki chaos myślowy i niechlujstwo intelektualne, to wypada mu tylko okazać radość, że ani ja ani, jak przypuszczam, Pan Smyxx nie możemy mu tego wykazać.

  • @Tanator
   Przy okazji tej dyskusji warto docenić uczciwość i pełny obiektywizm właściciela bloga „rudaweb” bo nie blokuje Pana w pełni merytorycznych komentarzy ,w innych tego typu miejscach , w tym u „skribha”, paradoksalnie bo pomimo szerzonych tam rzekomo słowiańskich wartości stosowana jest „pruska dyscyplina” czyli jak „jak nie z wodzem , to nie jedziesz ” 🙂

   • W pełni się z Panem zgadzam. Blog RudaWeb jest jednym z nielicznych gdzie można swobodnie i rzeczowo prowadzić dyskusję. Należy to docenić. Odnośnie natomiast „pruskiej dyscypliny”, to jest to zbójeckie prawo gospodarza. Widocznie lubi tylko tych co mu kadzą ?

    • Jak wy o mnie i o pluralizm, postęp i demokrację dbacie!!! Normalnie popłakałem się… A teraz pójdę się po tej krytyce utopić… we własnych łzach… Strawiliście już LeK+Ko M+LeK+o, moi kochani?

   • Hehehe… I oto kolejny obrońca pustynnej tradycji naucza np. mnie, o „rzekomo słowiańskich wartościach”… Miut w uszach. Pewno chodzi tu o „rzekomą otwartość”, czy coś… że każdy jest inny i wolno mu to i mi wolno. A teraz płacz. Pac! 🙂

  • No i w końcu opadły te wasze fałszywe miłosierne krześcijańskie grzeczności. 🙂 Miło! Pewno ciśnienie wzrasta, bo trafienie musiało było celne. Jak widać, nie tylko ze „smarka” wylatują smarki, ale i drugi „dobry człek” także wyrzuca z siebie, co tam miłościwie kisi w zarodku. I oto właśnie chodzi, żeby zobaczyć co tak naprawdę obaj wiedzą. Widać, że wiedzą tylko to, co napisali im już inni, a że sztywne mózgi rodzą tylko sztywne pomysły, no to konie są jak każdy widzi…

   Fakty są takie, że nadal żaden z piszących tu allo-allo NIE PRZEDSTAWIŁ ŻADNEGO DOWODU, że badanie radiowęglowe tzw. Srebrnej Biblii, zostało przeprowadzone rzetelnie, a nie w sposób, żeby wyniki wyszły, jak zakładano… Wiemy o tym tylko tyle ile ktoś coś o tym napisał, że jest jak jest i tyle. Należy uwierzyć w to, jak w niepokalane poczęcie, itd, bo jak nie…

   Ile nie wypluliby śliny, fakt pozostanie faktem.

   Czy nie jest to dziwne, że jakoś tych wiekopomnych badań, sprzed było nie było 20 lat… nikt nie opublikował np. po angielsku? Czyżby czegoś obawiano się? A może jednak to datowanie nie było tak rzetelne, jak to utrzymują allo-allo?

   Powtarzam, nikt z obrońców okopów św gockiej Trójcy, nie przedstawił na to żadnych dowodów, a jedynie stwierdził, że one gdzieś tam są,.. np napisane po szwedzku…

   Faktem jest też, że akurat nie ma znaczenia, czy jest to falsyfikat z tzw. 6, czy 16w wieku, bo liczy się TYLKO TO, JAKĄ WIEDZĘ NIESIE ON W SOBIE. A niesie wiedzę straszną, bo wg oficjalnych źródeł, które przytoczyłem j. gocki jest i zachwaszczony łaciną i zawiera w sobie zarówno gramatykę grecką, słownictwo arabskie i słowiańskie, itd, a to podważa wiarygodność ODTWORZENIE JĘZYKA GOCKIEGO I INNYCH, JAK TZW. PRA-GERMAŃSKI I TZW PIE!!! Rozumiecie?

   Wystarczy mieć tylko otwarty umysł, żeby samemu wyciągnąć wnioski, dlaczego tacy kolesie, jak ci tu dwaj, wyłażą ze skóry, żeby zasrywać swoimi nieustającymi wątpliwościami wszystkie strony, gdzie tylko próbuje się pisać coś innego, niż ofitzjalnie wymyślone wielkogermańskie bajeczki…

   Ktoś myślał, że będzie inaczej? Zniszczenie wiarygodności, tego srebrnego wałka, to NAJCIĘŻSZA HEREZJA, nie tylko dla turbokatolików, czy innych turbogermanów z kompleksami Edypa, więc działają razem. I robią to od daaawna…

   Zadam myślącym tylko dwa pytania:

   Jak można wytłumaczyć, że jedna kartka ta ze Spiry MA INNE ROZMIARY, NIŻ POZOSTAŁE KARTKI, ZNAJDUJĄCE SIĘ W SZWECJI?

   Jedyne rozsądne wytłumaczenie, jest takie, że ktoś musiał Z JAKIEGOŚ POWODU PRZYCIĄĆ WSZYSTKIE KARTKI ZNAJDUJĄCE SIĘ W POSIADANIU MUZEUM W UPPSALI, nieprawdaż?… Oczywiście, jeśli tak jak „miłosierni dobrzy ludzie tu” odrzuca się możliwość sfałszowania tego jedynie prawdziwego i dziewiczego gotyckiego źródła…

   Pytanie drugie:

   Ktoś kiedyś badał metodą radiowęglową tę stronę ze Spiry? Jeśli tak, proszę o odnośnik na źródło i cytat z niego, potwierdzający, że także i ta większa karta,.. to część jednaj i tej samej jedynie prawdziwej tzw. Srebrnej Biblii

   …..

   Widzisz „dobry człeku”, ja ciebie nie wyśmiewam. Ja tylko pokazuję, że bez tych twoich jedynie prawdziwych źródeł, „których prawdziwości nie można podważać”, a no bo tak… wiesz tyle ile wszyscy widzą…

   U podstaw wszystkich jakże licznych krześcijańskich fałszerstw leży ciągle jedno i to samo, czyli polityka i chęć zawładnięcia wszystkim, czym się da… Nic nie zmieniło się od czasu, wałku z Nicei, i tylko ciągle trwa, bo dla nich innej drogi nie ma. A że opornych już nie można wysłać miłosiernie na stos… No to po to byli i są i „psy pana” i jezuskowie, bernardyni, itd, czyli wszyscy ci, którzy fałszowali wszystko co dało się… na chwałę ich pana i dla brzęczącej kasy, na się rozumieć… 🙂

   A co do tego: „No chyba, że GCB myli fałszerstwo (podrobienie, przerobienie) z pojęciem odmiennej interpretacji. Góra urodziła mysz.”

   Nazywaj sobie to krześcijański trollu jak chcesz… ale (c)HLeB, TaTe”/oTCa, oR+Ke”, PLo”G, itd, i ich źródłosłowy my Słowianie umiemy wytłumaczyć na podstawie prastarych słów Naszych Słowiańskich Przodków, a wy ujadające germańskie kundelki… wy to sobie możecie tylko ze złości…

   Tu dam jeszcze źródłosłów do tego waszego gockiego MeLTZ, czy jak mu tam, czyli MLeKa

   MLK
   MLeC’ (ozorem, np. ssąc sutka)
   MieLiC’ (gnieść, np. ssąc sutka)
   MLeC” (ma białe MLeKo)
   ML”o”C+Ka (wygniatanie ziaren)
   ML”oT (wgniata coś)

   M+LeK+o
   M+LeK+o (bo jak MaL”y MaLeC ML”o”Ci M+LeK+o od MaCi, to MieL+aC i SSa”C jej (S)So”T+Ka LeC”y się)

   • Panie Skribha. Zakończmy tą dyskusję. Każdym następnym pytaniem i komentarzem strzela Pan sobie w kolano. Jeżeli jest Pan ekspertem od języka to niekoniecznie musi być Pan znawcą innych dziedzin. I nie musi Pan też na siłę udowadniać, że jest inaczej. Pozdrawiam.

    • Dzięki za troskę, co do mojego kolana. Rób sobie człowieku, co tam ci pasuje. Strawiłeś już datowanie szerokiej kartki ze Spiry i M+LeK+o?

 30. SKRiBHa dzięki za przepłukanie ich taktyki, niuansów C14 oraz Larsa Munkhammara (szw. mnich-młot). Zaprawdę wiele tracą ci, co nie rozumieją znaczenia słów m.in. w nazwiskach ! Jan-Olof Tjäder (szw. cietrzew) zacietrzewił się, że karta ze Spiry została odłączona od sr. kodeksu już w VII lub VIII wieku.

  Trenerem naszych piłkarzy był Leo Beenhakker (podcinacz nogi), elTesla by Elon Musk (eng. piżmo, szw. dżdżownica). Lądownik księżycowy Apollo nazwano „Lunar Excursion Module” (LEM), a po demaskacji mistyfikacja został tylko Apollo Lunar Module (LM), żeby Szwedom i Szwedkom fejkowane moonlandingi by StanKubrick przestały się słusznie kojarzyć, bo szw. lem = członek męski czyli … a po naszemu Stanisław Lem.

  Ghoci szwedzcy dali aport do Apollo, bo NASA zapłaciła za „specjalne” super aparaty Hasselblad.
  nieOBECNY Hasselblad 🙂

  allo-allo
  Surprised ? ‚Allo ‚Allo! mydlana komedia – wiki – a BBC television British sitcom that was first broadcast on BBC One from 1982 to 1992, comprising eighty-five episodes. The story is set in a small-town café in German-occupied France during the Second World War.

  Semantyka zwodzi, ale Marucha zaczyna qmać i puszcza :
  https://marucha.wordpress.com/2017/07/10/holokaust-serbow-prawdziwe-oblicze-masakry-w-srebrenicy/#comment-689266

  Tu apropos roli mnichów przebranych za korsarzy i/lub V2 (vice versa)
  https://marucha.wordpress.com/2017/07/14/dzialania-rosji-w-syrii-sa-szokiem-dla-nato/#comment-689170

  No i link do ilustracji aktualnego stanu „świętego” Układu 3Majoncych Wadzem judeo-sanctus-reich : Anielica M. spycha robotę na Jezuitę, a F1 wyraźnie pokazuje ilu jest w sumie udziałowców.
  http://media01.radiovaticana.va/imm/1_0_693359.JPG

  Dla dostrzegających tu zamiast Omne Trinum Perfectum tylko 2 osoby – przypomnienie, że Wyższą formą obecności jest nieOBECNOŚĆ.

  I tak zamiast Niemiec jest spółka :
  Deutschland Finanzagentur GmbH.
  Founded: August 29, 1990
  Headquarters: Frankfurt, Germany
  Type of business: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
  Odpowiedzialność ograniczona – jakzawsze.

  Gott (mit uns) jest JEDEN (niem. każdy), ale przecież nieOBECNY w 3 osobach :
  1. Goth (gardłowe bezdźwięczne „h”* zastępuje przedniojęzykowo-dziąsłowe „t”)
  2. Spiritus (co to „wieje kędy chce” — ks. prof. Mieczysław Albert Krąpiec)
  3. Cohn-quistadores (zasłużeni w proliferacji wyzwalającej wiary w „Santa Cruz” **)

  * naddatkowe „h” jest wyróżnikiem wybrańców, jak Rothschild, Mogherini, Bergh, Lindh…
  innym ich wyróżnikiem są double-letters, jak Rockefeller, Cicciolina vel Ilona Staller, Hasselblad, allo-allo, Hollyvoodoo, Zanussi…

  ** Na czym polega WOLNOŚĆ wg KRK wyjaśnili papież Jan Paweł II (1920-2005) oraz twórca Opus Dei Josemaria Escriva (1902-1975) w kwintesencji programowej dewizy ewangelizacji :
  „Żaden kraj nie może być wolny bez religii. To tworzy i wzmacnia pojęcie obowiązku.”

  Tę ideę przejęli od Johna Emericha Edwarda Dalberga, znanego jako Lord Acton (1834-1902) – wiktoriańskiego historyka speca od uzasadniania kolonialnej dominacji, a oficjalnie „zafascynowanego historią wolności”.

  Czyż w tej „wolności” nie chodzi o wiarę w obowiązek wykonywania pół-niewolniczej pracy, klepania paciorów, oraz słuchania egzegez ex cathedra – czyli interpretacji – w wykonaniu złotosztych marranos chazarim uczonych w piśmie, w mowie i w niejednym uczynku ?

  Natomiast z uwagi na pokrewieństwo nazewnicze z a-ryj-s-kością – zastanawia wpisujący się w nurt antytrynitaryzmu, jako kontestującego dogmat „Trójcy Świętej”, arianizm założycielski biskupa Ulfilasa vel Wulfila („mały wilk”) mający wilczą kontynuację :

  Wotan = wilczy bóg
  http://thirdreichocculthistory.blogspot.com/2013_09_01_archive.html

  Werwolf = niemieckie państwo podziemne w Polsce 1944 – …
  http://werwolfcompl.blogspot.com/

  cdn

 31. Tu trochę innych źródeł. Proszę zwrócić uwagę, na to pierwsze mówiące o politycznych zagadnieniach związanych z powstaniem tzw. Srebrnej Biblii… i na to drugie mówiące o „myth of linguistic similarity between Gothic and Low German dialects (the lack of the zweite Lautverschiebung is suggested to be the main reason)”

  https://lychnosblog.files.wordpress.com/2017/04/2011-139.pdf
  Codex Argenteus and political ideology in the Ostrogothic kingdom
  Marta Bigus

  https://www.researchgate.net/publication/316990289_Gotskij_jazyk_i_goticizm_-_ideologija_filologija_tipografika
  Gotskij jazyk i goticizm — ideologija, filologija, tipografika
  Artemij Keidan

  Abstract
  The paper presents the history of the discovery of Codex Argenteus, the largest and most famous extant Gothic manuscript, found in the abbey of Werden in the mid-16th century. The first quotations and excerpts are surveyed, up to the editio princeps in 1665. The ideology of its early reception is then taken into consideration: Codex Argenteus played a central role in the Gothicism debate, i.e. the postulation of a special link of one’s own mother tongue, culture and ethnicity with Gothic heritage. Three aspects are chosen to exemplify the Gothicist attitude: the idea of the Gothic Bible as a historical precedent of the Reformist translations of the Sacred Scriptures into vernacular languages; the myth of linguistic similarity between Gothic and Low German dialects (the lack of the zweite Lautverschiebung is suggested to be the main reason); the semiotic significance of typography in the first printed renderings of the Gothic texts (an explanation for Vulcanius’ mention of “Belgian letters” is proposed).

  https://lychnosblog.files.wordpress.com/2017/04/2005-74.pdf
  Recovering the Codex Argenteus Magnus Gabriel De la Gardie, David Klöcker Ehrenstrahl and Wulfila’s Gothic Bible
  Simon McKeown

  http://evangelicaltextualcriticism.blogspot.co.uk/2011/09/codex-argenteus-silver-bible-unesco.html
  Codex Argenteus, the ‘Silver Bible,’ UNESCO Memory of the World

  The Silver Bible at Uppsala University added to Memory of the World Register
  https://youtu.be/FtZhAh9cj6E

 32. No dobrze pożartowaliśmy sobie trochę z piszącymi tu allo-allo, a teraz do rzeczy:

  Oto dlaczego tzw. Srebrna / Gocka Biblia jest kamieniem węgielnym całego ofitzjalnego jęsykosnaftzfa… i dlaczego allo-allo ZAWSZE będą bronili jej, jak dziewictwa ich, ich własnych gockich ojców, synów, matek, córek, itd.

  http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2005/disk/5.pdf

  Codex argenteus, the Gothic tradition in Sweden, and the Gothic Revival in Bulgaria

  Lars Munkhammar
  Uppsala University Library, Uppsala, Sweden

  (…) The Goths were a Germanic people that once emigrated from the southern regions of Scandinavia. This is the traditional story of the Goths. It is very much debated, but nevertheless it may be true. At the time when Codex argenteus was written, The Visigoths (western Goths) ruled what is now Spain and southern France. The Ostrogoths (eastern Goths) ruled Italy. During the last days of Theoderic the great, the two Gothic reigns were combined under his crown. Gothic is a Germanic language.
  Through the wanderings of the Goths, the language has been strongly influenced by other languages, especially Latin.
  What the Goths above all left to posterity from a literary point of view was segments of Wulfila’s Bible translation, of which the Silver Bible is the primary document. This is what gives this manuscript its greatest value today.
  When De la Gardie donated Codex argenteus to Uppsala University in 1669, the manuscript also had another — a symbolic and more prestigious — value. It was the Word of God such as it was revealed to the Goths, our ancestors, the original inhabitants of Sweden, and the origin of all people. All people have their myths, and almost every people has its own original myth, a myth about the people itself.
  So have the Swedes. It is the myth about the Goths, and it goes like this.

  Once upon a time Sweden was inhabited by the Goths, and the Goths were the origin of all peoples. They were a brave and glorious people (of course) that spread all over the world. From Sweden, the island Skandza, today known as the peninsula Scandinavia, they emigrated with three ships under their king Berig. Something like that was the myth from the beginning, written down by the Gothic historiographer Jordanes in the sixth century in his attempt to write the history of the Goths. The myth wasn’t very vivid in Sweden until the seventeenth century, but then it became the moore important. During this great historic era of Sweden, the myth was very useful to give the country a brilliant and suitable antiquity. At that time it also got two additions: the myth about the Hyperboreans and the Atlantis myth, both antique myths, but now given a dusting and fitting the chauvinistic Swedish need for an original myth. The Gothic myth was melted together with these myths, and so Sweden had its own great antiquity. The best known manifestation of this mythology is the famous work „Atland eller Manheim” by the Swedish polyhistor Olof Rudbeck the senior. (…)

  …..

  A teraz pomyślcie… Jak „Goci” ze Szwecji mogli sami sobie strzelić w głowy, innym niż oczekiwane i jedynie właściwe datowaniem tego fałszerstwa,.. hm?

  Tyle tylko, że tak naprawdę to DATOWANIE tego fałszerstwa NIE JEST WCALE ISTOTNE i mieszający tu dobrze o tym wiedzą. Po to przecież tak mieszają i obaj nie chcą rozmawiać o „prawdziwości” języka tego dokumentu… Zauważyliście to? Czerwony pergamin liczy się dla nich bardziej niż to, co na nim zostało napisane i nie chodzi mi tu o srebrny, czy złoty atrament…

  Chodzi mi o to, o czym intuicyjnie napisali autorzy tego wpisu… o słowa, które za cholerę NIE PASUJĄ do tej całej ofitzjalnej gocko-germańskiej układanki… TYLKO ONE SĄ WAŻNE, a nie np. pół kilograma srebra, które użyto do napisania tych krętactw…

  Trolle allo-allo celowo zarzucają np. mi rzucanie się „właściwymi żydami”, cokolwiek to ma oznaczać, itp,  żeby zejść z prawdziwego sedna tego wpisu. To po to dzielą włos na czworo w nieskończoność, itp.

  Robią to tylko po to, żeby zepchnąć w cień problem oczywistego fałszerstwa SAMEGO JĘZYKA GOCKIEGO!!! Przypominam, że tzw. Srebrna Biblia rzekomo JEST PIERWSZYM PRZYKŁADEM ZAPISU TEGO JĘZYKA W OGÓLE!!! 

  Tu nie chodzi o to, czy to fałszerstwo zostało wykonane w Rawennie w tzw. 6w, czy w jakimś niemieckim klasztorze 1000 lat później… Pamiętajcie,.. tu chodzi TYLKO O FAŁSZYWY PIERWSZY ZAPISANY JĘZYK GERMAŃSKI, a nie o jego fałszywe źródło… 🙂

 33. Pomijając wszelkie inne względy to cała ta ‚gocka biblia’ nosi ślady pokrętnego typowo niemieckiego myślenia. Czy ci rzekomo teutonscy Goci naprawdę nie mieli nic ciekawszego do spisania poza bajkami znad Jordanu? Nie mieli ciekawszej własnej kultury i historii? To pachnie typowo niemiecka fikcją. Ja tam bym się z ich strony do takich tępych przodków nie przyznawał, ale to niemcy, oni musieli udowodnić nie tylko ze Goci byli niby teutonscy ale jeszcze że już wtedy byli turbo krystianami 😉 A to czy ta wspaniała książka sklecona została w VI czy XVI w w zasadzie nie ma znaczenia, bo równie dobrze mógł ją stworzyć zespół fałszerzy w Bizancjum znanego z kłamstw i mataczenia.

  • „A to czy ta wspaniała książka sklecona została w VI czy XVI w w zasadzie nie ma znaczenia, bo równie dobrze mógł ją stworzyć zespół fałszerzy w Bizancjum znanego z kłamstw i mataczenia.”

   I oto chodzi MK i o to właśnie chodzi!!! 🙂

   Rozumiecie już allo-allo, że byliście tylko przynętą, aby pokazać każdemu, że I WY MUSICIE JUŻ NIESTETY UDOWADNIAĆ TE WASZE PRAWDY OBJAWIONE… i że za cholerę nie dajecie sobie z tym rady? Na nic te wasze odwiecznie nadęte krętactwa, bo wykańczają was „potomków dumnych, gockich królów”,.. słowa Naszych Słowiańskich Przodków… Chichot i rechot dziejów już zaczął się jakiś czas temu i trwa w najlepsze i tak już będzie… 🙂

   SMYXX LIPIEC 14, 2017
   @skribha Czyli Leo Wiener to tak bardzo wyjątkowy naukowiec ,że mylić się nie może , jego badania nad Gotami mają jakiś status „prawdy objawionej ” ? A naukowcy nie kwestionujący pochodzenia „srebrnej” , dla których Wulfila jest jej autorem bo sam opracował gocki alfabet , to tylko pożyteczni idioci na usługach germańskich ośrodków dezinformacji Słowian , rzymskiego kościoła ,żydów i masonów , przy czym sam Leo W. żydem może już być jak najbardziej bo to był jeden z tych „właściwych żydów” , poza tym nie przedstawia się dowodów na prawdziwość czegoś , co oficjalnie uznawane jest za prawdziwe.

   Gubi was ta ślepa wiara w tę waszą oficjalną nieomylność i brak jakiejkolwiek giętkości rozumowania… Jesteście i te wasze pomysły, jak strasznie stary niemiecki ciężki czołg,… który im bardziej wierzga zabłoconymi gąsienicami, tym bardziej grzęźnie w słowiańskim bagnie… 🙂

   • Brawo skribha . Od trzech dni usiłujesz dowieść ,że „srebrna ” jest oszustwem niemieckich mnichów by teraz przyjąć ,że nie ma znaczenia kto jest fałszerzem ale najlepsze jest to ,że w ogóle wykluczasz ,że może być prawdziwa , a to ,że tylko uchodzi za prawdziwą ma tu być chyba jedynym dowodem na jej fałszerstwo 🙂

     • To ,że jest nieco większa może mieć kilka przyczyn, bo nie musi być wg mnie jedną z tych co pozostałe 187 a jedynie jej kopią , t zn oryginał tej jednaj karty był już na tyle zniszczony ,że go skopiowano i to nawet nie ma znaczenia kiedy , bo ważniejsza jest zachowana treść i forma , t zn taka jak w pozostałych 187 . Nikt nie wie jak wyglądały pozostałe , zaginione 148 karty a te zachowane ciągle w jakimś jednym miejscu 187 stron mogło ulegać zniszczeniu albo przynajmniej część z nich , i ktoś uznał ,że dla poprawy wyglądu całości lepiej przyciąć wszystkie 187 , poza tym nikt nie wie jak cała ta „srebrna ” wyglądała w chwili jej pierwszej prezentacji bo to mogły być luźne pergaminy , które dopiero później ktoś doprowadził do formy księgi , stąd nie każdy z nich musiał mieć taki sam rozmiar

     • Uhahaha… No to teraz mi dałeś do pieca… Czytasz kiedy co sam piszesz? Po co ja pytam się… No to pacz i płacz:

      SMYXXLIPIEC 16, 2017 Brawo skribha . Od trzech dni usiłujesz dowieść ,że „srebrna ” jest oszustwem niemieckich mnichów by teraz przyjąć ,że nie ma znaczenia kto jest fałszerzem ale najlepsze jest to ,że w ogóle wykluczasz ,że może być prawdziwa , a to ,że tylko uchodzi za prawdziwą ma tu być chyba jedynym dowodem na jej fałszerstwo ?

      LOL 🙂 LOL 🙂 LOL 🙂 Uwielbiam twoje „tłumaczenia” i „dowodzenia”. Robisz tak świetną robotę dla allo-allo, że nie przestawaj!!! 🙂

 34. Oto co wikipedia przedstawia pod hasłem „Goci, podtytuł „Związki językowe gocko-polskie”. Przytaczam pierwszy wiersz. :>>> Do najstarszych zapożyczeń gockich w języku polskim należą m.in. następujące wyrazy chyża, chełm (wzgórze), książę, hełm, Włoch (Volch), chlew, chleb, osioł, wielbłąd, lek<<<
  Z podanych wyrazów często występujący na terenie Słowiańszczyzny chełm/hełm, o ile sobie przypominam Czupkiewicz podawał jako irański przeniesiony do nas przez Alanów. Co do słowiańskiego pochodzenia słów chleb, chlew, wielbłąd nikt chyba nie ma wątpliwości, wielbłąd składa się z dwu członów, które z łatwością znajdują łączność z podstawowymi
  i powszechnie używanymi pojęciami i w całej Słowiańszczyźnie.

 35. Dziękuję za ciekawy materiał.
  Sprawa staje się bardziej oczywista jeśli uwzględnić okoliczności.
  Na rozgrzewkę zagadka dla etymologów i filologów śledczych – kto od kogo :
  pol. ohydny = szw. ohyglig.

  „Protogermanie” to protoplasci podstępnej mieszanki mongolsko-tureckiej wyznania bankowo-handlowego, założyciele świentego cesarstwa tzw „rzymskiego”, którzy wżenili się w stare rody panujące Europy (patrz : court jew, Hoffjude).

  wiki : GERM = 1. a microorganism, especially one which causes disease. synonyms: microbe, microorganism, bacillus, bacterium, virus;
  2. a portion of an organism capable of developing into a new one or part of one.
  Nieco jaśniej ?

  Po uzupełnieniu analizy Rudaweb o najistotniejsze okoliczności i ich chronologię – wygląda na to, że Codex Argenteus faktycznie jest kolejnym fejkiem operacyjnym mongoidalnych Chazarów zwanych Niemcami, którym jak coś się nie opłaca, to ich nie ma, a gdy im się opłaca, to są i działają pod przeróżnymi nickami, np. Teutoni, Allemani, Tyske, Schwyz itp – deklarując wyznanie optymalne na danym etapie :

  ► od przyjęcia Starego Testamentu do Kanonu Kościoła oraz od przyjęcia za Apostoła faryzeusza Szawła z Tarsu – pomimo rozlicznych sporów i konfrontacji – siłą rzeczy musiała powstać, a zatem powstała symbioza judeo-papieska, która przetrwała do dziś pod mianem judeo-chrześcijaństwa;

  ► 962 po koronacji Ottona I na pierwszego germańskiego cesarza – dołączył trzeci partner Układu 3Mających Władzę w postaci Cesarstwa – od 1157 jest to już „Święte Cesarstwo”, w 1254 dodano „Rzymskie” dla nawiązania do antyku, a od 1441 oficjalnie przypisane do „Narodu Niemieckiego”;

  „Święty” Układ 3Mających Władzę rządzi światem do dziś !
  Omne Trinum Perfectum – doskonałe wszystko co potrójne !

  ► 1492 wypędzono Żydów z Hiszpanii i Portugalii, z których większość stanowili marranos, czyli fałszywi katolicy, krypto-żydzi, którzy rozpierzchli się po Starym i Nowym Świecie, odkrytym właśnie przez Kolumba – z czasem przejęli cały biznes lichwiarsko-bankowy i wszelkie wpływy na dworach;

  ► 1517-1520 dr Marcin Luter (1483-1546) krytyką odpustów i lichwy rozjuszył papiestwo oraz żydostwo, bo zachwiał podstawami doktrynalnymi i finansowymi Układu 3Mających;

  ► 1522-1545 przekładami Biblii dr teologii Luter rozpowszechnił jej treść, czym obalił monopol dostępu do tekstów biblijnych dla kleru znającego łacinę, a przy tym przyczynił się do stworzenia ujednoliconego ogólnoniemieckiego literackiego języka ponadregionalnego, w którym np. słowo „die Schuld” znaczy jednocześnie i „dług” i „wina”;

  ► los sprawił, że bunt reformatorski zbiegł się w czasie z burzliwym rozwojem sztuki drukarskiej, wręcz rewolucyjnym, i wskutek precedensowej sytuacji Układ 3Mających zaczął pękać;

  ► 1524 1537/39 1542/43 – nieudane próby zwołania soboru powszechnego w Trydencie i w Mantui, ta ostatnia spowodowana działaniami cesarza Karola V, który toczył wojnę z Francją wspieraną przez Turków. Nie otrzymawszy od papieża oczekiwanej pomocy, cesarz zwrócił się o nią do protestantów, obiecując im w 1544 na sejmie w Spirze zwołanie synodu powszechnego, wolnego i chrześcijańskiego dla uporządkowania spraw religijnych w Niemczech. Gdy we wrześniu cesarz zwyciężył króla francuskiego, papież Paweł III wobec groźby schizmy oraz w obliczu szerzenia się protestantyzmu na północy Włoch, postanowił za wszelką cenę pozyskać cesarza i wysłał do Niemiec swego wnuka, kardynała-nepota Aleksandra Farnese, z obietnicą pomocy cesarzowi w zdławieniu protestantów, nawet za cenę sprzedaży swej tiary, gdyby zaszła taka potrzeba. Dzięki temu sojuszowi możliwe stało się ponowne zwołanie soboru w celu : wytępienia herezji, odnowienia dyscypliny kościelnej, poprawy obyczajów i wprowadzenia zewnętrznego pokoju w całym Kościele;

  ► 1533 ekskomunika nałożona przez papieża Juliusza II na króla Henryka VIII Tudora za przewinienia natury matrymonialnej (i pochodne) spowodowała zrealizowany przez Tomasza Cromwella poważny przewrót religijny – rozłam Anglii z Rzymem i pozbawienie go źródeł dochodu, takich jak świętopietrze, oraz utratę przez papieży wszelkiego zwierzchnictwa na rzecz monarchy;

  ► 1542 papież Paweł III zreorganizował Inkwizycję – powołał Kongregację Kardynalską Świętej Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji, tzw. Święte Oficjum (Sacrum Officium), które składało się z 6 kardynałów i miało nadzorować działalność sądów inkwizycyjnych w walce z reformacją;

  ► 1545-1563 sobór trydencki (boloński) – w reakcji na tezy Lutra i na narastającą potrzebę reform w KRK ustanowiono oficjalną listę ksiąg kanonicznych i ostateczny układ Biblii (Wulgata), apokryfy nakazano zniszczyć, zakazano interpretowania Biblii, a Lutra potępiono – i tak odnowiony doktrynalnie Kościół przystąpił do kontrreformacji dla odzyskania inicjatywy i zwierzchności nad światem dla „świętego” Układu 3Mających Władzę przed- i pozagrobową;

  ► 1569 – wobec utraty kontroli nad zalewem różnych warstw społeczeństwa w Germanii masowo drukowanymi tekstami Biblii Lutra w języku, który ci ludzie rozumieli – dla ratowania traconej hegemonii teutońskiej opublikowano w Holandii wzmiankę o odkrytej w Werden (obecnie Essen) w klasztorze benedyktynów (znanych z pietyzmu, wielkiej dokładności, wytrwałości, i z wytwarzania potrzebnych „dokumentów”) nie wspominanej w żadnych źródłach przez ponad tysiąc lat „Srebrnej Biblii” rzekomo przetłumaczonej w VI wieku na protogermański język Gotów z tekstów oryginalnych (aramejski, grecki i hebrajski) przez Ulfilasa (310-383), który dla tego opracowania miał stworzyć alfabet gocki ze zbitki znaków greckich i łacińskich;

  ► postać biskupa Ulfilasa (nazywanego też Wulfila dosł. „Mały wilk”) jest kontrowersyjna nie tylko z powodu wątpliwości co do autorstwa przekładu „Srebrnej Biblii”, czy stworzenia nieistniejącego języka pisanego Gotów, lecz także wobec udziału w splądrowaniu Rzymu i jego przyłączenia się do uznanego przez Kościół katolicki za herezję arianizmu – doktryny teologicznej Ariusza († 336), prezbitera Kościoła w Aleksandrii w Egipcie, odrzucającej dogmat Trójcy Świętej i wpisującej się w nurt antytrynitaryzmu, powstały w kontekście sporów o rozumienie monoteizmu chrześcijańskiego;

  ► desperacja sytuacyjna Układu 3Mających Władzę musiała być wielka, jeśli wybrano heretyka na bohatera przedsięwzięcia założycielskiego „protogermańskiej” mitologii chrześcijańsko-gockiej;

  ► dla większego wrażenia Codex Argenteus przedobrzono – bo sporządzono go na vellum barwionym na purpurę z użyciem srebrnego i złotego drukowanego liternictwa, które wskutek utlenienia stało się szare;

  ► 1618-1648 wojna 30-letnia („czyj kraj tego religia”), której skutkiem oprócz wielkich ofiar w ludziach były zniszczenia w wielu krajach, oraz dalsze osłabienie na rzecz reformacji pozycji papiestwa oraz Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego;

  ► Isaac Vossius, holenderski bibliotekarz na dworze szwedzkiej królowej Krystyny Vasa, wybarterował sobie tam zdobyczny na cesarzu Rudolfie II łup – oryginał gockiej Biblii z Werden, której tekst opublikował jego wuj filolog języków starogermańskich Franciscus Junius w 1665;

  ► po 1670 ”niewiadomoktoś” zdrapał pewne litery w kodeksie i nadpisał nowe srebrem dla poparcia teorii jakoby to gocka Szwecja była kolebką cywilizacji europejskiej – fantazji autorstwa prof. Olofa Rudbecka (1630-1702) – prapradziadka Alfreda Nobla (1833-1896) – wynalazcy dynamitu i nagrody;

  ► brak szerszego rozpropagowania „rewelacyjnego” „dzieła” Ulfilasa wynikł z potrójnego fiaska planów Układu 3Mających Władzę, bowiem nie udało się : (1) utrzymać exkluzywnej dostępności do Biblii; (2) zatrzymać reformy nowoczesnego języka niemieckiego, (3) powstrzymać reformację;

  ► 2011 – jako najdłuższy tekst gocki oraz unikatowy – obok architektury w północnej Italii, zabytek gockiej kultury, i jako „jeden z najcenniejszych rękopisów świata” – Codex Argenteus wpisano na listę UNESCO dziedzictwa dokumentacyjnego ‘Pamięć Świata’ ; ale i tu należy mieć świadomość, że UNESCO to jest szemrana instytucja :
  http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/raport-nssm-200-charytatywne-zabojstwo.html

  ► sprawa Codex Argenteus przypomina inny fejk nazywany sprytnie „Manuskrypt Wojnicza”, bo to „dzieło” też powstało prawdopodobnie w XVI wieku, weń też zamieszany jest pobocznie Isaac Vossius, oraz jezuici judeogermańscy Athanasius Kircher i Peter Jan Beckx, a instytucjonalnie także Palazzo Borromeo (German college) w Castel Gandolfo : http://www.voynich.nu/history.html

  ► oryginał „Srebrnej Biblii” pierwotnie rzekomo liczył 336 pergaminowych kart, z których do czasów współczesnych w Uppsali zachowało się 187. Rozmiary kart wynoszą 25 x 19,5 cm, ale wyjątek stanowi karta znaleziona w Spirze, która nie wiedzieć czemu jest o 2 cm szersza.

  Filmy z lądowań apollonautów przezornie zaginęły w NASA, zapisy monitoringu z Okęcia rankiem 10.04.2010 też zaginęły – może odnajdą się w jakimś klasztorze za tysiąc lat…

 36. Jeszcze w XVI w jezyk słowianski zapewne niewiele się róznil od jezyka Nestora, a wczesniej Cyryla i Metodego. Przykladem jest dokument o stosunkach prawno-małżenskich szlachty pszczyńskiej XVI-XVIII w.
  „We jmene Otcze, Syna y Ducha Swateho Boha w Trojiczy jedineho Amen.
  Letha Panie 1687 den Pamatni Swateho Jan a Krztitele, Panie, Stała se Slmuwa Swadebni przatelska dzieła a Dokonała, nini y na czasy Buduczy w niczym neporudsytelna, Mezy Urozenymi A Statecznymi Ryttirzmi Panem Mikolassem Wyplarom z Usycz A na Gardawiczach z jedney: A Panem Leopoldem Willimem Hollem S Ponienticz, ana Sawadie Strany druhe; A to takowe; Ze jest dotczeny Pan Mikolass Wiplar Przednie za wauli a osauczenim Pana Boha wssemohauczyho a za pilnem prohledanim a zadosłi Pana Leopolda Wil. Hol­leho, a Panuw Prziatel jeho, Urozenu Poczłiwosłi Panu Hellenu, Dorothu Wiplarownu wlastni Pannu Dzerku swau k Słenu Sw. Manzelstwi mezy teyto Smluwy Daii jmenuje, a Wienuje a takowy Spusob:…………” Przypomina język gocki, byłby jeszcze bardziej podobny gdyby nie został przerobiony przez Niemców własnie w XVI w. To bardzo ciekawy dowód na dokonie fałszerstwa w kodeksie Argentus, ten kto dokonywał fałszerstwa zdawał sobie doskonale sprawe, ze język gocki jest bardzo podobny do j. słowianskiego,

   • Sążniście rzekliście baco, nie ma co!… No to teraz nic, tylko klękajcie wszystkie narody, czy tak?!!

    No a teraz poważnie, czy to już wszystko?!! Czy nie trochę za wyjątkowo rozpaczliwie cicho i piskliwie to jakoś wyszło? Ja wiem, że dla was wszystkich allo-allo zawsze „Got Mit Uns”, itp. Ślepa wiara dobra rzecz, ale może jakieś hm.. ja nie wiem,.. jakieś argumenty, czy coś? Był ten wybuch wulkanu w tzw. 536r, czy to jednak fałszywka, jak pustka osadnicza, Srebrna Biblia i j. gocki? 🙂

    • „A teraz od przeciwników tez zawartych w tym wpisie, prosiem o głos…”
     Panie Skribha, a jakie to tezy?
     Nawklejał Pan masę postów i linków i czego to ma dowodzić? Pokusi się Pan o jakąś syntezę? Przypominam, że oś sporu dotyczy rzekomego sfałszowania VI wiecznego kodeksu Argenteus w wieku XVI. Zgadza się Pan z tym czy nie? I proszę w odpowiedzi nie przeklejać połowy Internetu. Apeluję o zwięzłość i dyscyplinę intelektualną. Potrafi Pan??

    • (…) Panie Skribha, a jakie to tezy? (…)

     A takie:

     „Ciekawa teza, z jednym zastrzeżeniem, kodeks Argenteus nie został sfałszowany

     (…) Nawklejał Pan masę postów i linków i czego to ma dowodzić? (…)

     Dla niektórych zupełnie niczego… nieprawdaż?

     (…) Pokusi się Pan o jakąś syntezę? ( Przypominam, że oś sporu dotyczy rzekomego sfałszowania VI wiecznego kodeksu Argenteus w wieku XVI. Zgadza się Pan z tym czy nie? (…)

     No tak,.. zapomniałem, po co czytać coś, z czego jeszcze może wyniknąć coś niedozwolonego… Ja oczywiście zgadam się, że tzw. Srebrna Biblia, pustka osadnicza, j. gocki, że to wszystko święta prawda… 😉

     Teraz poważnie. Syntezę, czyli zebranie wszystkiego do kupy już dokonali autorzy tego wpisu.

     Tu podałem odnośnik na badania wyjaśniające przyczyny tzw. pustki osadniczej, czyli po prostu „zmiejszenia sie populacji ludnosci zamieszkujacej polnocna Europe (tereny Polski i Niemiec) w polowie pierwszego tysiaclecia ne.”

     Tu na podstawie tego powyżej, potwierdzono, że „100% prawdy – 536 r. n.e. wybuch superwulkanu spowodował skutki praktycznie na całej Ziemi.”

     Tu podałem z grubsza, jak to z nazwą Getae / Gotów, itp było, a było różnie.

     Tu podałem dane dotyczące zwyczajowego FAŁSZOWANIA ksiąg, przez mnichów krześcijańskich. Pisanie, że np. Donacja Dioklecjana to lipa, to nędza, więc podałem odnośnik na „Germanię Tacyta”.

     Tu podałem jak to z nazewnictwem „germańskim” było, a także dane, że podważano jej autentyczność, a robił to językoznawca, który rozpracowywał także j. gocki, Srebrną Biblię, Skeirens, itd, patrz:

     „1920 Leo Wiener claims that „Germania” is a fake
     Leo Wiener, Prof. for Slav languages and literature in Harvard claims in his comment „Tacitus’ Germania and other Forgeries”, Philadelphia 1920 that Tacitus is a fake, also Trithemius and Annius von Viterbo (Lund, p.37).”

     Tu podałem kolejne źródła przeczące rzekomej migracji tzw. Gotów z wyspy Skanza. W tym samym miejscu podałem odnośnik na źródło, które stwierdza kto i dlaczego mógł sfabrykować Srebrna Biblię wcześniej:

     „A tutaj mamy pracę o Srebrnej Biblii, po angielsku.
     http://www.vethist.idehist.uu.se/lychnos/articles/2011-139.pdf

     Jak się wczytacie w tekst to będzie tam kilka kwiatków, jak np. atrament niewiadomego pochodzenia i składu, idealnie równe linie teksu itd. Datowania metodą C14 itd. Ta praca nie przeczy oryginalności tej książki, ale daje materiał do myślenia i wątpliwości. Jest tam też mowa o chęci udokumentowania „Gotyckości” itd. ważnej dla ostrogockiej arystokracji, jako przyczyna jej stworzenia…”

     W tym samym wpisie dodatkowo podważa się pochodzenie słów j. gockiego i twierdzi się, że jest to zniekształcony zapis słów słowiańskich. Przypominam grecką gramatykę i arabskie słownictwo, patrz Leo Wiener.

     Tu Leo Wiener podważa germańskość, czy inną gotyckość około 30% słownictwa tych komentarzy, które zawierają słowa pochodzenia arabskiego.

     Tu i tu podważa się logikę pochodzenia gockich słów, patrz: aR+JaNPFLuG+eNHLaJF

     Tu podważa się znów „gotyckość” Srebrnej Biblii…

     There is a central contradiction between the quality of the manuscript of the Codex Argenteus and what appears at first site to be a linguistic weakness of the text preserved. Wulfila’s Bible is a word-for-word gloss of the Greek original. […] The syntactic incongruities of the Codex Argenteus may be examined through an examination of the problems that the artificial word-order would have caused a reader or listener.”

     (…) I proszę w odpowiedzi nie przeklejać połowy Internetu. Apeluję o zwięzłość i dyscyplinę intelektualną. Potrafi Pan?? (…)

     A bo ja wiem,.. bo sporo tego i tak wyszło, co nie? No to co z tego co podałem, jest nieprawdą? 🙂

     Nie chce mi się szukać jeszcze więcej, bo wg mnie wystarczy, żeby na podstawie tego, co już przedstawiłem móc co najmniej mieć uzasadnione wątpliwości, co do oryginalności tzw. Srebrnej Biblii. Jak już napisałem, o Srebrnej Biblii trochę to z Krzysztofem pociągnąłem, więc danych podważających jej oryginalność jest więcej…

     • Panie Skribha. Oddzielmy dwie kwestie. Pierwszą – zawartość Codexu Argenteus tj. czy jest to język gocki, na jakiej bazie powstał, kiedy itp. Na tym polu nie będę dla Pana partnerem do dyskusji gdyż nie mam kwalifikacji językoznawczych i nie potrafię ocenić czy Pana argumenty są prawdziwe czy nie. I kwestia druga – czas powstania Codexu. Z wskazanych przez Pana linków i linków do linków tylko jeden https://lychnosblog.files.wordpress.com/2017/04/2011-139.pdf (jest to link aktualny – ten wskazany przez Pana http://www.vethist.idehist.uu.se/lychnos/articles/2011-139.pdf – nie działa) odnosi się do tego tematu i artykuł ten POTWIERDZA VI wieczne pochodzenie Codexu Argenteus.
      Reasumując, ani Pan ani Pan Web, nie wskazaliście przekonujących argumentów za tezą, że Codex Argenteus został sfałszowany tj. powstał później niż w VI w n.e.

     • „Reasumując, ani Pan ani Pan Web, nie wskazaliście przekonujących argumentów za tezą, że Codex Argenteus został sfałszowany tj. powstał później niż w VI w n.e.”

      Jest coś takiego, jak „brzytwa Okchama” i uważam, że w przypadku omawianych tu zagadnień, które dokładnie łączą i wynikają jedne z drugiego, ta zasada działa na niekorzyść oficjalnej propagandzie. Zwracam uwagę, że żeby nie wpaść w bagno, oddziela się tu teraz sam język gocki, od jego najważniejszego źródła. Działa to na zasadzie: Może język jest fałszywy,.. no ale źródło pochodzi jednak z tzw. 4 wieku, itd. O datowaniu radiowęglowym już było i o jego „dokładności” także… a co do języka, szkoda gadać…

      Jak będę miał więcej czasu w przyszłym tyg, to poszukam więcej danych o tych zagadnieniach i wkleję tu.

      Podsumowując: Ja wiem, że choćbym wylazł ze skóry, to pewne osoby NIGDY, powtarzam NIGDY nie zgodzą się z NICZYM, o czym piszę. Mi nie chodzi o przekonanie allo-allo, że mylą się, bo to jak uczenia kamienia pływać. Ważne jest to, że nikt tu nie przedstawił ANI JEDNEGO DOWODU, że tzw. Srebrna Biblia jest oryginalna, że zawiera w sobie prawdziwy zapis języka gockiego, itd. 🙂

      Ludzie czytajcie i wyrabiajcie sobie swoje zdanie!!! To jest celem, a nie przekonanie kogokolwiek do czegokolwiek…

     • Datowanie radiowęglowe jest nieobalonym na tym blogu dowodem potwierdzającym, że Codex powstał w VI w n.e., ale Pan nie przyjmuje tego do wiadomości.

     • Metoda datowania węglem C14 wykazuje wiele uchybień m.in. wskutek zjawiska biologicznej transmutacji – czyli zdolności dokonywania przemian w strukturze atomów przez rośliny i zwierzęta, które jak wiadomo składają się m.in. z węgla, a przez to – i z udziałem zjawisk geolo, hydro, meteo itp – węgiel (bodaj najintensywniej spośród wszelkich pierwiastków) – wciąż poddawany jest cyrkulacjom i rekonfiguracjom strukturalnym.

      …Przez 8 lat, od 1875 do 1883 roku, niemiecki biolog baron Otto Philipp Albrecht von Herzeele (1821-?) przeprowadził serię kilkuset [500] eksperymentów w swoim berlińskim laboratorium, które tak oburzyły ówczesne środowisko naukowe, że wszystkie jego książki zostały usunięte z bibliotek a jego pisma zakazane. Temat, który tak oburzył jego kolegów jest również dzisiaj tematem tabu, który może być poruszany w bardziej przyjaznych naukowych kolach. Jest to pozornie niewinne pytanie: skąd pochodzą minerały zawarte w roślinach?

      Von Herzeele hodował rośliny bez gleby, stosując rozwiązania, w jakich mógł mierzyć i kontrolować zawartość w nich minerałów. Tak jak naukowcy przed nim w Anglii, Francji i Niemczech, odkrył, że w popiołach tych roślin znajdowały się pierwiastki, które nie mogły się tam dostać ze środowiska wzrostu. Doszedł więc do wniosku, że rośliny są zdolne to transmutowania tych pierwiastków…

      http://servilo.website.pl/teksty/biologiczna_transmutacja.html
      http://www.examiner.com/article/biological-transmutations

      Czym Otto von Herzeele narozrabiał, że data jego śmierci zaginęła – zapewne w jakimś tEUtońskim klasztorze ?

      Bo potem jego badania potwierdzili inni badacze z różnych krajów, więc ta wiedza jest wciąż blokowana i wyśmiewana, bo kawał medycyny i dietetyki nadają się na przemiał zamiast do wyciskania wielkiej forsy z naiwnych ludzi, z możliwością kierowania ich metabolizmem, a przez to i postępowaniem.

      Znanym badaczem biologicznej transmutacji był Corentin Louis Kervran (3.03.1901- 2.02.1983), inżynier z Uniwersytetu w Paryżu. Kervran był nominowany do nagrody Nobla [dostał Ig nobla] za swoje prace na tym polu. Wyjaśniał wiele nuklearnych reakcji z tym związanych i szukał ich zrozumienia. „Zasadniczy fenomen nie jest natury chemicznej”- twierdził. Jądro atomu w lekkich pierwiastkach jest całkiem różne od tego co fizycy nuklearni uważają za przeciętny typ, przy którym ten ostatni ma wartość tylko dla cięższych elementów… Natura porusza cząsteczkami z jednego jądra do innego – cząsteczki np. wodoru i jądro tlenu, a także w niektórych przypadkach jądra węgla i litu. „Biologiczna transmutacja” – mówi Kervran, “jest fenomenem zupełnie innym od rozszczepienia jądra atomu czy syntezy jądrowej w fizyce.”

      Nie twierdzę, że wszystkie datowania węglem są lipą jak OLT Express i AmberGold. Ale także datowania Całunu Turyńskiego były niejednoznaczne, a sam obraz odciśnięty na „cudownym” całunie Turyńsko-Toruńskim jest tej samej kategorii fejkiem, co ojbawienia fatimskie i wszelkie inne.

      Dlaczego „Matka Boska” w 6 miesięcznicach wzywała troje niewinnych pastuszków do „poświęcenia Rosji”, a zamilkła gdy tylko udało się jej dysponentom-reżyserom wzniecić w Rosji wielką „poświęcającą” rewolucję komunistyczną ?

      I czemu tak niewdzięcznie Matka B. pozwoliła wnet umrzeć dwojgu najbystrzejszym pastuszkom na epidemię „hiszpanki”, której nie było ?

      http://wolna-polska.pl/wiadomosci/imperium-bioterroru-czesc-ii-2015-09

      Czego się nie dotknąć, to kolejna świenta chutzpa 🙂

   • LIPIEC 13, 2017 TANATOR
    Datowanie radiowęglowe jest nieobalonym na tym blogu dowodem potwierdzającym, że Codex powstał w VI w n.e., ale Pan nie przyjmuje tego do wiadomości.

    Jako komentarz zacytuje to:

    http://rudaweb.pl/index.php/2017/07/08/tata-chleb-i-biblia-gocka-na-tropie-dawnych-falszerzy/

    (…) Węglowa wiarygodność

    Jedynym dowodem uprawdopodobniającym pochodzenie benedyktyńskiego egzemplarza z VI w. ma być datowanie radiowęglowe.

    Czy wyniki otrzymywane w ten sposób są godne zaufania? (…) Okazało się np., że żywe skorupiaki złowione z dna rowu oceanicznego, poddane datowaniu węglem C14, oszacowane zostały na około… 2 miliony lat. (…)

    • A sprawdził Pan wiarygodność tej informacji? Wierzy Pan bezkrytycznie we wszystko co jest publikowane w Internecie? Na podstawie jednej notki uważa Pan, że wynik badania Codexu jest niewiarygodny?

     • Proszę w końcu wykonać coś pozytywnego i udowodnić, że tzw. Srebrna Biblia, język gocki, pustka osadnicza to prawda,.. a nie tylko wiecznie szukać dziury w całym…

      Wiem, że to trochę zaskakujące życzenie, ale jakaś odmiana każdemu zrobi dobrze… 🙂

     • Panie Skribha, powtórzę raz jeszcze.
      Dowodem na VI wieczne pochodzenie Codexu Argenteus jest datowanie radiowęglowe. Dowodu tego Pan nie obalił. Pozostałe argumenty odnoszące się m.in. do stylu pisma, układu tekstu, techniki wykonania itp. są zawarte w zlinkowanym przez Pana artykule. O języku gockim z Panem nie podyskutuję – nie jestem ani z zawodu ani z zamiłowania językoznawcą. Pustka osadnicza jest zupełnie obojętna dla treści tekstu Pana Weba i dyskusji o prawdziwości/sfałszowaniu Codexu Argenteus.
      Reasumując, było to proste.?

     • (…) Dowodem na VI wieczne pochodzenie Codexu Argenteus jest datowanie radiowęglowe. (…)

      A gdzie ono jest,.. bo go nie widzę?

     • ??? Jest w linkach, które Pan nawklejał. Jak dokładnie Pan poszuka to je zobaczy ?

     • (…) ??? Jest w linkach, które Pan nawklejał. Jak dokładnie Pan poszuka to je zobaczy ?(…)

      Mi nie chodzi o to, kto o tym gdzieś coś napisał. Proszę o cytat, potwierdzający prawdziwość tzw. Srebrnej Biblii i wiarygodność jej datowania dokonanego na podstawie tzw. datowania radiowęglowego. Podpowiem, którą kartkę i jak badano, itp.

      To jak z dziewictwem. Ja nie chcę tu czytać, że ktoś o tym gdzieś napisał… Ja chcę to sprawdzić, bo jest wiele powodów, żeby w to dziewictwo wątpić… 🙂

     • Panie Skribha.
      Interesujące Pana dane są w pracy Görana Possnerta i Larsa
      Munkhammara pt. “Silverbibelns ålder och
      bindingshistoria i ljuset av C14-analys” opublikowanym w
      „Annales academiae regiae scientiarum Up-
      saliensis- kungl. vetenskapssamhällets i Upp-
      sala årsbok 33 (1999–2000)” str. 53-66. Periodyk ten jest do nabycia za jedyne 100 SEK + koszty wysyłki pod adresem:
      http://kvsu.bokorder.se/sv-se/Book/2543/kungl-vetenskapssamhallets-i-uppsala-arsbok-3
      Jeżeli nie wierzy Pan autorom linkowanych przez siebie artykułów może Pan sięgnąć do źródła.

     • Ech… Przecież napisałem, że proszę o cytaty i dowody, patrz:

      „Mi nie chodzi o to, kto o tym gdzieś coś napisał. Proszę o cytat, potwierdzający prawdziwość tzw. Srebrnej Biblii i wiarygodność jej datowania dokonanego na podstawie tzw. datowania radiowęglowego. Podpowiem, którą kartkę i jak badano, itp.”

      …a nie odnośnik na dokonanie zakupu, czegoś, co jest fałszem i to jeszcze napisanym w języku szwedzkim, żeby było zabawniej… 🙂

      No to co dostanę, jakiś dowód i cytat potwierdzający prawdziwość tzw. Srebrnej Biblii, czy kończymy to bezpłodne udowadnianie jej nieistniejącego germańsko-gockiego dziewictwa, a ja napiszę do tego podsumowanie, hm?

     • „…a nie odnośnik na dokonanie zakupu, czegoś, co jest fałszem i to jeszcze napisanym w języku szwedzkim, żeby było zabawniej…”
      Badania przeprowadzali Szwedzi w Szwecji, to w jakim języku mieli je opublikować? Po arabsku? A może po polsku, żeby Panu było łatwiej? ?
      I na jakiej podstawie twierdzi Pan, że jest to fałsz skoro Pan tego nie czytał? To jest Pana standard badawczy? Proszę wybaczyć, ale w moich oczach Pana wiarygodność znacznie spadła.
      „Mi nie chodzi o to, kto o tym gdzieś coś napisał.”
      Przepraszam bardzo, ale w ramach udowadniania, że Codex Argenteus jest fałszywką sam Pan wrzucił link do pracy Pani Marty Bigus w języku angielskim. Artykuł ten, niestety, (dla Pana) dowodzi jego VI wiecznego pochodzenia, nawiązując m.in. do datowania radiowęglowego. Czyli co? Jak sądził Pan (zapewne nie doczytawszy), że jest przydatny dla Pana tezy, to był OK i mógł być dowodem? A jak okazało się, że dowodzi czegoś wręcz przeciwnego to trafił do szufladki „ktoś o tym gdzieś coś napisał” i jest bezwartościowy? I to ma być Pana obiektywizm? Wolne żarty.
      I proszę dać sobie spokój z podsumowaniem. Jest Pan nieobiektywny i takie też w mojej ocenie byłoby to podsumowanie (pomijając okoliczność, że zapewne wkleił by Pan znowu masę internetowego spamu). Jeżeli jest ono Panu potrzebne to proszę o nie poprosić Pana Weba, który ma w tym zakresie większe kwalifikacje od Pana.
      Natomiast zgadzam się z Panem w jednym. Kontynuowanie dyskusji nie ma sensu.

     • Hehehe… Czyli jest jak myślałem. To ja sam siebie mam przekonać, że kolejne krześcijańskie fałszerstwo nie jest fałszerstwem i jeszcze mam sam za to zapłacić!!! Jednak pozostanę przy swoim, bo tak będzie… rozsądniej i taniej. Hahahaha…

      A przy okazji, to tu cię w końcu mam mój przeuroczy germański gołąbku! Przyznaję, że wcześniej zastawiłem na cię pułapkę z tzw. Donacją Dioklecjana, (powinno być Konstantyna), ale tego nie załapałeś, albo celowo przemilczałeś, bo to taki trup w szafie papy, że wstyd o tym nawet wspominać, nieprawdaż? No cóż, wobec tego pociągnąłem co innego i bum! 🙂

      Fakty są takie, że krześcijańskich fałszerstw jest co niemiara, a teraz nawet sami krześcijanie podważają wiarygodność datowania metodą C14. Mi to wystarcza. Ty wierzysz sobie w co ci tam pasuje. I git. Ważne jest to do czego się przypadkiem przyznałeś…

      Nie załapałeś jeszcze, że tu nie chodzi o żadne datowanie tego, czy tamtego kawałka skóry bydlęcej, ale… o przyznanie się przez was obu, że obaj ze smarkiem NIE MACIE POJĘCIA O JĘZYKOZNAWSTWIE i że nie chcecie o tym dyskutować!!! Hahahaha… 🙂

      Wszystkich proszę o zapamiętanie tego! 🙂

      http://rudaweb.pl/index.php/2017/07/08/tata-chleb-i-biblia-gocka-na-tropie-dawnych-falszerzy/#comment-273828

      TANATOR LIPIEC 14, 2017
      (…) O języku gockim z Panem nie podyskutuję – nie jestem ani z zawodu ani z zamiłowania językoznawcą. Pustka osadnicza jest zupełnie obojętna dla treści tekstu Pana Weba (…)

      Smarka i jego językowego wyznania niewiary z oczywistych względów cytował nie będę…

      Jeszcze raz powtarzam, w tym fałszerstwie nie chodzi o bydlęcą skórę, czy srebrny atrament, czy nawet o kształt czcionki… TU CHODZI O FAŁSZERSTWO SŁÓW I GRAMATYKI PIERWSZEGO JĘZYKA GERMAŃSKIEGO,.. obojętnie, czy zrobione to zostało w tzw. 6, 7, czy 16w… Ale o tym tych dwóch allo-allo nie jest w stanie nic powiedzieć… Hehehe… 🙂

    • Sława SKRIBHa nie polemizuj – szkoda Twego wysiłku.
     Teraz próbuje udowadniać, że KK nie palił ksiąg, i nie posiada listy ksiąg zakazanych. Pytanie czemu wszystkie księgi trzyma u siebie, oczywiście tych których nie spalił. Monte Casino to jedno z najwiekszych opactw w których dokonywano fałszerstwa kronik, pism, encyklik, dokumentów, aktów chrztu, czy nawet produkcji fałszywych pieniędzy. To mafia – VenDet(h)ta w stosunku do Venetów, Wendów, SlowYan. Szkoda słów- krzyżowca nie nawrócisz na droge rozumu, on musi mieć kupę ksiąg wtedy czuje się ważny.

     • (…) nie polemizuj – szkoda Twego wysiłku.(…)

      Nie dyskutuję nigdy z pustynnymi trollami, bo każdy rozsądny wie po co oni robią, co robią. W tym miejscu zrobiłem wyjątek, bo jest to bardzo dobry i ważny wpis.

      Jeśli ludzie poczytają, co tu jest napisane, to zaczną może myśleć samodzielniej i zadawać sobie niewygodne pytania i więcej kamieni potoczy się z górki…

      Z zasady trolli nie karmię, a jedynie czasem je hm… użyję ich języka żeby mnie zrozumieli… do nogi miłosiernie exterminuję, czyli wybijam… 🙂

      Jak zejdą już na same kwakanie, to widomy znak, że nic więcej już nie mają do napisania… Pewno zbliżyliśmy się już do tego.

    • @skribha
     // udowodnienie tego jest pewno proste, co nie?/
     Dowody fałszerstwa dostarcza oskarżyciel , te Twoje są wyjątkowej wartości bo bazują na „Białczyńskim i opinii pani Zosi „. Ludzie mają różne pasje , Twoją są litery i wymyślanie kombinacji z nimi związanych , do czego masz pełne prawo , przy czym , nikt nie musi tego traktować na serio , tym bardziej gdy ta Twoja pasja wygląda już na fanatyzm bo : //Tu masz źródłosłów do tego tfojego „gockiego” HLaJF, czy jak mu tam…//……….przede wszystkim nie żadne moje i wcale nie tak pewne jak byś to sobie chciał widzieć czyli //(c)H+LeB, H+LeB/P, S+LeB/P, Z+LeP… ZLeP+ioNy // bo to „H ” można równie dobrze pominąć i pozostanie tylko „laif” a tu już bardzo blisko do współczesnego niemieckiego leib , nazwy na chleb do dzisiaj utrzymanej , przynajmniej potocznie a nie w pełnej formie czyli brotleib , ale „zlepiaj” dalej skoro Ci to najlepiej w życiu wychodzi

     • W ramach udowadniania według z góry założonej tezy mogę dodać, że brotleib to starogermański chlebbrzuch (bo leib to brzuch po niemiecku), sympatyczniejsze znaczenie – w myśl wiary o wszechgermańskiej Europie – mogło by mieć niemiecko-angielskie brotlife, czyli chlebżycie. To tyle, jeśli chodzi o Pański wywód 🙂

     • Dowody fałszerstwa dostarcza oskarżyciel , te Twoje są wyjątkowej wartości bo bazują na „Białczyńskim i opinii pani Zosi(…)

      Hehehe… Tiaaa… Leo Wiener i inni przecież dla allo-allo zwyczajnie nie istnieją. Wystarczy przecież zamknąć oczy i wszystko im gra, co ni? 🙂

      (…) Ludzie mają różne pasje , Twoją są litery i wymyślanie kombinacji z nimi związanych , do czego masz pełne prawo , przy czym , nikt nie musi tego traktować na serio , tym bardziej gdy ta Twoja pasja wygląda już na fanatyzm (…)

      Może przestaniesz nadymać się jak rybi pęcherz i jednak łaskawie spróbujesz podać jakieś dowody na prawdziwość tzw Srebrnej Biblii, j. gockiego, pustki osadniczej, itp? Przeca mocnyś w gębie…

     • @skribha
      Czyli Leo Wiener to tak bardzo wyjątkowy naukowiec ,że mylić się nie może , jego badania nad Gotami mają jakiś status „prawdy objawionej ” ? A naukowcy nie kwestionujący pochodzenia „srebrnej” , dla których Wulfila jest jej autorem bo sam opracował gocki alfabet , to tylko pożyteczni idioci na usługach germańskich ośrodków dezinformacji Słowian , rzymskiego kościoła ,żydów i masonów , przy czym sam Leo W. żydem może już być jak najbardziej bo to był jeden z tych „właściwych żydów” , poza tym nie przedstawia się dowodów na prawdziwość czegoś , co oficjalnie uznawane jest za prawdziwe .

     • (…) Czyli Leo Wiener to tak bardzo wyjątkowy naukowiec ,że mylić się nie może , jego badania nad Gotami mają jakiś status „prawdy objawionej ” ? (…)

      Pewno Leo Wiener i George O. Curme, i inni…  to „skończone żydowskie dupki i kłamcy” były i wszyscy ci, na których mam nadzieję powołasz zaraz się, wielokrotnie obalili ich twierdzenia… Bądź więc tak uprzejmy i podważ, to co napisali o tzw. Srebrnej Biblii i j. gockim… Umiesz to zrobić sam, albo zacytować jakąś ich krytykę, prawda? Nie powinienes mieć żadnych z tym problemów, no chyba że jesteś tak niemiecko dokładny, jak wtedy, kiedy napisałeś, że wszytko co ja tu zamieściłem, to tylko, cytuję:

      (…) Dowody fałszerstwa dostarcza oskarżyciel , te Twoje są wyjątkowej wartości bo bazują na „Białczyńskim i opinii pani Zosi (…)

      (…) A naukowcy nie kwestionujący pochodzenia „srebrnej” , dla których Wulfila jest jej autorem bo sam opracował gocki alfabet , to tylko pożyteczni idioci na usługach germańskich ośrodków dezinformacji Słowian , rzymskiego kościoła ,żydów i masonów , przy czym sam Leo W. żydem może już być jak najbardziej bo to był jeden z tych „właściwych żydów”(…)

      O to to!!! Tu koleszko prawie napisałeś prawdę tyle, że i zapomniałeś o Atlantach… 🙂

      To nie „pożyteczni idioci”, itp, jak ich sam nazwałeś… To zwykli zmotywowani przeciw-słowiańsko oportuniści, jak ty i tobie podobni.

      Pisząc po polsku, czyli w języku słowiańskim, zamiast w swoim umiłowanym języku Goebbelsa, nawet nie wiesz, jak memłasz i kaleczysz go swoimi ustami:-) Uważaj, żebyś go sobie nie przygryzł, albo nie zadławił się tym gocko-germańskim MeLTZ, czy jak mu tam, kiedy ten germański tłok, pompuje ci w banię nową niemiecką fietzę.

      Zamiast „właściwymi żydami” próbować tu bić we mnie poniżej pasa, to pokaż, że masz jaja i trochę szarych komórek i obal to, co napisałem…

      (…) , poza tym nie przedstawia się dowodów na prawdziwość czegoś , co oficjalnie uznawane jest za prawdziwe . (…)

      Aha… 🙂

      …..

      To właśnie za takie „dowodzenia” wysmarkałem cię do oT(c)HL”aNi, gdzie twoje miejsce.

     • Przekład gocki tym wyróżnia się spośród przekładów starożytnych, że znana jest data, tłumacz oraz okoliczności powstania. Wulfila, Wulfilas bądź Ulfila (310-383), „grecki apostoł”, działający na terenach Dacji i Bosforu, nawracał Ostrogotów na wiarę chrześcijańską obrządku ariańskiego. Jako biskup Taurydy uczestniczył w obradach I soboru nicejskiego (325). Zanim przystąpił do przekładowej pracy, stworzył najpierw alfabet gocki, w oparciu o grecki, bo nie chciał użyć starogermańskich run. Kolejnym problemem były braki w terminologii, dlatego też słownictwo poszerzył poprzez zapożyczenia z greki i łaciny. Budowę zdania oparł na składni greckiej. Przekład Wulfili używany był w państwie Ostrogotów we Włoszech, które trwało krótko (488-554). Niedługo potem, po przejściu na katolicyzm, język gocki zaginął i nie było nikogo, kto byłby zainteresowany czytaniem przekładu Wulfili[48].
      Tekst Nowego Testamentu reprezentuje bizantyjską tradycję tekstualną (rodzina E), jest bliski dla cytatów Chryzostoma. Tekst Listów Pawła jest bliski dla Peszitty. Zachowane rękopisy zawierają sporo naleciałości tekstu zachodniego, być może zostały one dodane później, w okresie państwa Ostrogotów[49].
      Jak to możliwe, żeby Goci z Gotlandi przeszli całą Europę, i płn, Afrykę, zakrystionizowali się podbili Ibierie i Rzym, i nagle ich jezyk i pismo wyparowało?!!!!! A przecież nie palili ponoć rzymskich kościołów?!!!hm Panie Tanator, w tym samym czasie Związek Lugijski pod nazwą Vandali właśnie pacyfikowały tuniegdziesz Rzym i Kartaginę w Sile 80 tys. chłopa. mam pytanie do szanownego stratega Smyxxa – jak Pan poprowadziłby Armie Gocką, aby nie wymarła z głodu, nim się okrzesała pod krzyżem Konstantynopolu- jako ostrogoci, nie liczę że owszem ukatrupić musieli jednego z Cesarzy – ale jakoś potem jako Wizygoci- złacinowaciali Woje tłukli legiony a kościoły nienaruszone pozostawili w samym Rzymie – bardzo uczeni byli owi Woje!!!!! A może to była bujda spisana na potrzeby spisania nowej historii!!!!!

  • @wandal
   Żaden z użytych w tym tekście wyrazów nie przypomina gockich słów .Jedyną przesłanką za fałszerstwem „srebrnej ” jest brak w niej „myśli ariańskiej ” , t zn , podobno tylko w jednym jej miejscu Wulfila podkreślił pozycję Jezusa zgodną z ariańską wersją chrześcijaństwa . Gdyby ktoś inny , i to dopiero w XVI wieku zredagował ten tekst bez „ariańskich ” wstawek to by znaczyło ,że albo nie wiedział jak i w których miejscach je zastosować albo uznał ,że nikt nie zwróci na to uwagi . Wymyślanie gockiego w XVI wieku tylko z uwagi na wciągnięcie Gotów we własne dzieje jest pomysłem szalonym , tym bardziej ,że przecież Gotom Europa i świat niczego nie zawdzięcza , nie mają żadnego wkładu w progres kontynentu

   • @Smyxx
    Napisałeś „podobno tylko w jednym jej miejscu Wulfila podkreślił pozycję Jezusa zgodną z ariańską wersją chrześcijaństwa”. To ciekawe… bardzo. Postaraj się uprawdopodobnić to swoje stwierdzenie, żeby nie było wątpliwości i wskaż ten „ariański” fragment biblii Wulfili. A najlepiej byłoby gdybyś go zacytował.
    I jeszcze jedno. Wymyślanie gockiego, jak również innych fałszerstw historycznych np. NIEMIECKIEJ Germanii, „WschodnioGermańskich” Wandalów lub Swewów zamienionych na SveBów, służyło zawsze jednemu „progresowi” – odwiecznemu parciu na wschód (drang nach osten) Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Wciągnięcie Gotów we własne dzieje, „dawałoby prawo” cesarzowi do ziem do Bolesława Chrobrego, Władcy „Wschodniej Germanii” bo przecież określono go mianem rex Slavorum Gothorum sive Polonorum. W ten oto prosty sposób – przy pomocy fałszerstw historycznych – Święte Cesarstwo Rzymskie uzyskałby prawo do zjednoczenia pod swoim berłem całej Germanii – od Renu na zachodzie do Wisły na wschodzie. Albo i jeszcze dalej, przecież wiemy, że Goci żyli najdłużej na Krymie. My Polacy powinniśmy zawsze o tym pamiętać.

    • @stachnick
     //bibliści oraz filolodzy poszukiwali śladów wpływu ariańskiej doktryny na przekład Wulfili. Znaleziono tylko jedno takie miejsce, w Liście do Filipian 2,6, w którym jest mowa o preegzystencji Chrystusa – galeiko guda (podobny do Boga), tymczasem tekst grecki mówi ισα θεω, co powinno być tłumaczone na ibna guda (równy Bogu)[10].//….poza tym proszę nie zapominać ,że „srebrna” nie jest jedynym gockim tekstem , w tej sytuacji ,w różnych miejscach i czasie , jacyś ludzie musieliby , niezależnie od siebie wymyślić ten sam alfabet , i wszystko tylko po to by mieć jakieś pretensje do wschodnich regionów Europy? jeśli ktoś jest silny , to nie musi się przed nikim usprawiedliwiać , poza tym czemu Niemcy nie zajęli Hiszpanii ? czy tam Goci nie mieli swojego królestwa ? chyba tym bardziej powinni o to zabiegać

     • @smyxx
      Dziękuję za odpowiedź i wyjaśnienie. Na Twoje pytanie, czemu Niemcy nie zajęli Hiszpanii cytuję Wikipedię:”Hiszpania Habsburgów – okres w dziejach Hiszpanii, kiedy kraj ten stanowił część imperium Habsburgów i był rządzony przez królów pochodzących z tej dynastii. W czasach rządów cesarza Karola V (w Hiszpanii panującego jako Karol I), który do władzy doszedł po śmierci swojego dziadka Ferdynanda, Habsburgowie hiszpańscy kontrolowali terytoria rozciągające się od Argentyny aż po Prowincje Niderlandów oraz zaliczali się do najpotężniejszych sił europejskich. W związku z nagłą ekspansją terytorialną oraz umocnieniem politycznym okres ten w historii Hiszpanii nazywany jest Wiekiem Rozwoju lub Złotym Wiekiem Hiszpanii.
      Pomimo iż Habsburgowie utożsamiani są przede wszystkim z historią środkowej Europy i tworzeniem potęgi monarchii austriackiej, gałąź tego rodu rządziła również w Hiszpanii od 1516 do 1700 roku. W czasie ich rządów Hiszpania osiągnęła szczyt swojej siły i wpływów, jednak z czasem popadła w powolny proces rozkładu.”
      Tak więc jak widać z powyższego Niemcy panowali również w Hiszpanii i Niderlandach. To całkiem spory kawał Europy.

    • Sama panująca dynastia nie powoduje utraty tożsamości ludzi w kraju , którym zarządza , Habsburgowie nie germanizowali Hiszpanii , tak samo jak dynastia Bernadotte niemal od 200 lat nigdy nie dążyła do pozbawienia Szwecji jej narodowego charakteru ?A Wazowie i Batory w Polsce ? Czym innym jest okupacja od sprawnego zarządzania

     • Akurat Zygmunt III Waza to był agent zindoktrynowany przez jezuitów i od niego zaczęło się pasmo porażek RP, niszczenie tolerancji religijnej i wolności itd, a Władysław IV to już w ogóle jeden z najgorszych władców, obok watykańskiego pachołka Sobieskiego.

   • Goci to tylko nazwa, na jakiej podstawie wiec zaliczaja Ostrogotow do Germanow, a nawet do Gotow? Niemozliwoscia jest zeby Ostrogoci mowili jezykiem germanskim, bo do czego by im ten germanski jezyk byl wtedy przydatny miedzy Bugiem a Donem? Niemcy zaliczajac Ostrogotow do Germanow, opieraja sie o radosna tworczosc t.zw. Kronikarza Gotow, czyli urzednika rzymskiego Jordanesa, ktory Ostrogota w zyciu nie widzial. Pisal on swa Kronike Gotow w Konstantynopolu, na zapotrzebowanie Rzymu, „tworczo” przerabiajac wczesniejsza kronike, do dzis dnia zaginiona. Jeden z wielu przykladow na t.zw. klamstwo bizantyjskie. Jakiego jezyka uzywali Ostrogoci, Wizygoci i Wandale? Twierdze ze lingua franca Europy Wschodniej, czyli slowianskiego. Gutiska razda (Gocka w-różda, g-rażda’nin) jest fleksyjnie bardziej podobna do języków słowiańskich niż teutońskich Gotische Sprache, a biblia Ulfila jest z pewnością w języku Ulfila. „eils […] scapia matzia ia drincan!” pojawia sie w poemacie, niby wandalskie podobne do gockiego, „Panie, miej litosc!” (Froia arme!), ktore raczej nie jest
    germanskie (prawdopodobnie iberyjskie z Andaluzji), zatem jesli chodzi o wandalski to tyle wiemy, nie ma absolutnie zadnej pewności, że to wymyslony przez Niemców „wschodnio-germanski, który ma byc blisko spokrewnionym z jezykiem Gotow”?? Teraz moze troche mniej merytorycznych argumentów, cos o postrzeganiu Polaków w krajach anglo-saskich: angielska, amerykanska czy australijska ulica niewiele wie o polskiej kulturze czy osiagnieciach, wiekszosc ich spoleczenstw ze
    zdziwieniem przyjmuje do wiadomosci ze Kopernik, Maria Curie, a
    nawet Chopin to Polacy. Chetnie za to widziala by Polakow w roli
    czyscibutow, (Polak moze kojarzyc im sie z polish boots), jak
    napisal Lacietis. O tym ze jeden z filarow literatury angielskiej
    Joseph Conrad nazywal sie Korzeniowski i do 20-tego roku zycia
    praktycznie nie znal angielskiego, tego publika nie wie. Absolwent
    australijskiego uniwersytetu bardzo sie zdziwil gdy mu to
    powiedzialem. A co do Kosciuszki, to moze jedynie w USA co nieco
    kojarza, ale duzo mniej niz w przypadku Pulaskiego, ale juz w
    Australii powszechnie sadzi sie ze gora Kosciusco to nazwa nadana
    przez Aborygenow. No więc jak Polacy czy Słowianie mogliby miec historie sięgajaca starożytnosci, dla nich tylko Germanie. iemcy zaliczajac Ostrogotow do Germanow, opieraja sie o radosna tworczosc t.zw. Kronikarza Gotow, czyli urzednika rzymskiego Jordanesa, ktory Ostrogota w zyciu nie widzial. Pisal on swa Kronike Gotow w Konstantynopolu, na zapotrzebowanie Rzymu, „twórczo” przerabiajac wczesniejsza kronike, do dzis dnia zaginiona. Jeden z wielu przykladow na t.zw. klamstwo bizantyjskie.

    • Sława Wandal – z łacinki coligantes – zbierać się – to gather po ang.- Got – łatwo można przerobić ze słowiańskiego-sląskiego godka, gotka – mówić. znów skoligaceni mogło to być plemie wymieszane, zebrane w jednym miejscu przez chodźby wojny, czy kataklizmy – zaczeli Godać. Takie przemyślenia

    • Kościuszko i Pułaski zostali kilka lat temu wyrzuceni z amerykańskich programów szkolnych, coraz mniej ludzi ich kojarzy. Pozostały jeszcze ulice, a zwykle uliczki nazwane ich imieniem przed stuleciem w polskich dzielnicach miast, które obecnie staraciły polski charakter. Odnoszę wrażenie, że przed 100 czy 80 laty polskość w USA cieszyła się dużo większym prestiżem niż obecnie i była bardziej widoczna. N.b, nazwisko Kościuszki z reguły pisane jest niepoprawnie jako „Kosciusko”, o wymowie nawet nie wspomnę, Amerykanie na takie drobiazgi nie zwracają uwagi, Pułaski to wiadomo „Piulaski”.

     • Najważniejsza rzecz z której muszą sobie zdać sprawę Polacy i wszyscy Slowianie to fakt że od 2000 lat prowadzona jest przeciwko nim wojna informacyjno-propagandowa, już wtedy romaje wiedzieli że fizycznie nas nie zniszczą więc muszą atakować nasza świadomość. My musimy zadbać o własną świadomość i zjednoczyć się a niech anglosascy postromajowie tkwią w swych kłamstwach jak chcą, tak dla przykładu, spróbujcie coś znaleźć po angielsku o najeździe na Konungahele, nie znajdziecie, bo oni wymazuja wszelkie dowody naszych sukcesów i dawnej potęgi.

   • a co powiesz na takie podobienstwa języka gockiego do prasłowianskiego:
    po gocku:
    jah gasaihvandans ïna bedu ei usliþi hindar mar kosu ïze swa liuhtjai liuhaþ ïzwar ïn and wairþja manne ei gasaihvaina ïz wara goda waurstwa jah hauhjai na attan ïzwarana þana ïn himina,
    po prasłowiansku:
    jak głosi hvałas iżna będą ci usliszi gdzie mar kosą iże. swe liudzie liuhaps iżbył ivnid wariesja _____ ci głosi hwała iż wara boga wyrastła jak chojaki na ać tam _____________ iw hymna

    • jah gasaihvandans ïna bedu ei usliþi hindar mar kosu ïze swa liuhtjai liuhaþ ïzwar ïn and wairþja manne ei gasaihvaina ïz wara goda waurstwa jah hauhjai na attan ïzwarana þana ïn himina,

     Jak głosi Wanda, jeno będąca najwyższą kapłanką bogini MAR i KOSZU, tak bym przetłumaczył pierwsze zdanie – będe miał trochę czasu, spróbuje poszukać w sanskrycie odpowiedników,
     końcówka na Ojca i Pana swojego Imienia- czyli na założyciela Plemienia!!!!

     • Laxim, zaskoczyłeś mnie logiką tego wywodu! 🙂 Działaj dalej, jak napisałeś, bo to może być coś naprawdę bardzo ważnego!

      Przyznaję szczerze, że czasem działasz mi na nerwy swoim rozwlekłym stylem, ale no tu dałeś chłopie czadu! Niniejszym cofam ostrzeżenia, jakie dałem Ci za nieskładne pisanie u mnie. Podawaj zawsze źródła, na to co cytujesz, to nikt nie będzie mógł przyczepić się do Ciebie, że zmyślasz coś.

      Ludzie, rozwalmy razem to turbogockie fałszerstwo!!!

     • @laxim
      Wystarczy poszukać co się kryje pod pojęciem -usliþi – bo to po polsku -paralityk- czyli całe to zdanie jest fragmentem ewangelii a nie jakimś oświadczeniem pani Wandy ale kombinuj dalej

     • świetnie, ja postarałem sie przetłumaczyc inny gocki tekst: bajdjan liuds jah hilpan izal dulgs, krl jeh gataws is hweila lajan jo balwjan——————–a po polsku:
      biada ludziom i chłopom za długi, król jest gotowy za chwilę łajać (karać) was bo jest w bólu (zmartwiony)

     • dalej możnaby było przetłumaczyc tak: jak głosi Wanda, jeno będąca najwyższą kapłanką bogini MAR i KOSZU dla swoich ludzi, iżby wszyscy wiedzieli, ze wiara w Boga wyrasta tak samo jak z siła z ojcowskiego drzewa

    • krl zostaje powielone ponownie i wraz z przepoczwarzonym NeoRzymem powołany zostaje KAROL WIELKI!!!!!! Ciekawa korelacja.

    • Jak głosi Vanda jeno będacą „uspioną” – Vidzącą” kapłanką bogini Mar i Koszu i ze swym ludem- Lędzian(ek) i Lachów, zapisuje słowa w Was i na Niebie, jak chciał założyciel naszego Wara G(R)oda na chwałę naszego Ojca i Pana nazywając go jego Imieniem.
     Tak to by dzisiaj brzmiało. Po pierwsze Goci wojownicy nie potrafili pisać, mając styczność z kulturą i kapłankami Dziewicami, za tknięcie których groziła najwyższa kara ( w męczarniach). Nie było żadnych run germańskich, tylko próba pisania od Viedunów, czyli niższego kregu wewnętrznego, zazwyczaj Viedunowie byli też Wojownikami, strategami, inżynierami, jako jedyni mogli spotykać się z kapłankami w miejscach światłych – brzmi to nieprawdopodobnie ale tak było.
     Smyxx aby Persowie i Rzym mógł walczyc i wykarmić hordy barbarzyńców wojowników nierobów -patrz A-RAB – musiał je czymś karmić – nikt do czasów Cyrusa nie próbował zerwać traktatu pokojowego – zboże i cywilizacja ze SiStanu za sztukę, złoto, kamienie. Dalej sobie sam wytłumacz geniuszu wojenny jak to działało – i czemu było takie PAR THcie na Północ.
     Satem Panowie, Satem – łacina jest martwa – Nasz SlowYanski jest Żiwy Jak G(R)ody które tworzyli.

     • Zamiast tropić agentów zapoznaj się z gockim alfabetem bo użyta w wyrazie „usliþi” litera „þ”to gockie ” ?” co się czyta jak „th” a nie „p” , stąd ta twoja konstrukcja ze „ślepym ” jest zupełnie chybiona ale nawet gdyby przyjąć że chodzi w całym tym zdaniu o ślepca , to dlaczego pominąłeś to słowo w tym swoim ” translatorskim dziwolągu ” o jakiejś najwyższej kapłance Wandzie , która w drugiej wersji tego twojego tłumaczenia była już uśpiona ? Kombinujesz w sytuacji gdy jest pewne ,że całe to zdanie jest gockim fragmentem ewangelii Mateusza

     • Smyxx tak w taki sam sposób, jak H ginie w języku niemieckim – Masz piłkarza o nazwisko LAHM – a wymawia się LAM – to samo znajdziesz w hebrajskim, gdzie na dodatek Ż, przechodzi w Sz – ale to już SKRIBH Ci wytłumaczy – czemu dwie bezdźwięczne spółgłoski fonetycznie wymawia się jako pojedynczą. S jest jak 9, więc pogłówkuj – bo Vanda to tytuł kapłanki – tak jak Dalejlama – i tutaj tez zapewne nie uwidzisz końcówki HM – Dalej LaHm.
      Jesteś strasznie oporny, spójrz na wszystkie nazwy w Palestynie, skoreluj to z Filastynami ( nim przybyli Semici z Arabii) i zastanów się Sale(h)m alejhem – gdzie j jest akcentem na alehem – pokój Wam, Betlahem, JeRUSaLe(h)M. Będziesz tkwił zaparte, czy nie używasz akcentów, i chodźby śluński – dawniej tez posiadał spółgłoski które były pomijane ze względu na dany kontekst, w ten sposób rozdzielano rdzenie słów od wtórnych. Niestety Grecy nie potrafili sobie z tym poradzić. W swoim czasie wszystko wypłynie jak olej na powierzchnię.

   • @skribha
    //za takie „dowodzenia” wysmarkałem cię do oT(c)HL”aNi, //…………chyba nie tylko mnie bo sam sobie komentujesz te swoje „literówki” , poza tym co niby tu napisałeś by to „obalać ” ? mnie tu przypisujesz , nie wiadomo czemu, jakieś „umiłowanie „niemieckiego ale sam częściej wklejasz teksty po angielsku niż po polsku , ale to wolno bo jak coś jest po angielsku , to musi być prawdą 🙂

    • Miło mi, że martwisz się o mnie i o moje towarzystwo u mnie. Doceniam to, ale pozostanie, jak jest. Żeby móc pisać u mnie należy sobie na to najpierw zasłużyć… Za cienki jesteś w uszach, więc możesz sobie tylko o tym w nocy pomarzyć….

     Nie rozróżniasz nawet cytatów i dowodzenia w j. angielskim, w którym źródła na które powołuje się zostały napisane, od swoje miłości do wszystkiego co niemieckie… no cóż… Jak mówią prawdziwa miłość jest i ślepa… i szalona…

    • @laxim
     Po co wprowadzasz tu jakieś dodatkowe wątki ,a nie odnosisz się do tego konkretnego pojęcia ” usliþi ”, które nie ma nic wspólnego ze spaniem , co możesz sam sobie sprawdzić na jednym z podanych tu linków , t zn na tym gdzie jest słownik gocko-niemiecki, z kolei wyraz z rzekomo ukrytą Wandą czyli ” gasaihvandans” w tak podanej formie w tym słowniku w ogóle nie występuje , natomiast jest w nim określenie „gasaihvan” co ma kilka znaczeń , np „widzieć ” albo „ujrzeć ” . Niestety pojęcia „mar” i „kosu” w tym słowniku nie występują ale z ciągu słów // usliþi hindar mar //to nic innego jak //paralityk przyniesiony na łożu // zaś pojęcie „kosu” jest wg mnie zniekształconą formą imienia Jezus bo we fragmencie ewangelii Mateusza wygląda to tak : //….przynieśli Mu paralityka ,leżącego na łożu .Jezus widząc ich wiarę rzekł …..//Tak to wygląda z pozycji „zdrowego rozsądku” i nie ma nic wspólnego z jakąś promocją religii

     • tak ci powiedział zapewne yoshua z kosą, Dobre,
      U – to symbol czary, kobiety – no chyba, że twój yoshua był kobietą? kto wie, kto wie,
      sliþi – popatrz na to słowa U-sliþi – uśpiona kapłanka bogini Mara i Kosz, Koszalin, Koszyce, Koszęcin, Mara, TaMaRa, – dwa bóstwa MA KOSZA. Smyxxu jestes odporny na rzeczy oczywiste. Nie mam ochoty prowadzić pyskówki. jesli myslisz że Jasna Góra to kapiSta wydumanej dzieciatej kobiety bez męża ( w kulturze hebrajskiej) to zyjcie w prześwidczeniu zbawienia, ale zdala od takich miejsc.

  • Tu trochę, o tym niepokalanym dziewictwie datowania radiowęglowego. Proszę zwrócić uwagę, że prosiłem o taką analizę danych, jak ta poniżej, kiedy napisałem tu, że:

   (…) Mi nie chodzi o to, kto o tym gdzieś coś napisał. Proszę o cytat, potwierdzający prawdziwość tzw. Srebrnej Biblii i wiarygodność jej datowania dokonanego na podstawie tzw. datowania radiowęglowego. Podpowiem, którą kartkę i jak badano, itp. (…)

   file:///C:/Users/User/Downloads/Irena%20Choczynska.pdf
   CHEMICZNE DATOWANIE CAŁUNU TURYŃSKIEGO
   Irena Choczyńska (Kraków)

   (…) Skąd rozbieżność wyników?

   Radiochronometria po raz pierwszy została użyta do datowania obiektu archeologicznego ponad 60 lat temu i stale się rozwija. Opracowano nowe techniki pomiarowe, metody oczyszczania próbek, procedury analizy statystycznej danych i kalibracji wyników. Wykonano tysiące pomiarów różnych materiałów w kilkuset laboratoriach na całym świecie. Szacowanie wieku tkaniny na podstawie modelu opisującego proces starzenia się ligniny jest nowatorskim pomysłem, którego przydatność nie została jeszcze zweryfikowana. Nie można zatem traktować wyników datowania Całunu Turyńskiego, uzyskanych w obu badaniach, jako równoważnych – datowanie radiowęglowe ma nieporównywalnie większą wartość badawczą, i przez wiele osób zostało przyjęte jako rozstrzygające.

   Z drugiej strony, znane są błędy w oznaczaniu wieku metodą 14C wynoszące wiele setek, a nawet tysięcy lat (np. bandaże mumii z muzeum w Manchesterze okazały się o około 1000 lat młodsze od szkieletu). Test na obecność ligniny staje się więc przesłanką aby postawić pytanie, czy w przypadku datowania Całunu Turyńskiego również nie popełniono pomyłki.

   Na czym miałby polegać błąd analizy radiowęglowej?

   Duże wątpliwości budzi procedura pobierania próbek do badań. Fragment płótna został wycięty z jednego miejsca Całunu, a nie z różnych obszarów jak postulowali członkowie STURP-u. Był to pasek tkaniny o powierzchni 12,96 cm2 z rogu relikwii, a więc miejsca, za które w czasie wystawień była ona podtrzymywana i narażona na uszkodzenia. Następnie pasek ten został pomniejszony do 7 cm2 w celu usunięcia znajdujących się w nim szwów. Niewykluczone, iż miejsce to zostało naprawione przez uzupełnienie wytartych nici, gdy Całun poddano renowacji po pożarze w XVI wieku. Hipoteza ta została potwierdzona badaniami właściwości chemicznych i fizycznych próbek Całunu. R. Rogers odnalazł na nitkach pochodzących z obszaru datowanego radiowęglowo inkrustacje zawierające barwnik (alizarynę). Jej obecność może świadczyć o tym, że dokonano w tym miejscu naprawy relikwii, używając do tego celu barwionego lnu, aby lepiej pasował do starszego, oryginalnego materiału. Kolejnego argumentu dostarczyła spektrometria mas produktów pirolitycznego rozkładu włókien przeprowadzona w 1981 r. Na włóknach pochodzących z rejonu, który parę lat później datowano 14C, wykryto pentozę (składnik gumy arabskiej). Nie stwierdzono obecności tego związku na włóknach z głównego obszaru płótna. Pojawiają się też niejasności co do masy próbki pobranej do analizy radiowęglowej. Ponieważ znany jest ciężar cm2 tkaniny, można obliczyć ile powinien ważyć fragment o określonych wymiarach. Tymczasem masa próbki była znacznie większa, co wskazuje na inną gęstość płótna w tym miejscu. (…)

  • A tu jeszcze trochę o fiarygodności metody datowania C14:

   http://innemedium.pl/wiadomosc/czy-datowanie-radioweglowe-mit

   http://archeologia.com.pl/2017/01/14/po-co-datowanie-radioweglowe/

   (…) Skoro jest tak dobrze, to dlaczego nie przekłada się to na właściwe wykorzystanie datowań. Wszystkiemu winna jest kalibracja. Sięganie w przeszłość, to nie to samo, co bieżące obserwowanie ruchu wskazówek zegara. Datowanie polega na:

   Policzeniu atomów 14C w próbce dziś,
   Policzeniu atomów 14C wtedy, gdy rosło to zboże, którego spalone ziarnka archeolog wygrzebał i…
   Obliczeniu proporcji, logarytmu i pomnożeniu przez 5 730 lat (13C też ma w obliczeniach swój niewielki udział).
   Uważny Czytelnik spyta, jak wykonać punkt 2. Jak dojść do danych z przeszłości, uzyskać coś na „wtedy”. Rzecz nie jest tak beznadziejna, jak się wydaje. Otóż rośliny, ale więc i kolejne ogniwo – zwierzęta czerpią węgiel z atmosfery. A wietrzna atmosfera się miesza. Na całej Ziemi, a w każdym razie na naszej półkuli, w danym roku, wszędzie jest tyle samo 14C. W związku z tym nasuwa się myśl, to może w takim razie, po prostu zawsze i wszędzie jest tyle samo 14C. Otóż: NIE.

   W atmosferze i w żywej biosferze ilość 14C waha się z różnych powodów. Nasza Ziemia, ale i nasz Kosmos są skomplikowane i wcale nie są absolutnie stabilne. Więc jak sobie z tym poradzić? Wystarczyłoby znaleźć obok ziaren w ognisku… tabliczkę miedzianą z napisem 5 678 BC i tak dla każdego roku, ale tylko po jednej takiej próbce dla całego świata. To oczywiście żart, ale obrazowy. Taka jest istota kalibracji – użycie wzorcowego obiektu o znanej wartości cechy, którą chcemy mierzyć. (…)

   http://wiadomosci.onet.pl/tablica/czy-datowanie-znalezisk-archeologicznych-jest-wiar,1666,270154,42488272,watek.html

   czy datowanie znalezisk archeologicznych jest wiarygodne ? Różnice w datowaniu. Niektórzy powołują się na wyniki badania wieku za pomocą metody…

   ~tematy okołobiblijne, 7 mar 11 16:22
   czy datowanie znalezisk archeologicznych jest wiarygodne ? Różnice w datowaniu. Niektórzy powołują się na wyniki badania wieku za pomocą metody radiowęglowej (opartej na zawartości węgla C-14), ma ona jednak określone ograniczenia. W czasopiśmie Science z 11 grudnia 1959 r. podano na s. 1630: ?Klasycznym wręcz przykładem zawodności metody C14 jest rozpiętość 6000 lat uzyskana podczas badania 11 próbek z Dżarmo (…), prehistorycznej wioski w północno-wschodnim Iraku, która jak wynika z wszelkich danych archeologicznych, była nieprzerwanie zamieszkana nie dłużej niż 500 lat?.

   O tych słabościach trzeba też pamiętać, gdy się rozważa wiek przypisywany znaleziskom przez archeologów. Merrill F. Unger zilustrował to następująco: ?Na przykład według Garstanga upadek Jerycha nastąpił ok. 1400 r. przed Chr. (…), zdaniem Albrighta było to ok. r. 1290 (…), Hugues Vincent, znany archeolog badający Palestynę, opowiada się za r. 1250 (…), a H. H. Rowley uważa, że faraonem uciskającym Izraelitów był Ramzes II i że exodus nastąpił za jego następcy Marniptaha [Merenptaha], ok. 1225 r. przed Chr.? (Archaeology and the Old Testament, s. 164, przyp. 15). Profesor Albright, skądinąd przekonany o wiarogodności metod i analiz współczesnej archeologii, przyznaje jednak, iż ?ciągle jeszcze jest rzeczą bardzo trudną dla niespecjalisty przebrnięcie przez wszystkie daty i wnioski archeologów, niejednokrotnie sprzeczne ze sobą? (Archeologia Palestyny, s. 314).

   To prawda, że do datowania znalezisk używa się różnych nowoczesnych instrumentów, takich jak metoda radiowęglowa. Ale nie jest ona całkowicie dokładna, o czym może świadczyć wypowiedź G. E. Wrighta na łamach The Biblical Archaeologist (1955, s. 46): ?Warto zaznaczyć, że wbrew oczekiwaniom nowa metoda datowania starożytnych znalezisk na podstawie zawartości węgla radioaktywnego nie okazała się wolna od błędów. (…) Niektóre badania dały ewidentnie fałszywe rezultaty, najprawdopodobniej z różnych powodów. W chwili obecnej na wynikach można całkowicie polegać tylko wtedy, gdy przeprowadzono szereg badań, które dały praktycznie te same rezultaty, i gdy pokrywają się one z datą uzyskaną drogą innych obliczeń? (kursywa nasza). Wiele lat później The New Encyclop?dia Britannica (1991, t. 19, s. 772) donosiła: ?Nie ulega wątpliwości, że metoda radiowęglowa nie jest tak dokładna, jak tego życzyliby sobie tradycyjni historycy?

   Problemy związane z ustalaniem dat na podstawie zabytków znajdowanych podczas wykopalisk Sprowadzają się do tego, że gdy brak datowanych inskrypcji, określenie wieku znalezisk, takich jak skorupy naczyń glinianych, może w najlepszym wypadku opierać się na porównaniach. A zatem archeolog potrafi jedynie powiedzieć, że ?dana warstwa i jej zawartość w tym kopcu najwyraźniej pochodzi z tego samego (wcześniejszego lub późniejszego) ogólnego okresu, co pewna warstwa w tamtym kopcu?. W ten sposób tworzy się przybliżoną chronologię, która jednak zawsze może ulegać korektom czy zmianom, sięgającym niekiedy całych stuleci. Na przykład w r. 1937 archeolog G. A. Barton umieścił ceramikę z ?epoki wczesnego brązu? między 2500 a 2000 r. p.n.e., podczas gdy rok później W. F. Albright umiejscowił ją między 3200 a 2200 r. p.n.e.

   Archeolog G. E. Wright napisał w związku z tym: ?W tej dziedzinie rzadko kiedy operujemy pewnikami. Na ogół trzeba raczej stawiać hipotezy, zwykle mniej lub bardziej prawdopodobne. Czy odpowiadają prawdzie, zależy od ich [archeologów] umiejętności interpretowania i wiązania ze sobą najrozmaitszych sprzecznych danych, choć nowe informacje w każdej chwili mogą spowodować konieczność zmiany danej hipotezy albo zmusić uczonego do nieco innego jej sformułowania? (Shechem, The Biography of a Biblical City, 1965, przedmowa, s. xvi).

   Interesujący komentarz w tej sprawie można też znaleźć w dziele Chronologies in Old World Archaeology (red. R. Ehrich, 1965, wyd. zrew. wobec wyd. z r. 1954), stanowiącym kompendium poglądów znanych archeologów na temat ?luźnej sieci chronologii względnych?. W przedmowie (s. vii) powiedziano: ?Książka ta ma na celu przedstawienie obok siebie chronologii różnych ościennych terenów, opracowanych przez specjalistów od określonego regionu według stanu wiedzy na rok 1964. Pomimo nowych informacji ogólne zarysy są wciąż płynne, a stale pojawiające się dane mogą sprawić, że część wniosków będzie przestarzała jeszcze przed opublikowaniem niniejszego dzieła?. Warto o tym pamiętać, oceniając opinie archeologów na temat wieku niektórych miast, takich jak Jerycho, lub na temat czasu podboju Palestyny przez Izraelitów.

   http://davidicke.pl/forum/datowanie-radioweglowe-t5422.html

   Anjin 13 gru 2010, 18:51
   Zastanawia mnie na ile ta metoda jest dokładna … Znając naukofców Gdzieś kiedyś słyszałem że jest to jedna wielka bujda ,, mająca popierać politykę NWO..

   Iriomote 13 gru 2010, 18:59
   To ci moge powiedziec tylko co na studiach mialam… Pani profesor na zajeciach z historii powszechnej wspomniala o datowaniu weglowym jako malo dokladnym. Okazalo sie, ze swieze zywe skorupiaki zlowione z dna rowu oceanicznego, poddane datowaniu weglem C14 oszacowane zostaly na jakies 2 miliony lat z hakiem…. To tyle na temat niezawodnosci datowania weglowego.

   Sasquatch 16 gru 2010, 22:09
   Maksymalny wiek próbek, dla których można stosować metodę datowania radiowęglowego to 58-62 tys. lat. W przypadku próbek starszych zawartość 14C jest na tyle mała, że jej pomiar obarczony jest dużym błędem. Do tego stężenie izotopu 14C w atmosferze zmieniało się okresowo pod wpływem aktywności słonecznej i być może także innych gwiazd.

   thozo 17 gru 2010, 12:26

   Pewne datowanie?

   Przy datowaniu metodą węgla radioaktywnego dla tego samego obiektu uzyskuje się często różne wyniki. Przy czym wcale nie są rzadkością wyniki całkiem absurdalne. W czasopiśmie „Science” opisano datowanie muszli pewnego mięczaka. Metodą węgla radioaktywnego jej wiek określono na 2300 lat. Był tylko jeden mały problem: chodziło o muszlę osobnika obecnie żyjącego. W innym przypadku wiek muszli żyjącego ślimaka oceniono na 27 000 lat.

   Podstawą kontrowersyjnej metody węgla radioaktywnego jest rozpad radioaktywnej odmiany pierwiastka węgla, odkryty w 1947 roku przez Willarda Libby’ego. Wszystkie organizmy pobierają w procesie wymiany materii niewielkie ilości radioaktywnego izotopu węgla (symbol chemiczny C).

   Izotop C14 powstaje w wyższych warstwach atmosfery na skutek oddziaływania silnego promieniowania kosmicznego na azot i unosi się w powietrzu, którym oddychamy. Śmierć organizmu oznacza, że izotop przestaje być absorbowany. Radioaktywne atomy, wchłaniane do momentu śmierci, ulegają później rozpadowi w określonym czasie, zwanym okresem połowicznego rozpadu. Dla węgla C14 okres ten wynosi 5730 lat. Po dwóch takich okresach – w tym wypadku po 11 460 latach – poziom izotopu to już tylko 25% wartości wyjściowej. Po dwa razy dłuższym okresie (tj. po prawie 23 000 lat) ilość izotopu to tylko 6,25% ilości pierwotnie nagromadzonej w ciele.

   Datowania dla okresów powyżej 20 000 lat nie mogą być dość dokładne, bo procentowy udział izotopu staje się zbyt mały. Przy tej metodzie łatwo o wielkie błędy pomiarowe. Tylko dla ostatnich 5000 lat metoda węgla radioaktywnego daje przydatne wyniki, z poziomem błędu około 10%.

   Do tych wątpliwości związanych z techniką pomiaru dochodzą inne czynniki, które całe te datowania stawiają pod znakiem zapytania. Dotychczas zakładano, że poziom węgla w atmosferze ziemskiej nie zmieniał się od tysiącleci. Czy to założenie jest słuszne? W przeszłości najróżniejsze zdarzenia mogły wpływać na najwyższe warstwy atmosfery, w których tworzy się izotop C14:

   • Zanieczyszczenia atmosfery przez wybuchy wulkanów
   • Spaliny i emisje wszelkiego rodzaju
   • Zmiany intensywności promieniowania kosmicznego (aktywność plam słonecznych)
   • Próby z bronią atomową lub wypadki w reaktorach jądrowych
   • Wdzierające się w atmosferę meteory i inne masywne ciała niebieskie

   Wywołane globalną katastrofą zmiany klimatu i cyrkulacji atmosferycznej też wywierały znaczący wpływ. Gdyby przed potopem atmosfera była inna, z mniejszą zawartością węgla, to pomiary zdecydowanie zawyżałyby wiek. Wiadomo na przykład, że ze względu na nienaturalnie wysoki poziom węgla w roślinach rosnących przy autostradach (przez spaliny), ich datowanie daje fałszywe wyniki.

   Może więc zaistnieć wiele zdarzeń, które mniej lub bardziej szkodzą warstwie ozonowej i zmieniają poziom promieniowania kosmicznego, co prowadzi do gwałtownego zwiększenia produkcji węgla radioaktywnego. Z tych względów datowania metodą węgla radioaktywnego dla starszych okresów coraz bardziej poddaje się w wątpliwość.

   Całą tę problematykę można przedstawić za pomocą prostego porównania. Jeżeli w zamkniętym pomieszczeniu z oknem znajdziemy wypaloną świeczkę, to na podstawie zawartości tlenu i dwutlenku węgla w tym pomieszczeniu, a także w oparciu o wielkość świeczki i ilość stopionego wosku w stosunku do wielkości pierwotnej, możemy obliczyć, jak długo świeczka się paliła. Zakładamy przy tym stałe warunki ramowe: zamknięte pomieszczenie z określoną ilością tlenu. Do tego punktu sytuacja odpowiada przyjętemu w nauce sposobowi datowania. Skąd mamy jednak wiedzieć, czy okno (które porównać można z niebem) nie było kiedyś otwarte i po jakimś czasie znowu nie zostało zamknięte? Jak długo trwało takie zakłócenie? Czy w przeszłości, np. przy otwartym oknie, istniały może warunki dla przyspieszonego spalania? A może świeczkę zgasił kiedyś wiatr, a później jakieś kolejne zdarzenie znów ją zapaliło? Proste pytania, na które nie ma odpowiedzi. Długość „życia” świeczki możemy ustalić, tylko poczyniwszy pewne założenia. Analogicznie: przy datowaniach substancji organicznych i nieorganicznych też nie znamy warunków ramowych.

   Wiek skamieniałych fragmentów czaszek naszych przodków normalnie określa się przy użyciu metod pośrednich, bo inaczej badanie powodowałoby zniszczenie części nielicznie zachowanych szczątków. Polega to na datowaniu wieku warstwy, w której kości zostały znalezione. Ten kontrowersyjny temat omawiałem już wcześniej.

   Przedstawione przeze mnie wątpliwości są wprawdzie w nauce znane, ale się ich nie uwzględnia. Rozwinięto jednak naukowe metody pomiarowe, które datowania przy użyciu wcześniej opisanych procedur miały uczynić wiarygodniejszymi i udowadnialnymi.

   Zmanipulowane chronologie

   Jedną ze znanych metod jest dendrochronologia (chronologia słoi drzewnych). W metodzie tej, porównując różnej grubości słoje, tworzy się sekwencję drzew w różnym wieku. Podobno udało się w ten sposób sięgnąć 10 000 lat wstecz. Metoda ta, którą zwolennicy teorii epoki lodowcowej uznają za bezbłędną, należy do najmniej dokładnych metod datowania. Czy w ogóle można uznać za pewnik, że w przeszłości zawsze drzewom przyrastał tylko jeden słój na rok?

   Grubość słoju zależy od lokalnych warunków klimatycznych, które warunkują tempo wzrostu drzewa. Nawet dla laika oczywiste jest, że klimat w rozmaitych miejscach bardzo się od siebie różni. W górach opadów jest znacznie więcej niż na pobliskich równinach. Na zacienionym północnym stoku warunki wzrostu są gorsze niż na intensywniej oświetlonym stoku południowym (tak jest na półkuli północnej, na południowej oczywiście odwrotnie). Drzewa rosnące parę kilometrów od siebie w ekstremalnych przypadkach mają różną grubość słojów rocznych i bezcelowe będzie ich porównywanie. A jeżeli chodzi o dawne drzewa, to z reguły nie wiemy w ogóle, gdzie rosły. Szukanie analogii między układami słojów drzew o różnym wieku okazuje się z tego punktu widzenia czystą spekulacją. Szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę stosunkowo niewielką długość życia sosen, która sprawia, że konieczne jest znalezienie wielu egzemplarzy porównawczych, przez co prawdopodobieństwo błędu wzrasta. Chronologia oparta na słojach sosen obejmuje jakoby bez żadnych luk ostatnie 12 000 lat. Profesor Hans-Ulrich Niemitz i Christian Bloss opublikowali artykuł Der Selbstbetrugvon C-14-Methode und Dendrochronologia (Zakłamanie metody 14C i dendrochronologii), w którym wysuwają poważne wątpliwości wobec tych metod datowania:

   Fachowiec wie, że metodę C14 już dawno spisano by na straty, gdyby nie pomoc ze strony dendrochronologii. Pomiar C14, żeby mieć jakieś znaczenie, musi zostać skalibrowany, a jedynie dendrochronologia dostarcza koniecznych, obszernych źródeł do takiej kalibracji.

   Jednocześnie jednak piszą:
   Natomiast prawie nikt nie wie o tym, że dendrochronologia bez ,4C nigdy nie byłaby w stanie stworzyć ciągłej sekwencji słojów. Dwie niepewne metody wspierają się i potwierdzają nawzajem. Znowu mamy tu zastosowanie samoudowadniającego się dowodu, podobnie jak w przypadku geologii i darwinizmu, które wykorzystują się nawzajem do określenia wieku Ziemi. Aby zastosować tego rodzaju procedurę porównawczą, jedna z metod pomiarowych powinna być niepodważalna a w tych przypadkach tak nie jest. Z dwóch niepewnych metod absolutnie nie może wyniknąć twierdzenie, a co najwyżej hipoteza.

   Jeszcze bardziej niepewnym sposobem datowania nowszych dziejów Ziemi jest metoda warwowa. Te warwy (iły warstwowe), w których zauważyć można związane z porą roku przebarwienia wapienne, umożliwia ją jakoby pewne datowania dla ostatnich 10 000 lat. Zakłada się po prostu, że w ciągu roku odkładała się jedna warstewka iłu jeziornego. Jeżeli jednak miał miejsce opisywany przeze mnie w tej książce potop, to podczas jego trwania powstały niezliczone warstewki, nanoszone kolejnymi falami. Epoki szacowane na tysiące lat mogłyby się w ten sposób skurczyć do nawet jednego dnia. Tak więc metodą tą rządzą dowolność i przypadek58.

   Podobne wątpliwości dotyczą wszystkich innych metod datowania, np. „magnetostratygrafii, która opiera się na paleomagnetyzmie skał magmowych i osadowych”.59 Tą metodą można rzekomo uzyskać datowania sięgające ponad 50 000 lat wstecz. Jednak również w tym przypadku nie znamy tempa przyrastania skał i intensywności magnetyzmu, jaki panował na Ziemi, kiedy skały stygły.

   Wszystkie opisane metody datowania są niedokładne, bo po prostu nie znamy warunków, jakie panowały w przeszłości w różnych miejscach. Ciągle próbuje się obecne stałe parametry środowiska przenosić (podpierając się teoriami jednostajności Darwina i Lyella) w przeszłość.

   Błędne datowanie znalezisk nieorganicznych

   Metodą C14 można określać tylko wiek materiałów organicznych. Materiałów nieorganicznych (np. skał) tą metodą nie da się datować. Dla nich opracowano inne sposoby, których kilka chciałbym tu krytycznie przeanalizować. W większości metod datowania (w analizie termoluminescencji, w metodzie rezonansu elektronowego) jednostką miary jest okres połowicznego rozpadu albo uwalniane ilości promieniowania. Opierają się one na znanych mechanizmach sekwencji rozpadu pierwiastków radioaktywnych, w szczególności uranu 238, który jest w naturze najbardziej rozpowszechniony. Mogłyby być słuszne w pewnym szczególnym, teoretycznym przypadku – tyle że taki przypadek nie zachodzi, ponieważ nie znamy warunków ramowych.

   Zakłada się, że izotopy radioaktywne, obecne w dzisiejszej atmosferze, występowały w niej też w przeszłości. A może w skałach występują resztki promieniowania, jakiego nie znamy i jakiego dziś już nie ma? Ze względu na inny okres rozpadu tych izotopów uzyskalibyśmy zupełnie inne datowania. Ponadto zakłada się, że intensywność promieniowania radioaktywnego w ciągu dziejów Ziemi (liczących sobie jakoby cztery i pół miliarda lat) wcale się nie zmieniała. Oczywiste jest, że (podobnie jak w poprzednich wypadkach) takie teoretyczne podstawy datowań należy jednoznacznie odrzucić. Dopiero kiedy geologia zwróci uwagę na te sprzeczności, kiedy odrzuci darwinizm jako błędną drogę i uwzględni wpływ katastrof na dzieje Ziemi, być może uda się lepiej i dokładniej oszacować długość epok naszego globu.

   Hans Joachim Zillmer – Pomyki Darwina

   Krzysztof 17 gru 2010, 13:28

   squam pisze: Poza tym równolegle używa się kilkunastu różnych metod radiodatowania dzięki czemu można wyeliminować ewentualne błędy aparatury.[/b]

   Raczej tylko kilku…

   – metodą potasowo-argonową
   metoda stosowana do datowania skał o wieku setek tysięcy lub milionów lat. Została opracowana w latach pięćdziesiątych XX wieku. Dopuszczalny błąd chronologiczny tej metody wynosi maksymalnie 10%

   W tej metodzie mierzy się zawartość argonu 40Ar powstałego z rozpadu jądra potasu 40K. W obliczeniach zakłada się, że cały rejestrowany argon zawarty w minerale powstał po zastygnięciu skały. Jest to warunek niezbędny.Nie ma metody, która pozwalałaby zmierzyć początkową zawartość argonu 40Ar przed i tuż po zastygnięciu skały. Radioaktywny argon 40Ar powstały z rozpadu potasu 40K zawartego w skałach jest nie do odróżnienia od argonu 40Ar pochodzenia atmosferycznego.

   – metodą uranowo-torową
   metoda datowania bezwzględnego, opiera się na rozpadzie promieniotwórczym izotopów uranu, optymalna dla przedziału chronologicznego od 500 do 50 000 lat temu.Metodę tę można stosować w datowaniu:
   * skał bogatych w węglan wapnia
   * nacieków jaskiniowych i raf koralowych
   * zębów
   Datowanie oblicza się mierząc stosunek ilości toru do uranu

   – metodą rubidowo-strontową
   etoda datowanie bezwzględnego ze względu na bardzo długi czas rozpadu izotopu rubidu (wynosi on około 48,6 mld lat) W tej metodzie Ru87 zamienia sie w Sr87. Metoda ta jest użyteczna do datowania skal magmowych i osadowych o wieku ponad 100 mln lat.

   – metodą trytową
   analogiczny sposób określania wieku wody, odciętej od możliwości wymiany z innymi zbiornikami wód oraz z parą wodną atmosfery. Gdy woda znajdzie się w zamkniętym zbiorniku, zatrzymuje się dopływ trytu i ilość jego zaczyna maleć na skutek rozpadu promieniotwórczego beta minus.
   (z powodu prób nuklearnych ta metoda jest już fikcją)

   Wyjaśnijmy to sobie… słowo „kalibracja” w tych wypadkach to co najmniej grube nieporozumienie. 😆 (należy wliczyć też asystenta :język: czyli to co asystent spartoli. Słowo eliminacja błędów aparatury w tym wypadku to co najmniej „kosmiczne” nieporozumienie. 😆

   Dla myślących inaczej :język: – miałem Metrologię przez 2 lata. Wiem co to jest kalibracja. We wszystkich niemal wypadkach potrzebny jest tzw „wzorzec”. jaki może być wzorzec czy pomiarach promieniotwórczych ?

   Wszystkie te metody są totalnie bezużyteczne przy archeologii i wzajemna korelacja niemal nie istnieje. Innymi słowy te metody noszą wspólną nazwę „Datowanie Według Uznania”.

  • http://www.adamwalanus.pl/datowanie/p4.html

   Kalibracja metody 14C

   Kalibracja, bardzo potrzebna, jest jednocześnie kłopotliwa. Po pierwsze kalibracja pojawiła się na pewnym etapie rozwoju metody, w literaturze funkcjonuje więc dużo wyników pomiarów sprzed wprowadzenia kalibracji, są to tzw. konwencjonalne oznaczenia wieku (daty konwencjonalne). Słowo „konwencja” oznacza tu umowę; wiemy, że nie jest to rzeczywisty wiek, a tylko wynik pomiaru 14C. Inna trudność polega na tym, że wynik pomiaru z uwzględnieniem kalibracji ma dość skomplikowaną formę (Walanus 2005).

   Nie ulega jednak wątpliwości, że metoda 14C pomiaru wieku zawiera kalibrację jako swój konieczny element. Końcowym wynikiem pomiaru jest wiek kalibrowany, czyli po prostu wiek (nazywany też czasem wiekiem kalendarzowym lub astronomicznym). Kalibracja nie jest alternatywą, a przyrodniczą koniecznością. (…)

   http://www.adamwalanus.pl/datowanie/p5.html

   (…) Data a datowanie – wiek próbki a wiek obiektu archeologicznego

   Metoda 14C służy archeologom do datowania zabytków zbudowanych z materiałów pochodzenia organicznego, zawierających węgiel. Często obiekt, którego wiek chcemy poznać sam jest kawałkiem drewna, tkaniną (jak np. Całun Turyński), tak, że poddając go pomiarowi otrzymamy bezpośrednio odpowiedź na pytanie o wiek. Oczywiście odpowiedź ta podlegała będzie ograniczeniom związanym z samą metodą i z technika pomiarową, nie będzie więc zupełnie jednoznaczna.

   Czasem jednak zabytek, który wysyłamy do laboratorium radiowęglowego jest tylko „próbką” reprezentującą interesujący nas w istocie obiekt lub zdarzenie. W zasadzie nie jest ważny wiek jakichś ziarniaków, a wiek obiektu archeologicznego, z którego zostały one pobrane.

   Metoda 14C wskaże wiek próbki, a rzeczą archeologa jest powiązanie próbki z obiektem, kulturą, zdarzeniem, którego wiek chce określić. (…)

   https://pl.wikipedia.org/wiki/Datowanie_radiow%C4%99glowe

   (…) Wiek próbki obliczony na podstawie rozkładu izotopu promieniotwórczego nie jest dokładny, dlatego że zawartość atmosferycznego 14C nie była stała, lecz zmieniała się w wyniku zmian aktywności słonecznej. Potencjalnie koncentracje 14C zwiększają odległe zjawiska astrofizyczne, jak wybuchy supernowych czy rozbłyski gamma. Ilość trwałych izotopów węgla ulega rozcieńczaniu w wyniku uwolnienia węgla z naturalnych starych źródeł na Ziemi np. z osadów oceanicznych, bagiennych, erozji CaCO3, wybuchów wulkanów itp. Na niektóre procesy uwalniania ma wpływ klimat, a niektóre procesy związane z uwalnianiem wpływają na klimat. Na podstawie licznych pomiarów metodą radiowęglową oraz innymi metodami opracowano krzywą kalibracyjną datowania radiowęglowego (patrz rysunek), umożliwiającą określanie daty kalendarzowej próbki. Jej wiek określany jest wówczas jako wiek kalibrowany[3]. (…)

   https://en.wikipedia.org/wiki/Radiocarbon_dating#Errors_and_reliability

   (…) Errors and reliability

   The reliability of the results can be improved by lengthening the testing time. For example, if counting beta decays for 250 minutes is enough to give an error of ± 80 years, with 68% confidence, then doubling the counting time to 500 minutes will allow a sample with only half as much 14C to be measured with the same error term of 80 years.[64]

   Radiocarbon dating is generally limited to dating samples no more than 50,000 years old, as samples older than that have insufficient 14C to be measurable. Older dates have been obtained by using special sample preparation techniques, large samples, and very long measurement times. These techniques can allow measurement of dates up to 60,000 and in some cases up to 75,000 years before the present.[52]

   Radiocarbon dates are generally presented with a range of one standard deviation (usually represented by the Greek letter sigma as 1σ) on either side of the mean. However, a date range of 1σ represents only 68% confidence level, so the true age of the object being measured may lie outside the range of dates quoted. This was demonstrated in 1970 by an experiment run by the British Museum radiocarbon laboratory, in which weekly measurements were taken on the same sample for six months. The results varied widely (though consistently with a normal distribution of errors in the measurements), and included multiple date ranges (of 1σ confidence) that did not overlap with each other. The measurements included one with a range from about 4250 to about 4390 years ago, and another with a range from about 4520 to about 4690.[65]

   Errors in procedure can also lead to errors in the results. If 1% of the benzene in a modern reference sample accidentally evaporates, scintillation counting will give a radiocarbon age that is too young by about 80 years.[66] (…)

   https://answersingenesis.org/geology/carbon-14/doesnt-carbon-14-dating-disprove-the-bible/

   http://www.christiananswers.net/q-aig/aig-c007.html

   https://ncse.com/cej/3/2/answers-to-creationist-attacks-carbon-14-dating

   https://www.scientificamerican.com/article/carbon-dating-gets-reset/

   https://www.labmate-online.com/news/news-and-views/5/breaking_news/how_accurate_is_carbon_dating/30144

   (…) So what’s the Problem?
   Unfortunately, the believed amount of carbon present at the time of expiration is exactly that: a belief, an assumption, an estimate. It is very difficult for scientists to know how much carbon would have originally been present; one of the ways in which they have tried to overcome this difficulty was through using carbon equilibrium.

   Equilibrium is the name given to the point when the rate of carbon production and carbon decay are equal. By measuring the rate of production and of decay (both eminently quantifiable), scientists were able to estimate that carbon in the atmosphere would go from zero to equilibrium in 30,000 – 50,000 years. Since the universe is estimated to be millions of years old, it was assumed that this equilibrium had already been reached.

   However, in the 1960s, the growth rate was found to be significantly higher than the decay rate; almost a third in fact. This indicated that equilibrium had not in fact been reached, throwing off scientists’ assumptions about carbon dating. They attempted to account for this by setting 1950 as a standard year for the ratio of C-12 to C-14, and measuring subsequent findings against that.
   Has it Worked?
   In short, the answer is… sometimes. Sometimes carbon dating will agree with other evolutionary methods of age estimation, which is great. Other times, the findings will differ slightly, at which point scientists apply so-called ‘correction tables’ to amend the results and eliminate discrepancies.

   Most concerning, though, is when the carbon dating directly opposes or contradicts other estimates. At this point, the carbon dating data is simply disregarded. It has been summed up most succinctly in the words of American neuroscience Professor Bruce Brew:

   “If a C-14 date supports our theories, we put it in the main text. If it does not entirely contradict them, we put it in a footnote. And if it is completely out of date, we just drop it.”
   What does this mean for Contemporary Carbon Dating?
   Essentially, this means that carbon dating, though a useful tool, is not 100% reliable. For example, recently science teams at the British Antarctic Survey and Reading University unearthed the discovery that samples of moss could be brought back to life after being frozen in ice. The kicker? That carbon dating deemed the moss to have been frozen for over 1,500 years. Now, if this carbon dating agrees with other evolutionary methods of determining age, the team could have a real discovery on their hands. Taken alone, however, the carbon dating is unreliable at best, and at worst, downright inaccurate.

   Proszę zwrócić uwagę, że czy to nie śmieszne, że w większości to krześcijanie poddają pod wątpliwość wiarygodność datowania metodą C14… Piszę to z niekłamaną radością w sercu… hehehe

 37. A tu bardzo ciekawy komentzrz Zosi, o tzw. pustce osadniczej… No i to byłoby na tyle. A teraz od przeciwników tez zawartych w tym wpisie, prosiem o głos…

  http://bialczynski.pl/2013/11/29/winicjusz-kossakowski-takie-sobie-gadanie-zagadka-sama-sie-rozwiazala/#comment-12230

  zosia 12 stycznia 2014 o 23:36 Odpowiedz
  Hallo Zaprowokowany – mam jeszcze „pomysl” na wyjasnienie znacznego zmiejszenia sie populacji ludnosci zamieszkujacej polnocna Europe (tereny Polski i Niemiec) w polowie pierwszego tysiaclecia ne. I wyjasnienie towarzyszacych temu zjawisk („sprymitywnienie” kultur archeologicznych). TO BYLA PO PROSTU MALA EPOKA LODOWCOWA!
  Moj laptop potrzebuje nowego oprzyrzadowania (to potrwa), dlatego krotko- uzywam w cudzego komputera. Wklejam komentarz, ktory przygotowalam do Archeowiesci w zwizku z artykulem o „analizie pylkow z okolic Gniezdna”. Chodzi o to , ze „nalukowcy”, odkryli poprzez badanie pylkow z tego okresu, ze byl to czas jakiegos „niewytlumaczalnego” zachamowania w wegetacji roslin. Zabraklo im jednak albo wiedzy, albo inteligencji, albo checi, aby to zjawisko wlasciwie wyjasnic i przedstawic w kontelscie towarzyszacych mu innych zmian klimatycznych, astronomicznych odnotowanych w tym okresie. Wystarczy troche poszperac … – to byla mala epoka lodowcowa i czesc Slowian przeniosla sie na Poludnie, a ci co zostali nie dysponowali juz takim zapleczem aby wytwarzac tego rodzaju bogate archeologiczne „artafekty” jakie wytwarzano wczesniej.NIE BYLO ZADNEJ „WYMIANY POPULACJI”; TYLKO JEJ ZMIEJSZENIE I SPRYMITYWNIENIE SPOWODOWANE KILKUDZIESIECIOLETNIA FALA MROZOW; ZIMNA.

  ____________________________________________________________________________

  Co dzialo sie na swiecie (szczegolnie w Europie) w polowie poierwszego tysiaclecia?
  Naukowcy dawno temu ustalili już istnienie tzw. „mini ice age”, czyli małych epok lodowcowych, ktore pojawiają się stosunkowo często. Ostatnio odnotowane to minimum Sporera (1420-1570), minimum Maundera (1645-1715) oraz minimum Daltona (1790-1830).Nastepujace fakty sa dowodami na zaistnienie takiej MALEJ EPOKI LODOWCOWEJ w polowie pierwszego tysiaclecia:
  – (ok. IV-V wieku n.e.). Źródła przyrodnicze z Gniezna wskazują na przerwanie lub bardzo silne ograniczenie procesów osadniczych – analiza pylkow roslin z tego okresu (chodzi tu oczywiscie o ZWOLNIENIE PROCESOW WEGETACYJNYCH, a NIE o „wyjscie Germanow, wejscie Slowian”)
  – ,”Analiza pierścieni drzewnych pokazała, że w 540 r. n.e. w różnych częściach świata zmienił się klimat. Temperatury spadły wystarczająco, by przyhamować wzrost drzew na ogromnym obszarze ciągnącym się od Europy Północnej i Syberii po zachodnią część Ameryki Północnej i południową część Ameryki Południowej.
  – nadejsciu tych epok towarzysza nietypowe zjawiska klimatyczne, astronomiczne. Ich opis znajduje sie w linku powyzej (trzesienia ziemi, komety, pyl kosmiczny, wybuchy wulkanow )

  Wymieniony jest rowniez obszar w Europie,ktory objety zostal tymi zmianami. Oczywistym nastepstwem tych wydarzen jest migracja ludnosci zagrozonej kleska glodu (niskie temperatury, plus wojny i zarazy), w rejony o lagodniejszym klimacie – czyli na poludnie Europy.Zjawisko to jest znane z niezliczonych zrodel – chodzi o EKSPANSJE SLOWIAN w drugiej polowie pierwszego tysiaclecia. Duza ich czesc, przeniosla sie wtedy ze skutej lodem Europy Srodkowo-Polnocnej na poludnie. Z tego mozna wyciagnac nastepny wniosek (i to bez cienia watpliwosci) – LUDAMI ZYJACYMI DO V WIEKU W EUROPIE POLNOCNO-SRODKOWEJ BYLI SLOWIANIE. Gdyby to Teutoni zamieszkiwali ten obszar, w Europie Poludniowej w epoce „malego lodowca” nastapilaby „Ekspansja Teutonow”.Takiej jednak nie bylo – tylko nieliczni Teutoni przybywali na poludnie, bo byly to nieliczne, recesywne plemiona.(Przyklad – gdyby tak wielkie plemie jak „niemieccy” Suebi zaczelo opuszczac obszary dotkniete „mala epoka lodowa”, to z pewnoscia zostaloby to odnotowane przez historykow. I tak sie stalo – tylko ci „niemieccy” Suebi zalewajacy poludnie Europy byli juz nazywani „Slowianami”, apozniej , po zakonczeniu malej epoki lodowcowej i ich powrocie na polnoc – Slowianami Polabskimi) .
  To co napisalam powyzej jest oparte na faktach i logicznie spojne – w przeciwienstwie do opowiesci o „germanach wedrowniczkach”, opartych prawie wylacznie na manipulatywnej zonglerce nazewnictwem i falszerstwach historycznych.
  ____________________________________________________________________________

  Zaprowokowany – pozdrawiam.
  Pozdrawiam oczywiscie wszystkich szukajacych prawdy.
  ( Sorry, za „rozwlekly styl”, ale staralam sie to juz tak wytlumaczyc, zeby na prawde kazdy, ale to kazdy zrozumial, o co mi chodzi)

  • 100% prawdy – 536 r. n.e. wybuch superwulkanu spowodował skutki praktycznie na całej Ziemi.

  • Ci od pustki osadniczej, germańskości – przepraszam, teutońskości – Gotów i Wandalów i innych teutońsko-skandynawskich dyrdymałów mogą w tej chwili się tylko sami zaorać, albo zmienić tożsamość 😉 Skoro wg. genetyków i antropologów mieszkają tu w Polsce ci sami ludzie co 500, 1000, 1500, 2000 i więcej lat temu, to co się mogło stać po drodze – nasi przodkowie zmienili język z kreolskiego ‚starogermańskiego’ na bardziej skomplikowany, trudniejszy i nieporównywalnie starszy język Słowiański? A może prawdziwych Polaków zastraszyła grupka dzikusów znad Prypeci i kazała mówić swoim barbarzyńskim językiem… no to by było bardzo śmieszne.
   A co do tej ‚pustki osadniczej’ – jak w linkowanym wpisie – to oczywiście głównym powodem załamania demograficznego, a także powiązanego z nim załamania cywilizacyjnego, które zawsze następuje po załamaniu demograficznym, kiedy ludzie skupiają się na przetrwaniu, jest właśnie mała epoka lodowcowa spowodowana wybuchem wulkanu w bodajże 536, kiedy to jak to pisali bizantyjczycy ‚słońce przestało dawać światło’. Dla regionu Morza Śródziemnego to nie była jakaś wielka katastrofa, ale dla ludów Północy już tak, ta klimatyczna katastrofa przechyliła szalę na korzyść południowców, którzy powrócili do ekspansji swoich wpływów na północ, natomiast my ludzie północy przeszliśmy do odwrotu. Za to w czasach rzymskich, kiedy klimat był cieplejszy niż teraz, północ kwitła, bo w cieplejszym klimacie, z naszą żyzną ziemią to ziemia rodziła niemal sama a my mogliśmy się skupić na rozwoju metalurgii, czy tkactwa, które jak wiemy u nas w czasach rzymskich stało na wyższym poziomie niż przez większość średniowiecza.

   • W rzeczy samej, każdy rozkwit i upadek naszej cywilizacji może być powiązany ze zmianami klimatu – ocieplenie Minojskie doprowadziło do ekspansji Bharatu/Harradu, ocieplenie okresu rzymskiego doprowadziło do rozkwitu Lechii i koniec w końcu pokonania Rzymu. Tak samo upadkowi Rzeczpospolitej Lacheckiej który rozpoczął się już w pod koniec XVI w. też towarzyszyło ochłodzenie, które kulminowało małą epoką lodowcową, kiedy Rzeczpospolita straciła niepodległość- chociaż oczywiście w tym przypadku niekoniecznie klimat był decydującym czynnikiem. Romajski zachód tak bardzo nie zależy od przyrody jak my, bo to w końcu narody kolonizatorów/rabusi/handlarzy.

    • Tak ale zadziałać musiał czynnik socjologiczny, jeśli Masa Ludzi wierzyła kapłanom, i zdawała się na ich Doktrynę, ślepo zapewne ufali im, że Bóg tak chciał, – co mądrzejsi po prostu opuscili te ziemie, aż klimat dojdzie do ładu.
     O jakim superwulkanie piszecie, na terenie dzisiejszych Niemiec – jezioro Lacheer See.
     gdyby był to wulkan na południu Etna, Strombolli, wszyscy o tym by pisali, pozostaje Islandiia i Katla, lub Yellowstone, lub wulkany na Syberii.

 38. http://bialczynski.pl/2013/11/29/winicjusz-kossakowski-takie-sobie-gadanie-zagadka-sama-sie-rozwiazala/#comment-12227

  Zprowokowany 12 stycznia 2014 o 17:21 Odpowiedz
  Leo Wiener już 100 lat temu sugerował, że w języku gockim/germańskim występuje wiele arabskich/semickich słów. Mi wyraz Allemania, kojarzy się np. z El Alamein albo El Leh Mania itp.
  Nie mówię, że nie można tego łączyć z górami itp, ale znów nie wiadomo skąd się wziął ten wyraz i odnoszenie jego znaczenia do znaczenia rdzeni j. polskiego to wygląda na naciąganą na siłę manipulacja.

  Doszukiwanie się znaczenia w słowie Goci jako Goli może mieć niby sens logiczny, no bo niby to byli uciekinierzy, ale Jordanes nazywał ich „Getae”, nawet nie Gotae. Getae to łaciński wyraz, a Goci polski i myślę, że ponownie doszukiwanie się sensu w polskim tłumaczeniu oryginalnego słowa to nadużycie i nonsens.

  Podobnie jest z Celtami. Pierwsze opisy Celtów/Keltów/Keltoi można znaleźć w literaturze greckiej/helleńskiej. Keltoi to podobno ogólna nazwa ludów żyjących z dala od morza, na stepie na północ od Grecji/Hellady i Morza Czarnego, w przeciwieństwie do żeglarzy Hellenów. Traci/Daci/Getae/MassaGetae itp. to nazwy różnych Scytów/Saka/S-Kolo-toi itp. To oczywiste, że te ludy znały koło i wozy i podróżowały od… tysiącleci, a Celtowie R1b zapoznali się z kołem i wozem i koniem, podczas indo-europeizacji, czyli kiedy zetknęli się z R1a (Kultura topor(k)ów bojowych, kultura ceramiki sznurowej) gdzieś w centralnej Europie. Robienie z tego czegoś nowego to wg mnie też bzdura, bo ludy nawet w samej Helladzie od wielu setek już lat, używali koni, wozów i koło itp.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Names_of_the_Celts

  Galicja – Halicja – Galowie/Halowie – hala to łąka górska… górzysta kraina z łąkami?

  Tu mam coś Hermanach/Germanach:

  Germanos/Hermanos/bracia/giermkowie/piesi wojownicy w przeciwieństwie do kawalerzystów Scytów wg Cezara. Nawet furher faszystowskich allo-allo twierdził, że Germanie woleli siedzieć po za kamiennymi miastami w drewnianych domach i było nie było na bagnach…

  Tu mi się coś właśnie nasunęło nie z późniejszej łaciny, ale z greki:

  Hermaphrodite…obojniak, dwupłciowiec, czyli nie wiadomo kto/mieszaniec…
  http://en.wikipedia.org/wiki/Hermaphrodite

  Hermes – grecki bóg handlu, Hermanoi – to mogli być kupcy, dokładnie jak się teraz określa kulturę pucharów dzwonowatych, która miała być żeglarska, kupiecka, R1b i jeszcze niezindo-europeizowana, bo nie spotkała na swej drodze jeszcze kultury topor(k)ów bojowych R1a.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_puchar%C3%B3w_dzwonowatych

  Koń/goń itp. I znów wg mnie to naciągane tłumaczenie. Jest taki wyraz po polsku jak kłusak – po łacinie to equus, a po niby germańskim PIE to mniej lub więcej ekwos – koń. Kłusować to nie tylko współczesne polować nielegalnie na zwierzynę leśną, jeździć koniem też.

  O i coś dla zwolenników Tchórzliwego Grzegorza także znalazło się już wtedy… 🙂

 39. http://bialczynski.pl/2013/11/29/winicjusz-kossakowski-takie-sobie-gadanie-zagadka-sama-sie-rozwiazala/#comment-12210

  Zprowokowany 7 stycznia 2014 o 20:27 Odpowiedz
  A tu na koniec, bo już mam dosyć tych germańskich kłamstw i fałszerstw, obiecany link o pustynnej tradycji i jej fałszerstwach i kłamstwach. I znów nasz ulubiony Tacyt się kłania, tyle że teraz pokazuje nam jak ktoś inny (no bo nie on sam), sfałszował teksty o ukrzyżowanym założycielu chrześcijaństwa (nie wymienia jego imienia). Jako darmowy dodatek informacje o fałszerstwach innych chrześcijan, dotyczących ich rzekomych prześladowań za Nerona itd. Długi tekst ale przyjemny, więc życzę przyjemnej lektury! ?

  http://jesusbirthermovement.tumblr.com/post/53407323586/christian-apologist-secular-source-evidence-for

  Tylko mały fragment dla „pokrzepienia” serc…

  (…)
  11th century monk corrects Tacitus: “Goodies” to read “Christians”!

  Ultraviolet photo of a critical word from the earliest known extant manuscript of Tacitus (second Medicean, Laurentian library, Italy).

  The photograph reveals that the word purportedly used by Tacitus in Annals 15.44, chrestianos (“the good”), has been overwritten as christianos (“the Christians”) by a later hand, a deceit which explains the excessive space between the letters and the exaggerated “dot” (dash) above the new “i”. The entire “torched Christians” passage of Tacitus is not only fake, it has been repeatedly “worked over” by fraudsters to improve its value as evidence for the Jesus myth.

  The truth may be that there was an original gnostic cult following a personified virtue, “Jesus Chrestos” (Jesus the Good). Consequently, they were called Chrestians, an appellation which seems to have attached itself at an early date to the sectarians of the “heretic” Marcion. Support for this possibility comes from the earliest known “Christian” inscription, found in the 19th century on a Marcionite church at Deir Ali, three miles south of Damascus. Dated to circa 318, the inscription reads “The meeting-house of the Marcionists, in the village of Lebaba, of the Lord and Saviour Jesus the Good”, using the word Chrestos, not Christos.

  As a flesh-and-blood, “historical” Jesus gradually eclipsed the allegorical Jesus so, too, did “goodness” get eclipsed by “Messiahship”. Justin, in his First Apology (4), about thirty years after the death of Tacitus, plays on the similarity in sound of the two words Χριστὸς (Christ) and χρηστὸς (good, excellent) to argue for the wholesome, commendable character of Jesus followers.
  (…)

  I przetłumaczony przez googletranslate:

  11 w. mnich koryguje Tacyt : ” Korzyści ” czytać ” chrześcijan ” !

  Ultrafioletowe zdjęcie krytycznego słowa od najwcześniejszych znanych zachowanego rękopisu Tacyta ( druga Medicean , biblioteki Laurenziana , Włochy ) .

  Fotografia pokazuje, że słowo rzekomo używany przez Tacyta w Rocznikach 15,44 , chrestianos ( „dobry ” ) , został zastąpiony jako Cristianos ( ” chrześcijan ” ) w późniejszym strony , do oszustwa , które wyjaśnia nadmierną przestrzeń między literami i przesadzone ” kropka” ( myślnik ) nadnową „i”. Cały ” spalili chrześcijanie ” przejście Tacyta jest nie tylko fałszywe, to było wielokrotnie ” pracował nad ” przez oszustów w celu poprawy jego wartość jako dowodu na micie Jezusa .

  Prawda może być , że nie było przy gnostyk kult po uosobieniem cnoty „Jezus Chrestos ” ( Jezus dobrze) . W związku z tym , były one nazywane Chrestians ,nazwa , która wydaje się być przyłączone się w krótkim czasie do sekciarzy z ” heretyka ” Marcion . Wsparcie dla tej możliwości wynika z najwcześniej znanych napisem ” chrześcijańskiego” , znajdującego się w 19 wieku na Marcionite w Deir kościoła Ali, trzy mile od Damaszku . Datowane na circa 318 ,napis brzmi „Spotkanie – domu Marcionists , w miejscowości Lebaba , Pana i Zbawiciela, Jezusa „Dobrego ” , używając słowa Chrestos , nie Christos .

  Jako ciało z krwi i kości , „historyczne” Jezus stopniowo przyćmione alegoryczne Jezusa , tak też nie ” dobro ” się przyćmione przez ” Mesjaszem ” . Justyn w swojej pierwszej Apologii ( 4 ) , około trzydziestu lat po śmierci Tacyta , gra na podobieństwo brzmienia tych dwóch słów Χριστὸς ( Chrystus ) i χρηστὸς ( dobry , doskonały) argumentować za zdrowe, pochwały postać Jezusa zwolenników .

 40. http://bialczynski.pl/2013/11/29/winicjusz-kossakowski-takie-sobie-gadanie-zagadka-sama-sie-rozwiazala/#comment-12208

  Zprowokowany 7 stycznia 2014 o 18:31 Odpowiedz
  Tutaj jest bardzo dobra strona z wieloma, bardzo wieloma przykładami „czysto germańskiego” psychopactwa, kłamstwa i fałszerstwa itd. Czytajcie także o sobie i cieszcie się o wy, którzy jesteście nowożytną częścią tej zbrodniczej tradycji.

  P.S.
  Jest tego tak dużo, że zacytuję tylko kilka co bardziej krwistych fragmentów… Poszukajcie wśród nich waszego allo-allo furhera Kossiny…

  http://www.geschichteinchronologie.ch/eu/3R/GERMANENFURZ-ENGL.html

  Germany and Europe: Germanic Fart
  from Tacitus to Hitler’s ruin – from 15th to 20th century

  Teutons against Romans – Tacitus and his „Germania” – Humanist digging out „Germania” – „Germanics” as „natives” – „deification of Germanics” and falsifications – populist equalization: German = Germanic – keywords Germanics and Germanity – combination with racist doctrines – blood and soil ideology: Wagner and others – belief in a final victory with Hindenburg and Hitler – ideologists and „Germanic” race policy in National Socialism.

  Sources:
  — Lund, Allan A.: Germanic ideology in National Socialism. About „Germania” of Tacitus in the „Third Reich” (orig. German: Germanenideologie im Nationalsozialismus. Zur Rezeption der „Germania” des Tacitus im „Dritten Reich”. Heidelberg 1995

  Comment
  This chronology shows how Germanic madness and race madness was created in Europe. The content is a contribution to declare racism in Third Reich. Germanic madness was coming out by a chain of wrong conclusions, „scientific” ones and populist ones, and after military proceedings they have a revival: after Napoleon’s defeat, after the foundation of the Reich since 1871, and after the dictation of Versailles since 1919. Stupid racism doctrines are taught also after 1920 at the universities of „civilization”. Racism „professors” partially reach highest ranks, even before 1933. At the end with Hitler as a „leader of all Germanics” (also called: „Teutons”) a historic super worst case is performed, in combination with the popular stupid but permitted racist doctrines, and with a world communism as counter part. Germanic fart comes to a sudden end.

  about 800
  Charlemagne: First time with the term „theodiscus” / „diutisk”
  During Charlemagne in about 800 it’s the first time that exists a common term „theodiscus” / „diutisk”, later „tütsch” / „deutsch” (Lund, p. 15).

  [According to latest research Charlemagne has not existed, but Charlemagne was invented by a clique of monks. But referring to the terms „theodiscus” and „diutisk” there is no change].

  Middle Ages
  The book „Germania” of Tacitus is not known
  Between 800 and 1300 during the Middle Ages the book „Germania” of Tacitus was principally unknown. „Germania” only survived in handwritings in monastery of Hersfeld in „Codex Hersfeldensis” (Lund, p. 16).

  1455
  „Germania” of Tacitus in Rome
  The book „Germania” of Tacitus is discovered in monastery of Hersfeld in „Codex Hersfeldensis” and is presented in Rome with the Humanists in 1455 (Lund, p.16).

  1458
  „Germania” commentary of Silvius Piccolomini (pope Pius II)
  Piccolomini (1405-1464) writes an own „Germania” referring to Tacitus. Later Piccolomini is pope Pius II himself (Lund, p.17).

  1472
  First publication of „Germania” of Tacitus
  It is an „editio princeps”, very probably printed in Bologna (Lund, p.16).

  1473
  First publication of „Germania” in German language area in Nuremberg
  (Lund, p. 16)
  [Now you know why Nuremberg was the Nazi center for it’s party conventions…]

  about 1500
  Falsifications referring deification of Germanics: Johannes Trithemius
  Johannes Trithemius (1462-1516) is an abbot in monastery of Sponheim. Basically his name is Johannes Heidenberg, or Johannes Zeller, or also Johannes of Trittenheim. He is a well educated scholar and humanist. He also was known as a theoretician about bitches.
  (from: http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Trithemius, 2007)

  Trithemius claims in his work „Hunibald” that in the time of 500 A.C. there had been a Franconian-Germanic Empire. But this statement is only an unconfirmed statement and is turning out as an invention (Lund, p.16).

  1512
  Falsification for deification of Germanics: Annius of Viterbo
  Annius of Viterbo is describing in his work „Berosus” a Germanic high culture between Don River and Rhine River, describing a heyday of „Germanic high culture” in this territories under a sun of Noah who would be the progenitor of the Germanics and Skyts with the name „Tuyscon”. Annius of Viterbo is composing a line of ancestors with „Tuyscon”: „Tuyscon, Germanorum et Sarmatarum pater”. This line of ancestors is an invention (Lund, p. 16).

  1515
  Discovery of „Annales” of Tacitus by Ulrich von Hutten
  Hutten (1488-1523)
  — means that the Germans are basically related by blood
  — is founding a cult about Cheruscan leader Arminius
  — is writing a dialog „Arminius” in 1520 with the „Annales” as it’s base, printed in 1529 (Lund, p.17).

  Ulrich von Hutten, claiming that Germans are basically related by blood

  Common linguistic term „tütsch”
  The term Germanic is changing into „tütsche” resp. „Dütsche”, then „Deutsche” resp. „Deutschland” (Lund, p.15).

  [The change from „ü” to „eu” is a linguistic development with a normal phonetic change from Middle High German to Modern High German].

  Equalization „German” = „Germanic”
  Now the „humanist” men of letters are putting „German” equal to „Germanic” (Lund, p.15), above all by „Germania” of Tacitus (Lund, p.16). One of the first is Johannes Aventinus Turmeir (1477-1534), also known as „Bavaria Herodot” (Lund, p.15).

  He is known as „Johannes Aventinus”. Basically his name was Johann Georg Turmair.
  (from: http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Aventinus)

  1700 / 18th century
  Until end of 18th century
  Linguistics are coming up
  Generally Asia is determinated as the origin of all languages („Asia theory”) (Lund, p.26).

  „Germania” of Tacitus is furthermore the instrument of Germanic enthusiasm, e.g. with Gottfried Herder (1744-1803) and with Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872).

  1800
  Linguistic invention of the term „Ayrian”
  The term „Ayrian” is a linguistic term for affinity of languages from Europe up to India, in contrast to the „Semitic” affinity of languages (Lund, p.29).

  at the beginning of 19th century
  Linguistic invention of the terms „native people” (German: „Urvolk”), „Indo-Germanic” in contrast to the „Semitic”. German linguistics have the tendency to denominate the „native people” as „Indo-Germanics”, in contrast to the „Semitic”. [So, in linguistics is often used e.g. the term „Aryan-Indo-Germanic”].

  since 1810 appr.
  Linguistics: Indo-Germanicomania
  Some linguistic scientists try to prove now that Western Europe would be the „original homeland of the Indo-Germanics” (Lund, p.26).

  1826
  Indo-Germanicomania: Europe should be the cradle of mankind (eurocentrism)
  H.Schulz: work: „Referring basic history of German tribe” (orig. German: „Zur Urgeschichte des deutschen Volksstamms”):
  — Schulz claims that Western Europe would be the „cradle” of the complete Indo-Germanic tribe (Lund, p.26)

  1837
  Celtic is also „Indo-European”
  German linguistics recognizes also Celtic languages as Indo-European, e.g. Kaspar Zeuss in his work „The Germans and their neighbor tribes” (orig. German: „Die Deutschen und ihre Nachbarstämme”) (1837).

  1913/1914
  Greeks and Romans are rated in a wider sense as „Nordic” yet, e.g. by Gustaf Kossinna
  Strictly saying Greeks and Romans are „disnorded”, in a wider sense Greeks and Romans are members of the Nordic race, so G. Kossinna says in an article ” ‚Nordic’ type of body of Old Greeks and Romans” (German: „Der ‚nordische’ Körpertypus der alten Griechen und Römer”) in the review „German Folk’s Ward” (German: „Deutscher Volkswart”).

  Gustaf Kossinna, portrait of a racist claiming that also Italians and Greeks are of „Nordic” race…

  Kossinna:
  „An absolutely ‚Nordic’ appearance is the completed figure of Siegfried Alexander the Great in whose veins – of course – was flowing half half Greek and Macedonian-Illyrian blood. But that’s not important because we know of Illyrians as of all Indo-Germanic folks by deliverance that once they had Nordic type.”

  1920
  Hitler becomes member of DAP, renamed in NSDAP (Lund, p.14)
  NSDAP consists of
  — followers of the counter reaction against Versailles 1919
  — followers with the idea that many persons in German language area are considering themselves for „Germanics” (Lund, p.14).

  Supplement: Hitler a Germanic?
  Hitler himself – as it seams – never asked himself why he has got black hair and not blond hair, and it seems strange that NSDAP admission criteria had no racist prescription in reference to hair color…

  about 1920?
  Heidegger defining Nordic and „degenerate” languages
  Martin Heidegger, German professor of philosophy (1899-1976) in Freiburg i.Br., claims:
  — Germans and Greeks would be related (relatives)
  — and also French would – when they begin with philosophy – speaking German because French would be „deNordicated”
  — also French language would be a „deNordicated” language (Lund, p.48).

  1920
  Leo Wiener claims that „Germania” is a fake
  Leo Wiener, Prof. for Slav languages and literature in Harvard claims in his comment „Tacitus’ Germania and other Forgeries”, Philadelphia 1920 that Tacitus is a fake, also Trithemius and Annius von Viterbo (Lund, p.37).

  1933-1945
  Teaching and searching community „The heredity of ancestors” (German: „Das Ahnenerbe”)
  is founded referring to „Germania” of Tacitus, among others with classical philologist Rudolf Till (1911-1979) (Lund, p.31). Till is managing the classical philology and antiquity sector with the order to prove the „migration” of Germanic culture movements from the North to Mediterranean territory (Lund, p.31).

  1933
  Examples for Nazi church: Vatican is concluding an agreement with Hitler’s regime
  Concordate between Vatican and Hitler’s regime of 20 July 1933 in Rome: Eugenio Pacelli, Minister of Foreign Affairs of Vatican, is signing (later he will be Pope Pius XII). Nazi Vice Chancellor Franz von Papen is sitting left, Rudolf Buttmann is sitting to the right.

  [Well, doesn’t it seem strange that Vatican is concluding an agreement with a regime which basically wants to eliminate „Christianity”? What is the sense of this? Crusade against communism!]

  Examples for Nazi church: bishops with Hitler salute for Hitler
  August 1933: Priests making Hitler salute for Hitler in Berlin in New Cologne stadium (German: Neukölln)

  Bishop Friedrich Coch doing Hitler salute for Hitler in Dresden, 10 December 1933

  New Year’s Eve 1933 / 1934
  GRes: Sermon against „Germanism”: cardinal Faulhaber
  At the end of 1933 in his New Year’s Eve sermon Faulhaber, archbishop of Munich and Freising, is attacking directly the beginning Germanism in Third Reich. Citation of an Advent sermon of 1933 in St. Michael church in Munich:

  Faulhaber:
  „In the German population there are working spirits erecting aside the Christian confessions another Nordic Germanic religion.” (Lund, p.68)

  Faulhaber warns from Germanism:
  — the Germanics were polytheists
  — the Germanics made human sacrifices
  — the Germanics were superstitious
  — the Germanics were bellicose
  — the Germanics had the custom of blood revenge
  — the Germanics had slaves
  — the Germanics were lazy and had much alcoholism
  — the Germanics were against mixed marriages until the Gauls came over the Rhine (Lund, p.68)
  — the Germanics exposed poor or crippled children (Lund, p.69).

  Positive points with Germanics are – if it needs to be mentioned:
  — loyalty
  — followness in war and piece
  — a high hospitality
  — a high idea of honor and con jugal loyalty (Lund, p.68).

  Faulhaber is concluding:
  „It’s not possible to speak of a real culture of Germanic times before Christianity considering Tacitus.” (Lund, p.69)

  1936
  Germanomania: Kossinna
  G. Kossinna presents a work „The German prehistory – an excellent science” (orig. German: „Die deutsche Vorg